VoedselveiligheidDovnload 311.84 Kb.
Pagina2/5
Datum20.05.2018
Grootte311.84 Kb.
1   2   3   4   52. TEELT

Voldoet?

ja

nee

nvt.

2.1 Perceelskeuze

2.1.1


Geen teelt op percelen die de laatste 3 jaar verontreinigd zijn door opbrengen van niet toegelaten stoffen (bijv. verontreinigd slib, glas, olie, dioxines, zware metalen en -indien toegepast na 1/1/2017- Keurcompost klasse C) of (geldt niet voor GZP) waarvan de teeltaarde door voorgaande teelten of activiteiten mogelijk chemisch verontreinigd is (bijv. teelt van hardfruit, vuilstort, industrieterrein). Bij twijfel: grondanalyse.

2.1.2

Indien perceel minder dan 5 jaar in agrarisch gebruik is, dan is de historie van de laatste 7 jaar bekend en wordt het onderbouwd met een grondanalyse door een erkend laboratorium.2.1.3

Verontreinigingen worden verwijderd (let extra op glasdelen en plastic, vooral in percelen langs wegen).

2.1.4

Geen teelt op percelen waarop meststoffen, geproduceerd op basis van dierlijke eiwitten (bijv. beendermeel), zijn toegediend in de laatste 3 jaar.

2.2 Uitgangsmateriaal

2.2.1

Uitsluitend gebruik goedgekeurd uitgangsmateriaal. Bij aangekocht uitgangsmateriaal betekent het dat per partij een officieel keuringscertificaat aanwezig moet zijn en daarnaast een factuur of afleverbewijs waarmee de omvang en identiteit aantoonbaar is. Dit geldt niet als de afnemer zorg draagt voor goedgekeurd uitgangsmateriaal, dit schriftelijk aan u heeft verklaard en op verzoek van de CI volledige inzage geeft in de administratie.

Bij eigen vermeerdering dient een NAK-goedkeuringsbewijs (aardappelen) of TBM-beoordelingsbewijs (zetmeelaardappelen) aanwezig te zijn.2.2.2

Maak gebruik van ontsmet zaaizaad bij GZP-teelt als voedermiddel om het risico op ziekten en plagen tijdens de teelt te verminderen. (=should)

2.2.3

Bij gebruik eigen zaaizaad voor GZP-teelt wordt de perceelsnaam waarvan het zaaizaad afkomstig is geregistreerd.


2.2.4

Bij de bepaling van de optimale poot/plantafstanden wordt rekening gehouden met o.a. de lokale omstandigheden (bijv. klimaat, grondsoort, structuur), teeltdoel en raseigenschappen.


2.3 GGO-gewassen

2.3.1

Geen teelt van GGO gewassen (ook geen proefveld), tenzij met expliciete goedkeuring van de afnemer.2.3.2

Geldt alleen voor suikerbieten: Indien bietenzaad niet is ingekocht via Cosun, dan kunt u hiervoor een ontheffing van de RvB van Cosun tonen.2.3.3

Indien GGO gewas geteeld wordt, worden de wettelijke voorschriften voor GGO gewassen in acht genomen en de teelt volledig geregistreerd.2.3.4

Perceel zelf is laatste 2 jaar niet als GGO proefveld gebruikt met hetzelfde gewas. Voor consumptieaardappelen geldt 4 jaar.

2.3.5

Teelt mag niet grenzen aan GGO proefvelden met hetzelfde gewas. Voor aardappelen geldt een minimale afstand van 10 m, voor suikerbieten 3 m.2.3.6

GGO partijen worden zorgvuldig gescheiden gehouden van non-GGO partijen.2.3.7

Machines en werktuigen zijn niet in contact geweest met GGO’s, tenzij daarna zeer grondig gereinigd.

2.3.8

Bij vondst/vaststelling van een GGO, dit registreren op het ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ (bijlage C).2.4 Machinegebruik

2.4.1

Gebruik uitsluitend goed onderhouden, goed afgestelde en schone machines (geen verontreiniging met productvreemde stoffen zoals olie, vet, glas).

2.5 Bemesting

2.5.1

Bemest volgens bemestingsadvies op basis van analysegegevens. (= should)

2.5.2

Gebruik op het perceel uitsluitend bodemverbeteraars die voorzien zijn van een (product)certificaat of analyserapport waarmee aangetoond wordt dat het product voldoet aan de Meststoffenwet en de in Bijlage I opgenomen normen voor glas, steentjes en overige verontreinigingen. De toetsing van de glasnorm geldt niet voor champost.
De eisen voor groen- en gft-compost zijn opgenomen in bijlage I.
Voor overige organische meststoffen moet een analyserapport volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (minimaal 5 jaar bewaren) en een afleveringsbewijs overlegd kunnen worden. Dit geldt niet voor organische meststoffen (zoals dierlijke mest) van uw eigen bedrijf.
2.5.3

Geen gebruik van slib dat vrij komt bij de zuivering van afval/rioolwater voor organische bemesting. Dit slib wordt ook wel rioolslib, (afval)waterzuiveringsslib, (riool)zuiveringsslib, enz. genoemd.

2.5.4

Gebruikte meststoffen worden geregistreerd (zie bijlage B). (geldt niet voor suikerbieten)
2.5.5

Gebruik uitsluitend wettelijk toegestane meststoffen, maar geen meststoffen die gemaakt zijn op basis van dierlijke eiwitten (bijv. beendermeel).

2.6 Goede dosering meststoffen


2.6.1

Bemestingsapparatuur is goed afgesteld en goed onderhouden, bij voorkeur getest (keuring is niet verplicht). (=should)2.6.2

Geldt alleen bij consumptieaardappelen: jaarlijkse kalibratie uitvoeren (controle op goede werking, afstelling en verdeling) + datum van deze test noteren  datum: ­­


2.7 Gewasbescher-mingsmiddelen

2.7.1

Uitsluitend gebruik van wettelijk toegestane middelen. Gebruik middelen uitsluitend volgens wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket): let vooral op de maximale dosering, veiligheidstermijn en de frequentie van toediening. Tip: op www.ctgb.nl/toelatingen kunt u checken of een middel (nog) is toegelaten.

2.7.2

Proeven met middelen waarvoor nog geen officiële toelating geldt, mogen alleen met een proefontheffing van het CTGB, of onder verantwoordelijkheid (verklaring) van een TNG erkend bedrijf (zie www.nvwa.nl/onderwerpen/planten-plantaardige-producten/dossier/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-gewasbeschermingsmiddelen/erkende-organisaties) uitgevoerd worden (kopie beschikbaar). Op de proef geteelde producten gescheiden houden van het verhandelbare product, tenzij de proefontheffing of verklaring verhandelen van dit product expliciet toestaat en de afnemer -indien bekend- expliciet toestemming heeft gegeven om het samen te voegen.2.7.3

Alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen registreren (steeds actueel)

2.7.4

De spuit is goed onderhouden en het SKL goedkeuringsbewijs (van de spuitkeuring) is geldig (geldt ook voor loonwerker). Advies: controleer periodiek zelf op de goede werking (dosering, spuitbeeld, doppen).2.7.5

De toepasser van gewasbeschermingsmiddelen beschikt over een geldige spuitlicentie, ten minste licentie 1 (ook loonwerker).

2.8 Ziekten, plagen en gebreken

2.8.1

Maatregelen worden genomen ter preventie en indien nodig ter bestrijding (incl. registratie), om verontreiniging van het product met gifstoffen en giftige onkruiden, en kwaliteitsverlies te voorkomen. Tip: zie www.kennisakker.nl2.8.2

Geldt alleen voor GZP (zie ook 1.4a, 1.4b, 2.2 en 4.6): let op aarschimmels (fusarium, moederkoren) en giftige onkruiden. Bij vondst registratie op het ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ (bijlage C) + melden aan afnemer.2.8.3

Geldt alleen voor consumptieaardappel: doornappel (Datura stramonium) (handmatig) uit perceel verwijderen.2.9 Watergebruik


2.9.1

Uitsluitend gebruik van water van goede kwaliteit (bijv. bron-, leiding- en regenwater). Oppervlaktewater moet schoon zijn, bij twijfel informatie inwinnen bij waterschap (Tip: zie www.waterkwaliteitportaal.nl en www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl) of een analyse uitvoeren (norm: max. 1.000 cfu E. coli per 100 ml water).

Deze eis geldt m.n. bij toepassing van water (bijv. beregening/ bespuiting) op het eetbare deel van gewassen voor humane consumptie en die rauw gegeten kunnen worden. Let op riooloverstorten!


2.9.7

Bij beregening registreert u het perceel, de datum en de watergift (in mm of m3/ha). Zie bijlage B.


2.10 Jacht


2.10.1

Geldt alleen voor consumptieaardappelen en (industrie)groenten: jacht niet toegestaan indien het gevaar bestaat dat hagel in product terecht komt. Bij (industrie)groente m.n. relevant in koolgewassen.Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina