«VerwTitel»Dovnload 42.08 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte42.08 Kb.


Algemene voorwaarden
2008
De overeenkomst

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.Derden
2. De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.Kosten
3. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn ver-schuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
4. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Particuliere Tarievenlijst Tandheelkunde of de door de ziekenfondsverzekerde te betalen eigen bijdrage voor tandheelkundige hulp, zoals deze door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) dan wel de Ziekenfondsraad zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Particuliere Tarievenlijst Tandheelkunde worden voorbehouden.
5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

Behandeling en informatie
6. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de tandarts de patiënt hierover schriftelijk.

In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.


De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de tandarts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De tandarts legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten
7. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de tandarts schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.

Klachten hebben geen opschortende werking terzake de betalingstermijn en -verplichting. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.


8. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden.

De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst.
Overschrijding betalingstermijn
9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.

In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd, alsmede alle kosten die de tandarts moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 100, onverminderd het recht van de tandarts om de volledige schade te vorderen.

Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid
10. De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de tandarts.
-0-0-0-

Betalingsvoorwaarden

2008

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) ter hand gesteld


2. De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s). De tandarts is te allen tijde gerechtigd contante betaling te verlangen.
3. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behan­deling ingevolge de Tarieven­lijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastge­steld. Wijzigingen van de Tarie­ven­lijst Tandheel­kunde en Algemene Bepalingen worden voorbe­houden.
4. Afspraken kunnen uitsluitend in geval van overmacht worden geannuleerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) en annulering dient uiterlijk 24 uur voor de behandeling plaats te vinden. Indien niet of niet tijdig geannuleerd wordt dan is de tandarts gerechtigd de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
5. Klachten en/of vragen omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum schriftelijk bij de tandarts te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de declaratie als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
6. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschie­den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre­kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst.
7. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestel­ling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 100, onverminderd het recht van de tand­arts om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrich­ten tegen contante betaling.
-0-0-0-


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina