Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina54/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   148

scuteman binnenschipper

scutifer, scutiger an esquire

scutillarius See scutellarius

scutra a metal chafing dish

scutterie jacht

scutularius See scutellarius

scutulatus dapple grey

scutum schild

scutum a shield; the coin called a crown; a coat‑of‑arms

scutum shield (i.e., sign) (Apud Ioannem Petit‑Pas, via Iacobaea, sub scuto Venetiarum = At the shop of Jean Petit‑Pas, Rue St. Jacques, under the sign of the Venetians) (technische term boekdrukken)

scuwen (iet). voorkomen

scyra See schira

scyremotum a shiremote, a meeting of the qualified men of a shire

scytheaticum molendinum "a blade mylle."

se zich


se affinare door huwelijk verwant worden, verzwageren

se affinare door huwelijk verwant worden

se excusare zijn onschuld bewijzen (Smetius)

se marier trouwen

se scribere ignaros declar vaverunt verklaarde niet te kunnen schrijven

se scribere ignaros declaraverunt verklaarden niet te kunnen schrijven

se scribere ignarum declaravit verklaarde niet te kunnen schrijven

se(r)vus knecht, dienaar, bediende, lakei, gezel, ook beambte

seasina seisin

sec. afk. serviteur, dienaar, dienstknecht, bediende

seca a saw; perhaps also hair cut from the tails of oxen

secerniculum a portcullis

seckillo thorns, brambles (?)

secluderen afzonderen, afsluiten, uitsluiten

seclusie afsluiting, uitsluiting

second tÚmoin tweede getuige

seconde tweede

seconderen bijstaan, ondervangen

secondine nageboorte

secours bijstand, hulp

secr afk. secrÚtair, secretaris, ‑resse

secreet geheimook; gemak, toilet

secreet siegelt geheim zegel

secreren nazien

secretarijs zie secretaris

secretaris raadschrijver, geheimschrijver, schriftheer, gerechtschrijver, stadschrijver

secretarium a strong room in a convent for keeping relics, plate, &c.; a sacristy

secretarius secretaris, stadsschrijver

secretarius (dorps) secretaris

secretarius (dorps)secretaris

secretarius a secretary; a sacristan, a sexton

secretarius subscripsit als secretaris ondertekend

secretelijk heimelijk

secta secte

secta secte

secta suit, in all senses

secta luteranorum de secte der lutheranen

secta luteranorum de sekte der Lutheranen

sectare to sue

sectaris aanhanger

sectarius a suitor

sectator an executioner; a suitor

secte aanhang, gedeeldheid

sectio, ‑nis F (Caesaria) (keizer)snede

secula seculorum tot alle eeuwigheid

seculier wereldlijk

seculum honderdjarige eeuw

secunda (feria) maandag

secunda vota tweede belofte, tweede verloving

secundarius a secondary, second clerk of the sheriff

secundo ten tweede, op de tweede

secundum quid na iets

secundus tweede

secundus tweede

secundus tweede

secundus gradus tweede graad (verwantschap)

secuntur sometimes used for sequuntur

securantia assurance

securare to warrant; to make secure

securatio surety; security

securiare See securare

securiteit veiligheid, onbekommerdheid, onbeschroomdheid, gerustheid

sed maar

sed maar

sed maar

sedecennis zestienjarig

sedecim zestien

sedecim zestien

sedecim zestien

sedes used for caedes

sediteus oproerig

seditie oproer

sedua used for caedua

seductor verleider, de vader van een onecht kind

sedula a schedule

seeckere een bepaalde

seeckere origin het origineel

seeker zie seeckere

Seelen (aller) Allerzielen, 2 november

seengaren pezen voor bogen

seforniculum a portcullis

segelwas de te smelten was voor zegels

seghel zegel

segisser magere Hein, de man met de zeis

segristanus koster

segutius canis a sleuth hound

segwoort bewering zonder bewijs

seidenneger zijde ‑breister

seigerschmied groot uurwerkmaker

seigneur heer

seigneurie heerlijkheid, in de middeleeuwen het gebied waarover men het gezag uitoefende onderverdeeld in een hoge of lage heerlijkheid

seigneurie heerschappij, heerlijkheid

seignior senior; a lord

seignoragium lordship

seillo a strip of land; a furrow See selio

seisare See seisinare

seisina seisin, possession

seisinare to put in possession

seisire to take possession; to put in possession

seisona season

sejunctie onderscheiding, afscheiding

sekel zeis, sikkel

sekele zie sekel

sekerheyt zekerheid

selda a shop; a stall; a shed; a willow wood; a salt pit

selfsegel door zijn eigen zegel gezegeld en bekrachtigd

selig overleden

selio a butt of land, an uncertain quantity; a strip in the open field

sellarius a saddler

sellarius zadelmaker

sellarius zie sellator

sellatius zie sellator

sellator zadelmaker

sellator, ‑is zadelmaker

selver van hem zelf, maar ook; zilver

selverijn zilveren

semblant schijn

semel eenmaal

semella a shoesole

semen zaad, kroost

semen zaad, kroost, spruit, geslacht

semiennis een half jaar oud

semiennis een half jaar oud

seminarium planthof, kwekerij, snij‑hof (bloementuin)

seminis van het zaad, van het nageslacht

seminis van het zaad

semiplene probatie halve proeve, bewijs ten halve

semiquarta a pint

semispata, semispathum a small sword

semistultus halfdwaas

semistultus halfdwaas

semitorium often used for coemeterium

semitorius a seedlip (basket)

semmler witbroodbakker

semotim separately

sempectae senior monks, of fifty years' standing, in the Benedictine order

semper always, forever

semus imperfect; mutilated

sen afk. senior

sen. senior

senagium money paid for synodals

senateur raadheer

senator, zie sellarius

senator, ‑is lid van het stadsbestuur, raadslid, schepen

senatus‑consulta raadsbesluiten

senatus populusque ... de senaat en het volk van ...

sendael doek van linnen, neteldoek.

sendebrief aanbevelingsbrief, missive

sendellium See cendalum

senecaldus a steward

senecallus a steward

senechaussee rechtsgebied van een seneschalk, rechtbank van een senechalk

senectus hoge ouderdom

senectus ouderdom, hoge leeftijd

senectus, ‑tutis F ouderdom

senectute confectus zwak van ouderdom

senectute confectus zwak van ouderdom

senectutis van de ouderdom

senescalcia, senescaldia stewardship

senescalcus ambtenaar belast met toezicht op koningshuis, aanvoerder van het leger

senescalcus hofmaarschalk, oudste dienaar

senescalissa vrouw van een hofmaarschalk

senescalissa vrouw van een seneschalk

senescallia stewardship

senescalus court‑marshal

senescaria stewardship

seneschalk zie senescalcus

seneucia widowhood

senevectorium a wheelbarrow, a mud cart (cenivectorium)

senex old, aged

senex oud, bejaard, grijsaard, oudeman/vrouw (meestal boven de zestig jaar)

senex grijs en eerwaardig, oude man

senexadolescens oude vrijer

senexadolescens old bachelor

senglarius a wild boar

senii van de ouderdomskrachten

senii van de ouderdomszwakte, van het verval van krachten

senilicus oud mannetje

senilicus oud mannetje

senilis afgeleefd, vervallen door ouderdom

senio confectus door ouderdom uitgeput

senio confectus door ouderdom uitgeput

senio consumptus door ouderdom uitgeput

senior de oudere, de oudste

senior older

senior ouderling, oudste

senis van de oude, van de grijsaard

senium ouderdom

senium ouderdomszwakte, verval van krachten

sensal makelaar

sensibel gevoelig

sentence capitale doodvonnis

sententia vonnis

sententia vonnis

sententia vonnis

sententiam inter missarum solemna tijdens de mis

sententiare zie sententie

sententiare vonnissen

sententiare to sentence, to condemn

sententie vonnis, oordeel, het gewijsde, zin ‑en zede spreuk, spreuk, zin‑uitting

sententie‑diffinitijf eindoordeel

sententieus zinrijk, kernachtig, bondig

sententiÙren vonnissen, oordeel vellen

sentiment gevoeligheid, gevoelen, oordeel

sentinarum domus "houses of office."

sentir le fagot van ketterij verdacht worden

seolda a shop, a stall

seosinabilis seasonable

sepa See cepa

separabil onderscheidelijk, (afscheidelijk?)

separalis, seperarius, separius several

separatie scheiding

separatie bonorum boedelscheiding

separatio a toro et mensa gescheiden van tafel en bed

separatio quoad torum et mensam gescheiden van tafel en bed

separatio quoad vinculum sepelivi echtscheiding

separeren scheiden

sepelevi ik heb begraven

sepelire to bury

sepelire, sepelivi, sepultus begraven

sepelivi ik heb begraven

sepelivi echtscheiding

seperalitas severalty

seperanus hoogste, voornaamste, exclusieve bevoegdheid tot uitoefening van publiekrechtelijk gezag

sephalanaxia chief requirements; commands

seplassarius a merchant; a grocer

seponeren weg leggen, ter zijden leggen

septem zeven

septem zeven

septem zeven

septem dies zeven dagen

septem dies zeven dagen

september september

September, Septembris september, van september

septembris in september, 9e maand ook voorkomend als;september, septembre, 7ber,7bre

septembris in september

septemdecies zeventienmaal

septemdecim zeventien

septemdecim zeventien

septemvir lid van een college van zeven

septennis zeven jaar oud

septennis zeven jaar oud

septentrionalis noordelijk

septies zevenmaal

septimana a week

septimana week

septimana week

septimana week

septimana week

septimanarius taking weekly turns of duty (hebdomadarius)

septimanarum weken

septimanarum communis de week voor allen, vanaf 29 september

septimanarum rogationum de week van de gebedsomgang, Hemelvaartsweek

septimo op de zevende

septimo op de zevende

septimontanus uit Zevenbergen

septimontanus uit Zevenbergen

septimus zevende

septimus zevende

septimus zevende

septimus (filius ‑) 7de zoon (bijzondere gaven)

septimus decimus zeventiende

septimus dicimus zeventiende

septingentesimus zevenhonderdste

septingentesimus 700e

septingenti zevenhonderd

septingenti, ‑ntesimus zevenhonderd(ste)

septipliciter sevenfold

septor a hedger

septuagenarius zeventiger, zeventigjarige

septuagenarius zeventigjarige

septuagenties zevenhonderdmaal

septuagesima de 70e dag, de 9 zondag voor Pasen

septuagesimus 70e

septuagesimus zeventigste

septuagies zeventigmaal

septuaginta zeventig

septuaginta zeventig, 70

septuaginta, ‑gesimus zeventig(ste)

septuennis zevenjarig

septuennis zevenjarige

septuennis zevenjarige

sepulc(h)rum graf, grafmonument

sepulchre graf

sepulcrum graf

sepulivi ik heb begraven

sepult‑a, ‑i, ‑us begraven

sepulter mortuorum doodgraver

sepultor (mortuorum) begraver (van de doden, doodgraver)

sepultura burial fee

sepultura begrafenis, graf, het verbranden van een lijk

sepultura begrafenis, uitvaart, cremeren van een lijkook; graf

sepultura (dies sepulturae) begrafenis (dag van)

sepultus (vrw.‑a) begraven

sepultus/a/um buried

sepultus in cemetero op het kerkhof begraven

sepultus in choro in het koor begraven

sepultus in choro in het koor begraven

sepultus in coemeterio op het kerkhof begraven

sepultus in coemeterio op het kerkhof begraven

sepultus in ecclesia in de kerk begraven

sepultus in ecclesiae navi in het schip van de kerk begraven

sepultus in ecclesiae navi in het schip van de kerk

sepultus in ecclesiae in de kerk begraven

sepultus in templo in de kerk begraven

sepultus zie sepelire begraven

sepultus(‑ta, ‑ti)begraven

sepum tallow

sequela result; suit; retinue; issue of a nativus, or bondman

sequele gevolg

sequens following

sequentia a sequence, a hymn sung after the gradual and before the gospel

sequester scheidsman, zegsman, makelaar, in wiens handen een betwiste zaak te bewaren, en als in verzekering gesteld werd

sequestrare to sequester; to renounce

sequestratie overgift, inbewaarstelling (overdragen?)ook; gerechtelijk besluit

sequestreren overgeven, in bewaring stellen

sequestrum sequestration

sequi, secutus sum III volgend

serator slotenmaker

seratura a bolt or lock; a locksmith's trade

serchia search; hue and cry

sercksetter grafsteen ‑, maker en plaatser

sereniteit helderheid

serenus/serenissimus (Laatl) Doorluchtigheid, Hoogheid (Smetius)

sergancius a serjeant

serganteria serjeanty; tenure by honourable service

serganterium "unum serganterium, s. tres solidos per annum." (Fine, Suffolk, Ric. I., No. 11.)

serge de nimes keper geweven stof van wol later ook; van katoen (denim)

sergeant bedienaar, rechtsbode

sergenteria See serjanteria

sergiant zie seriantook; extra lange lijmklem

seriant knecht, helper, soldaat

sericarius zijdehandelaar, zijdewerker, zijdewever

sericarius zijdebewerker

seriere to settle

serieus ernstig

serifaber a locksmith

seriolius in order

serjanteria the fee or benefice of a serviens; the office of apparitor

serjantia, serjeantia serjeanty

serjantius a serjeant

serjiant zie seriant

serment eed voor geheimhouding bij werkzaamheden, eed, plechtige belofte

sermijn geweven stof uit de weverijen van Leiden

sermoen betoog, predikatie, leerreden, vermaning

sermonium an interlude or pageant

serpent slang

serpigo crawling

serplera a sarpler of wool, half a sack

serr afk. serrurier, slotenmaker, ijzerhandelaar

serrare to lock

serrarius zagenmaker

serrura a bolt, a lock

serum evening

servagium the obligation of providing workmen for the lord

servateur behoeder, behouder

servatis servandis met inachtneming van de voorschriften

servatis servandis met in achtneming van de voorschriften

servatorium a stew; a chest

serveriteit hardigheid, strengheid

servetten (met dubbele roosjes) servetten met ingeweven motieven

servicia ale (cervisia)

serviens a servant; an infantry soldier; a sergeant

serviens ad legem a serjeant at law

servisia ale (cervisia)

serviteur dienaar

servitium dienst

servitium service, the duty owed by the tenant to his lord

servituit dienstbaarheid

servitus erfdienstbaarheid (op een huis of een stuk grond), dienstbaarheid

servitus prìdiorum rusticorum velddienstbaarheden

servitus prìdiorum urbanorum huisdienstbaarheden

servituten erfdienstbaarheden, dienstbaarheden

servitutes rerum inheritance services

servitutes rerum erfdienstbaarheden, servituten, lasten waarmede een erf is bezwaard ten dienste van een ander erf

servitutes rerum erfdienstbaarheden (op een huis of een stuk grond), lasten waarmee een erf is bezwaard ten dienste van een ander erf

servituyt dienstbaarheid

servorium See servatorium

servus knecht

servus knecht, dienaar, schildknaap

servus a bondman; a servile tenant

servus publicus beul (Smetius)

servysmeester inkwartieringsambtenaar

sescentesimus zeshonderdste

sescentesimus 600e

sescenti zeshonderd

sescenti, ‑tesimus zeshonderd(ste)

sescenties zeshonderdmaal

sesdeel het zesde deel (bv van geld)

sesenti zeshonderd

sesona, sesso season, esp. for sowing

sespes, sespitis graszode, plag; TURF; grasland; loot, spruit. Uit Fuchs/Weijers. Ook: caespes en cespes

sesquiennis van anderhalfjaar

sesquiennis van anderhalf jaar

seste zesde

sestehalf vijf en een half

sester inhoudsmaat voor olie, 1 sester = 40 mengel

set kont, achterste

settere belastingontvanger

setterlyden inwoners

seu anders gezegd

seu of sex zes

seuda See selda

seueare to drain

seuera See sewera

seurete des corps, vrijgeleide, vrijbrief

seveer streng, gestreng

sevendalf zes en een half

severundae eaves

seweare to drain

sewera a trench to preserve land from floods; a sewer

sex zes


sex zes

sex mensium van zes maanden

sexagenarius zestigjarige, zestiger

sexagenarius zestigjarige

sexagesima de 60e dag, de 8e zondag voor Pasen

sexagesimus zestigste

sexagesimus 60e

sexagies zestigmaal

sexaginta zestig

sexaginta zestig

sexaginta, sexagesimus zestig(ste)

sexdecim zestien

sexe soort, geslacht, kunne, hij, of zij

sexennis zes jaar oud

sexennis zes jaar oud

sexennis zesjarig

sexhindeni men whose wergyld was 600s

sexies zesmaal

sexogonus with six corners or angles

sexta (feria) vrijdag

sextertium used for sextarius

sextillis de 6e maand, later is dit augustus geworden

sextus zesde, 6e

sextus zesde

sextus zesde

sextus decimus zestiende

sexus geslacht

sexus geslacht

sexus, ‑us geslacht

seyen feill zijden sluier

seylo See selio

seysire See seisire

se¯io zitting, vergadering, bijeenkomst

Sg afk. signature, ondertekenaar(ster)

Sgr afk. seigneur, heer, leenheer, landsheer

shaffa a sheaf of arows, fourteen or twenty‑four

shava alei a chive of garlic

shelfa a bank where mussels are found

shippare to ship

shira a shire See schira

shoofs (van....) het Gerechtshof (van .....)

shopa a shop

shotea a workman of some kind

shouta a schuyt or scout, a Dutch fishing boat

sibbe de familie, verwanten of familieleden

sibbedag bijeenkomst van familieleden en naamgenoten

sibbedeel verwantschapsgraad

sibbekunde familiekunde

sibbemaech bloedverwant

sibber nader familie

sibbesten de naaste familieleden

sibbetabel parenteel, waar ook; de afstammelingen in de vrouwelijke lijn zijn opgenomen en die dus alle nakomelingen van de stamvader omvat

sibbetale graad van bloedverwantschap

sibbevooght verwantschap ‑of bloedvoogd, (tweede) voogd

sibbicheit bloedverwantschap, verwantschap, overeenkomst in aard, verschijnselen, enz

sibi aan zich, aan hem, aan haar, aan hen

sibi aan zich, aan hem, aan haar.

sibula an awl (subula)

sic thus, so

sic zo, op deze wijze

sic attestor zo, aldus, aldus verklaar ik

sica a sike, a ditch, a furrow; a marsh

sica a gisarme, according to Matthew Paris, I. 470

sicaneren moorden

sicanerie baatzoekigheid, hoetelachtigheid ?, moorden

sicaneur hoetelaar, baatzoekig, moordenaar

sicera beer or cider

Sichemium Zichem

sichetum a little stream of water; a piece of meadow

sickele sikkel

sickelmaker sikkelmaker

siclus a coin worth a shilling; a shekel

sicut zoals, alsof

sicut (et) en eveneens

sicut (et) zoals (en eveneens)

sicut et zoals ook

sideval zijlinie, het komen van erfgoed aan een zijlinie

sidten zeden

sieckman melaatse

sieckten ziekten

siedehuus zoutziederij

sieden koken, braden

siedoec doek om stoffen te zeven

siekevoget bestuurder van het gasthuis

siektens zie sieckten

sielboec boek met vermelding van de overledenen

siepel ui

sigalis, sigalum rye

sigilavit hij heeft bezegeld

sigillare to seal

sigillarius the keeper of a seal; a chancellor

sigillator pannarius an alnager of cloth

sigillatum is bezegeld

sigillatur wordt of is bezegeld

sigillum a seal

sigillum zegel

sigillum zegel

sigillum zegel

sigla a sail

siglare to sail

siglatura a day's sail

signaal teken

signare often used for significare; to make the sign of the cross

signatum erat was getekend

signatura handtekening

signatura handtekening, ondertekening, tekening

signavit hij heeft ondertekend

signet zegel, ook; zegelring, merkring

signetum a signet

signifacere to signify

signifer vaandeldrager, aanvoerder

significant duidelijk

signifieren betekenen, aanzeggen

signum mark

signum teken

signum sign (Apud MichaÙlem de Roigny, in via Iacobìa, sub signo Quatuor Elementorum = At the shop of Michel de Roigny, Rue St. Jacques, under the sign of the Four Elements) (technische term boekdrukken)

signum teken

signum the sign of the cross; a bell

signum fecit he/she made a mark, signed

sika a sike (Yorks.)

sikettus See sichetum

sila a sill; a ditch

silarium the ceiler of a bed; a canopy

silentiarius a privy councillor; an usher; a papal secretary

silentie stilzwijgend

siligo, ‑ginis (vr.) rogge [Pinkster: lichte wintertarwe]

silina a measure of corn

silva bos, woud

Silva/Buscum Ducis 's‑Hertogenbosch

Silvaducensis van Den Bosch

silveren cop zilveren kommetje

silveren ducaton munt

silverfoelge bladzilver

silvergelt zilvergeld, zilveren munten

Silvester 31 december

silvicedium coppice wood, under 30 years' growth

similari to assemble

similarius witbroodbakker

similarius bakker van wittebrood

similis gelijk

similiter gelijkelijk

simina a chamber

siminellus simnell bread, fine white bread; a cake

simonia simony, traffic in spiritual things

simpel enkel, eenvoudig, slecht

simpliciteit eenvoudigheid, slechtigheid, eenvoudigheid

simul tegelijk, tezamen

simul ... simul ... enerzijds ... anderzijds ... (Smetius)

simulatie veinzing, bewimpeling

simuleren veinzen, bewimpelen, voorwenden

sincatio digging (a well)

sinceer oprecht, eenvoudig

sincellus sharing the same cell; a coadjutor

sinceriteit oprechtheid, openhartigheid

sincubare to cut short (syncopare)

sindael zie sendael

sindicus an advocate

sindula See scindula

sine + abl. zonder

sine die zonder bepaalde dag van behandeling (bij een rechtszaak)

sine dode hant besoeken onderzoek instellen omtrent den toestand van een toegevallen erfenis voor de aanvaarding daarvan

sine preavia proclamatione zonder voorafgaande afroeping

singelmuer een muur aan den buitensingel van een stad

singillatim one by oneDeel met je vrienden:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina