Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina50/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   148

quidam een zekere, een of andere, enige, iemand, iets

quidecies vijftienmaal

quidem inderdaad, zeker

quiesceren berusten, rusten

quieta clamancia or clamatio a quitclaim

quietantia an acquittance; abandonment; immunity

quietare to quit; to acquit

quietatio exemption, discharge, acquittance

quiete, quietum clamare to quit claim, to renounce

quietum beschutting

quietus kalm, rustig

quietus redditus quit rent

quifuit ... annis die ... jaar oud was

quigenti vijfhonderd

quijt te schelden kwijtschelden

quijtbrief brief over vrijlating van een gevangenen of veroordeelde

quillibet ieder zonder uitzondering

quindecennis vijftienjarig

quindecia See quindena

quindecies vijftienmaal

quindecim vijftien

quindecimus vijftiende

quindena a quinzaine, fifteen days

quingentesimus vijfhonderdste

quingenti vijfhonderd

quingenties vijfhonderdmaal

quinio a bundle of five; a sheet made of five leaves

quinquagenarius vijftiger, vijftigjarige

quinquagesima de 50e dag, de 7e zondag voor Pasen

quinquagesimus vijftigste

quinquagies vijftigmaal

quinquaginta vijftig

quinquanelle vijf jarig uitstel

quinque vijf

quinquennis vijfjarig

quinquies vijfmaal

quinta (feria) donderdag

quintaal gewicht, 1 qintaal = ca. 1/22 last

quintale, quintallus a weight used for metals, &c., varying from 96 lbs. to 120 lbs

quintam matutinam vijf uur in de morgen

quintana Quintaine, the first Sunday in Lent

quintena the game called quintain

quinterna a cittern

quintilis juli, vroeger was dit de 5e maand

quinto op de vijfde, ten vijfde

quintupel vijfvoudig

quintus vijfde

quintus decimus vijftiende

quirea the hounds' reward at the death of a stag (Fr. curÚe); a cuirass; something connected with a cart

quirinarium a quintain

quisinum a cushion

quisquillÙn prullen, beuzelareien, voddereien

quitancia an acquittance; a quittance; a discharge

quitare betalen

quitare lossen, betalen

quite kwijt, vrij, ontslagen van

quite weren vrijwaren

quiteren verlaten, ontslaan, te goede schelden, afzien van, laten varen

quitinge betaling, vrijmaken, lossing van een rente, voldoening

quitlatinge kwijtschelding

quitscheldingshebrief betalingsbewijs

quittacio See quitancia

quittare to acquit; to remit

quitte elkaar niets meer schuldig zijn, gelijk

quiÙtude gerustheid

quo waarheen, waardoor, daaromquod dat, omdat

quod attestor, quod testor het geen ik getuig, ‑ bevestig, ‑verklaar

quod bene notandum wat goed opgemerkt moet worden

quod erat demonstrandum wat bewezen moest worden

quod sciam voorzover ik weet (idioom) (Smetius)

quod testor hetgeen ik getuig

quoddam a certain thing

quohier een rekenboek, een register

quomodo op welke wijze, hoe

quondam wijlen, eens, ooit, eerder, eertijds, vroeger

quondamquodibet allegaartje, van alles wat

quoque ook

quorespondens used for correspondens

quorum interest van degenen, die het aangaat

quorum vices supplevit ... van wie (meervoud) de plaats innam ..

quorum zie: qui van wie, van welke (M / N)

quota a share; a tax to be levied equally

quota litis a bribe received by a judge

quotare to divide into chapters; to repeat; to mark

quotator a chronicler

quote aandeel, mate, deel, portie

quoteboec landboek, erf‑register, kadaster

quoteren aantekenen, tekenen

quotidiana dagelijks terugkerende koorts

quotisatie schatting, optekening, berekening van ieders deel

quotiseren schatten, naar verhouding delen

quoyeren kohieren

quyschenus a cushion

quyt vrij, onbelast, gezuiverd. ook; vernietigd, van geen waarde.

quytantie kwijting, kwijtscheldingsbrief, kwijtschelding

quytbaer afkoopbaar, aflosbaar, afkwijtbare rente

quytcopen (hem) zich vrijkopen

quytlaten (enen) vrijlaten.

quytscelden. iets aan iemand overdragen, zijn recht aan iemand opgeven.ook; zich voldaan verklaren, zijn recht op iets opgeven.

r afk. recto (folio), op de voorzijde van het blad

r b s afk.retroacta burgelijke stand, van de burgelijke stand,archiefstukken van vroegere datum, o.a. doop‑ huwelijks‑ en begraaf‑ registers

R.D. afk. reverendus dominus, eerwaarde heer

r.f. afk. relicta filia nagelaten dochterr.f. afk. relictus filius nagelaten zoon

r.fl. relicta filia, relictus filius

R.I.P afk. Requiescat in pace, hij/zij moge rusten in vrede

R.K afk. Rooms katholiek

r' appelleren wederroepen, herroepen

ra afk. rechterlijke archieven

ra trecken (de) het land opmeten

raadslot raadsbesluit

raak hark

raakende de ontfang en uytgaven betreffende de ontvangsten en uitgaven

raar zelden, ijl, dun, aardig, zeldzaam, ongemeen, bijzonder

rabat halskraag meestal van linnen of kant, ook; herrie, en kortingook; afkorting, afslag van de som

rabatteren afkorten, afslaan

rabauweboom oud soort appelboom

race afkomst

racenius raisin

racetus erased

racha See ragana

rachaptare to ransom

rachatum compensation; ransom; relief

rachetare to ransom

rachetum See rachatum

racke pijnbank

rackelijc rechtschapen, fatsoenlijk, braaf

racken rekken, voorraadkasten

racker diender, helper van de schout

raconte(e)ren vertellen

radbraken op het rad uiteenrukken, botten verbrijzelen

raden op het rad leggen om een bekentenis af te dwingen

radenryer bediener van het radbraakrad

radiatus rayed, striped; ray, a striped cloth

radicaal wortelijk, geworteld, oorspronkelijk, met takken, tot de wortel gaand, geheel en al

radiceren wortelen

radix oorsprong, geslacht

radstaak paal of staak met daarop een wiel of rad waarop het lijk van een misdadiger werd gelegd nadat alle botten waren gebroken. ook; een stok welke tussen de spaken van een rad werd gestoken om te voorkomen dat het paard verder gingook; schandpaal en folterpaal

raeck ende daeck (in) in goede staat

raeiing rooilijn

raemscerre lakenscheerder

raeplant rapenveld

raepolie raapolie, olie uit raapzaad geperst

raepstic zie raeplant

raet raadsman

raet (te rade werden van iet) tot iets besluiten

raetboec boek waarin opgetekend de rechtshandelingen van de (gemeente) stadsraad

raethere lid van de stedelijkeraad (gemeenteraad)

raeyen zie radbraken

raeying zie raeiing

rafelschive schijf of steen van een tafelspel

raffineren zuiveren

ragana a ray (raia clavata) or a skate (raia batis)

raglorium the jurisdiction of a raglotus

raglorius, raglotus a steward. (Welsh, rhaglaw.)

railleren gekkernij ( merkwaardig gedrag ) , boert (scherts), beetnemen

raillerie scherts, spotternij

rake hark, speciaal een hark om de as bijeen te harken

ralla a rail; a thin tunic

ramia, ramilla, ramilia twigs

rammelaar slecht gebakken tegel

rampok overval

ramponeert vernield, verwoest

rangeator a ranger

rantsoen verlossing, verzoening

rantsoeneren lossen

rantsoenglaasjes klein drinkglas

rantsoenpenningen opcenten op heffingen genoten door de kerk

rapa a rape, a division of a county, especially Sussex

rapagulum railing

rapiamus mengelmoes

raport aanbrenging, overdracht, verslag

raporteren aanbrengen, overdragen, verslag doen

rappel herroep

rapporteur overbrenger, overdrager

rappus See rapa

rapum rape (crime)

rapus See rapa

rariteit zeldzaamheid, een ongemene zaak, iets bijzonders

rasa a rase, a measure of corn; land requring a rase of seed

rasare to scrape, to rase

rasement glad gepleisterd gedeelte in het gewelf

raseren vernielen, met de grond gelijk maken

raseria See rasa

rasier korenmaat

rasinge wartaal, waanzin

rasor pannorum lakenscheerder

rasorium a razor

rastcamere binnenkamer

rasteel paarden ruif

rastering rasterwerk, schutting

rastillare to rake

rastillum a rake

rastrare to rake

rastura shaving

rasurus a razor

rata an agreement; a share; a rate

rate behoorde, portie

ratelwacht nachtwacht

ratelwaicker nachtwaker met een ratel

ratificare to ratify, to confirm

ratificatie zie ratificeren

ratificatio ratification

ratificeren bekrachtigen, ambtelijk goedkeuren

ratihabere to confirm

ratihabitio, ‑nis F ratificatie, goedkeuring, bekrachtiging (van handelingen verricht door een zaakwaarnemer zonder volmacht)

ratijn geweven wollen stof, de uistekende uiteinden zijn in elkaar gedraaid

ratio, ‑nis F reden, rede, verstand

ratiocinatie redenering, bewijsvoering, gevolgtrekking

ratiocinator boekhouder, rentmeester, advocaat

ratiocinator boekhouder, rentmeester

rationaal redelijk, meetbaar

rationale a peculiar form of the pontifical pallium

ratione dubii om reden van de twijfel

ratione officii uit hoofde van zijn ambt

ratione privatus beroofd van zinnen

ratione sanguinis op grond van bloedverwantschap

ratis error for crates (?)

rato a rat

ratula a landrail (crex pratensis)

ratum (ob)servare van waarde houden

ratum habere, (ob)servare geldig verklaren, bekrachtigen, ratificeren

ratus geldig

ratus a rat

rauba a robe

raubare to rob

raubaria robbery

raucisonare to speak hoarsely

rauwsterigge lijk aflegster, maak de lijken gereed voor de begrafenis

rave balk, plank

ravelokker dief, lokt de raven naar de galg

ravenzwart kleur, zwart

rayck rijk

rayus a ray or skate (raia clavata or batis)

razier inhoudsmaat voor graan = ca 147 ltr.., maar ook; 50 ltr. gezien

rbs afk. retroacta, van de burgelijke stand

Rdo. reverendo

Rdo. afk. reverendo, aan de eerwaarde

readmitteeren opnieuw toelaten (meestal als burger in de voorheen verlaten plaats)

reafforestare to make land into a forest after it has been disafforested

reale werkelijk

reale betaalmiddel, munt

reale executie werkelijke tenuitvoerlegging

realis werkelijk (bijv. naamw.)

realis royal

realiter werkelijk (bijwoord)

reattachiamentum a reattachment of one who has been dismissed by the court

reatus, ‑us schuld

reauditie wederhoring, herhoring, overhoring

rebaptizatus herdoopt

rebbe vierkantige houtenbalk

rebel wederspannig, afvallig, hardnekkig

rebelleren wederspannig zijn, tegen spannen, muiten

rebellie afvalligheid, wederspannigheid, muiterij

rebroccator a cobbler

rec afk. receveur, ontvanger

recapitulatie hoofdindeling, herhaling der hoofdstukken

recaptio taking a second distress

recatiare to restore

recatum relief

reccare to rack wine, to draw it off the lees

reccus wine thus treated. (Fr. vin raquÚ.)

recederen aarzelen

recens onlangs, pas

recepisse ontvang, ontvangþeel, kwijtbrief, ontvangbewijs, voorlopig bewijs van storting

recept ontvanging, inneemsel

recepta receipt; receiving in the sense of harbouring

receptamentum receiving; entertainment

receptare, recettare to harbour; to entertain

receptie ontvangst, aanneming, overneming van rechtsgewoonten

receptor ontvanger (der belastingen)

receptor ontvanger (van bijv. belastingen)

receptor, ‑is ontvanger (belastingen)

reces uitstel, afscheid

recessebrief officiÙle akte van een raadsbesluit.

receveur des imp¶ts belasting ontvanger

rechaciare to drive out; to separate gold or silver from the ore

rechatum See rachatum

recht van besterfnisse recht van exue, besterfte ook; het openvallen van iets door sterfgeval.

recht van drop recht om het regenwater op andermans erf te laten vallen en afvoeren

recht van eerste en laatste sacrement erkenning als zelfstandige parochiemogen dopen, huwen en begraven

recht van geleyde het heerlijke recht om een vreemde binnen zijn gebied toe te laten en hem daar bescherming toe te zeggen.

rechtbank aanrecht

rechtelick bekende scult een geldschuld voor het gerecht erkend

rechten aen den bloede recht doen zo dat het bloed vergoten, het lichaam, de hals verbroken wordt; dus iemand ter dood brengen volgens een vonnis

rechten aen siin lijf zie rechten aen den bloede

rechten aen sinen hals zie rechten aen den bloede

rechten over enen iemand volgens een vonnis ter dood doen brengen

rechteren rechters

rechtinge crimineel vonnis.

rechtinghe herstel betaling, vergoeding

rechtweigeringe weigering om aan het rechterlijk bevel te gehoorzamen

rechtwiser officier van justitie, stelt de eis in een rechtsgeding

recidiva retribution

recidivare to fall back

recipisse kwitantie, ontvangbewijs

recipiÙren ontvangen

reciprocatie weerkering

reciprocum wederzijds

reciproque wederzijds, onderling wederkerig, heen en weer, over en weer

recitare to revoke

reciteren oplezen, opzeggen

reckus See reccus

reclamatie tegen roep, weerspraak

reclameren tegen roepen, weerspreken

reclusa an inclosure; an anchoress

reclusagium a cell

reclusorium a cell; a pound or pinfold

reclusus an anchorite

reclutare to reglue (reglutinare)

recognitie gerechtelijke erkenning van iets voor datgene erkentenis waarvoor het uitgegeven wordt,

recognitio acknowledgment; recognizance; recognition

recognitor one who enters into a recognizance; a juror impanelled on an assize; a recognisor, recognitor

recognoscere to acknowledge; to take cognizance of

recognosceren erkennen

recokillatus curled. (Fr. recoquillÚ.)

recolement overhoring

recolement van getuygen als de getuigen nader ondervraagt en beÙdigd werden

recolement van reekening herberekening van de rekening

recoleren overhoren

recollecta gathering; harvest

recommandabel aanprijs waardig, aanprijsbaar

recommandatie aanbeveling, aanprijzing, voorschrijven, gebiedenis

recommanderen aanbevelen, aanprijzen

recommenda recommendation

recompensare to repay, to recompense

recompenseren vergelden

reconciliatie verzoening

reconcilitatio herhaling van de huwelijksbelofte wanneer het huwelijk niet voor de bevoegde priester gesloten was

reconciliÙren zie reconciliatie

reconcilliacie herstelling van de wijding van ontheiligde kerken en kerkhoven

recontreren ontmoeten, bejegenen

reconveniÙren wederom eisen, weder aanspreken

reconventie reconventie, wederopeising, wederaanspraak

reconventie, zie conventie

recordatie herdenking

recordator a recorder

recorderen herdenken, geheugen, herinneren

recordum a record; a memorial

recouvreren veroveren, terugkrijgen

recreantisa recreancy

recredencia recreance, a provisional possession given to one of the parties till a suit be determined

recredentie toevertrouwing, vertrouwen, vooroordeel, voor afgewezen bezit

recta right; jurisdiction

rectare to set straight; to cite, to accuse

rectitudo right in the sense of compensation

recto (folio) op de voorzijde van het blad

recto (folio) op de voorzijde van het blad

rector schoolvoogd, bestierder, pastoor, leider, bestuurder

rector leider, bestuurder, graaf, burgemeester, pastoor

rector the rector of a parish, or college

rector, ‑is pastoor

rector magnificus landsschoolvoogd, hoge schoolvoogd

rectoria a rectory; a rector's house

rectum recht, rechtvaardig (lijd.voorw.)

rectus recht, rechtvaardig

rectus rechtvaardig

recueil verzameling, kort verhaal

recuperamen a recovery

recuperare (subst.) recovery

recuperatie verovering, terugkrijgen

recuperatio a recovery

recupereren terugkrijgen, herwinnen

recusa printed (Recusa Augustae Vindelicorum = Printed at Augsburg) (technische term boekdrukken)

recusant onwillig, weigerende

recusare weigeren

recusatie weiring

recuseren weigeren

recussorium a hammer

recusum rescue

red(d)itus, ‑us opbrengst, inkomen

reddare to clean, to scour (a river)

redditarium a rental

redditarius a renter

reddite (Ceasari) 21e zondag na Drievuldigheid

redditualis rent (adj.)

reddituarius van de pacht; rentmeester

redditus rent

redditus opbrengst

redditus assisae or assisus rent of assise

redditus IV opbrengst, inkomen

rede gestelt (te) aangesproken

rededeel woord

redelijkerwijs volgens recht, met recht

redeloos zonder reden

redemptie verlossing, vrijkoop

redemptio ransom

redemptio, ‑nis F terugkoop, lossing

redemptor handelaar, koopman, Verlosser, Heiland, Zaligmaker

redemptor handelaar

redemptoristen leden van de kloosterorde van de Allerheiligste Verlosser

redemtor handelaar, koopman

rederijk sierlijk spreken, welsprekend

rederijker lid van de Rederijkerskamer

rederijkerskamers genootschap dat zich bezig hield met het schrijven van gedichten en toneelspelen

redes reeds, al

redevabel schuldig, verschuldigd

redger juridisch bestuurder in Friesland, meestal de notarisook; plattelandsrechter in de Groningse ommelanden

redhibitie teruggeven, koop vernietiging, terug nemen wat verkocht is

redhibitoir strekkend tot tenietdoening

redhibitoire actie vordering tot tenietdoening

redigeren maken, stellen, schikken, daar toe brengen, in behoorlijke vorm op schrift stellen

redijt herhaling, herzegging, (nog eens zeggen)

redimere to ransom, to purchase the freedom of; sometimes, to set free for a ransom

redimere terugkopen, lossen

redimere, redemi, redemptum III terugkopen, lossen

redimeren verlossen, vrijkopen

redingote geklede jas, dames mantel

redisseisina redisseisin

redite herzegging, herhaling

reditibus pauperum vivens onderhouden door de uitkeringen aan de armen

reditibus pauperum vivens levend van de uitkeringen aan de armen

redituarius pachter

reditus wederkomst

reditus, &c See redditus

reditus, ‑us inkomsten

redivius uit de dood herrezen, herleefd

redonderen overvloeien, hervloeien, terugvloeien

redoublement van æt interdict wanneer een gedaagde in zaken van bezit, voorstelt dat hij zelf in het bezit is, en daar in wil ôgestyfdö worden(gestyfd = gehandhaafd ?)(( interdict = (rechtelijk) verbod en ook curatele))

redoubleren verdubbelen

redoutabel vreselijk, geducht

redoute kleine veldschansook; gemaskerd bal

redres herstel, herstelling, vergoeding, herziening

redresse(e)ren herstellen, herschikken, goedmaken

reduceren terugvoeren, te recht brengen, herbrengen. ook;, van een meerder op een minder getal brengen

reductie terugbrenging, herleiding, herstelling van een meerder tot een minder getal ook; beroep van een uitspraak van goede mannen

reeder reder, scheepseigenaar

reep lengtemaat voor stoffen, 1 reep is vermoedelijk = 10 elook; dik touw, kabel

reepgaren garen voor het touwslaan

reepmaker touwslager

reeroof zie reeuroof

reesloot grenswetering, grenssloot

reet spleet, kier

reet om rede koop tegen contante betaling

reetrecker landmeter, erf ‑scheider, rooimeester

reeuroof lijk roof, ook; lijk beroving

reeuw schuim op de lippen van een stervende, doodszweet

reeuwech weg waarlangs lijken naar het kerkhof werden gebracht, lijk weg

reeuwen een lijk afleggen, het reinigen en voor de begrafenis in gereedheid brengen

reeuwer lijkenaflegger, oppasser bij besmettelijke zieken en ontsmetter van hun lijken

reeuwige zie reeuwer

refare to rob, to deprive

refectorarius a caterer; a refectorer, refectioner

refectorium a refectory, fratry or frater; a dining‑hall

refectorium refter, eetzaal in klooster

refectus (sacramentis) gesterkt (door de sacramenten), d.w.z. bediend

refectus (sacramentis) gesterkt (door de sacramenten), bediend

refeoffare to enfeoff again

referendarien overbrengers, vertellers

referendarius an officer who exhibits petitions to the king, Master of the Requests

refereren verhalen, bijbrengen

reficiÙren hermaken, vermaken

refisa teruggegeven, teruggestort, terugbetaald

reflecteren verbuigen, ombuigen, ergens na toe buigen

reflectie verbuiging, weerslag, weerbuiging, afkering, toe neigen

refletum an osier bed

reflexiÙn levenstekenen ( bv bij verdrinken)

reflutatie weerleggen

refollum the outlet of a pond; an overflow

reformateur hervormer

reformatie hervorming, zuivering, klaring. Ook: hervorming tot herstel zoals het vroeger was

reformatie (de) de kerkhervorming in de 16e eeuw

reformator hervormer, kerkhervormer

reformeren hervormen, zuiveren, ook; verzoeken van een hogere rechter hersteld te werden, en verbetert te hebben een vonnis, dat van een lager rechter tot nadeel gewezen is, dat men verklaring noemt

reformeren (iet) herstellen

refortiuncula a fortress

refractie wanschaauwing ?, verbreking

refrein rederijkersgedicht, elke strofe telt minstens acht regels, alle strofen eindigen op de zelfde regel die de hoofdgedachte uitdrukt

refrenatie betoming? (in toom houden?)

refrescheren verversen, vernieuwen

refreseren weer opkrullen

refuge toevlucht, toevluchtsoord, schuil gelegenheid

refugeren weerleggen

refugium laatste toevlucht, toevluchtsoord, wijkplaats

refullum See refollum

refunderen terugbetalen, herstellen, vergoeden ook; vergelden, opbrengen

refusa teruggegeven, terug betald

refusant weigeraar

refuseren weigeren, van de hand wijzen

refusie weigering

refutancia See refutatio

refutatie refutatie, wederleg, wederlegging

refutatio a quittance, a receipt

refute(e)ren weigeren, afstaan, van de hand wijzen

refuteeren weerleggen

refuus antwoord weigeren, weigeren van een verzoek

rega terrae a measure of land in Guienne. (Fr. rÚge.)

regaal koninklijk

regale, regalia royalty; the temporal rights of a bishop; some kingly ornament, that used by Henry III was of white "diaspre" or silk

regalitas royalty

regard aanzien, aanschouw

regard van (in) in aanmerking genomen

regardare to examine, to inspect; to regard

regardator the regarder of a forest

regardere See regardare

regardor See regardator

regardum the regard, or inspection of a forest; the extent of the regarder's charge; the impost levied by him; a rewardDeel met je vrienden:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina