Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina7/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   148

abandoreren overgeven, verlaten

abarnare to prove, legally, a secret crime

abaso an infirmary

abassieren omslaan, naar beneden slaan

abastardare to bastardize

abatamentum an entry by interposition

abatare to beat down; to defeat a writ or appeal; to enter into property void by death of the possessor before the heir takes possession

abatement toneelvoorstelling

abatia zie abbatissa

abatis an officer who distributes corn, an avener or hostler; a ration of corn

abatissa abess

abator a person who by interposition enters into property

abattage het houwen, het ontginnen van erts

abattial van een abdij

abattoir slachthuis

abatudus diminished, esp. clipped, as money

abavia betovergrootmoeder, voormoeder

abavia 2nd great grandmother, female ascendant in the fourth degree

abavunculus broer van de betovergrootmoeder, broer van de overgrootmoeder, broer van de grootmoeder

abavus 2nd great grandfather, male ascendant in the fourth degree

abavus betovergrootvader, voorvader

abba(s), ‑tis abt

abbatatus the office of abbot

abbatia abdis, overste van een vrouwenklooster; abdij

abbatia, abbatissa abdis; abdij

abbatiael cachet (Lat. abba) abtszegel

abbatiola kleine abdij

abbatissa abdis, overste van een vrouwenklooster

abbatizare to be abbot

abbatteur houthakker

abbaye abdij, klooster

abbayum a milldam

abbe domme vrouw

abbedesse zie abbesse

abbedie de e waardigheid van abt

abbesse abdis

abbettamentum abetment

abbettare, abettare to abet; to instigate

abbettator an abbettor

abbettum abetment

abbottare to abut, or bound

abboucheren toespreken, iemand spreken

abbreviamentum an abridgement

abbreviare to abridge

abbreviatie afkorting

abbreviature verkorten

abbrevieren samenvatten, afkorten, verkort schrijven

abbrocamentum abbrochment, or forestalling a market or fair

abbrocator a forestaller; a brokerabbe aanspreektitel geestelijke, abt, eerwaarde priester, geestelijke

abbuttare to abut

abcariare to carry away

abcisez een kind gesneden uit zijn moeders lichaam

abcudia abcoude

Abcudia Abcoude

abdecker vilder

abderiet onnozele hals, domoor

abdicare to renounce an office before the term of service has expired

abdicatio, afstand doen, neerleggen van een functie

abdicationis zie abdicatio

abdiceeren ontzeggen

abdis bestuurster van een (nonnen)klooster

abditorium a chest for keeping plate or relics

abecedarium an alphabet

abecedarius a scholar learning to read

abecula the back of a sword or knife

abedie abdij

abelspel toneelstuk over hoofse liefde, (abel = mooi, fraai)

abenarius faber ketelmaker, ketelslager, ketelsmid, ketellapper, blikslager

abend des jahres laatste dag van het jaar

aberemurdrum manifest murder

aberreeren afdwalen, verdolen

abettare &c See abbettare, &c

abeyantia abeyance. Property is in abeyance when it is in the expectation, in the intendment of the law, not in actual possession

abgatoria, abgetorium the alphabet; rudiments of a science

abhaeres a future holder of property, not the next heir

abhorrre(e)ren ontzien, vrezen, afschrikken, tegenzin in hebben

abiaticus a nephew (aviaticus)

abiectarius meubelmaker

abierunt zij zijn vertrokken

abigevus a cattle stealer. See abactor

abii vertrekken, heengaan, sterven

abiit is vertrokken, gestorven, gesteldheid, toestand

abime middenvlak op een wapenschild

abire, abii, abitum vertrekken, heengaan (sterven)

abject verachtelijk, laag

abjectire to be non‑suited; to make default

abjudicare to take away by judicial sentence

abjudicatie gerechtelijke ontzegging

abjudiceren gerechtelijk ontzeggen

abjurare to renounce the realm for ever

abjuratie afzwering

abjureeren geloof afzweren, afzweren

abjurer geloof afzweren

ablactation spenen, afwennen van de borst

ablactatus weaned

ablata gestolen goederen

ablatum a wafer. O.E. obley (oblata)

ablution (rituele) wassing

ablutus gezuiverd, gewassen (bijv. door het doopsel)

abmatertera zuster van betovergrootmoeder

abmatertera zuster van betovergrootmoeder

abnepos 2nd great grandson, male descendant in the fourth degree

abnepos zoon van de achterkleinzoon

abnepos kleinzoon van kleinkind

abnepotes afstammelingen, nakomelingen

abneptis dochter van de achterkleinzoon

abneptis kleindochter van kleinkind

abneptis 2nd great granddaughter, female descendant in the fourth degree

abneptis, ‑is kleindochter van kleinkind

abnurus vrouw van de achterkleinzoon

aboet onderpand

aboleren afschaffen, te niet doen, kwijtschelden, opheffen, intrekken

abolitie kwijtschelding van straf door de vorst. ook brieven waar bij een zekere misdaad die door onwetendheid of onnozelheid zijn begaan worden kwijtgescholden

abominatie gruwel, afschrik

abomination afgrijselijke daad

abomineeren verfoeien, afschrik hebben

aborderen aanranden, aanklampen, aanspreken

abornementer afpalen, afbakenen, uitbakenen, afbakening, jalonnering

aborneur afpaler, landmeter

aborscap familie

aborti(v)us te vroeg geboren

abortif een dracht die dood ter wereld komt, miskraam veroorzakend

abortivus te vroeg geboren, miskraam

abortus zie abortivus

about paal, grensook; onderpand

abpatruus broer van betovergrootvader

abra dienstmeid, meid

abra a maidservant

abra (dienst)meid

abreiscap koppelarij

abrenunciatio renunciation

abreptum zie abripere

abreptus (morte) weggenomen (door de dood)

abrevieren samenvatten, afkorten

abreye koppelaarster

abri afdak, wachthuisje, schuilhok

abripere wegnemen, wegrukken

abripere (‑io), abripui, abreptum wegrukken, wegnemen

abripui zie abripere

abrocagium brokerage

abrocarius a broker

abrogabilis fit to be repealed

abrogatio intrekking, afschaffing, opheffing der wet

abrogatio , ‑nis F opheffing, afschaffing

abrogeeren afschaffen, te niet doen, breken

abruptio echtscheiding

absconcius a casket

absconsa a dark lantern; a sconce

abselveren de absolutie gevenabsente afwezigheid, afwezig, in afwezigheid van

absente corpore (lijkdienst) zonder lijk

absente secretario bij afwezigheid van de secretaris

absenteeren achterblijven, zich afwezig houden

absenteren ontvreemden, verduisteren

absentia afwezigheid

absentibus ... in afwezigheid van ...

absis an apse; a church porch

absolucie winnen vergiffenis verwerven van de geestelijke

absolut onbepaald, plat uit, ronduit

absoluta et extrema unctione munitus voorzien van absolutie en Laatste Oliesel

absoluta munitus de absolutie verkregen hebbende

absolutie afdoening, ontslagen van iets, geheel en al

absolutio absolutie, vrijspraak, ontslag van rechts ‑vervolging

absolutio pura algehele vrijspraak

absolution ontslag van rechtsvervolging

absolutionis dies Maundy Thursday

absolutus vrijgesproken, onvoorwaardelijk

absolveeren vrijstellen van straf of vervolging, vrijspreken, van aansprakelijkheid ontheffen, volvoeren, voltrekken, vrijkennen, afdoen, ontslaan

absolvere, absolvi, absolutum III vrijspreken

absoniare to shun, or avoid

absoudre, van rechtsvervolging ontslaan

absque + abl. zonder

absque dubio zonder twijfel

absteckeisen richtstaaf om de rooilijn af te zetten

abstecklinie richtlijn

absteckphahl piketpaal, jalon

abstentum zie abstinereabsterix, abstertricis vroedvrouw

abstineeren onthouden, spenen (zich onthouden van)

abstinentie onthouding

abstinere zich onthouden, niet aanvaarden, weigeren, afhouden

abstract afgetrokken, afgezonderd

abstraheren aftrekken, ontrekken

absurd ongerijmd, kwalijk, ten propooste gebracht (ter zaken gebracht)

abt bestuurder van een (pater)klooster

abteyker apotheker

abuis misslag, verzinsel

abundament vrijbrief, vergunning totà.

abundant overvloedig

abundantie overvloed

abundeeren overvloedig zijn

abuseeren, misleiden, verzinnen, vergrijpen, vergissen, bedriegen

abuser misbruiken, verkrachten

abusief zie absivelyk

abusive ten onrechte

abusivelyk door misbruik, tegen het gebruik

abusivus ten onrechte

abutare See abbuttare

abuteren misbruiken

abuus een misbruik

ac en


ac quaetus conjugalis gemeenschappelijk verworven door de echtgenoten

ac. afk. anno curante, in het betreffende jaar

ac(k)et list

acae afk. Ó cause, door, wegens, vanwege, om

acajou mahonieboom

acatholicus niet‑katholiek

acatoen lastpaard

acatum See accatumacc. afk. accessit, aanhangsel

acc. afk. accusations, aanklachten, beschuldigingen

acc. afk. acatholicus, niet ‑katholiek

accalvaster bald in front

accannellare to chamfer

accapitare, accaptare to pay a relief

accapitis, accapitum, accaptamentum a relief

accatum an acquisition

accearium steel

acceÆ orium meehelpende, bijkomende

accendile a lamp or candle wick

accensus, ‑us accijns [cijns = geld / pacht = in natura]

accepit heeft aangenomen

acceptatie aanneming, toestemming, aanvaarding

accepteren tot zijn voordeel nemen, aanvaarden, aannemen

accepteur aanvaarder

accepteur acceptant

acceptilacie manier van een contract en de voorwaarden.

acceptilatie een manier van ontslag, mondelinge kwijtschelding, kwijtschenking als gift

acceptilatio discharge, acquitance

acceptis necessititatisà zie accepto necessititatisà

accepto ..., acceptis ... (plur.) na het ontvangen van

accepto necessitatis baptismo ab obstetrice na het ontvangen van de nooddoop door de vroedvrouw

acceptor a hawk

acceptor de arbore a brancher

acceptor de pertica a hawk off the perch

acceptor domitus a reclaimed hawk

acceptor intra clavem repositus a hawk in the mew

acceptor mutatus a mewed hawk

acceptoricius canis a spaniel used for falconry

acceptus ontvangen

acces toegang

accessoir een zaak die uit een andere zaak voort komt, toevallig, bijkomende

accessorius guilty of a felonious offence, non principally, but by participation

accident een geval, toeval, voorval

accidentael een gebeurtenis, toevallig

accidentalia niet vaste predikantsinkomen, verbonden aan ambtsverrichtingen zoals doop, huwelijken

accidia sloth

accidinetum gorse

accijns belasting op verbruiksgoederen, tol, impost

accijnshuyss plaats waar de belasting moet worden betaaldaccipere aanvaarden, ontvangen, accepteren

acciptrarius a falconer

accisis zie accisor

accisor inner van de belastingen (veelal accijns‑verbruiksbelasting)

accitulium cuckoo sorrel

acclaudicare to lame, esp. a horse, with bad shoeingaccola a colonist; a cultivator of land where he was not born, iemand die zich ergens vestigt

accommodabel behulpzaam, geriefelijk

accommodacie toevoeging, aanpassing, schikking

accommoderen beschikken

accommodiren tussenkomst

accomodatie behulpzaamheid, genot, genoegen, winst, geriefaccomoderen profijtelijk, of behulpzaam zijn, voegen, schikken,

accompagneren vergezelschappen ( vergezellen ? )

accompliamentum accomplishment

accontreeren toestellen, verfraaien

accontrement toerustingen, gereedmaken, uitrusten

accoord overeenkomst, verdrag

accorderen overeenstemmen

accorderen (Lat. accordare) overeenkomen, een overeenkomst sluiten, overeenstemmen

accordeur orgelstemmer

accotoen wambuis, overhemd

accouchemont moeilijke geboorte

accoucher een kind baren, bevallen

accoucheur vroedmeester, vroedvrouw

accoucheuse, verloskundige, kraamvrouw

accrementum aanwas

accrescendi jus right of increase

accresceren aangroeien, toenemen, aanwassen

accumuleren ophopen, vergaderen

accuraat bondig, nauwkeurig, welgeschikt

accusant (Lat. accusare) de procespartij die haar tegenpartij van contumacie (verstek) beschuldigt

accusare beschuldigen

accusatie aanklacht, beschuldiging

accuseren aanklagen, beschuldigen, betijen, aantijgen

accusÚ aangeklaagde, verdachte, beschuldigde

accys tol

accysenaar tollenaar, hoofdgaarder

accyzehuys zie accijnshuyss

acedia melancholy

acega a woodcock (scolopax rusticola)

acellarius "a spenser," cellarer

acentus increase

acerrum, acerum steel

aceta a snipe, or woodcock

achaptare See accapitare

achatum purchase, bargain

ache selderie

acheel zie achel

achel graanmaat, 1 achel = 1/8 zak en 1/8 hl.

achendeel het 1/8 e deel, ook een landmaat

achersetus a measure of corn, conjectured to be a quarter

achetendeel zie achel

acheteur inkoper, inkoopster, koper

achevare to finish

achtbrief brief waarin iemand in de ban wordt gedaan, opgelegde straf was vaak vogelvrijverklaring en verbeurdverklaring van zijn bezit.

achtelinc achtste deel van een maat

achteloos eerloos

achten zich beraden over à..

achtende achtste

achtendeel het ÚÚn achtste deel

achtendhalf zeven en een half

achter schade, nadeel, ook schatter taxateur

achter (tag) de zelfde dag over een week

achterbaecs achter iemands rug, buiten zijn weten

achterboeren achterneef, achternicht

achterboren achterbaren, achterneef

achterclappen belasteren, kwaadspreken

achtercleppierse kwaadspreekster

achterclocke avondklok

achterdeel nadeel, voordeel en achterdeel, schade ook; inhoudsmaat voor graan = ca 18,3 ltr.

achterdijc binnendijk

achterdijcsloot achterwering, sloot achter de binnendijk

achtererve het achter een huis gelegen erf

achtergelaten nagelaten

achtergereide staartriem van een paardentuig

achterghereyde zie achtergereide

achterhalen (enen) iemand in rechte van schuld overtuigen

achterhofstede meestal een achteraf gelegen hofstede

achterhouwelijck tweede huwelijk

achterkintmaecht bloedverwant in de derde graad vanaf de gemeenschappelijke stamvader

achterlatenisse verzuim, omissie

achterleen leen ontvangen van iemand die zelf leenman is over dat gebied

achterleenman bezitter van een achterleen

achterling inhoudsmaat voor graan = ca 6,5 ltr.achtermoeder moeder in een gesticht

achterrechtsweer achterneef

achterrichtampt ambt van rechter in een plattelandsgebied met daarin een plaats dat een rechtsgebied vormde

achterschriven bijschrijven

achterstade achterstallige schuld, achterstand

achterstede zie achterstade,

achtersusterskint een maag (bloedverwant) van de derden graad, die in de derden graad staat, gerekend vanaf de gemeenschappelijke stamhouder

achtervelilich een rechtszaak verliezen

achtervolgen nakomen, naleven, navolgen (van een wet, overeenkomst)

achterwaerghe verloskundige, kraamvrouw, baker

achterwaersterige verloskundige, kraamvrouw, baker

achterwater water van een watermolen stroomopwaarts

achterwesen achterstallige vordering

achtgeevende op rekening houden met

achtzehter (tag) de achttiende dag (13 januari) na de geboorte van Jezus

acicularius naaldenmaker

aciies een toegang

acisclarius steenhouwer, steenkapper

acitula henbane

ackerlant(s) akkerland

ackerloon vergoeding voor zaaisel

ackerman landbouwer, boer

ackersieck melaats, leproos

acolabium a farm, a tenement

acoleren omhelzenacoliet misdienaar, acoluthus , acolyte

acopatus See acupatus

acordum accord; assent

acqueste verkrijging, aanwinning

acquestra acquisition

acquiesceeren zich te vreden houden, berusten, toestaan

acquietantia a discharge in writing, of money paid or debt due; quittance

acquietare to pay; to free or dischargeacquirere, acquisivi, acquisitum verwerven, in bezit krijgen, zich eigen maken, verkrijgen

acquisiteur bekomer

acquisitie bekomingen

acquisitio haereditatis bekoming van de erfenissen

acquite kwijtschelding, kwitantie

acquiteeren kwijtschelden

acquittement vrijspraak

acquitter vrijspreken

acra an acre of land; a judicial combat, holm gang

acra anglicana 20 English acres in the reign of Richard I are said to be equal to 22 acres

acrobate kunstenmaker

acroisia blindness. For aorisiaacrostichon naamdicht waarvan de beginletters van bepaalde regels een naam vormen

act.afk. acturarius, snelschrijver, rentmeester, secretaris

acta handelingen, akte, acte

acta classis extraordinariae de handelingen van een buitengewone classis. (classicale vergadering)

acta classis ordinariae de handelingen van een gewone classis (classicale vergadering)

acta classis revisoriae de handelingen van een classicale vergadering, belegd voor het onvoorzien of controleren van de acta van (een) vorige vergadering (en)

acta deputorum classis de handelingen van de deputaten of afgevaardigden van de classis

acta in forma (bij) met een akte in de vereiste vormacta synodi provincialis de handelingen van de provinciale synode

actachiare See attachiare

Actania Terschelling

acte verslag, handeling, een gedaan werk, een vonnis; een schriftuur, waar in verhaald word wat de partijen, het zij in rechten, of daar buiten hebben gedaan, of verhandeldook; blijk, bescheid, kennis, daad, doening, handeling, bedrijf

acte de contrition oefening van berouw (r.k.)

acte de dÚcÞs overlijdensakte

acte de naissance geboorteakte

acte libelle acte die bevat de eis van de aanlegger

acte personeel opspraak op enige persoon tot enige daad

acte reÙel aanspraak op enig goed

acte van momberstelling acte waarin vermeld de aanstelling van de voogd(en)

acte van uitwijsinge acte van overhandiging nopens de goederen

actie (Lat. actio) recht tot het instellen van een vordering, voortkomende uit eigendom of een ander zakelijk recht of uit een verbintenis

actie vercrijgen opvolgen als eigenaar of rechthebbende

actien inschulden, gerechtigheden

actien ende gerechtigheden akten en recht op hebbende à.

actif vernuftig, geestig, werkelijk

actilia armour and weapons; gear See atilium

actio a legal demand of a right

actio in personam aandeel, aanspraak op enig persoon

actio in rem aanspraak op een zaak

actionare to prosecute

actionarius handelaar, koopman, venter, winkelier

actis bannis na de (af)roepen, na de huwelijksafkondigingen

actiÙn vorderingen, recht tot het instellen van een vordering

active bedrijvig

acto a haqueton, a padded or quilted tunic worn under the mail

acto ..., acta ..., actis ... na het voltooien van

actor aanklager, aanlegger (beschuldiger)

actor dominicus the bailiff or attorney of a lord

actor ecclesiae the advocate or pleading patron of a church

actor villae the steward or head bailiff of a town or village

actornatus See attornatus

actuaris functionaris die een openbare veiling houdt

actuarius schrijver, secretaris, overheidsklerk, bedrijfsleider, griffier

actueel dadelijk, bezig, doende, oefenend

actum akte; in akten e.d.: geschied, gedaan, opgemaakt, gepasseerd

actum approbationis akte van goedkeuring

actum consentionis akte van toestemming

actum et subsignatum akte van ondertekening; behandeld en ondertekend

actum in communiforma akte in de gewone vorm

actum in forma formeel geschrift

actum in judicio ordinario gedaan in het gewone gerecht

actum in judicio gedaan in het gerecht

actum informa formeel geschrift

actum infra onder de akte

actum ut supra datum als voorgaande, akte als boven

actus requisitis van deze akte

acuarium a needle case

acuciator slijper

acucio sharpening

acufex, ‑ficis naaldenmaker

acuficus zie acufex

aculus, acula an aglet, a metal tag

acuminator, acuciator slijper

acupatus charged with (adculpatus)

acuperium a whetstone

acupictor borduurden, zijdeborduurder, zijdewever, an embroiderer

acusile a trinket

acustumabilis, acustumatus liable to custom

acustumare to exact custom; to exempt from custom

acut scherp, scherpzinnig, diep doordenkend

acutecula a steel; a hone

acyuit betaling

ad aan, bij, naar, tot, volgens, ten bedrage van

ad ... usque tot aan

ad actum divisionis tot de boedelscheiding, tot en met de boedelscheiding

ad aeternitatem transiit ging naar de eeuwigheid (overleden)

ad definitivam usque tot aan het eindvonnis

ad domum aan huis (bij een gerechtelijke aanzegging of dagvaarding)

ad finem litis tot aan het einde van het proces

ad haec bovendien (Smetius)

ad hoc tot dit (doel)

ad hoc voor deze zaak, b.v. direct beslissen

ad hoc te dien einde, hiertoe

ad hunc actum requisitis gevraagd voor het opmaken van deze akte

ad libitum naar eigen goeddunken, naar welgevallen, naar goedvinden

ad limina voor de bisschoppen voorgeschreven bezoek om de 3 a 10 jaar

ad litteram letterlijk

ad matrimonium inscripti ingeschreven voor het huwelijk

ad merum usum voor zuiver gebruik

ad mon afk. ad monitum, aanwijzing, vermaningen, berispen

ad octo tot over acht (dagen)

ad oculum bij oge, met het oog, voor het oog

ad opus + gen. ten behoeve van

ad pactum bij het verdrag

ad Patres naar de Vaderen gegaan, naar het dodenrijk gegaan

ad perpetuam memoriam ter eeuwige nagedachtenis, ook; op de eerstvolgende rechtdag

ad primam op de eerstvolgende (rechtdag)

ad solemnizationem huius actus requisitis gevraagd voor het opmaken van deze akte

ad tempus tijdelijk

ad tempus vitae levenslang

ad triduum tot over drie dagen

ad ulteriora verder gaan met de procesvoering

ad usum volgens gebruik

ad valorem berekend naar de waarde, overeenkomstig de waarde

ad verbum woord voor woord

ad vitam voor het leven, gedurende het hele leven, levenslang, op het leven (bijv. bij rente)Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina