VoedselveiligheidDovnload 311.84 Kb.
Pagina1/5
Datum20.05.2018
Grootte311.84 Kb.
  1   2   3   4   5

Telerhandleiding VVAK Teelt- en bewaarseizoen 2017-2018

2 Zelfbeoordeling/checklist


Naam : Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Meerdere aandachtspunten zijn met “should” aangeduid. Datum:


Paraaf:

Voor deze punten geldt dat zij niet in absolute termen tecontroleren zijn, maar in extreme gevallen wel tot voedselveiligheidsproblemen kunnen leiden. De bewustwording staat hier centraal. Het niet voldoen aan deze punten leidt niet tot afkeuring.


1. ALGEMEEN

Voldoet?

ja

nee

nvt.

1.1 Eigen verklaring + zelfbeoordeling/-checklist


1.1.1


U hebt deze checklist (bij voorkeur vóór het begin van het teeltseizoen) ingevuld en ondertekend. U werkt volgens deze zelfbeoordeling/checklist.

1.2 Traceerbaarheid (eenduidige registratie van het perceel, de teelt en afnemer)
Zie ook
bijlage H.


1.2.1

Een overzicht is beschikbaar van de percelen, met daarop: perceelsnaam/-code (evt. McSharry code), locatie, gewas, ras, oppervlakte, en indien van toepassing een plattegrond van de bewaarruimte(n). Een plattegrond van de bewaarruimte(n) geldt niet voor granen, zaden & peulvruchten (GZP), suikerbieten en zetmeelaardappel1.2.2

Alle bespuitingen, overige chemische behandelingen, bemestingen, beregeningen en 1e oogstdatum worden geregistreerd. Bijvoorbeeld m.b.v. een teeltregistratieformulier, een akkerbouw managementsysteem of spuitboekje.1.2.3

Inkoopbonnen (en/of facturen) van zaaizaden, pootgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, inkuiltoevoegingsmiddelen en biociden worden bewaard (minimaal 5 jaar, zie 1.2.8).1.2.4

U registreert waar welke partij is opgeslagen: minimaal identificatie van herkomst van iedere partij (perceel waarvan product afkomstig is) en hoeveelheid (raming). (geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen)1.2.5

U registreert afgeleverde partijen (zowel af land als bij aflevering per cel/box): datum, afnemer, hoeveelheid afgeleverd product (ton), evt. bonnummers. Afleveringsoverzichten van de afnemers voldoen. Bonnummers en afleveringsoverzichten n.v.t. bij eigen gebruik (veevoer).1.2.6

Bij aflevering ziet u erop toe dat de juiste partij wordt opgehaald en vermenging van partijen wordt voorkomen.1.2.7

Bij een calamiteit dient u, onmiddellijk na ontvangst van een verzoek daartoe, in staat te zijn om informatie (i.c. afnemer, aflevermoment en hoeveelheid) van een of meerdere afgeleverde partijen te verstrekken.1.2.8

Alle registraties, rapporten van controles, certificaten en analyses worden minimaal 5 jaar (vanaf start certificering) bewaard.1.2.9

Partijen die niet aan het certificaat voldoen, worden niet samengevoegd maar separaat opgeslagen.


1.2.10

Bij bijkoop (gewas/product) registreert u: datum, gegevens producent (zie 1.15), hoeveelheid gewas/product (ha/ton) en -indien van toepassing- (weeg)bonnummers, gegevens transporteur en inkoopfactuur. U bewaart deze gegevens min. 5 jaar.1.3a Calamiteiten

Bij brand, ongelukken of vondst waarbij sprake kan zijn van bijv. asbest, glas, olie, radioactiviteit, zware metalen, chemicaliën (bijv. PAC´s, benzeen, DDT) of quarantaine organismen:
1.3.1

In geval van een dergelijke calamiteit:

 • legt u vast wat er gebeurd is en welke actie u hierop heeft uitgevoerd (bijlage C ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ invullen).

 • geeft u aan hoe u dit in de toekomst kunt voorkomen.

 • overlegt u met uw afnemer of dit consequenties heeft voor de betreffende partij.

 • raadpleegt u de meldwijzer van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) (zie www.nvwa.nl en zoek op "meldwijzer") of er gemeld moet worden aan de NVWA.

Indien het product bestemd is voor diervoeder, tevens:

 • raadpleegt u de minimumvoorwaarden EWS van GMP+ (zie www.gmpplus.org/bestand/4427/gmp-ba5---nl-20130301.pdf.ashx) of en, zo ja, hoe er gemeld moet worden bij GMP+ International.

 • geeft u de calamiteit door aan de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) (tel. 06 - 53648893; info@diervoederketen.nl).

Bij voorvallen/ongelukken waarbij de productveiligheid niet in gevaar is maar niet (meer) voldaan kan worden aan andere gestelde eisen, bijvoorbeeld het tenietgaan van registraties door computerstoring, brand- of waterschade:1.3.2

In geval van een dergelijke calamiteit legt u vast:

 • wat er gebeurd is en welke actie u hierop heeft uitgevoerd.

 • hoe u dit in de toekomst kunt voorkomen (indien relevant).

U kunt hiervoor bijlage C ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ gebruiken.


1.3b Klachten (eigen/derden)

Bij eigen klachten jegens leveranciers en dienstverleners en klachten van derden m.b.t. de werkwijze, gedraging, productkwaliteit, enz. van uw bedrijf:
1.3.3

In geval van een dergelijke klacht:

 • legt u vast wat de klacht is en welke actie u hierop heeft uitgevoerd (bijlage C ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ invullen).

 • geeft u aan hoe u of de derde dit in de toekomst kunt voorkomen.

 • handelt u conform de eis bij een calamiteit (zie 1.3a) indien mogelijk sprake is van een veiligheidsrisico.

1.4a Wetgeving

1.4.1

U beschikt over kennis van relevante wetgeving (residunormen, schadelijke stoffen (bijv. mycotoxinen)). Bij twijfel: contact opnemen met uw afnemer. Tip (alleen voor GZP): zie www.kennisakker.nl en www.akkerwijzer.nl (zoekwoorden: ‘fusariumtoxinen’, ‘fusarium', 'graanziekten' en/of 'toxinen’) (=should)


1.4.2

Bij afzet/gebruik als diervoeder: U beschikt over kennis van relevante wetgeving (zie bijlage G). Voor productnormen bij diervoeder zie www.gmpplus.org/pagina/9/standards.aspx. (=should)1.4bKennisontwik-keling, actualisatie vakmanschap


1.4.3

U beschikt over kennis ten aanzien van het voorkomen van teeltziekten, veldschimmels en bewaarziekten en houdt het op peil. Tip: zie www.kennisakker.nl; www.irs.nl. (=should)


1.5 Hygiëne

1.5.1

Bij opslag/bewaring op het teeltbedrijf weten zowel derden (bezoekers) als personeel aan welke hygiëneregels voldaan moet worden (zichtbaar ophangen). Minimumeis: zie bijlage F.

Geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen.1.5.2

Er wordt gewerkt volgens de hygiëneregels. Deze zijn bekend bij u zelf en het personeel d.m.v. een instructie (aantoonbaar door bijv. verklaring laten ondertekenen).

Geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen.1.5.3

Afval (bijv. verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke stoffen (zie ook 1.6) worden dusdanig opgeslagen dat verontreiniging van het product wordt voorkomen.1.6 Opslag hulpstoffen

betreft: gewasbeschermings-, voorraadbeschermings-, ongediertebestrijdings- en ontsmettingsmiddelen, meststoffen en brandstoffen.


1.6.1

Opslag voldoet aan wettelijke eisen.


1.6.2

De opslag van alle hulpstoffen vindt fysiek dan wel in tijd gescheiden plaats van uitgangsmateriaal en/of geoogst product.1.7 Loonwerk


1.7.1

U kunt aantonen dat de loonwerker volgens de VVAK regels werkt. U bent daarom in bezit van een kopie van het VKL certificaat (niet nodig als loonwerker op site www.vkl.nl vermeld staat), VVAK, VVC, GlobalGAP of het Belgische IKKB/Vegaplan certificaat van de loonwerker (of onderaannemer) of elk ander certificaat of inspectiebewijs die deze eisen afdekt. Als u dit niet kan aantonen, dan kan de CI aanvullende controle bij loonwerker uitvoeren.


1.7.2

Registraties van activiteiten van loonwerker (die volgens de VVAK regels geregistreerd moeten worden) zijn in uw bezit.1.15 Bijkoop

1.15.1

Bijkoop van gewas/product is slechts toegestaan indien de producent beschikt over een geldig VVAK-, GlobalGAP- of gewascertificaat voor het betreffende gewas/product. Geaccepteerde buitenlandse certificaten zijn Vegaplan (België) en Qualität & Sicherheit (Q&S). Andere certificaten behoeven eerst expliciete goedkeuring alvorens deze geaccepteerd worden. Bijkoop is niet toegestaan bij suikerbieten.
Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina