Versie mei 2008Dovnload 305.01 Kb.
Pagina2/2
Datum20.05.2018
Grootte305.01 Kb.
1   2

Bijlage 1: wettelijke regels

Uitgangspunt is dat de school zoveel mogelijk moet voorkomen dat er een ongeluk gebeurt tijdens schooltijd. Als er toch een ongeluk gebeurt, moet de school aan kunnen tonen welke inspanningen het heeft verricht om het ongeluk te voorkomen (zorgplicht).

Wanneer de Arbeidsinspectie inschakelen?

De Arbowet schrijft voor in welke gevallen de Arbeidsinspectie ingeschakeld moet worden, namelijk bij:

- dodelijke ongevallen;

- ongevallen met blijvend letsel;

- ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname.

De Arbeidsinspecteur zal naar aanleiding van dit ongeval langskomen op de school en een ongevalsonderzoek gaan doen. Als blijkt dat de school tekort geschoten is in het naleven van wettelijke verplichtingen, dan kan de Arbeidsinspecteur twee dingen doen:

1. een proces-verbaal opmaken;

2. een bestuurlijke boete opleggen.

Voorbeeld: zowel een zwembad als de school kregen een boete opgelegd n.a.v. het overlijden van een leerling tijdens het schoolzwemmen. Het schoolbestuur had de taken en verantwoordelijkheden met de toezichthoudende leerkrachten en het zwembad moeten vastleggen.

Indien geen melding nodig is bij de arbeidsinspectie kan de school wel civielrechtelijk worden aangesproken.

Er zijn 3 soorten aansprakelijkheid.

1. Proces-verbaal (strafrechtelijke aansprakelijkheid, OM is wederpartij).

2. Bestuurlijke boete opleggen (bestuursrechtelijke aansprakelijkheid, overheidsdienst is wederpartij).

3. Civielrechtelijke aansprakelijkheid (civielrechtelijke aansprakelijkheid, particulier persoon is wederpartij).

Aansprakelijkheid komt pas om de hoek kijken als er iets is fout gegaan. Dus is preventie van ongevallen het beste medicijn. Niet voor niets bevat de Arbowet een scala aan verplichtingen om scholen in hun rol van werkgever te helpen om ongevallen te voorkomen. Welke zaken moet je als bevoegd gezag van een school ten minste aanpakken?

- Zorg ervoor dat je alle risico’s hebt geïnventariseerd en beoordeeld (RI&E).

- Zorg dat je concrete maatregelen neemt om de gevaren en risico’s in de school te beperken (plan van aanpak).

- Zorg dat alle medewerkers in de school goed op de hoogte zijn van de risico’s en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.

- Wijs een preventiemedewerker aan en zorg dat je de bedrijfshulpverlening goed geregeld hebt.

Naast wettelijke verplichtingen is ook de omgangscultuur in de school van belang. Durven we elkaar aan te spreken op gevaarlijk gedrag en zijn we in staat om serieus te praten over mogelijke risico’s, óf wordt er alleen maar lacherig over gedaan? Daarbij gaat het overigens niet alleen om uitglijden, van de trap vallen en dat soort veiligheidsrisico’s, maar het kan net zo goed gaan om bijvoorbeeld agressie en geweld of seksueel getinte opmerkingen.

Ondanks de aandacht voor preventie kan er natuurlijk altijd wat mis gaan. Daarmee is aansprakelijkheid dus nooit helemaal te voorkomen. Stichting Cambium heeft daarom bij Verus diverse verzekeringen afgesloten: bestuurdersaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, scholierenongevallendekking, schadeverzekering inzittenden. Elke activiteit of evenement georganiseerd door de school, valt in principe onder deze verzekering. Ook als de activiteit niet op de school zelf plaatsvindt. Schoolreisjes en kampen vallen hier dus onder. Wel moet duidelijk blijken dat de activiteit onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur georganiseerd wordt, en daarnaast zal per individuele schademelding te allen tijde dienen te worden onderzocht óf en in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid.

Zowel personeelsleden, bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires en andere inleenkrachten vallen onder bovenstaande verzekeringen. Bij de Schadeverzekeringen voor inzittenden zijn aanvullende voorwaarden van kracht, indien gewenst is op aanvraag een aanvullende polisblad beschikbaar. Bij de aansprakelijkheidsverzekering zijn leerlingen secundair meegenomen. Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

Ondanks het feit dat deze tekst zeer zorgvuldig is samengesteld, aanvaarden noch stichting Cambium noch Verus enige aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, die uit deze tekst mogelijkerwijs zou voortkomen.

Buitensportactiviteiten: zie regelingen onderwijs aug/sept 2011. Wanneer een school een professionele organisatie inhuurt met gediplomeerde werknemers dan voldoet zij aan de bijzondere zorgplicht. Leerkrachten die deelnemen aan deze activiteiten zijn deelnemers en derhalve niet aansprakelijk. Wel ligt de bewijslast van het voldoen aan de zorgplicht bij de school. Kan de school dit niet bewijzen, dan is zij alsnog aansprakelijk. Wanneer een leerling aan een leerkracht een kapotte helm laat zien bij een dergelijke activiteit en de leerkracht onderneemt hierop geen actie, dan is het schoolbestuur als werkgever wettelijk aansprakelijk. Het voldoen aan de zorgplicht is een zeer belangrijk gegeven m.b.t. de aansprakelijkheid.Bijlage 2: stappenplan agressie en geweld
1. De school stelt de gangbare normen vast, legt deze waar nodig uit en draagt deze actief uit naar medewerkers, leerlingen en ouders.

2. Incidenten worden direct bij de directeur gemeld. Alleen dan is een adequate reactie mogelijk en kan er beleid worden gemaakt om het in het vervolg te voorkomen. Een klimaat waarin melden normaal is past bij de professionele cultuur op school.

3. Incidenten op school worden geregistreerd en geëvalueerd m.b.v. bijlage 3: incidentenregistratieformulier voor intern gebruik. Hierdoor is het mogelijk van elkaar te leren en er vervolgens beleid op te baseren.

4. Van ernstige incidenten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Dit bevordert het veiligheidsgevoel van medewerkers en leerlingen. Daarbij maken we structurele afspraken met politie en justitie over de afwikkeling.

5. Schade van incidenten probeert de school te verhalen op de dader en/of zijn of haar opvoeders. Het kan zinvol zijn dat de dader moet werken aan het vergoeden van financiële en geestelijke schade en aan het herstel van de relatie.

6. De schoolnormen worden duidelijk weergegeven in de reactie naar de dader van een incident. Het management(team) heeft hierbij een voorbeeldrol.

7. Indien nodig zorgt de school voor opleiding en training van medewerkers. Incidenten kunnen vaak worden voorkomen of beheerst door een professionele reactie: het tijdig signaleren van wat er aan de hand is, het investeren in de relatie en het geven van de juiste reactie op een incident.

8. De school zorgt voor goede nazorg. Bijvoorbeeld door gesprekken met schoolleiding, psychosociale nazorg, een extern begeleidingstraject en/of supervisie.Bijlage 3: incidentregistratieformulier voor intern gebruik
Naam getroffene:…….………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats:….…………………………………………………………………………
Getroffene is: Werknemer / stagiair / leerling / anders namelijk *………………………….
Plaats van het incident: ……………………………………………………………………….
Datum en tijdstip incident: …………………………………………………………………...
Vorm van agressie, geweld:

 • fysiek nl: ………………………………………………………………….……………

 • verbaal nl: ……………………………………………………………….………………

 • dreigen nl: …………………………………………………………….…………………

 • vernielzucht nl: ………………………………………………………….……………………

 • diefstal nl: …………………………………………………………..……………………

 • anders nl: …………………………………………………….…………………………


Behandeling:

 • géén

 • behandeling in ziekenhuis / EHBO*

 • opname in ziekenhuis

 • ziekteverzuim / leerverzuim

 • anders nl: …….……………………………………………………………………………….


Schade: Kosten:

 • materieel nl: …………………………………………….. €………………..

 • fysiek letsel nl: …………………………………………….. €………………..

 • psych. letsel nl: …………………………………………….. €………………..

 • anders nl: …………………………………………….. €………………..


Afhandeling:

 • politie ingeschakeld aangifte gedaan: ja / nee*

 • melding arbeidsinspectie ernstig ongeval: ja / nee* (indien ja, invullen en opsturen ongevallen meldingsformulier Arbeidsinspectie verplicht!)

 • psychische opvang nazorg: ja / nee** Doorhalen wat niet van toepassing is.

Korte beschrijving van het incident:
……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…..
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Suggesties voor verdere afhandeling:
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

Suggesties voor preventie in de toekomst:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

Plaats……………………..Datum………………….Handtekening getroffene ………………………
Bijlage 4: inhoud verbandtrommel


Inhoud Basisverbandset

Minimum aantal

Desinfectiemiddel flesje 30 ml.

1

Driekante doek

1

Eerstehulpschaar

1

Elastische zwachtel 400 x 6 cm.

2

Handschoenen paar bij voorkeur maat L

2

Hechtstrips

10

Ideaal zwachtel 500 x 8 cm.

1

Kleefpleister 500 x 2,5 cm. rol

1

Mondmasker voor beademing

1

Reddingsdeken / isolatiedeken 210 x 160 cm.

1

Snelverband (gerold) 10 x 12 cm.

2

Splinterpincet

1

Stappenplan Eerste Hulp

1

Steriele kompressen 10 x 10 cm.

2

Steriele kompressen 5 x 9 cm. (1/16)

2

Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm.

5

Synthetische watten 300 x 10 cm.

1

Tekenverwijderaar

1

Wondpleister 1 meter

1

Wondpleister assortiment in 3 maten: 7,2 x 1,9 cm., 7,2 x 2,5 cm., 7,2 x 3,8 cm.

15

Wondsnelverband 6 x 8 cm.

2

Zelfklevend fixatiezwachtel 4 m. x 6 cm.

1

Optioneel: Hydrogel brandwondenkompres 10 x 10 cm.

Bijlage 5: protocol medicijnen
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in principe geen medische handelingen verrichten. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien er sprake is van acuut noodzakelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een heftige allergische reactie of een epileptisch insult.
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Leerkrachten moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leerkrachten en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Activiteiten (zoals het toedienen van injecties) die vallen onder de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn verzekerd voor zover de leerkracht die deze activiteiten verricht door een medicus (bijv. huisarts) handelingsbekwaam wordt geacht. Deze leerkracht moet wel in het bezit zijn van een bekwaamheidsverklaring opgesteld door deze medicus. Daarom wil Cambium d.m.v. dit protocol scholen een handreiking geven over hoe in onderstaande situaties gehandeld moet worden.
De vier te onderscheiden situaties zijn:

- het kind wordt ziek op school;

- het verstrekken van medicijnen op verzoek;

- medisch handelen;

- bekwaamheidsverklaring uitvoeren medische handelingen (BIG).

De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leerkracht moet direct bepalen hoe hij moet handelen. De wet BIG is niet van toepassing, als er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen en is in dat kader ook altijd aansprakelijk voor zijn (niet) handelen. Bij de tweede situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij/zij mag weigeren medische handelingen uit te voeren waarvoor hij/zij zich niet bekwaam acht. Hij/zij zal dit schriftelijk meedelen aan de directeur van de school.1. Het kind wordt ziek op school

Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van

hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. Een leraar verstrekt dan vaak ten onrechte – zonder toestemming of medeweten van ouders – een ‘paracetamolletje’ of wrijft Azaron op de plaats van een insectenbeet.

In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook noodzakelijk. Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis moet. De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact moeten opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc..?).

Ook wanneer een leraar inschat dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is, is het verplicht om altijd eerst contact te zoeken met de ouders, waarbij toestemming gevraagd wordt aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.

Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen de medicijnen niet met toestemming van de ouders verstrekt worden. De leraar dient dan zelf geen medicijn toe, maar begeleidt het kind naar de huisarts of naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting is van een veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak het kind voortdurend te observeren. Iedere situatie is anders, zodat we niet uitputtend alle signalen benoemen die zich kunnen voordoen.

Enkele zaken (niet limitatief!) waar u op kunt letten zijn:

- toename van pijn;

- misselijkheid;

- verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen);

- verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur);

- verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid).


Realiseer u dat u geen arts bent en raadpleeg, bij twijfel, altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard ook wanneer de pijn blijft of de situatie zich verergert. De zorgvuldigheid die hierbij in acht moet worden genomen is dat er gehandeld wordt alsof het uw eigen kind is.
Richtlijnen hoe te handelen bij een calamiteit:
- Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en probeer het gerust te stellen.

- Indien er sprake is van een acuut epileptisch insult of een heftige allergische reactie: dien een medische spoedmedicatie toe door de persoon die in school daarvoor is opgeleid. De school draagt er zorg voor dat de leerkracht in het bezit is van een bekwaamheidsverklaring afgegeven door een erkend medicus (bijv. huisarts).

- Waarschuw een volwassene voor bijstand (of laat één van de kinderen een volwassene ophalen waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen).

- Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind.

- Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.

- Indien sprake is van medicijngebruik: geef door welke medicijnen zijn toegediend/gebruikt.

- Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze direct door iemand opzoeken) zoals:

1. naam van het kind;

2. geboortedatum;

3. adres;

4. telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen persoon;

5. naam en telefoonnummer van huisarts/specialist;

6. ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.

- Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):

1. leg duidelijk uit wat er gebeurd is;

2. vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd;

3. in geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind

is gegaan.


2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of antibiotica. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leerkracht deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. De verantwoordelijkheid voor een juiste toediening van de medicijnen berust bij de ouders/verzorgers.

Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen. Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Hiervoor is een medicijninstructie toegevoegd (zie hieronder). Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren (in medicijnenkluisje) en de wijze van controle op de vervaldatum. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leerkrachten verwachten en die weten op hun beurt weer precies wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.

Richtlijnen aanname medicijnen:

- neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind;

- lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het medicijn;

- noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het medicijn aan het betreffende kind gegeven heeft.


Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn bel dan direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zorg in alle gevallen dat u duidelijk alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont (eventueel welke fout is gemaakt).

3. Medische handelingen en bekwaamheidsverklaring
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding en het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op school verricht. Gezien de ingrijpendheid van de handelingen moet altijd een schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd worden (zie formulier toestemming medisch handelen). De leerkracht moet een gedegen instructie krijgen hoe hij/zij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring. Een arts kan een personeelslid bekwaam verklaren voor het uitvoeren van een medische handeling en deze bekwaamheid ondersteunen met een ondertekende verklaring van bekwaamheid. De arts geeft deze bekwaamheidsverklaring voor een bepaalde tijd af. Wanneer de termijn van de verklaring is overschreden, moet de arts opnieuw de bekwaamheid testen. Zonder deze verklaring mag een leerkracht geen medische handelingen verrichten. Heeft een leerkracht geen bekwaamheidsverklaring dan kan hij bij onoordeelkundig handelen in ieder geval aangesproken worden voor de aangerichte schade, maar deze aansprakelijkheid vervalt op zich niet door de verklaring. Het schoolbestuur is echter weer verantwoordelijk voor datgene wat de leerkracht doet en kan op zijn beurt worden aangesproken. Kan een schoolbestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts overleggen, dan kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat de schoolleiding onzorgvuldig heeft gehandeld. Een leerkracht die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handeling al een hele tijd niet heeft verricht - zal deze handeling eveneens niet mogen uitvoeren. Een leerkracht die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
Formulier toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school

(Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijfformulier van de school)

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.

Als u met hiervoor akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen.

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
naam leerling:

geboortedatum:

adres:

postcode en plaats:naam ouder(s)/verzorger(s):

telefoon thuis:

telefoon werk:

naam huisarts:

telefoon:
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:
Naam:

telefoon thuis:

telefoon werk:
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
naam leerling :

geboortedatum :

 • MEDICIJNEN: naam: • ONTSMETTINGSMIDDELEN: naam: • SMEERSELTJES tegen bijvoorbeeld insectenbeten: naam: • PLEISTERS: naam: • OVERIG: naam:

Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn:
Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de school?

Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.

Ondergetekende naam:

ouder/verzorger van:

plaats:

datum:


Handtekening:

Formulier t.b.v. het verstrekken van medicijnen op verzoek

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan:

naam leerling:

geboortedatum:

adres


postcode en plaats:

naam ouder(s)/verzorger(s):

telefoon thuis:

telefoon werk:

naam huisarts:

telefoon:

naam specialist:

telefoon:

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:

Naam van het medicijn:

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:

…… uur / …… uur / …… uur / …… uur


Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):

G D


Dosering van het medicijn:
Wijze van toediening:

Wijze van bewaren:

Controle op vervaldatum door: (naam)

functie:

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q de hieronder genoemde leraar die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen:

naam:


ouder/verzorger:

plaats


datum:

Handtekening:
Instructie voor medicijntoediening:


Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op (datum)


Door:


naam: .

functie: .

naam instelling:

Aan:


naam: .

functie: .

naam en plaats school:

Formulier t.b.v. voorbehouden medische handelingen (BIG)


Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde ‘medische voorbehouden handeling’ op school bij:

naam leerling: .

geboortedatum:.

adres: .

postcode en plaats:.

naam ouder(s)/verzorger(s): .

telefoon thuis:

telefoon werk:.

naam huisarts:

telefoon:

naam specialist:

telefoon:

naam medisch contactpersoon:.

telefoon:

Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling nodig is:

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’:

De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden:

…… uur / …… uur / …… uur / ……uur

De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie:
manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd:
Eventuele extra opmerkingen:
Bekwaamheidsverklaring aanwezig (omcirkelen hetgeen van toepassing is): ja / nee

Instructie medisch handelen


Instructie van de ‘medische handeling’ + controle op de juiste uitvoering is gegeven op


(datum).

Door:


naam:

functie


naam instelling:

Aan:


naam:

functie:

naam en plaats school:

Ondergetekende:
naam:

ouder/verzorger:

plaats:

datum: .


Handtekening:

Bijlage 6: Ongevallen meldingsformulier Arbeidsinspectie

1. Werkgever (bevoegd gezag)
Naam: ……………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………...

(geen Postbusnummer)

Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………
Registratienummer Kamer van Koophandel:………………………………………………………….

(voor zover van toepassing)

Aantal werkzame personen:…………………………………………………………………………….
Naam melder:…………………………………………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………………………………………………….
2. Getroffene(n)
Naam: ……………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………...
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………..
Geboortedatum en geslacht:……………………………………………………………………………
Nationaliteit:………………………………………………………………………………………………
De getroffene is: werknemer/stagiair/uitzendkracht/leer­ling/student/overig *
Datum indiensttreding:…………………………………………………………………………………..
Soort letsel:……………………………………………………………………………………………….
Plaats van het letsel:…………………………………………………………………………………….
Noodzaak ziekenhuisopname: ja/nee*
Dodelijke afloop: ja/nee*
Vermoedelijke verzuimduur:…………………………………………………………………………….
3. Omstandigheden van het ongeval
Plaats van het ongeval:…………………………………………………………………………………
Naam school:…………………………………………………………………………………..………..
Adres:…………………………………………………………………………..………………………...
Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………
Datum en tijdstip ongeval:……………………………………………………….………………………
Direct voorafgaand aan het ongeval door getroffene verrichte werkzaamheden:………………...
Aard van het ongeval:……………………………………………………………………………………
Eventueel betrokken arbeidsmiddelen of stoffen:…………………………………………………….

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Plaats:…………………………… Datum:…………… Handtekening aanmelder:…………………….

Arbeidsinspectie

Centraal Kantoor, afdeling Handhaving

Postbus 908012509 LV Den Haag
Bijlage 7: incidentenregister


Datum
Functie/getroffene
School/afdeling
Toedracht
Letsel/schade
Verzuim
Nummer ongevalrapport


Datum
Functie/getroffene
School/afdeling
Toedracht
Letsel/schade
Verzuim
Nummer ongevalrapport


Datum
Functie/getroffene
School/afdeling
Toedracht
Letsel/schade
Verzuim
Nummer ongevalrapport


Datum
Functie/getroffene
School/afdeling
Toedracht
Letsel/schade
Verzuim
Nummer ongevalrapport


Datum
Functie/getroffene
School/afdeling
Toedracht
Letsel/schade
Verzuim
Nummer ongevalrapport


Datum
Functie/getroffene
School/afdeling
Toedracht
Letsel/schade
Verzuim
Nummer ongevalrapport

Bijlage 8: adressen
Verus (klachtencommissie):

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel. 070 - 3861697

N.B. dit is een nieuw adres!
Vertrouwensinspecteur inspectie:

www.onderwijsinspectie.nl

Tel. 0900 1113111


Verkeersouder:

VACANT
Arbo-coördinator St. Cambium:

Irene van de Weg

Tel. 06-38149264irenevandeweg@stichtingcambium.nl
Preventiemedewerker:

Wim van Es

Hessenweg 116

8051 LE Hattem

Tel: 038 4445500

BHV’ers:

Rien Boensma

Burg. Schade van Westrumlaan 18

8181 XM Heerde


Gerlinda van Eijk

Groeneweg 2b

8181 RX Heerde
Jessica ten Hove

Korte Slag 10

8181 GN Heerde
Anja van Bochove

Godefriduslaan 13

8181 GT Heerde

IB’er:

Froukje Schaap

Gerlinda van Eijk
Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon:

Anneke Urbanus

Kuipersakker 3

8181 KG HeerdeAnti-pest coördinator:

Henda Eijlander

Bietenakker 32

8091 MB Wezep


Gerlinda van Eijk

(zie boven)


Externe vertrouwenspersoon (onafhankelijke):

Herman Riphagen, adviseur IJsselgroep

Postbus 10257

7301 GG Apeldoorn

Tel. 055 - 599 44 55, 06 - 417 964 66

Herman.riphagen@ijsselgroep.nl
Arbeidsinspectie:

Postbus 820

3500 AV Utrecht

Tel. 0800 - 270 00 00arbeidsinspectie@minszw.nl

Bijlage 9: NEN 3140, NEN 50110/1010, NEN 1176
NEN 3140

De NEN 3140 beschrijft dat alle elektrisch aangedreven machines, apparaten of toestellen, die door de aard van constructie of het gebruik een elektrisch gevaar kunnen opleveren, onderhevig zijn aan een periodieke inspectie. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.


Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen die volgens de norm NEN 3140 voor een periodieke inspectie in aanmerking komen zijn: elektrische handgereedschappen, stationaire machines zoals kolomboormachines, draaibanken, afkortzaagmachines etc., verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen en andere verplaatsbare lampen, verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkasten, koffiezetters, laboratoriumapparatuur, computers, printers, stofzuigers, etc., verplaatsbare elektrische meetinstrumenten, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren, verplaatsbare leidingen, zoals verlengsnoeren en haspels. Oftewel alle materieel waar een stekker aan is gemonteerd. Let wel: ook bij vast opgestelde en apparatuur aangesloten op het lichtnet is de keuringsplicht van toepassing.

De conciërge is hiervoor ‘voldoende onderricht persoon’ na een korte opleiding.


NEN 50110/1010

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft EN 50110 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

De inspectie die beschreven is in EN 50110 geldt voor bestaande installaties. Nieuwe installaties moeten worden geïnspecteerd volgens NEN 1010. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een ‘vakbekwaam persoon’, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal Lbo energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie. Dit zijn de controleurs van de leveranciers van de betreffende apparatuur.
NEN 1176 Norm Speeltoestellen algemeen

Speeltoestellen moeten zodanig zijn ontworpen dat het speelrisico duidelijk en voorzienbaar is voor het kind. Een kind kan bijvoorbeeld wel inschatten dat het niet zomaar van een hoog platform af moet stappen, maar kan niet inschatten dat het hoofd kan blijven haken als het achterwaarts door een hek heen klimt. We moeten kinderen dan ook voornamelijk beschermen tegen gevaren die zij zelf niet kunnen inschatten en gevaren met ernstige gevolgen.Alle speeltoestellen moeten volgens de wet veilig zijn. Er is een norm voor alle speeltoestellen met eisen voor: vallen, beknelling, verstikking, botsen, afwerking, draagkracht, toegang voor volwassenen en kinderen middels trappen, ladders en hellingbanen, verschillende materialen zoals hout, metaal en kunststof, onbeweeglijke en bewegelijke verbindingen en kettingen, kabels en touwen. Daarnaast zijn er aanvullende extra normen voor een aantal speeltoestellen zoals: draaitoestellen, kabelbanen, glijbanen, schommels en wippen waarvan de normen eveneens toe te passen zijn op onderdelen van andere speeltoestellen. De in Nederland verkochte toestellen voldoen vrijwel altijd aan deze norm.
NEN 1177 Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen. Speeltoestellen die een gedwongen beweging van het lichaam veroorzaken zoals schommels, glijbanen en draaitoestellen of een valhoogte hebben van meer dan 60 cm moeten voorzien zijn van een schokabsorberende ondergrond.

Bijlage 10: jaarplanning


Datum:

Activiteit:

Door:

Week 1

Vakantieperiode
Week 2

Uitzetten quickscan welzijn personeel 1 x in de 2 jaar

Stafmedewerker cb

Week 3

Regelen diverse cursussen en controle speellokalen

Stafmedewerker cb

Week 4Week 5

Ontruimingsoefening overblijven

TSO-team en 1 BHV’er

Week 6

Bespreken thema ‘social media’ in team

Directeur

Week 7

Vakantieperiode
Week 8

Vakantieperiode
Week 9

Controle noodverlichting

Conciërges

Week 10

Controle elektrische apparaten

Conciërges

Week 11

Bijwerken ¼ deel Arbomeester

Preventiemedewerker

Week 12

Bespreken Plan van aanpak en SVP met team

Preventiemedewerker en team

Week 13

Bespreken Plan van aanpak en SVP met MR

Preventiemedewerker en MR

Week 14

Herhalingscursus BHV Heerde

BHV’ers Heerde

Week 15

Herhalingscursus BHV Wezep

BHV’ers Wezep

Week 16

Herhalingscursus BHV Hattem

BHV’ers Hattem

Week 17

Vakantieperiode
Week 18

Vakantieperiode
Week 19Week 20Week 21Week 22

Overleg preventiemed. en interne contactpersoon/vertrouwenspersoon en anti-pest coördinator

Preventiemedewerker, interne contactpersoon en anti-pest coördinator

Week 23

Overleg preventiemedewerker en verkeersouder

Preventiemedewerker en verkeersouder

Week 24

Controleren verbandtrommel

BHV’er

Week 25

Evt. aanpassen diverse namen voor nieuwe schoolgids

Directeur

Week 26Week 27

Vakantieperiode
Week 28

Vakantie
Week 29

Vakantie
Week 30

Vakantie
Week 31

Vakantie
Week 32

Vakantie
Week 33

Vakantie
Week 34

Vakantie
Week 35

Vakantieperiode Legionella maatregelen doorlopen

Conciërges of een ander

Week 36

Vernieuwen formulieren medicijnverstrekking
Week 37Week 39

Controle speeltoestellen en plein

Conciërges

Week 40

Ontruimingsoefening school

Schoolteam en leerlingen

Week 41Week 42

Vakantieperiode
Week 43

Vakantieperiode
Week 44

Begrotingen doorgeven aan AD

Directeuren

Week 45

Bespreken Plan van aanpak en SVP met team

Preventiemedewerker en team

Week 46

Bespreken Plan van aanpak en SVP met MR

Preventiemedewerker en MR

Week 47

Overleg preventiemedewerker, interne contactpersoon/vertrouwenspersoon en de anti-pest coördinator

Preventiemedewerker, interne contactpersoon en anti-pest coördinator

Week 48

Bespreken onderwerp agressie en geweld in team

Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon

Week 49Week 50Week 51

Vakantieperiode
Week 52

Vakantieperiode


Deel met je vrienden:
1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina