Vrijwillige tijdelijke opvang van volwassenen en ouderen met een zorgvraag in Vlaanderen: een omgevings- en sterkte/zwakte- analyseDovnload 0.89 Mb.
Pagina14/15
Datum20.05.2018
Grootte0.89 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Literatuurlijst

Ampe, N. (2008). Invloed van de zorg op het gezin binnen de zorgboerderij. Niet – gepubliceerde masterproef, Katholieke Universiteit Leuven.

Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2010-2011, Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 762/1,28.

Boldy, D., Davey, M., & Crouchley, K. (2005). Host Family respite: description and assessment of a program. Australasian Journal of Ageing, 24(2), 94 – 97.

Callens, L. (2012). Kom binnen, zorgbuur! Vrouwen met vaart, 1, 23-26.

De Witte, N, Smetcoren, A.-S., De Donder, L., Dury, S., Buffel, T., Kardol, T., & Verté, D. (2012). Een huis? Een Thuis! Over Ouderen en wonen. Brugge: Vandenbroele.

Declercq, A., Van Audenhove,C., Mello, J., & Demaerschalk, M., e.a. (2007). Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen. Leuven: Lucas.

Decreet van 13.03.2009 betreffende het Woonzorgdecreet.

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (2011). 60-plusgids: gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft.

Emmery, K., Luyten, D. & Jennes, G. (2010). Samenwonen in het gezinsbeleid. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Brussel.

Fjeldavli,E. (2006). The lay beliefs about Farming for health. In J. Hassink & M. Van Dijk ‘Eds.), Farming for health. Green – Care farming across Europe and the USA (pp. 73-90). Dordrecht: Springer.

Geeraert, G. (2009). Het woonzorgdecreet in de praktijk: De zorgende kracht van een rijhuis. Weliswaar, 88 (juni-juli), Geraadpleegd op 12 september 2009, http://www.weliswaar.be/modulefiles/magazines/88-armoede-en-leren/pdfs/het-woonzorgdecreet-in-de-praktijk.pdf.

Goris,K. & Wenckhuysen,H. (2006). Farming for health – the situation in the Flanders. In J. Hassinck & M. Van Dijk (Eds.), Farming for health. Green – care farming across Europe and the USA (pp. 181-192). Dordrecht: Springer.

Holm, S., & Ziguras, S. (2003). The host- homes program: an innovative model of respite for carers of people with dementia. Australasian Journal on Ageing, 22(3), 141 – 145. DOI: 10.1111/j.1741-6612.2003.tb00485.x

Jaarverslag Steunpunt Groene zorg (2011). Geraadpleegd op 20 juni 2012, http://www.groenezorg.be/Portals/0/docs/algemeen/Jaarverslag%20SGZ%202011.pdf

Kenniscentrum Woonzorg Brussel (2012). Wonen zonder zorg(en). 10 woonvormen om over na te denken. Brussel: Auteur.

Maertens,G. & Speecke,W. (2002). De Sleutel: De haalbaarheid van zorgboerderijen in Vlaanderen. Merelbeke: De Sleutel.

Morée, M. (2005). Logeren biedt respijt. Adempauze voor mantelzorgers. Utrecht: Expertisecentrum Informele Zorg.

Oikonde Antwerpen (2010). Opvolging van de NGT-projecten-2010. Dossier 56.

Plemper,E. & Van Vliet,K. (2003). Community care: de uitdaging voor Nederland. In RMO (2002). De handicap van de samenleving. Over mogelijkheden en beperkingen van community care (pp. 59-164). (No. 02/09). Zoetemeer: De Longte Dordrecht.

Roossens, E. & Van de Walle, L. (2007). Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Sociale landkaart: informatiewijzer Federale en Vlaamse voorzieningen. (2011). Brugge: Vandenbroele.

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (2008). Gestippeld wonen en harmonicawonen. Gemeenschappelijke woonvormen. Rotterdam: Auteur.

Van Damme, B. & Winters, S. (2002). Ouder worden in de stad: Op zoek naar toekomstgerichte modellen voor wonen en zorg in de Leuvense binnenstad. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid.

Van Damme, B., Van de Cloot, I. & De Vos, M. (2010). Het grijze goud. Hoe babyboomers van ouderenzorg een succesverhaal kunnen maken. Roularta Books.

Vogels, M. (2009). Regelgeving in het welzijnswerk. Leuven: Lannoo.

Voorstel van decreet van 7.05.2012 betreffende het pleegzorgdecreet. Gezien op 15 januari, 2012, op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1597-1.pdf


  1. Bijlage : Matrix overzicht woon- en zorgvormen

Om de eigenheid van gastopvang te laten zien stelden we een tabel op met daarin de verschillende woon(zorg)vormen in het Vlaamse zoon en (zorg)landschap. Het woorddeel ‘zorg’ is tussen haakjes geplaatst omdat bij sommige vormen de klemtoon meer ligt op wonen, al dan niet aangepast aan de mogelijkheden van de oudere (levensbestendig wonen), dan op zorg. We kunnen een onderscheid maken tussen ‘zorg zonder verblijf’ en ‘zorg met verblijf’. De invulling van de zorg kan echter heel ruim opgevat worden.

De doelstelling van de tabel is het in kaart brengen van de verschillende woon- en zorgmogelijkheden van ouderen in onze samenleving. Het wil vooral helderheid scheppen in de verschillen en gelijkenissen van ‘gastopvang’ ten opzicht van de ander initiatieven en daarbinnen de eigenheid van gastopvang proberen duidelijk te maken.

We maken een onderscheid op basis van de volgende criteria: locatie, soort zorg, doelgroep, toegankelijkheid, profiel zorgverleners, tijdstip en duur.

Het is belangrijk om vooraf even stil te staan bij de manier waarop de matrix geïnterpreteerd dient te worden.


  1. De matrix biedt geen exhaustieve lijst. In de categorie niet-erkende residentiële zorg en niet-erkende ambulante zorg zijn slechts op exemplarische wijze de meest voorkomende woon(zorg)vormen opgenomen.

  2. Het landschap van de woonzorg in Vlaanderen wordt bepaald door enerzijds de residentiële zorg en anderzijds de semi – residentiële en ambulante zorg. De horizontale lijnen in de matix verwijzen naar dit onderscheid.


Categorie 1: Locatie

In de categorie locatie wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 groepen: de verblijfswoning van de cliënt, de verblijfswoning of aangrenzende woning van de zorgverlener, de institutionele omgeving en een restgroep ‘andere’.

De grens tussen een verblijfswoning van de cliënt en een institutionele omgeving is in sommige gevallen moeilijk te definiëren en voor interpretatie vatbaar. Het categoraal indelen van de opname in een woonzorgcentrum en de keuze voor een assistentiewoning is niet eenvoudig en voor discussie vatbaar. Beiden zouden zowel kunnen ondergebracht worden in de categorie verblijfswoning als in de categorie instituut. Veel heeft te maken met een subjectief aanvoelen van de cliënt zelf: wat definieert zijn thuisgevoel? Uiteindelijk hebben we ons laten leiden door het principe van de ‘vrije keuze’. Het verhuizen naar een assistentiewoning indiceert dat personen nog in staat zijn om zelf deze keuze te maken en hun leven op een relatief zelfstandige manier in te richten. Opname in een woonzorgcentrum, is vaak een laatste verblijfplaats waar personen geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven. Hoewel ‘de vrije keuze’ geen sluitend principe is, zien we in literatuur toch vaak bewijs voor het gegeven dat het kiezen voor een woonzorgcentrum een laatste en niet meer te ontlopen optie is. Vandaar de redenering ‘een gedwongen keuze’ kan nooit leiden tot een volwaardig substituut van wat ooit een ‘thuis’ was.
Categorie 2: Soort Zorg

In de categorie soort zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen 7 groepen: intensieve zorgen; psychosociale, pedagogische ondersteuning en begeleiding; praktische en huishoudelijke hulp; poetshulp; medisch – verpleegkundige zorg; persoonsverzorging en revalidatie.

De literatuur is niet eenduidig. Het soort zorg dat kan geboden worden in een bepaalde (woon)zorgvorm is een vaag gegeven. Verregaande uitspraken hebben weinig zin daar het soort zorg dat verleend wordt zeer sterk afhankelijk is van degene die de zorg verleent, en voor een deel individueel bepaald is. Er is bewust niet gekozen voor de term ADL (activiteiten van het dagelijkse leven), dit om een onderscheid te kunnen maken tussen praktische & huishoudelijke hulp en persoonsverzorging.
Categorie 3: Doelgroep

De voorgaande categorie soort zorg is onlosmakelijk verbonden met de doelgroepen die in aanmerking komen voor deze of gene zorgvorm.

Deze categorie is voornamelijk gebaseerd op de KATZ – schaal5 omdat het eerste selectiecriterium ‘ouderdom’ vormt. Het uitgangspunt is wonen en zorg voor de oudere volwassene, dit aangevuld met specifieke doelgroepen (volwassenen met een zorgvraag).
Categorie 4: Toegankelijkheid

In de categorie toegankelijkheid wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 groepen: een woon(zorg)vorm waar men leeftijdsgrenzen voorop stelt en een waar men geen leeftijdsgrenzen voorop stelt. Vaak geeft men een indicatie voor de minimale leeftijd tot toegankelijkheid, toch is het geen sluitend gegeven. Mits motivatie kan vaak afgeweken worden van de vooraf vastgestelde leeftijdsgrenzen.


Categorie 5: Profiel Zorgverleners

In de categorie zorgverleners wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 groepen: professionelen en (vergoede) vrijwilligers. De mantelzorgers vormen een onmisbare groep, voornamelijk in de ambulante zorg. Het ontlasten van de mantelzorger vormt vaak één van de kerndoelstellingen bij de keuze voor ambulante zorg. Als men beroep doet op vrijwilligers, gaat het in elk van de gevallen over vergoede vrijwilligers. Er zijn twee kostenvergoedingssystemen: vaste (forfaitaire) kostenvergoeding en een variabele kostenvergoeding (bv. kilometervergoeding). De variabele kostenvergoeding is onbegrensd (geen buitensporige bedragen). Er gelden bovengrenzen voor de vaste kostenvergoeding. De bovengrens van de onkostenvergoeding per dag bedraagt maximum €30,22. De bovengrens van de onkostenvergoeding per jaar bedraagt maximum €1.208,75

(http://www.vrijwilligersweb.be/wetgeving.htm#verg, geraadpleegd op 15 juni 2012). 6
Categorie 6: Tijdstip

In de categorie tijdstip wordt een onderscheid gemaakt tussen dagopvang en nachtopvang.


Categorie 7: Duur

De categorie opnameduur is wederom nauw verweven met de voorgaande categorie tijdstip. Het gaat om een opname van ‘beperkte duur’ of ‘onbeperkte duur’. Hiermee wordt vooral verwezen naar vormen waar eerder ‘zorg’ dan ‘wonen’ centraal staat. Het is tevens een belangrijke parameter bij de focus op gastopvang, waarbij bepalingen bestaan rond tijd- en duurafbakening, maar waarbinnen flexibiliteit nagestreefd wordt.
Deel met je vrienden:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina