Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina51/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   148

regardus See regardator

rege et regina, ludus de chess

regeneratie wederopwekking, wedergeboorte, vernieuwing, doop

regeneratie wederbaring, wedergeboorte, hernieuwd zedelijk leven

regeneratus (vrw‑a) wedergeboren, gedoopt

regenhoyke regenmantel

regenschuur regenbui

regent bestierder, voogd, rijksbestuurder, bestuurder van een gesticht / gasthuis

regentenkamer kamer van regenten in weeshuis / gasthuis

regentes vrouwelijke regent

regest beknopte inhoudsopgave van een akte, brief , boek met afschriften van oorkonden

regestum a register; a bookmarker; a safe for jewels, &c

reget door aanslibbing verkregen land

regieringe bestuur

regiment beheersing, bestier. item, een hoop krijgsvolk

regina koningin

regione e regione, tegenover (Smetius)

register tafel, rol, bladwijzer, blafferd (register), schrifwarande?

registrarius a registrar

registreren opschrijven

registrum lijst, register

registrum a register; a bookmarker

registrum lijst, register

registrum register

registrum baptizatorum doopboek

registrum defunctorum overlijdensregister

registrum iunctorum trouwboek

registrum iunctorium trouwboek

registrum matrimonio trouwboek

registrum matrimonio coniunctorum zie registrum iunctorium

registrum matrimonio junctorum zie registrum iunctorium

registrum mortuorum overlijdensregister

regius koninklijk

reglement schikking, orders, bepalingen en voorschriften

regneren heersen, bestieren

regnum rijk van de natuur

regrataria sale by retail

regratarius one who buys to resell in the same market, a regrator

regratiare to give thanks

regrator See regretarius

regres verhaal, verhaal op een ander, recht op schade vergoeding

regrettabel betreurenswaardig

regrette(e)ren berouw, berouw hebben, betreuren, bejammereen terugwensen

regt recht, rechts, niet krom, wettelijke voorschriften

regt been rechter been

regt of eygendom eigendomsrechten

regt(bank) groep rechters

regtelyk volgens het recht

reguarde van (ten) met het oog op

reguardum, &c See regardum

regula a reglet, a narrow flat moulding

regulare to rule; to rule lines

regulare an instrument used in the mint

regularis belonging to a monastic order

regulen met planken beslaan

reguleren schikken, regelen, stieren

regulier geregeld, geschikt, rechtuit

regulieren te houden, zich schikken naar regelingen

regulus a prince; an earl

regwardum See regardum

rehabilitatio restoration to former ability

rei timmermansgereedschap, ook; rij

rei vindicatie rechtsuitvoering, uitwinning, zaakeigen aantal

reia a swathe, a row

reider zwaardmaker die het heft aanbrengt

reiderland gebied in Groiningen

reimeringhe borgtocht, losgeld

reimpressa reprinted (Reimpressa Pragae = reprinted at Prague) (technische term boekdrukken)

rein onbevlekt, zuiver

reine cloude zoete pruim, geel/groen genoemd naar koningin Claude van Frankrijk

reingenoedt naast gelegen

reingenoot naaste buurman, belendende eigenaar

reingenote zie reingenoot

reintrare to re‑enter

reintratio re‑entry

reisa a journey; a campaign

reise krijgstocht

reisen een krijgstocht ondernemen

reiser pelgrim

reiteratie herhaling

rejecteren verwerpen, niet ontvankelijk verklaren

rejectie verwerping

rejunctio a rejoinder

reke (een huus ende loedsen in goeden reke houden) een huis en loodsen in goede staat houden

rekel vlegel, onbeschofte, brutale persoonook; mannelijke vos / wolf

reken (iet) in rekening brengen, in de rekening vermelden

rekenboec koopmansboek, waarin de (winkel) schulden zijn opgetekend

rekenhof (Belgische) rekenkamer

rekhout smalle houten latten

rekwest verzoekschrift

reL relictus

rel. afk. relectis, weduwnaar, achtergelaten

relaas verhaal, vertelling, mondeling verslag

relata opzichtelijk, sterk in het ooglopend, opvallend, opzichtig

relatant opsteller van het verslag

relate opzichtelijk, waarneembaar

relateert verklaard

relateren vertellen, verhalen

relatie betrekking, betrekking tot andere personen, kennis

relatieren berichten, vermelden

relaxare to release

relaxatie lossing, ontslagen, losmaking, verbreiding, verzachting

relaxatio a release; relief

relaxatio, ‑nis F vrijstelling

relaxeren lossen, ontslaan

relevamen, relevatio, relevium relief, a payment to the lord by a feudal tenant on entering his fief

releveren opheffen, opbeuren, verheffen, ontheffen, herstellen

relicta weduwe, achtergelaten vrouw

relicta filia nagelaten dochter

relicta, relictus weduwe, weduwnaar

relictis ... met achterlating van ...

relictis binis filiis majorennis met nalating van twee meerderjarige zonen

relictis duabus filiabus met nalating van twee dochters

relictis tribus prolibus met nalating van drie kinderen

relictus weduwnaar, achtergelaten, achtergebleven

relictus viduus weduwnaar

relief opheve, opheffing, verlichting, herstelling, herstelbrief

relief tegens de indibite interjectie van de appellatie herstelling tegen de onbehoorlijke inbrenging van het beroep

relieur boekbinder

relievement ontheffing, verheffing

religie godsdienst

religieus godsdienstig, godsplichtig

religio a religious order

religiosus a member of such an order

relinquens achterlatend, overblijvend

relinquens achterlatend

relinquens post se uxorem cum prolibus een vrouw met ... kinderen achterlatend

relinquere, reliqui, relictum III achterlaten

reliqua het geen bij de rekening en verantwoording over was,ook; overblijfsel, overschot

reliquien overblijfselen

reliquit..... filios et ..... filias heeft .... zonen en .... dochters nagelaten

rella ray, striped cloth

remanentia remainder

remarqueeren op te merken

remarqueren aanmerken, opmerken, waarnemen

remasilia vaccarum cowdung

rembourseren weer uitgeven, weer betalen, verschieten, terugbetalen, de dekking zoeken van een wissel

remedie hulpmiddel, heelmiddel, tegen middel

remedium recreation

remediÙren verhelpen , beter maken, herstellen, helen, genezen, weer te recht brengen

remedyÙren herstellen, verbetering brengen

remembrancia remembrance

rememoratio a remembrance

rememorator a remembrancer

rememoriÙren herdenken, weerverhalen, herinneren

remensis van Reims

reminiscentie herdenking

reminiscere (miserationum domine) 5e zondag voor Pasen

remis, remissie kwijtschelding

remissis ... met achterwegelating van ...

remissis (omnibus) bannis met nalaten van (alle) roepen

remissis (omnibus) bannis met nalating van (alle) huwelijksafkondigingen

remissis proclamationibus met nalaten van de roepen

remissis proclamationibus met nalating van de huwelijksafkondigingen

remissus careless

remittere, remisi, remissum III achterwege laten; kwijtschelden, vergeven

remitteren overzetten, overmaken, kwijtschelden

remi¯ie vergiffenis, vergeving

remi¯ie overzetting, overzending, overmaking

remocium rowing

remonstrant opsteller van protest, verweerschrift

remonstrantie protest, verweerschrift, vertoog

remonstreren vertonen, tegenwerpen, tegenwerping maken

removeren weren, afwenden, verwijderen

remuabilis removeable

remulus a rudder, an implement in mixing malt

ren. afk. renatus, herboren, gedoopt

ren. renatus

renatus (vrw.‑a) wedergeboren, gedoopt

renatus herboren

renatus herboren, gedoopt

renatus/a reborn, baptized

rencontre belevenis, verwijzing in een koopmansboek, toevallig samentreffenrendant rekeninghouder, rentmeester, beheerder, administrateur

renegaat afvallige

renga a belt; a baldric

rengia, rengiata a strip of land

rengum a rank; a row

reno a short cloak, usually fur

renommeren vermaart maken, vermaren

renonceren afstand doen van, van een zaak afzien

renonchieren zie renonceren

renonciatie ontzegging, opzegging

renonciÙren ontzeggen, opzeggen

renoveren vernieuwen, verbeteren

rentale a rental ; a rent‑roll

rentarius a renter, a tenant paying rent

renteboec boek met aantekening van renteverplichtingen

rentebrieff akte, waaruit recht op rente blijkt

rentenaer renteheffer

renteniersse rentenierster, van haar bezit levend

renthe op enen setten iemand tot de betaling een jaarlijkse uitkering verplichten

rentier persoon die jaarlijks een rente, opbrengst verschuldigd is

rentmeester beheerder, rentmeester

rentmeyster zie rentmeester

rentsvleesch zie rintvleesch

renuncerende afstand doen van

renunciìeren ontzeggen, opzeggen

renunciare de afstand doen van

renunciatie van alle exceptien zonder uitzondering

renuntiare (ab, super) afstand doen van

renuntiare super afstand doen van

renuntiÙren ervan af te zien

renversaal akte waarbij een vroegere akte veranderd wordt.ook; ontvangstbewijs

renversaal‑brieven wederbrieven, ontkrachting brieven, tegenbrieven

renversael tegenverzekering, tegenbelofte

renverseren verkeren, vernietigen, omverwerpen omkeren

renvoij verwijzing naar een andere rechtbank

renvooi verbetering in de marge van een akte, overdracht van stukken aan onderzoeker

renvoy verzending, wederzending

renvoyeren verzenden, terugzenden, in handen stellen van, verwijzen, door renvooi wijzigen

reparatie vermaking, vergoeding, herstellen

reparatie van attentaten herstellen van alle handelingen tegen iemand die zijn gedaan tegen het verbod van de rechter

repareren vermaken, vergoeden

reparium a fortified place; a harbour (for deer); repair, i.e. recourse, visit

repartitie verdeling onder de rechthebbende, verdeling naar een zekere verhoudingook; bedeling, aandeel, verdeling

repartiÙren verdelen

repassagium return

repassare to return

repastum a repast, a meal

repatriare to return to one's country

repausare to nourish; to be still, to repose; to make still

repe vlaskam, ook; riem, zadelriem

repeciare to patch

repeken smal stukje grond

repel vlaskam

repellare to repeal

repelleren verdrijven, terugdrijven

repellum repeal

reperium See reparium

repeteren herhalen

repetitie herhaling, verhaling?

replacitare to plead what was pleaded before

replegiabilis replevisable, bailable

replegiamentum replevin

replegiare to redeem by giving surety; to replevy

replicate antwoordelijk, weervouwiglijk?

replicatie ontvouwing, hervouwing, herhaling

repliceren wederzeggen, wederantwoorden, antwoorden, tegen het gezegde inbrengen, van repliek dienen

replijcq zie repliceren

replique antwoord, weerwoord, verweer, tegenspraak

reporsitor penningmeester, schatbewaarder

reportagium carrying back

reportare to report

reportare van zijn kant overdragen

reportare van zijn kant overdragen

reportus report

repositorium opbergkastje

reprehende(e)ren berispen, afstraffen

reprehensibel berispelijk, lakenswaardig

reprehentie berisping, bestraffing

represatie wederneming, terugeisen met geweld, bekommering en bezetting om de gemene zaak

representatie vertoning, plaatsvulling

representeren representeren, vertonen, plaats vullen, verbeelden

reprife hervatting

reprimende bedwang, bestraffing

reprimeren verdrukken, bedwingen

reprinse hervatting

reprisa deduction

reprisale taking one thing in satisfaction for another, reprisal

reprisare to remit; to deduct

reprobatie verwerping, wraking, verwijten, strenge afkeuring

reproberen wraken, verwerpen

reproche berisping, wraking, verwerping, nalatig, verwijt, blaam

reprochen getuigenwraking

reprocheren verwerpen, wraken, berispen, wederleggen

repromittere van zijn kant beloven

repromittere, repromisi, repromissum III van zijn kant beloven

repromitteren wederloven

repromi¯ie wederbelofte

republijcque gemeenbest, gemeintenstaat

repudiatie verlating

repudiatus (vrw.‑a) gescheiden, verstoten

repudiatus gescheiden, verstoten

repudium ontbinding (b v van huwelijk, verloving)

repudium echtscheiding, beeindiging van de verloving, scheidsbrief (van de man aan zijn vrouw)

repudium volontarium vrijwillige ontbinding van het huwelijk

repudiÙren verstoten, verlaten

repugnantie tegenheid, tegen ‑of weerzinwekkend, afkeerwekkend

repugneren bevechten, tegenstrijden, tegenstaan

repuls afslag, weigering

repulsie verdrijving, afwering

reputabel achtbaar

reputatie achting, achtbaarheid

reputeren achten, weder op denken

request verzoek, verzoekschrift

request civijl heus verzoek, echt verzoek tot herstellen

requeste verzoekschrift waarbij iemand zijn verzoek en mening bekend maakt

requiem herdenken van de doden

requiem aeternam dona ei domine heer schenk hem de eeuwige rust

requiescat in pace hij/zij moge rusten in vrede

requiescat in pace hij/zij ruste in vrede

requiescat in pace dat hij ruste in vrede (afk. R.I.P.)

requiescat in pace may he or she rest in peace

requievit in Domino hij/zij rustte in de Heer

requievit in Domino hij rustte in de Heer

requioscat in pace hij/zij ruste in vrede, (RIP)

requirant eiser, aanlegger, verzoeker

requirerant verzoeker

requirere, requisivi, requisitum III vragen, vereisen

requireren verzoeken, eisen

requisitie verzoek, vordering

requisitis denunciationibus met de vereiste roepen

requisitis denunciationibus met de vereiste huwelijksafkondigingen

requisitorien verzoekbrieven, verzoekingen

requisitus ad hunc actum gevraagd voor het opmaken van deze akte

reragia See arreragium

res zaken, ding, vermogen, openbare zaak

res familiaris huishouding, huiselijke zaken

res pectus parentelae de wettelijke verhouding tot broers en zuster ofwel bloedverwanten

resaisire See reseisire

rescinderen breken, te niet doen, voor nietig verklaren

rescissie gerechtelijke vernietiging van een testament

resconteren afrekenen, vereffenen, een argument weerleggen

rescriberen antwoorden, antwoordschrijven, terug schrijven

rescriptie schrift, weerschrift, schriftelijke last tot inning of uitbetaling van een geldsom

rescuere to rescue

rescussa, rescussio recovery; rescue; attack

rescussor a rescuer

rescussura rescue

rescussus rescue

rescutire to rescue

rese reis, krijgstocht

reseant voldoende

reseantia residence

reseisire to retake lands into the king's hand; to replace in seisin

reservataire erfgenamen erfgenamen die door de wet zijn beschermd tegen onterving

reservatie voorbehoud

reserve deel van de erfenis waar men niet vrij over kan beschikken

reserveren behouden, voorhouden, van te voren bespreken

resiantia, resiantisa residence

resico gevaar

residensurus about to reside

resident verblijver, plaatshouder, gezaghouder

residentie verblijf, verhouding, zitting

residere II wonen

resideren verblijven, verhouden, zitten

residerende zetelende

residet woont, verblijft

residet woont

residet apud woont bij

residet apud woont, verblijft bij

residet continuo in oppido woont steeds in de stad

residet extra woont buiten

residet extra woont buiten

residuum overschot

resignare opzeggen

resignare de afstand doen van

resignare de afstand doen van

resignatie overwijzing?, vertichting (berusting)?, neerleggen van ambt, gerechtelijke ontzegeling

resigneren afstand doen van, neerleggen, berusten of neerleggen bij zijn lot

resigneren afstanddoen

resilieren terug springen, uitscheiden, zich terug trekken

resiliÙren zie resilieren

resilliatie ontbinding van een contract, terugtrekking

resistentie weerstand, tegenstand

resisteren weerstaan, tegenstaan

resolut onbeteuterd (niet verlegen), rustig, vastberaden, doortastend

resolutie voorneming, opzet, besluit, ontlossing ?, ontbinding, ontknoping, vervlieting?, versmeltingook; besluit

resolutien besluiten

resoluties besluiten van een bestuursorgaan

resolvere to pay

resolveren besluiten b.v van een collegiaal bestuur als de vroedschap, voornemen

resolvieren zie resolveren

resonnantie weerklank

resort bestek, kaveling, strekking, onderhoring

resorteren behoren, onderhoren

resortire to be in the jurisdiction of; to revert; to resort to

resortum the jurisdiction of a court; return

respect ontzag, gezag, aanzien, opzicht, waardigheid

respecta respite

respectare, respectuare to respite

respecteren eerbiedigen, ontzien, ongemoeid laten

respectijf onderling, zoo in het een als in het ander

respectus respite

respice domini 12e zondag na Drievuldigheid

respice in me 2e zondag na Drievuldigheid

respiciatus considered; decreed

respiciens reguardant (heraldic)

respicium respite

respijt uitstel

www.stilus.nl

respiratie ademhaling

respireren ademhalen

responderen antwoorden, verantwoorden, aanpassenook; voor iets instaan

responsabel verantwoordelijk

responsalis one who answers for another in court

response antwoord

responsive schriftelijk antwoord

restabiliÙren wederrechten, wederom in state stellen

restablissement wederoprechting, (herstelling )

restare to arrest. For arestare

restauramentum restocking

restaurare to repair; to restore; to restock

restauratie oprechting (herstellen?), wederoprechting, vernieuwing

restaureren oprechten (herstellen?), wederoprechten

restaurus reparation; store

reste overblijfsel, overschot

resteren overblijven, overschieten

restiarius zeeman, belast met het stuwen van de lading

restitutie herstelling, teruggeven

restituÙren herstellen, wedergeven

restoir overschot, overblijfsel, vergoeding

restrict verknocht

restrictie vervang, inbinden en op het nauwste genomen, voorbehoud, beperking

restrictien inbinden

resultatie weerspringing?, opsprong, opstand

resulteren weerspringen, opspringen, ontstaan, ontspringen

resumeren herhalen, hervatten

resummonire to summon again

resummonitio resummons

resumptie herhaling, hervatting

resurrectie verrijzenis, wederopstanding

resurrectio opstanding (in kerkelijke begrip), Pasen

resusciteren verwekken

retabulum See retrotabula

retallia, retallium retail

retardatie vertraging

retardement vertoeving, ophouden, vertraging, uitstel, verhindering

retarderen vertoeven, ophouden, verachten

retare See rectare

retenementum withholding

retentie onthouding, terughouding

retentio, retinentia retinue

retentus teruggehouden, teruggetrokken, bewaard

retentus teruggetrokken

retiaculum a small net

reticentie verzwijging

retinementum withholding

retineren onthouden, behouden, achterhouden, vasthouden

retirare to retire

retireren aarzelen, vertrekken terugtreden, afdeinzen, herhalen, hervatten

retondarius a clipper of coin

retonsura clipping

retorna return of writs, &c

retornare to return

retornus profit; return

retorqueren verdraaien, verkeren, te rug drijven

retorsie omdraaiing, omwending, terugdrijven

retour weerkeer, keer

retourneren weerkeren, terug zenden, keren

retracta withdrawal

retracteren herroepen, herdoen

retrahent terugtrekken (van een rekest)

retraict vertrek, wijk

retraicte secreethuisje, toilethuisje

retranchement verdedigingswal

retrencheren afsnijden, besnoeien

retroacta archiefstukken van vroegere datum

retroacta van de burgerlijke stand doop‑, huwelijks‑ en begraafregisters

retroacten de eerste acte

retrocomitatus rier‑county, a place appointed by the sheriff for receipt of the king's money, after the close of the county court

retrofeudum a mesne fee or mesne tenure

retrogarda a rearguard

retrograde gedicht waarin de woorden van voren naar achteren en van achteren naar voren kunnen worden gelezen

retropannagium pannage from Martinmas to Christmas

retrotabula, retrotabulum a retable, a shelf above an altar or a frame on such a shelf

retrovenda a sum paid on purchasing an estate in addition to the price

retta See recta

rettum a charge, an accusation

retulit heeft aan het licht gebracht

returna, &c See retorna, &c

reugia a measure of land (error for rengia (?))

reÙl dadelijk, werkelijk, waarlijk

reumatijcq koud, vochtig, nat

reus aangeklaagde

reus, rei aangeklaagde

reuselmaent oktober

reuwen ruw maken van laken

revalidare achteraf wettigen

revalidatus achteraf gewettigd

revalidatus achteraf gewettigd

reveilleeren ontwaken

revelatie openbaring

reveleren openbaren

revella, revelles revels

revelus a pedlar

revenge wrake, vergeldding, wreken

revengeren wreken

reventio revenue

revenuen inkomstenreverendissimus hoogeerwaarde (heer)

reverendo aan de eerwaarde

reverendus eerwaarde

reverendus eerwaarde

reverendus priscus, eerbiedwaardig (Smetius)

reverendus dominus eerwaarde heer

reverendus dominus eerwaarde heer

reverentelijcken eerbiedig

reverentelijcken te erkennen met eerbied te kennen

reverentelijk eerbiedig, ook; met gepaste eerbied

reverentie eerbewijs, staat in de eerste zin van een verzoekschrift. (geeft met behoorlijke reverentie te kennen), eerbied, eerbieding

reversaal schriftelijke tegen belofte, verzekering

reversael zie reversaal

reversatus turned inside out

reversio reversion, the right of succession

reverti III (in iemands bezit) terugkeren

reverti, reversus sum III terugkeren (ook: in iemands bezit)

revestiarium vestry; sacristy

revestire to reinfeoff

revestitorium a vestry

revestitura putting into possession again

reviseren overzien, herzien

revisie herziening, herzinning ?

revisor overziener, corrector, controleur vanrekeningen

revocatie herroeping

revoceren herroepen, intrekken, terugnemen, terug trekken

revolceren Zie revoceren

revolte oploop, afval

revolteren afvallen, omwenden, omkeren

revolus a pedlar

revolutie ontwinding ?, omwenteling, omloop, omrolling, omdraaiingDeel met je vrienden:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina