Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina60/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   148

veicium a conduit or pipe (?)

veige de dood nabij

veil zie feil

veiling bij opbod verkopen, in veiling brengen

veirium error for veicium

vel afk. alias, ook genoemd

vel of, ofwel; ook; kattig vrouwspersoon

vel (vel...vel) or (either....or)

velare to sail

veldscheerder barbier bij een leger, chirurgijn

veldweifel onderofficier

velijn fijn perkament

Velisena Velsen

velle will (subst.)

vellebijl houthakkersbijl

vellemaker perkamentbereider

vellen vermoorden, omleggen

Vellepo Velp

velleschieter uitzoeker en schoonmaker van de vellen

velociteit rasheid, snelheid

veloutÚ fluweel

velpen fluweelachtig satijnweefsel

Velsatum / Visetum VisÚ

velt grondweefsel van lakenstof

veltraria the office of slipper when coursing

veltrarius a lyme‑hound; a man who leads hounds, a slipper

veltrea a leash

veltsicke geit

veltsiec melaats

Velua / Felua Veluwe

veluellum, veluettum, velutum velvet

velvet weefvorm van fluweel

velveteen katoenfluweel

venaal veil, te koop, omkoopbaar

venalis (prostat ) (is) te koop

venaria beasts and birds of chase

venatio venison; the right of hunting

venator jager

venator jager

vend afk. vendÚmaire, maand van de wijnoogst

venda payment to lord for licence to sell; toll of goods for sale

vendel troep militairen, compgnie,1 vendel = 175 personenook; vaandel

vendere, vendidi, venditum III verkopen

vendiceren toe‑eigenen

vendidit hij heeft verkocht

vendit (hij) verkoopt

venditie verkoping

venditor verkoper, slijter, handelaar, koopman

venditor verkoper, handelaar, slijter

vendrich vaandrig

vendue verkoping in het openbaar

vendÚmiaire september

venea a vineyard

venella a lane

venerabel eerwaardig

veneratie eerbiedwaardigheid, eren eerbieding, eerbiedigheid

veneris dies vrijdag

veneris dies vrijdag

Veneris dies Friday

venia aetatis meerderjarigheidsverklaring

venia curta a slight bow

venia longa a low bow

veniam aetatis gunst ten aanzien van de leeftijd, meerderjarigheidsverklaring

veninen vergiftigen

veninersche gifmengster

venit komt, kwam

venit hij komt, kwam

venstercassine kozijn voor raam

vensterdicht met goed sluitende vensters

vensterie winkel met een etalage

venstrier winkelier

vent, afk. vent¶se, maand van de winden

ventare, ventilare to winnow; to air

ventegoed koopwaar die los verkocht mag worden

venter, ventris M buik

venteuze pompoen, waarmee men deed aderlaten

venticius wind (adj.)

ventileren wannen (koren zuiveren in de wan?), redenering, windelen ?

ventilogium a vane

ventosa a cupping glass

ventosare to bleed by cupping

ventosen aderlaten met een venteuse (pompoen)

ventriceum, ventriticum molendinum a windmill

vent¶se februari

venundatur, venundantur sold (Venundatur Parisiis in vico divi Iacobi sub Lilio Aureo = Sold in Paris in the Rue St. Jacques under the [sign of] the Golden Lily) (technische term boekdrukken)

venuskwaal venerische ziekte (geslachtziekte)

ver, veris N lente

veraast verlokt

veragium verage, the right of the Marshal of England to all pied cattle taken in war

verbaal vertelling, verhaal

verbael scripto schriftelijk vastgelegd

verbaelmonden verkwanselen, niet goed beheren als voogd van de goederen van onder zijn beheer staande (minderjarige) kinderenook; voor de goederen van een onder zijn hoede staande vrouw (weduwe)

verbale a dictionary

verbaliseren zijn zaak met de mond verdedigen

verbatim et litteratim woord voor woord en letter voor letter, woordelijk en letterlijk

verbatim et litteratim woord voor woord, letterlijk weergegeven

verbeten doodgebeten, verscheurd

verbeterhuys gesticht, (her‑)opvoedingsgesticht

verbeurte verbeurdverklaring

verbeyder gerechtigde op de troonopvolging

verbijsteren (iet) wegmaken, doen verloren gaan

verblieren verwoorden

verboernisse verbeuren

verbot bevel om iets niet te doen

verbreken (iet) een misdrijf plegen, dat bij een wetsbepaling verboden is of dat men zich verbonden heeft niet te plegen

verbum woord

verchensinghe verpachting, overdragen in eigendom tegen een vaste pacht

verclaghen aanklagen, beschuldigen

verclaren (iet) een wetsbepaling door het "claren" (d. i. door het geven van een beslissing over een twijfelachtige plaats) daarvan veranderen, een interpretatieve wet maken.

verclaringe een ordonnantie door latere bijvoegingen en veranderingen gewijzigd

vercnaghen zich beklagen

vercoft verkocht

vercofte huijsraet verkochte huisraad

vercontumachiert bij verstek veroordeelt

vercort soude sijn tekort zou komen

verdachvaerden (enen) dagvaarden.

verdartelen ongeschikt gemaakt voor de krijgdienst

verdestrueert verwoest

verdieren prijs verhogen

verdomt vervloekt, verdomd

verdopen opnieuw dopen

vere veerman, veerpont

vereda a carter

veredarius a courier; a thill horse

veredictum a verdict

veredis a ferret

veredum a thill, the draught tree of a cart

veredus a thill horse

vereeliken uithuwelijken

vereeringe geschenk

verfrouwen verblijden

vergaderen met iemand trouwen

vergator vendumeester

vergenta a measure used for spices

verghaert bijeen

vergieren meten met de roede

vergiÙn in recht verklaren

vergult papier (vermoedelijk) met goudopdruk

verhaelbrief acte waarin het verhaalrecht wordt toegekend c.q. medegedeeld aan belanghebbende

verhangenisse ophanging

verheffen officieel verklaren zich aan de formele vereisten van trouw aan de leenheer te zullen voldoen door de erfgenaam van een leen

verhemelte plafond, zoldering

verhengenisse toelaten, gedogen, verlof

verheyschende vereisend

verhoeren vernemen, ook: echtbreuk plegen

verhopen hopen

verhuden (iet) verbergen, geheim houden

verhuert sall waerden verhuurt zal worden

Veria / Campoveria / Vurnia Veere

verificatie waarmaking

verificeren, zie verifiÙren

verificieren met bewijzen staven, bekrachtigen

verifiÙren waarmaken, waartuigen

verina a pane of glass

verismile waarschijnlijk, de waarheid gelijk, geloofwaardig

verjaerde sculden schulden die ouder zijn dan een jaar

verkoepen verkopen

verkogt verkocht

verkuisen mooi maken, tooien

verk³ndigen ontbieden, oproepen, de huwelijksgeboden afkondigen

verk³ndigung oproeping

verlaat sluis

verlaatshere zie verlaatsmeester

verlaatsmeester, sluiswachter

verlacht voorgeschoten

verlaeghijnghe ruilen

verlaet kwijtschelding, vrijstelling geven, vergiffenis schenken, maar ook het iemand iets ontzeggen of weigeren

verleggen (iet) voorschieten

verlemen beschadigen, verminken

verleunen afstand doen van zaken, verzaken

verlienisse verklaring voor de schepenen gedaan, aangaande een schuld

verlij betalingsbelofte, schuldbekentenis

verlijden het passeren van een akte

verlijen belenen

verlijfpachten levenslang , verhuren, verpachten aan iemand

verlijftochten aan iemand het vruchtgebruik geven

verlijftochtigen zie verlijftochten

verloven (iet) zijn goed door een lofte verbinden, verpanden ook: (hem in iet). zich door een ôlofteö tot iets verbinden

verly passeren van een akte

vermaegen in het klein verkopen

vermaninge terechtwijzen

vermeenisse verbanning, banvloek

vermeensaemheit verbannen uit de gemeenschap

vermeet beweert

vermenen menen van oordeel zijn

vermengelen verenigen, kan ook door een huwelijk

vermenichte medeplichtig aam moord

vermeten durven beweren, zich beroemen op, in rechte iets beweren

vermiculus vermilion

vermina vermin

vermoegen vermogen, beste kunnen

vermoetsoenen afkopen van een meningsverschilvermombaren voogd over iemand zijn, momboir

vermostelijk beschimmeld, bedorven

vermuege wegens

vermuft verrot, bedorven

vernacio varnishing

vernacula lingua landstaal (volkstaal kan ook) (Smetius)

vernalis van de lente, lente‑

vernare to varnish

vernellum varnish

vernufteling ingenieur, genie, geleerde

vero a minnow (leuciscus phoxinus)

vero waarachtig, echter, wettig, waar, waarlijk

vero simile est het is waarschijnlijk (Smetius)

verobligeren verbinden, borgstellen

verolmt vergaan

veronica a vernacle

veronrechtinge aangedaan onrecht

veroorsatinge vergoeding

verorveden een vete vijandschap afzweren

verpangelen (iet) verruilen

verpennewaerden in het klein verkopen

verplecht een in rechte gedane schuldbekentenis

verplegen zich in rechte verbinden ("verplichten")

verponding grondbelasting

verpoyen verdrinken, in de zin van tijd verdrijven met drinken

verra war

verradachtich verraderlijk, vals, niet te vertrouwen

verradende vals, niet te vertrouwen

verramponeren toetakelen

verrasschenische verkrachting, zwaar aanranden

verrechten (iet) iemand voor iets vergoeding geven.

verrina a pane of glass

versamenen verbinden, paren.. ô in huwelijc versament siin,ö getrouwd zijn.

versamentlijc gezamelijk

versatilis pons a swingbridge

versator a turnspit

verscalken (enen). bedriegen

verschenen vervaldatum

verschrijvinge oproeping

verscieten (iet) vooruitbetalen, voorschieten

versekeringe zekerheidsstelling, het zeker maken van iets

versen(in) vers geheugen hebben, nog goed kunnen herinneren

versetten ( iet an iet) door verpanding iets bezwaren

versie overzetting, omzetting, draaiing, wending

versien voorzien

verso achterzijde, op de achterkant van het blad

verso (folio) op de achterkant van het blad

versoec request

versoeckende verzoekt

versor a turner

versouck zie: versoec

verspertinus van de avond

versseren verkeren, oefenen, omgaan

verstaan ondervraagd

versteeck verstek

versteecke oft defalte zie versteeck

versterf door erfenis in eigendom verkrijgen

versterfnesse hetgeen iemand bij versterf aankomt, erfenis.

versterven door sterven verminderen. ook; door sterven verbeurd worden, op een ander overgaan

verstoelen het regelen van de onderhoudsplicht aan de dijken

verstoeren (enen iet). vergoeden

verstorven, de bruid/bruidegom de bruid of bruidegom is overleden in de afroepingsperiode

versturven overlijden

versturven zijnde tot overleden inversus naar, tegen; achterkant; + acc. in de richting van

versutius "fersouthe."

vertagus a tumbler dog

verte (aan onderzijde blad) keer blad om

vertebra a hinge

vertebrum a reel

vertegen afzien van

vertevella, vertinella a hook; a hinge; shears

verthijen afstand doen

vertichten in rechte afstanddoen van iets

vertien (iet) uitstellen.

vertieren overgaan in andere handen

vertitor a turner

vertiÙn in rechte afstanddoen van iets

vertiÙn (op enen of iet, van iet) van iets afstand doen.

vertroncen na de dood van de eigenaar naar een andere tak of familie over gegaan

vertweefelijnghe overhalen door belofte of geld

verugirus a turnspit

verus waar, echt, authentiek

verus matricularius titelvoerende koster

veruversorium a roasting jack

vervaertijt verhuistijd, het einde van den termijn waarvoor een perceel verhuurd is.

verveerdigt gereedgemaakt

vervella vervels, gold or silver rings on a hawk's jesses

Vervia / Ververiae Verviers

vervollen aanvullen

verwane jacht de hoge jacht

verwaten geÙxcommuniceerd, in de ban gedaan

verweerder gedaagde

verwerdere gedaagde, verweerder

verweren van ontslaan

verwerker werkgever, geefster

verwettigen in rechte aanhangig maken

verwin toewijzing bij exectie

verwinbrief acte met beschrijving van het ôverwinö

verwiser rechter

verzogt verzocht

verþiering zie fictie

vesca vetch

vesper oorspronkelijk avond, de voorlaatste kloosterlijke gebedstijd, in oorsprong vlak voor zonsondergang, later vanaf 1300 omstreeks 3 uur æs middagsvesper avond, vespera

vesperae vespers, between the 9th hour of the day and night

vespere ‑ in the evening

vesperi æs avonds

vesperi 's avonds

vespertinus van de avond, tot de avond behorend

vesperus evensong

vespilio a nocturnal robber

vespillo doodgraver, lijkdrager

vesselamenta plate

vesta crop

veste verdedigingswerk, bolwerk

vestiarium a wardrobe; a vestry

vestiarius kleermaker

vestiarius, vestiflex kleermaker

vestibulum a vestry

vestifex kleermaker

vestigabilis canis a sleuth hound

vestige spoor, voetstap

vestiplicium a clothes press

vestire to invest

vestitura See vestura

vestitus a fee or benefice with which the holder is invested

vestura crop; possession

veteramentarius opkoper

veteramentarius aerarius ketellapper

veteraquensis uit Oudewater

Veteraquinium, Veteres Aquae Oudewater

vethuus stal voor de opslag van stalmest

vetmannetje betaalmiddel, kleine Keulse munt, genoemd naar de er op afgebeelde vette monnikfiguur

vetramentarius aerarius ketellapper

vetschoen vetleren schoen

vette mest, bemesten

vetten vet mesten, ook; looien

vetter kind van oom of tante

vetterhuys leerlooiershuis

vettewarie handel in vetwaren

vettewarier vethandelaar

vettik veldsla

vettrarius See veltrarius

vetula oude, bejaarde vrouw

vetulus oude, bejaarde man

vetus oud, bejaard

vetuxuale toll (for vectigal ?)

veua, veuta a view

veuf weduwnaar

veutrarius See veltrarius

veuve weduwe

vexatie kwelling, moeite

vexeren kwellen, plagenvexillarius, vexillifer vaandeldrager, vaandrig, vexillator

vexus a pack, a bundle

vezum luier

vf afk. veuf, weduwnaar

Vg afk. huw. acte, vader van de bruidegom

vi krachtens, met kracht

vi rubris sigilli door de kracht van het rode zegel, zie ook rubro sigillo

via straat, weg

via street (Apud Martinum Iuuenem, via S. Ioannis Laterranensis, ad insigne Serpentis = At the shop of Martin Le Jeune, Rue Sainct Jean de Latran, at the sign of the serpent) (technische term boekdrukken)

viagium a voyage

vians a traveller

viaticum reisgeld, laatste Oliesel, Avondmaal

vibrella a cannon

vibrellator kanonnier, artillerist

vicaria a vicarage

vicariatus the office of a vicar

vicarie stadhouderschap, prove, geestelijk inkomen

vicarius plaatshouder, stadhouderook; pastoor

vicarius plaatsvervanger (Smetius)

vicarius (perpetuus) pastoor, vervanger van de persona, die in naam de pastoorplaats bezet, zie ook persona

vice mangelbeurt. item, gebrek, ondeugdook; in plaats van

vice pastore als plaatsvervanger van de pastoorvice versa omgekeerd

vicecancellarius a vice‑chancellor

vicecomes burggraaf, edelman

vicecomitilia vicontiels, rents farmed by a sheriff

vicecomitissa burggravin

vicecomitissa burggravin, edelvrouw

vicecommendator plaatsvervangend officier

vicecurei pastoor

vicedecurio onder‑korporaal

vicedecurio onderkorporaal

vicedominus a vidame, a bishop's deputy in temporal matters

vicem alicuius supplere/agere iemands plaats innemen, iemand vervangenvicenarius twintigjarige, twintiger, twintigste

viceplebanus a deputy to a parish priest

vicesimo op de twintigste, met de twintigste

vicie ondeugd, slechte gewoonten

vicies twintigmaal

vicieus ondeugende, gebrekkig

vicinetum, vicinia neighbourhood; venue

viciniteit gebuurschap

vicino zie vicinus

vicinus naburig, aangrenzend, buurman

vico in de wijk, in de buurt, in het gehucht, op straat

vicomte burggraaf

victinella a bolt (from vectis)

victorie overhand, overwinning, zege

victorieus zege‑rijk, overwinning

victricus stepfather

victualarius a victualler

victualie voedsel, leeftocht

victualiÙren voeden, spijzen

vicus straat, wijk, gehucht, buurt, dorp, vlek

vid.afk vide, zie (zien)

videlicet namelijk, te weten

videre, vidi, visum II zien

vidi ik heb gezien (zoals wij een paraaf zetten)

videbatur hij scheen, hij leek

vidimus gelegaliseerd afschrift van een oorkonde

Vidrus / Vaconna / Vechta Vecht

vidua weduwe (Ex Officina Plantiniana, apud viduam & filios Ioannis Moreti = From the Plantin establishement, in the shop of the widow and sons of Joannes Moretus) (technische term boekdrukken)

vidua relicta nagelaten weduwe

vidua, viduus weduwe, weduwnaar

vidualitium weduwgeld, lijftocht

viduam relinquens als weduwe achterlatendeviduatus, -a tot weduwe/weduwnaar gemaakt

viduatus weduw(naar)schap

vidula a fiddle

vidulator a fiddler

vidus relicta nagelaten weduwe

viego kuiper

viella a viol

viellator a player on the viol

Vienna Vianen

vier nonen vastentijd van Aswoensdag tot voor Invokavit (6e zondag voor Pasen)

vierbance rechtbank

vierbesienders brandweerman

vierbrant toorts, fakkel

vierde paert vierde deel

vierdepit soort turf

vierendeel jaers kwartaal

vierendelen inhoudsmaat voor graan = ca 11ltr.

vierijzer munt17e‑18e eeuw , gelijk aan 9 oortjes

vierkamer donderbus

vierkante roede oppervlaktemaat = 1/10 spint = 17 m2

vierloot gewicht, 1 vierloot = 4 lood of 2 ons

vierman brandweerman, hield toezicht op het doven van de lichten en vuren na de avond (vuur) klok

vierscare de plaats waar de terechtzitting gehouden wordt. (de plaats tussen de vier scharen of de vier banken.)

vierschaar rechtbank

vierschaerdach dag dat de rechtbank bijeenkomt

vierschare zie vierschaar

viertale graanmaat, 1 viertale = + hoet

viertel oude inhoudsmaat

vierthien veertien

viesebel onzichtbaar

vieter zie viego

vietor kuiper, (manden)vlechter, tonnen en vaten maker

vigeren groeyen, leven, sterk ende kragtig wesen

vigeria the jurisdiction of a vicar

vigerius a vicar

vigesimus twintigste

vigeur sterkte, kragt

vigilant wakker

vigilantie wakkerheid

vigilarius waker

vigileeren toezien, waken

vigilia (zonder voorzetsel) de dag voor Kerstmis, 24 december,

vigilia (nacht)wake

vigilia vigiliae 2 dagen voor Kerstmis, 23 december,

vigilie de avond vóór een bepaald feest

vigore rubri sigilli krachtens het rode zegel (tegen betaling kon vrijstelling van de huwelijksafkondigingen worden verkregen, zie ook rubro sigillo)

vigoreus sterk, krachtig, fris

vijffmannen het vijffgericht, een stedelijk rechtscollege, bestaande uit vijf mannen

vijl slecht, gering, onachtbaar, onwaard

vijver wormziekte

vilain guitachtig, schandelijk, afgunstig

vilainie guitig, afgunstigheid

vilicus villicus

vilipenderen verachten, versmaden

vilipendie verachting, klein‑achting, geringschatting, verguizing

villa pachtgoed, boerderij, gehucht, dorp

villanagium the tenure of a villein, villenage

villanus a villein, a bondman

villare a list of villae

villata a township, a village

villaticus a peasant

villatus pannus frieze

ville doopkind, petekindook; stad

villenagium the tenure of a villeinvillica pachteres, pachtster

villicanus, villicus a steward, a reeve

villicus farmer, bailiff, sheriff, overseer

villicus pachter, rentmeester, meier

villicus schout, villicus, scultetus, iudex, iusticiarius (Smetius)

villicus (maior) pachter, dorpeling, landgoedbeheerder

villificare to build; to wall in

villosa velvet

vilnetum See vicinetum

vilt vrek, gierigaard

viminarus mandenmaker

viminarus mandenmaker

vina a fin

vinagium rent paid in wine

vinaria a vintry

vinctor kuiper

vindemie wijntijd, wijnoogst

vinder vrederechterook; stadskeurmeester

vinderie ambtsgebied van een ôvinder ô

vinderschap scheidsrechtelijke bemiddeling door de vinder, arbitrage

vindicatie toe‑eigening

vindiceren vrijmaken, verlossen, bevrijden, eigenen, wreken

vinegrum vinegar

vinetria a vintry

Vingerinhoud 1 centiliter. (inhoud maat maten gewichten)

vingt twintig

vininer gifmenger

vinitarius a vintner; the custodian of the wine in a conventvinitor wijnkoper, wijnhandelaar, wijnboer

vink penis, maar ook schooier, klaploper

vinna a drag‑net

vintarius, vintenarius a vintner; a commander of twenty soldiers

violatie schoffering, schending

violatio onteren,

violent gewelddadig, met geweld, geweldig

violentie geweld, schoffering

violeren schofferen, verkrachten, schenden. ontheiligen, ontwijden

vioolkens langhals flesjes

vir echtgenoot, man

virbius twice married

vires, virium, viribus krachten

virga a yard; a wand; the verge, the compass of the king's court

virga(ta) roede (opp. maat)

virgarium an osier bed

virgarius See virgatarius

virgastrum an osier bed

virgata a yard‑land, or verge, a quarter of a hide, varying from 12 to 40 acres; the verge

virgator a verger

virgatorius originally a holder of a virgate or yard‑land, but used for all small holders of land

virgeus striped, brindled

virgiferens a verger

virgina maagd, ongehuwde vrouw, jonge dochter

virgineus (vrw.‑a) maagdelijk

virginitas, ‑tatis F maagdelijkheidvirgo maagd, jonge dochter, ongehuwde vrouw, ongetrouwde vrouw, non

virgo honesta de eerbare jonkvrouw

virgulator bezemmaker, bezembinder

virgultarius an orcharder

virguncula juffertje, meisje

virguncula meisje

viri van de man, van de echtgenoot

viribus exhaustus uitgeput van krachten

viridariae dies days for surveying the viridaria in a forest

viridarium a clearing in a forest; a garden

viridarius a verderer, a forest officer; a hayward

viride vert or greenhue, trees, &c. in a forest; the right to cut green wood

viridere to scour a river or ditch

viridis sometimes used for varium, vairDeel met je vrienden:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina