Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina61/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   148

viridium dies witte donderdag

viridium, virificum varnish

viro a boatman

virtuosus deugdvol

vis, vim (acc.), vi (abl.) kracht, geweld

visben platte vismanden

visconte ondergraaf

Visetum / Velsatum VisÚ

visie zienswijze, schouwing, inzage

visier doorzicht

visiker dokter, geneesheer

visioen gezicht, gezichtspook, toongezicht, verschijning

visis litteris gezien de brieven

visis litteris reverendi gezien de brieven van de eerwaarde

visitatie bezoek, onderzoek aan den lijve

visitatio inspectiebezoek

visitatio, ‑nis F bezoek, inspectie

visiteerder bezocht

visiteren bezoeken, bezichtigen

visiteur inspecteur

visitor a vejour

visnetum See vicinetum

viso ..., visa ..., visis ... na het zien van ...

visor an inspector

vispilio a nocturnal robber

visscherije visrechten

vista an interview

vistelator fluitspeler, speelmanvisum repertum (schriftelijk) verslag van een onderzoek (vooral van een lijkschouw)

visus a view

visus van videre gezien

vitì van het/zijn/haar leven

vita leven

vita life

vita cessit he/she departed from life, died

vitam cum morte commutavit heeft het leven met de dood verwisseld

vitam cum morte conjuxit verbond het leven met de dood

vitam cum morte commutavit heeft het leven met de dood verwisseld

vitellarius a victualler

vitellium caudle

vitie ondeugd, mangel

vitieus vol fouten, ondeugend, gebrekkig

vitillarius a victualler

vitor (manden)vlechter

vitor zie vietor

vitr. afk. vitricus, ouderling, ook genoemd als schoon ‑en stiefvader

vitr(i)arius glazenmaker, glasblazer

vitrarius glass blower

vitrarius, vitrearius glazenmaker, glasblazer

vitreare, vitriare to glaze

vitriarius (iator) glazenmaker

vitriatio glazing

vitriator glazenmaker, glasblazer

vitriatus glazed

vitricus stepfather

vitricus (vrw.‑a) kerkvader, schatbewaarder, schoonvader/‑moeder, stiefvader/‑moeder

vitricus ouderling, ook genoemd als schoon ‑en stiefvader

vitricus stiefvader

vitrifactor glazenmaker, glasblazer

vitrifactor glazenmaker, glasblazer

vitrifex zie vitrifactor

vitrifex glazenmaker, glasblazer

vitripictor glasschilder

vitripictor glasschilder

vitripictor glass painter

vitsel twijgen, rijshout

vitulamen a graft

vitulare to calve

vitulinium vellum

vituperabilis versmadelijk, te waarderen, aantrekkelijk

vituperatie versmading

vitupereren lasteren, verachten, versmaden

vivaciteit levendigheid, langlevendheid

vivadierer bezemmaker

vivarium a park; a fishpond. O.E. vever

vivens levend, levend van, in zijn onderhoud voorzienend met

vivens levend, in zijn onderhoud voorzien met

vivens, ‑ntis levend

vivere, vixi, victum leven

viverit in / tijdens (zijn) ( haar) leven

viverit (dum‑) in zijn/haar leven, tijdens zijn/haar leven

viverra a ferret

vivres mondvoorraad, levensmiddelen

vlaams pond munt17e‑18e eeuw , gelijk aan 20 schellingen

vlasaard akker met vlas beteelt

vlaszaad lijnzaad

vleek vleugel

vleesbank pijnbank, executieplaats

vleeschelijke conversatie geslachtsgemeenschap

vleeschhouwer slager

vleeskleur heraldiekteken, kleur, natuurlijke huidkleur, weergave met korte verticale onderbroken streep arcering

vlegel(e) dorsvlegel

vlegewerf dorsvloer

vlegkast met gaasdoek bespannen kastje

vlei geul in ondiep water

vliemen aderlaten

vliemenlater aderlater, chirurgijn

vlier moerasveen

vlint kei,

vloeder vloer

vloederhuus huis met dorsvloer

vloghe duiventil

vlos bagger of turf beugel

Vo. afk. huw. Akte, voogd van de àà

vobisare to address in the plural

vocabulaar vertaalboek, woordboek

vocare noemen

vocatie beroep

vocatur wordt genoemd

vocatur wordt genoemd

vocatur wordt genoemd

voceren roepen, beroepen

vocifereren luide roepen, krijsen, morren

voeder groot wijnvat

voegen samenvoegen, bijvoegen

voer wagenvracht ofwel: zoveel als door ÚÚn paard op een kar getrokken kan worden, hoeveelheden en gewichten verschillen per gebied

voerberuyrte voor genoemde

voerman man die een met paard of ossen bespannen wagen bestuurt

voerraet doen bedrog plegen bij de behandeling van een zaak.

voerraet pleghen in iet zie voerraet doen

voerseyde voor genoemde

voervoght vervoegd bij

voesterdochter pleegdochter

voesterkint pleegkind

voestermoeder/vader pleegmoeder resp. pleegvader

voestersone pleegzoon

voet oppervlakte maat, groot ca 0,09 ca, in elk deel van het land anders van oppervlak.ook; lengtemaat, 1 voet = 31,3 cm in elk deel van het land anders van lengte

Voet 28,3 cm (Amsterdamse voet) 30,8 cm (Rijnlandse voet). Later circa 30 cm. (lengte maat maten gewichten)

voetcleet vloerkleed

voetwerk enkelvoudig tafeldamast

vogellerije recht van vogelvangen

vogelroede met lijm besmeerde roede voor het vangen van vogels

vogelvrijverklaarde banneling

vogelvrijverklaren verbannen

vogelvrijverklaring buiten bescherming van de wet verklaard en bloot gesteld aan ieders vervolging, verbannen

voirschreven voor genoemde

voirszeid voornoemde

voirtgaende verder gaand

vol betaelt geheel betaald, voldaan

vola the hollow of the hand; a handful

volatus falconry

volbeteren ten volle voldoen

volbord toestemming, bewilliging, bij vonnis uitspraak

volborden toestemmen in iets

volb³rtige geschwister kinderen die allen de zelfde vader en moeder hebben

volcheet volg ‑eed, de eed der eedhelpers of eedvolgers, waardoor de waarheid van de eed van de hoofdpersoon bevestigd wordt

volente Deo als God wil

volento Deo als God wil

volgeboren door wettige geboorte

volksballade verhalend gedicht in strofen vorm met veel herhalingen en sprongsgewijze verteltrant

volksst afk. volkstellingregisters

volle dingtalen de bij een geding voorgeschreven uitdrukkingen, ook; de procestaal of de geschreven proces stukken

vollonen naar verdienste belonen

volmoeye volle tante

volsura vaulting

volta a vault

volticium an arch

voltisierder kunstvechter

volumen boekdeel, rol, boek, boekband

voluntaire condemnatie willige rechtspraak

voluntaris vrijwillige, gewillig, willig

volupare to roll up (volutare)

voluptas wellust

voluptueus wellustig, dartel

volutus a vault

vomitus het braken

vomitus het braken

vonnis gewijsde zaak, wijsdom

vontghiften doopgeschenk

voocht zaakwaarnemer aangesteld door de (kerkelijk) autoriteiten om de macht uit te voeren over meestal minderjarigen, ook over de echtgenote, zij kon geen verplichtingen aangaan.

voogd zie voocht

vooloegen inkepingen

voorcomen voor den rechter verschijnen

voordane voorts, vervolgens

voordeel enige voorwerpen in den boedel van een overledene, die door de echtgenoot of de zoon daaruit mochten genomen worden, voordat de boedelscheiding plaats had

voorderinge bevordering

voordochter kinderen uit een vorig huwelijk ook kinderen voor het huwelijk verwekt

voorgeboorte kinderen uit het eerste huwelijk

voorjaer een vroeger jaar dat al verlopen is

voorlijf een bedrag in kontanten voor het gebruik van een weiland

voorling afstandsmaat, waarna het paard werd gekeerd bij het ploegen, na 55 roeden. afhankelijk van de roedemaat ca. 207 m,

voormaals voorheen

voormont (eerste) voogd, belast met de geldzaken

vooroordeel een vonnis dat vroeger gewezen is.

voorordonnantie een vroegere ordonnantie

vooroverdracht vooroverdracht. een vroeger, ouder besluit.

vooroverlijden eerder overlijden

voorpachter. een vroegere pachter.

voors afk.voorseit, voornoemd

voorscreven voor genoemde

voorseide de genoemde..., voor genoemde

voorslitinge een vroeger gewezen vonnis

voorsone geboren uit een voorhuwelijk, ook ongehuwd verwekt

voorstanders bestuurders

voortboren (iet). verder innen

voortmeer voorts, vervolgens

voorvorderen voorouders, ambtsvoorgangers

voorzoon zie voordochter

vopiscus de overlevende tweeling

voraciteit gulzigheid

vordel zie: voordeel

vorderbrief aanbevelingsbrief

voreren opslokken, verslinden

voreval pachtopbrengst, cijnsopbrengst

vorkinder stiefkinderen uit een vroeger huwelijk van een van de partners. (geen onwettige kinderen)

vormer gebruiksaardewerk maker

vormundere voogd

vornoemde bovengenoemd, voornoemd, bovenvermeld

vorster deurwaarder (in Brabant)

vosare to address in the plural

vota a drain; a vault

vota secunda tweede beloften (het huwelijk)

vota secunda tweede echtverbintenis

voti van de gelofte, huwelijksbelofte, verloving, zegenwens, stemming, rechterlijke beslissing

voti van de huwelijks/ verlovinggelofte, van de rechtelijke beslissing

votum belofte

votum gelofte, huwelijksbelofte, verloving, zegenwens, stemming, rechterlijke beslissing

votum gelofte

vouta a vault

vouÙeren verloven, toewensen

voyage reizen

vraemgoedt goederen die een kind heeft, zonder het van zijn ouders te hebben geÙrfd

vreisem cholera

vreiseme zie vreisem

vremde voogd (derde) voogd

vrij ende nivers meede belast vrij van lasten en plichten

vrij goed onroerend goed in volledig eigendom

vrij huysinge ende erf huis en erf vrij van huur

vrij te waren niet met verdere schulden te belasten

vrije consten vrije kunsten

vrijen ende te waren (te) vrijwaren, bij eigendomsoverdracht ervoor instaan dat de nieuwe eigenaar ook de werkelijke eigenaar is

vrijgelijde zie; recht van geleyde

vrijheid der stede stadsrecht

vrijinge zie vrijnge

vrijkwartier rechter bovenhoek van een schild. In aanzicht van het schild dus linksboven

vrijleen een leen toebehorend aan een vrije niet edele persoon

vrijmetselaar natuursteenbewerker die vrij kon werken en geen lid van het gilde was

vrijnge vrijwaring

vriwerker losse werkman, dagloner

vroedemoeder vroedvrouw

vroedwijf, vroemen in vruchtgebruik hebben

vroemen zie vroedwijf

vroemoeder zie vroedemoeder

vroemoer zie vroedwijf

vroente braak, onbebouwd terrein

vroenten zie vroente

vroetman verstandige man

vroevrouw vroedvrouw

vrome opbrengst, vruchten en inkomsten van een leen dat een leen te koop stond ter bester vromen (van drien) betekent dan: tegen de waarde van de beste opbrengst (uit drie jaren)

vrommer vrome

vrone heerlijkgoed, domein

vronen (enen). arresteren, gevangen nemen

vroonen‑ en tiendevrij vrij van/onbelast met heerlijke rechten en tienden

vroongers tot het vroon (domein) behorend land

vroonhurer pachter van een stukland van de ôvroneö

vroonte herenland, domeingoed, onverdeelde gemeentegrond

vroupersoon vrouw

vrouwe gebiedster, heerseres, bijzit

vrouwekracht verkrachting van een vrouw

vrouwen choor gedeelte van de kerk bestemd voor de vrouwen en hun kinderen

vrouwencunne vrouwelijk geslacht, verwanten der gehuwde vrouw

vrouwensmijter man die zijn vrouw slaat

vrouwentuig zilver opsmuk gedragen door vrouwen op kleding

vrouwewee barenswee, barensnood

vrouwgetimmer vrouwenlichaam

vruchtgebruick daer aff om bewegende redenen onseggen het vruchtgebruik om moverende redenen ontzeggen

vruchtgebruik lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen

vrunden vrienden, verwanten, familie

vrundschappe gemaeckt in goed overleg

vruntlicker vriendelijk

vso verso

vso. afk.verso achterzijde, op de achterkant van het blad

vt afk. vent¶se, maand van de winden

vuilvrouwe witte vloed, vrouwen ziekte

vuister haard

vulgair vulgair, gemeen, slecht

vulgariter in de volkstaal

vulgariter, vulgo in de volkstaal

vulgo bijgenaamd, gewoonlijk, in de volksmond

vulgo vocatus in de volksmond

vulgo dicto in de volksmond, in de volkstaal, gewoonlijk geheten

vulgo quaesitus onwettig kind, buitenechtelijk kind, onecht

vullewijn tapwijn, ongebottelde wijn

vulnera Christi de dag na de lijkafname, de 2e vrijdag na Pinksteren

vulneratus gewond

vulnus, vulneris N wond

vulpericia canis a foxhound

vÚrificateur (des pois et mesures) ijkmeester (van de gewichten en maten)

Vurnia / Veria Veere

vurstere boswachter

vutsteecxsel zie uutsteecksel

vÚtÚrinaire pour les vaches dierenarts (voor de koeien)

vuulboom zwarte els

vuurclocke klok welke het sein aangaf dat de vuren gedoofd moesten worden

vuureimer brandblusemmer, zeildoekemmer

vuurgaffel pook, vuurhaak

vuurhert vuurplaats, schouw, stookplaats

vuurschoppe asschep

vuurstat vuurplaats, schouw, stookplaats

vuurte brandstof

vuurvat ijzeren stoof of bak om vuur in te doen nadat de vuurclocke luide

vuytbliven zie: uutbliven

vve afk. veuve, weduwe

wa wel


waad bos

waalplaats slagveld

waard geldersoldaten in dienst van een stad, huursoldaatook; laaggelegen land

waarderen schatten

waarschuw straf

waarslieden personen belast met waterstaatkundige werken

waarteken waarmerk

waccaria a cowhouse or cow‑pasture

waccarius a cowherd

wachtere bewaker,

wachterhorn alarmhoorn van de nachtwaker

wacta watch

wactare to watch

wadda woad

Waderlo(i) Waalre

wadium See vadium

waecboec boek waarin op getekend de waakplichten en de afkoop van de waakplicht

waechuus wachthuis

waecpennic betaling voor het waken

waector wachttoren

waecvri vrij van de verplichting om deel te nemen aan de nachtelijke bewaking der stad

waeggelt betaling voor het laten wegen op de stadswaag

waeghbrive waagbriefje

waeghuus stadswaag, waaggebouw

waegmeester beÙdigd stadswaagweger

waei twijgen, rijshout

waeiling jong boompje

waelpoyt inhoudsmaat voor wijn en bier

waemys wambuis

waer goederen

waer æt sake wanneer het geval zich zou voordoen

waeraf waarvan, waarover

waerave zie waeraf

waerbier bevestigingsdronk met bier na afsluiten overeenkomst

waerbrief brief waarin vermeld de vrijwaring van eigendomsoverdracht

waerde het bewaken vanà.ook; ziekenoppasser, bewaker

waerder bewaarder, bewaker, wachter, steenwaarder van gevangenis

waerdersliede wachters

waerdich sijn waard zijn

waerduer keurmeester, waarmerker

waerheijt waarheid

waerheitsliedende mannen aan wie het instellen van een enquÛte of gerechtelijk onderzoek is opgedragen

waeringhe zie: waringe

waerninghe zie: waringe

waernisse vrijwaren, het zekeren van iemands eigendomsrechten

waerp zie werp

waerscap borgtocht.

waerschap borgstelling

waert zie weert

waerteken bewijsteken

waerum a weir

waeterinck wetering, waterloop, afwateringskanaal

wafra wafer bread

waftor a pilot

waga a wey or weigh; of wool 256 lbs. or 2 sacks; of cheese 168, 256, or 300 lbs.; of barley or malt 6 qrs., temp. Edw. I; of salt 25 qrs.; of tallow 168 lbs.; a waif; whey

wagenaer voerman, koetsier

wagenare zie wagenaer

wagenen voerlieden

wagengereiden alles wat bij een koets of wagen behoord

wagenmaker radermaker, velgenmaker

wagesium ooze, sea‑ground

wagha See waga

Wahalis / Wala Waal

wahrleichnam lijkafname dag, 2e donderdag na Pinksteren

waia See waga

waida woad

wainabilis passable by wagons; tilled

wainagium a stock of wagons, team, &c.; wainage; cartage

wainare to till; to get a profit out of

waineria farm implements (?)

waisda woad

waivare to forsake; to outlaw (a woman)

waiviamentum, waiviaria a waiver, waiviary; refusal

waiviare to waive, to abandon

waivium a waif

waivius wandering

wake een verzameling van personen, uit een gilde aangewezen tot bewaking bij nacht van de aan dat gilde toevertrouwden wal(toren)

wakersloon beloning van de stadswaker

Walac(h)r(i)a / Valac(h)r(i)a Walcheren

walda, waldia a forest; weald, wold

walecheria Welshry

walemeet weiland grenzend aan een kolk of rivierarm

walhuis apart staand gebouw tegen slootkant om te spoelen

waliscus a Welshman; a servant

walla a wall

wallare to wall; to fortify

waller pelgrim

wallia a wall

wallum a wall

wallura walling

walsche Waalse

wambasarius a maker of gambesons

wambasium See gambeso

wambass zie wambuis

wambeis kledingstuk, zichtbaar gedragen onder het bovenkleed

wambesteeker zie wambesticker

wambesticker kleermaker van wambuizen

wambesule wambuis, hemdrok

wambuis wambuis, mannen kleding

wammes zie wambuis

wamuse zie wambuis

wanclacht valse beschuldiging

wandelaere zwerver, maar ook: pelgrim

wandelbrief schrijven waarin vermeld de toestemming om over een bepaald land te lopen

wandelcoop een heerlijk recht, te betalen wanneer een eigendom bij contract op een ander overgaat

wandmalerei muurschildering

wangeloof ketterij

wanhavenig smerig, vuil, onrein

wannagium See wainagium

wannus See vannus

wanrichtinge plichtsverzuim van de rechter

wantalius, wantarius a glover

wantsnider lakenkoper

wapentacium, wapentachium, wapentacum, wapentagium a wapentake, a division of a county similar to a hundred, used in the north; suit of court and other duties incumbent on the inhabitants

wapentuir krijgsman

wapenusurpatie het toe‑eigenen van een familiewapen van een familie met bijna de zelfde naam, zonder bewijs dat het werkelijk het zelfde geslacht is

wapper zweep met loden kogels, ook; een leren riem met loden kogel

wara a measure of land, a gore (?); a weir

warande jachtterrein, lusthof

warandeerders keurmeesters

warandenare boswachter

warandia vrijwaring, waarborg

warandia (m praestare) waarborg, garantie, vrijwaring (bieden)

warandiam servare vrijwaren

warantia, &c See warrantia, &c

warda a ward of a city; custody; wardship; wardpenny

warda castri castleguard

wardagium contribution for the custody of a castle, wardpenny

wardemotus a wardmote, a court held in London

warderoba a wardrobe

warecta fallow land

warectabilis fallow

warectare to plough land intended for wheat in the spring and let it lie fallow

warectus fallow

waredin wachtpost

warengae the ribs of a ship (Fr. varangue)

warenna a warren

warennarius a warrener

warentiza warranty

waretare See warectare

waretta, &c See warecta, &c

warf terp, volksvergadering

warfus a wharf

wargus a banished rogue

waringe waarschuwing

warmoes groenten

warnamentum a garment

warnestura See warnistura

warnetum warnoth, a rent at Dover doubled if not paid

warniso, warnisona protection; a garrison

warnistura garrison; provisions

warpenna wardpenny

warrantia warranty

warrantisio warranty

warrantizare to warrant

warrantizatio warranty

warrantum a warrant

warrecta, &c See warecta

warrenna See warenna

warrentiza a warrant

wasch‑ligtblaaker olielamp brandend op bijenwas

waschhuus washuis

waselinckmaker waskaarsenmaker

wasenmeister vilder, beul

waseveld modderland dat gemakkelijk onder water komt

wasshum a shallow arm of the sea; the Wash

wassinge wasvrouw

wastellus wastelbread, the second sort of white bread, next in quality to simnel

wastum waste

wat vougen op welke wijze, op welke manier

wateregel bloedzuiger

watergagium a watergage, a bank to keep off water; a watergauge, an instrument to measure water; a watercourse

watergalletje braaksel

waterganck ruimte naast een huis tussen de lijn waar de afdruipende regen neervalt en de muur

waterganga a watercourse; an aqueduct

waterganghe sloot, afwatering

watergangius a trench to carry off water; an aqueduct

waterladinge waterzucht

waterscopium See watergangius

watillum a wattle

watlura wattling

waulura fencing

wavium, &c See waivium, &c

waynabilis See wainabilis

waynagium See wainagium

wayura a channel

wayvium, wavium, &c See waivium

Wd. afk. op huw. Akte, weduwe van àà

wdewardus a woodward

wdiarius a woodman

wechen(zer) per week

wechgedraegen meegenomen

wechmaken (iet). overdragen

wechsegelen (iet iets in een bezegelden brief wegschenken

wecht weg

wed afk. weduwe

weddahe weduwe

weddaman zie wedman

wedde een som door partijen onder den rechter gedeponeerd, die door de verliezende partij verbeurd werd

weddelijc wat verpand kan worden

wedden als pand geven

weddingknot huwelijksband

wedeman weduwnaar

wedeme is een aan de kerk geschonken goed of heem, een dotatie aan klooster of kerk. Zou de oude naam van pastorie zijn

wedemebrief brief of acte waarin aan een vrouw een bruidsschat wordt toegekend

wedenar weduwnaar

weder terug, weer, maar ook: een besneden mannelijk schaap

wedercedel de tweede van een in twee exemplaren opgeschreven contract, waarvan elk der partijen een bezit.

wedergecomen terug gekomen

wederroep herroeping, opzegbaarheid

wederstadinghe schadeloosstelling

wederstoc de tweede van een paar overeenkomstige kerfstokken

wedersyts vertekenden door allen ondertekend

wederumme wederom

wederwere. een handeling in strijd met een belofte of overeenkomst.

wederwerven (iet iets terugkrijgen

wederwroegen een beschuldiging tegen iemand uiten/inbrengen

wedlock huwelijk

wedman deurwaarder, dienaar van het gerecht

wedr afk. weduwnaar

wedt College van Burgemeester en schepenen

weduwestoel bezit waarop de inkomsten van een weduwe stoelen, gegrondvest zijn

wee weide ook; pijn, smart, leed

weem pastorie

weer akker, hoeveelheid grond

weerbare mannen mannen die geschikt waren om krijgsdienst te doen

weergang de buitenmuur waarover men kon lopen en voorzien was van kantelen om het gebouw te verdedigen

weergelt geld als zoengeld betaald tot boete voor een manslag aan de ömagenö van een verslagene

weerlijck wereldlijke rechtbank, tegenover ‑gestelde van de kerkelijke rechtbank.Deel met je vrienden:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina