Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina65/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   148

statuere (statui, statutum) plaatsen, vaststellen, besluiten

stella ster

sternere (stravi, stratum) uitspreiden, ter aarde werpen; effenen

stipendium belasting; loon, soldij; diensttijd

stirps, stirpis stam, oorsprong

strenuus flink

strepitus, -us lawaai

stridēre een scherp geluid maken

struere (struxi, structum bouwen, opstellen, in elkaar zetten

studēre (studui) aandacht wijden aan, steunen

studium inzet, ijver; toewijding, sympathie

stultus dom

stuprum ontucht

suadēre (suasi, suasum) aanraden

sub (+ abl.) onder, tijdens

sub (+ acc.) onder, kort voor of na

subicere (-icio, -ieci, -iectum) onderwerpen, brengen onder, in de plaats stellen van

subigere (-egi, -actum) onderwerpen, dwingen

subire (-ii, -tum) naderen, in gedachten komen

subito plotseling

subitus plotseling, onverwacht

sublimis hoog, verheven

súmere (op)nemen

subsidium hulp; versterking, reserve

subvenire (-veni, -ventum) te hulp komen

succedere (-cessi, -cessum) opvolgen; gaan onder, naderen

sui, sibi, se zichzelf

sumere (sumpsi, sumptum) nemen

summa hoofdzaak, totaal

super (adv.) (er)boven

super (prep.) boven(op), behalve

superare overtreffen, overwinnen; over blijven

superbus hoogmoedig, tiranniek

superesse over blijven

superus, superior, supremus zich bevindend boven

superus, superior, supremus (comp.) hoger, vroeger, beter

superus, superior, supremus (superl.) laatst

supplex, -icis smekend, nederig

supplicium smeekbede, (dood)straf

supra (er) boven

surgere (surrexi, surrectum) zich oprichten

suscipere (-cipio, -cepi, -ceptum) ondernemen, op zich nemen

sustinēre (tinui, tentum) uithouden, verdragen; omhoog houden

suus zijn, haar, hun eigen

tabula schrijfplankje, register

tacitus zwijgend; verzwegen, onbesproken

talis dergelijke, zulke

tam zo (zeer)

tamen toch, echter

tametsi hoewel

tamquam zoals; alsof, als het ware

tangere (tetigi, tactum) aanraken

tantum zoveel, slechts

tantummodo alleen maar, slechts

tantus zo groot, zo veel

tardus langzaam

taurus stier

tectum dak

tegere (texi, tectum) bedekken, verbergen; beschermen

tellus, -uris aarde

telum werptuig, speer

temere zo maar, doelloos

temeritas, -atis roekeloosheid

temperare in de juiste verhouding brengen, regelen; maat houden

tempestas, -atis tijd; weer, storm

templum tempel, gewijd domein

tempora, -um slapen

temptare onderzoeken, proberen; aanvallen

tempus, -oris tijd

tendere (tetendi, tentum) spannen, uitstrekken; streven

tener fijn, teer

tenēre (tenui, tentum) vasthouden

tenuis dun, fijn; nietig, armzalig

ter driemaal

terere (trivi, tritum) wrijven, verslijten

tergum rug

terga dare op de vlucht slaan

terra land, aarde, grond

terrēre (terrui, territum) bang maken

terror, -is angst

tertius derde

testari getuige zijn, verklaren, als getuige aanroepen

testis, -is getuige

thalamus slaapkamer, huwelijk

tibia fluit

tigris tijger

timēre (timui) bang zijn

timidus angstig, schuchter

timor, -is (m) angst

toga toga, opperkleed

tingere (tinxi, tinctum) bevochtigen

tolerare verdragen

tollere (sustuli, sublatum) opheffen, wegnemen, beëindigen

tormentum pijnbank, foltering, geschut

torquēre (torsi, tortum) draaien; slingeren; martelen, kwellen

torrēre roosteren

tot zoveel

totus, -ius geheel

trabs, trabis balk, boom

tractare behandelen

tradere (-didi, -ditum) overdragen, overgeven

trahere (traxi, tractum) trekken, rekken

transferre (-tuli, -latum) overbrengen

tremere (tremui) trillen

trepidare angstig, gejaagd zijn

tres drie

tribuere (tribui, tributum) verlenen, toekennen

tribunus leider (van een tribus), officier

tributum belasting

triduum een drietal dagen

trigenta dertig

tristis onvriendelijk, droevig

triumphus zegetocht

tu jij, u

tuēri beschouwen, kijken; beschermen

tum, tunc toen, op dat ogenblik; vervolgens, verder

cum … tum zowel … als

tumultus, -us rumoer; oproer, rebellie

turba verwarring, verwarde massa

turma ruiterafdeling

turpis lelijk, schandelijk

turris, -is (f) toren

tus, turis wierook

tutus veilig

tuus jouw, uw

tyrannus tiran

uber, -is borst, uier, vruchtbaarheid

ubi waar; zodra, wanneer

udus nat

ullus, -ius enig, iemand

ulmus olm

ulterior, -is aan de andere kant gelegen, verder weg liggend

ultra verder, langer

ultro bovendien, sterker nog; uit eigen beweging, ongevraagd

umbra schaduw, schim van de dode

umerus schouder

umidus vochtig

umquam ooit

una samen, tegelijkertijd

unda golf, water

unde waarvandaan

undique overal vandaan

unicus enig, uniek

universus geheel, alle tezamen

urbanus van de stad; verfijnd, beschaafd

urbs, urbis (f) stad

urere (ussi, ustum) verbranden, verteren, kwellen

urg(u)ēre (ursi) in het nauw drijven, met kracht betogen

usque helemaal

usus, -us gebruik, praktijk, nut

ut zoals, zodra, opdat, om te, zodat

uterque, utriusque beide(n)

uti (usus sum) gebruiken, hebben

utilis nuttig, geschikt

utinam inleiding van een wenszin; och

utique hoe dan ook, tenminste

utrum inleiding van een tweeledige vraag; of

uva druif

uxor, -is echtgenote

vacuus onbezet, leeg

vadum ondiepte, water

vagus zwervend, onbestendig

valēre (valui) gezond, krachtig zijn; in staat zijn; waard zijn

valetudo, -inis gezondheid, ziekte

validus krachtig

vallis, -is dal

vallum wal

vanus leeg, onbetekenend, bedrieglijk

varius afwisselend

vastare verwoesten

vastus woest, verlaten; wijd, ontzaglijk

vates, -is waarzegger, dichter

-ve of

vehemens, -tis onstuimig, heftigvehere (vexi, vectum) vervoeren; (pass) varen, rijden

velare bedekken

velle (volo, volui) willen

velox, -ocis snel

velum zeil

velut zoals; alsof, als het ware

vena ader

venenum vergif

venire (veni, ventum) komen

venter, -ris buik

ventus wind

venus (godin van de) liefde; schoonheid, charme

ver, veris lente

verbum woord

verēri (veritus sum) vrezen

verisimilis waarschijnlijk

vero werkelijk, inderdaad; echter

versare wentelen; behandelen, bezig zijn

versari zich bevinden; zich bezighouden met

versus, -us (vers)regel

vertere (verti, versum) wenden, (pass.) zich bevinden

vertex, -icis draaikolk; kruin, top

verum maar

verus waar, werkelijk; juist, behoorlijk

vester uw, jullie

vestigium (voet)spoor

vestis, -is kleed, kledingstuk

vetare (vetui, vetitum) verbieden

vetus, -eris oud

vexare teisteren, kwellen

via weg, straat; reis; methode

vicinus naburig

vicis (gen.; nom. komt niet voor) afwisseling, beurt

victor, victoris overwinnaar

victima offerdier, slachtoffer

victor, -is overwinnaar, overwinnend

victoria overwinning

victus, -us levensonderhoud, levenswijze

vidēre (vidi, visum) zien, erop toezien

videri (visus sum) schijnen, goed toeschijnen

vigēre (vigui) krachtig zijn

vigilare wakker, waakzaam zijn

vigilia het wakker zijn; waakzaamheid, nachtwake

viginti twintig

villa hoeve, landhuis

víncere (vici, victum) overwinnen, te boven komen, overtreffen

vincire (vinxi, vinctum) binden, omwikkelen

vinculum band, boei

vindicare aanspraak maken op; straffen, wreken; beschermen

vinum wijn

violare geweld aandoen

vir, viri man

virgo, -inis maagd, meisje

viridis groen, jeugdig

virtus, -utis moed, voortreffelijkheid; deugd

vis (acc. vim; pl. vires) geweld, kracht; macht, invloed; menigte

viscera, -um ingewanden, vlees

visere (visi) bezoeken

visus, -us het zien; verschijning, gestalte

vita leven

vitare vermijden

vitis, -is wijnstok

vitium ondeugd; vergrijp, fout, gebrek

vitulus kalf

vivere (vixi, victum) leven

vivum levend

vix nauwelijks

vocare roepen, noemen

volare vliegen

volucer, -ris vliegend, gevleugeld; vlug

voluntas, -atis (f) wil, gezindheid

voluptas, -atis lust, genoegen

volvere (volvi, volutum) wentelen, overwegen

vos jullie, u

votum gelofte; gebed, wens

vox, vocis (f) stem; woord, uitlating

vulgare algemeen maken, bekend maken

vulgus (n.) het volk, de mensen

vulnus, -eris (n) wond; schade, ongeluk

vultus, -us gezicht, gelaatstrekken

zephyrus westenwind, wind
Abingdonensis Abingdon

Abuelense Avila

Admontensis Admont

Aeduense Dijon

Affligemensis Affligem

Albanensis Albano

Albensis Alba

Aldenburgensis Oudenburg

Alderspacensis Aldersbach

Altahensis Niederaltaich

Altissiodorensis Auxerre

Altivillarensis Hautvillers

Ambianense Amiens

Ambianensis Amiens

Ambrosianum Milan

Amesburiensis Amesbury

Andegavensis Angers

Andidensis Andida

Andreapolis S Andrews

Andrensis Andres

Aniensis Ani

Antuerpiensis Antwerp, antwerpen, Anvers

Appamiense Pamiers

Aquileiensis Aquileia

Ardensis Ardres

Arelatensis Arles

Argentina Strassburg

Argentinensis Strasburg

Argentoratum Strassburg

Arroasiensis Arrouaise

Astensis Asti

Astoricensis Astorga

Atinensis Atina

Atrebatensis Arras

Audomarapolis S Omer

Audomarense S Omer

Audomarensis S Omer

Audomarum S Omer

Augiensis Reichenau

Augusta Augsburg

Augusta Perusia Perugia

Augusta Trebocorum Strassburg

Augusta Treverorum Treves

Augusta Trinobantum London

Augusta Vangionum Worms

Augusta Vindelicorum Augsburg

Augustodunensis Autun

Augustoritum (Pictonum) Limoges

Aureavallensis Orval

Aurelia Orleans

Aurelia Allobrogum Geneva

Aureliacum Orleans

Aurelianense Orleans

Aurelianensis Orleans

Aureliani Orleans

Ausciensis Auch

Auscitanum Auch

Autissiodorense Auxerre

Aventicensis Avenches

Babenberga Bamberg

Baiocensis Bayeux

Bambergensis Bamberg

Banzensis Banz

Barchino Barcelona

Basilea Basle

Basiliensis Basel

Bathensis Bath

Bazatanum Bazas

Bellovacense Beauvais

Bellovacensis Beauvais

Bellovacum Beauvais

Bellovisum Bellevue (part of Paris)

Bergamensis Bergamo

Bergidensis Bierzo

Bernriedensis Bernried

Besuensis Beze

Bethuniensis Bethune

Beverlacensis Beverley

Bingensis Bingen

Bituricense Bourges

Bituricensis Bourges

Blesense Blois

Blesensis Blois

Bobiensis Bobbio

Bononia Bologna

Bononiensis Bologna

Borbetomagus Worms

Bosoviensis Bosau

Bracarense Braga (Entre Douro-e-Minho)

Bracarensis Braga

Bremensis Bremen

Brixia Brescia

Brixiensis Brescia

Brugensis Brugge

Brunvilarensis Brauweiler

Bruxellensis Bruxelles, Brussel, Brussels

Bungeyensis Bungay

Burgensis Burgos

Burgidolensis Deols

Burguliensis Bourgueil

Cabannensis Chabannes

Cabillonense Chalons-Sur-Saone

Cabillonensis Chalon

Cadomensis Caen

Cadurcense Cahors

Cadurcensis Cahors

Caesaraugusta Saragossa

Caesaraugustanum Saragossa

Caesariensis Casarae

Caesarodunum Turonum Tours

Calmosiacensis Chaumousey

Cameracensis Cambrai

Campidonensis Kempten

Campililiensis Lilienfeld

Cantuariensis Canterbury

Carnotense Chartres

Carnotensis Chartres

Carthaginiensis Karthago

Casinensis Monte Cassino

Castrensis Chester

Catalaunense Chalons-sur-Marne

Cellensis Celle bzw Zell

Cenomanense Le Mans

Cenomanensis LeMans

Centulensis S Riquier

Chanadiensis Csanad

Cisterciensis Citeaux

Cividatensis Cividale

Civitas Austriae Cividale del Friuli

Claraevallensis Clairvaux

Claromontanum (MS) Clermont

Cluniacensis Cluny

Clusiensis Chiusa (Klausen)

Colonia (Agrippina) Cologne

Colonia Allobrogum Geneva

Colonia Claudia Cologne

Colonia Munatiana Basle

Colonia Ubiorum Cologne

Coloniense Cologne

Coloniensis Koln

Compendiensis Compiegne

Compostellanum Compostella

Condivincum Nannetum Nantes

Constantiense Coutances

Constantiensis Konstanz bzw Constantia

Corbeiensis Corbei

Corbeiensis Corbei, Corbeil, Corvey, Korvei

Corbiensis Corbie

Cordubensis Cordoba

Corisopitense Quimper

Cracovia Cracow

Cracoviensis Krakau

Cremonensis Cremona

Crikeladensis Cricklade

Cryptoferratensis Grottaferrata

Daventria Deventer

Delphi Delft

Dertusensis Tortosa

Dervensis Dervy bzw Montier-en-Der

Diensis Die

Divensis S Pierre-sur-Dives

Divio Dijon

Divisiensis Devizes

Dordracum Dordrecht

Duacum Douay

Dunelmensis Durham

Eberbacensis Eberbach

Eberspergensis Ebersberg

Eblana Dublin

Eboracense York

Eboracensis York

Eboracum York

Ebroicense Evreux

Eichstetensis Eichstatt

Elgensis Elgin

Eliensis Ely

Elnonensis S Amand

Eltensis Elten

Elwangensis Ellwangen

Emeritensis Merida

Emmeramensis Sankt Emmeram

Engolismensis Angouleme

Ensdorfensis Ensdorf

Epternacensis Echternach

Erfordia Erfurt

Erfordiense Erfurdt

Eveshamensis Evesham

Evorense Evora (Alem-tejo)

Exoniensis Exeter

Farfensis Farfa

Favershamensis Faversham

Feltrensis Feltre

Ferrariensis Ferrara

Fiscannensis Fecamp

Flaviacensis Flay (Flaix)

Flaviniacensis Flavigny

Floriacensis Fleur

Fossatensis S Maur-des-Fosses

Frisingensis Freising

Fuldensis Fulda

Gandavensis Gent

Gandeshemensis Gandersheim

Gemblacensis Gembloux

Gemeticensis Jumieges

Gemnicensis Gaming

Genabum Orleans

Gisburnensis Gisburn

Glannafoliensis Glanfeuil

Glastoniensis Glastonbury

Glocestriensis Gloucester

Gorcomiensis Gorkum

Gorziensis Gorze

Gradensis Grado

Gravionarium Bamberg

Gueberschwihrensis Gebersweiler

Hafnia Copenhagen

Haga Comitum The Hague

Haguenonensis Hagenau

Hagustaldensis Hexham

Halberstadense Halberstadt

Halberstadensis Halberstadt

Halensis Hales

Hamburgensis Hamburg

Haserensis Herrieden

Havelbergensis Havelberg

Heidenheimensis Heidenheim

Heisterbacensis Heisterbach

Herbipolensis Wurzburg

Herbipolis Wurzburg

Herefordensis Hereford

Herfordianum Hereford

Hermianensis Hermiane

Hersfeldensis Hersfeld

Hilacensis Hexheim

Hildesheimensis Hildesheim

Hirsaugiensis Hirsau

Hispalense Seville

Hispalensis Sevilla

Hispalis Seville

Holmiensis Stockholm

Honaugiensis Honau

Hostiensis Ostia

Huntendunensis Huntingdon

Hyensis Hy

Ianuensis Genua (Genova)

Iburgensis Iburg

Imolensis Imola

Insulis Lille

Ipsicron for Ypsicron Ciro (Calabria)

Kiovensis Kiew

La Haye The Hague

Landavensis Llandaff

Landsbergensis Landsberg

Laudensis Lodi

Laudunense Laudum

Laudunensis Laon

Lausanensis Lausanne

Lautenbacensis Lautenbach

Lavardinensis Lavardin

Legionensis Leon

Leibicensis Leibitz

Leida Leyden or Leiden

Lemovicense Limoges

Lemovicense Castrum Limoges

Lemovicensis Limoges

Leodiense Liege

Leodiensis Luttich (Liege), Luik, Liège, Lüttich

Leontinensis Lentini

Lexoviense Lisieux

Lexoviensis Lisieux

Liebanensis Liebana

Lincolniensis Lincoln

Lincopiensis Linkoping

Lindisfarnensis Lindisfarne

Lippiensis Lippstadt

Lipsia Leipzig

Lobiensis Lobbes

Locogiacensis Liguge

Londoniensis London

Longoburgensis Longoburgo

Lovanium Louvain

Lubecensis Lubeck

Lucensis Lucca

Luceriensis Lucera

Lugdunense Lyons

Lugdunensis Lyon

Lugdunum Lyons

Lugdunum Batavorum Leyden or Leiden

Lumbariense Lombez

Lundensis Lund

Lutetia Paris

Luxoviensis Luxueil

Mabbugensis Mabbug

Magdeburgense Magdeburg

Magdeburgensis Magdeburg

Magdunensis Meung

Magolonensis Maguelonne

Maisberchensis Maisberch

Malleacensis Maillezais

Malmesburiensis Malmesbury

Mantua Carpetanorum Madrid

Margensis Margum

Maroniensis Maroneia

Massiliensis Marseille

Matisconensis Macon

Matritum Madrid

Mechliniae Malines

Mediolanensis Mailand

Mediolanum Milan

Meldense Meaux

Meldensis Meaux

Merseburgense Merseburg

Merseburgensis Merseburg

Metense Metz

Metensis Metz

Methonensis Methone

Michaelensis S Michel

Miciacensis Mici

Milovicensis Muhlhausen

Mimatense Mende

Mindonensis Minden

Mirapiscense Mirepoix

Misnense Meissen

Modrusiensis Modrus

Moguntia Mainz

Moguntiacum Mainz

Moguntinensis Mainz

Molinense Moulins

Monachium Munich

Monasteriensis Munster

Monasterium Munster

Mons Regalis Mondovi (or Monreale)

Montensis Mons

Monumetensis Monmouth

Morimundensis Morimond

Morlanensis Morlais

Murbacensis Murbach

Murimuthensis Murimuth

Mutina Modena

Myrensis Myra

Myrinensis Myrina

Nannetae Nantes

Nannetum Nantes

Nemausense Nimes

Neoburgensis Neuenburg

Neocomum Neufchatel

Neopatrensis Neopatra

Neubrigensis Newbury

Nevernense Nevers

Niciensis Nikiu

Nicomediensis Nikomedeia

Nivigellensis Nivelle

Norimberga Nuremberg

Norvicensis Norwich

Novariensis Novara

Novimonasteriensis Neumunster

Noviomagus Nimeguen

Noviomense Noyon

Noviomensis Noyon

Oberaltahensis Oberaltaich

Oeniponte Innsbruck

Olyssipo Lisbon

Opatovicensis Opatowitz

Oppaviensis Troppau

Orbacensis Orbais

Oscense Huesca

Osnabrugensis Osnabruck

Ovetenis Oviedo

Oxonii Oxford

Paderbrunnensis Paderborn

Panormum Palermo

Papia Pavia

Papiensis Pavia

Parisiense novum Paris

Parisiense vetus (1557) Paris

Parisiensis Paris

Parisii Paris

Parmensis Parma

Parthenope Naples

Parthenopolis Magdeburg

Patavium Padua

Pergulensis Pergula

Perusia Perugia

Petricordiensis Petricordium

Petroburgensis Peterborough

Philadelphiensis Philadelpheia

Pictavia Poitiers

Pictaviensis Poitiers

Pictavium Poitiers

Pisae Pisa

Pistoriensis Pistoia

Praemonstratensis Premontre

Pragensis Prag

Prumiensis Prum

Pruveningensis Prufening

Pultariensis Pothieres

Querfurtensis Quefurt

Raitenbuchensis Raitenbuch

Ratisbon Regensburg

Ratisbonensis Regensburg

Redonense Rennes

Redonensis Rennes

Regiomontium Konigsberg

Reicherspergensis Reichersberg

Reiensis Riez

Remense Rheims

Remensis Reims

Remesianensis Remesiana

Reomensis Reome

Rhaetuensis Raithu

Rhedones Rennes

Rievallensis Rievaulx

Roffensis Rochester

Rothomagensis Rouen

Rothomagum Rouen

Rotomagense Rouen

Rupella La Rochelle

Rupellense La Rochelle

Saganensis Sagan

Sagiensis Seez

Salisburgense Salzburg

Salisburgensis Salzburg

Salmantica Salamanca

Salopiensis Shrewsbury

Salteriensis Saltrey

Salvaniensis Sylvanes

Sancrucensis Heiligenkreuz

Sangallensis Sankt Gallen

Sangermanensis S Germain

Sarisberiensis Salisbury

Sarisburiense Salisbury

Sarugensis Serug

Saviniacensis Savigny

Scarlensis Scarle

Schireburnensis Sherborne

Schirensis Scheyern

Schonaugiensis Schonau

Senae Sienna

Senensis Siena

Senonense Sens

Senonensis Sens

Senoniensis Senones

Septimellensis Settimello

Sereshalensis Sareshel

Signiensis Segni

Sithiensis S Bertin

Sorotensis Schussenried

Spira Speyer (Spires

Spira Speyer, Spires (Palatinate)

Spirensis Speyer

Sprinckirsbacensis Springiersbach

Squillacensis Squillace

Stabulensis Stablo

Stadensis Stade

Stederburgensis Stederburg

Strengesensis Strangnas

Suchensis Suchem

Sylvanactense vetus (1521) Senlis

Tarvisium Treviso

Taurinensis Turin

Taurinum Turin

Tegernseensis Tegernsee

Telonensis Toulon

Tervanensis Therouanne

Thessalonicensis Thessaloniki

Thingeyrensis Thingeyrar

Tholosa Toulouse

Tilberiensis Tilbury

Tinmouthensis Tinmouth

Toletanum Toledo

Tolosanum Toulouse

Tornacensis Tournay

Tornusiensis Tournus

Traiectensis Utrecht

Trajectum ad Rhenum Utrecht

Trecae Troyes

Trecense Troyes

Trecensis Troyes

Treverensis Trier

Tricasses Troyes

Tridentum Trent

Troarnensis Troarn

Tuitensis Deutz

Tullensis Toul

Turnholti Tournai

Turonense Tours

Turonensis Tours

Turonium Tours

Turonum Tours

Ucetensis Uzes

Ulixbonensis Lissabon

Ultrajectum Utrecht

Ulyssipo Lisbon

Urgellensis Urgel

Urspergensis Ursberg

Venetiae Venice

Vesuntio Besançon

Vercellensis VercelliDeel met je vrienden:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina