Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina5/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148

Magister pistorum Bakmeester

Magister postarum Postmeester

Magister primus Onderwijzer (lagere school)

Magister salinarum Opzichter in zoutmijn

Magistra Abdis

Magistratus Bevelhebber, magistraat

Magus Magiër, waarzegger, astronoom

Maior Oudste, meerdere

Majordomus Meier, majordomus, hofmaarschalk

Maleficus Misdadiger

Malleator Hamersmid

Malleator cacaborum Ketelsmid

Malleator KopersmidMamburnus Bestuurder, regent, stadhouder [momboir]

Mancipium Slaaf

Mandator Borg

Mandator Opdrachtgever, ijlbode

Mango Paardenhandelaar

Mansionarius Koster, knecht in een mansio, kwartiermeester, horige

Mansuarius Boer, hoevenaar

Manufidelis Executeur testamentair, "Treuhänder"

Manumissor Executeur testamentair

Manutertius Executeur testamentair

Mapparius Linnenkoper

Mappularius Linnenkoper

Marcello Slager

Marchio Markgraaf

Marchisus Markgraaf

Marinarius Schipper, matroos

Mariscalcus Maarschalk

Maritus, marita Echtgenoot, echtgenote

Marmorarius Marmerbeeldhouwer

Marquisius Markgraaf

Marsuparius, marsupifex Tassenmaker, beurzenmaker

Massarius Pachter

Mastigophorus Stadsbode, (politie)beambte

Materialista Kruidenier, kramer, straatkoopman

Materiarius Timmerman

Mathematicus Wiskundige

Matiarius Worstmaker, spekslager

Matricularius Koster

Matrina Meter, peettante

Matrona Huishoudster

Mechanicus Handwerksman

Mediastinus Huisknecht

Mediator Tussenpersoon, bemiddelaar, onderhandelaar

Medicinae doctor Medicus, geneesheer

Medicus Arts

Medicus ocularis Oogarts

Mellicida Imker

Melodes Zanger

Membranarius Perkamentmaker

Membrum Lid (van een organisatie)

Mendicabulum Bedelaar

Mendicans Bedelaar

Mendicus Bedelaar

Mensae praepositus Drossaard, hofbeambte

Mensarius Bankier

Mensator Tafelmaker, schrijnwerker

Mensurator, minator IJkmeester

Mercator Kramer, koopman

Mercator cerae Washandelaar

Mercator ferri IJzerhandelaar

Mercator granorum Graanhandelaar

Merceditius, mercidius Makelaar, tussenpersoon

Mercenarius Dagloner, ambachtsman

Mercennarius Koopman

Merces Kramer

Meretrix Prostitué, hoer

Messor frumenti Korenmaaier

Messor lignorum Houtzager

Messor tritici Korenmaaier,

Metallarius Metaalwerker

Metallicus, metalli fossor Mijnwerker

Metaphysikus Student

Metator IJkmeester

Metropolitanus Aartsbisschop

Miles Ridder, soldaat, ruiter

Miles desultorius Kavalleriesoldaat

Milis exauctoratus Veteraan

Miles gregrarius Gewoon soldaat, soldenier, huurling

Miles prosidiarius, miles vigilarius Gardesoldaat

Mimus Grappenmaker, toneelspeler, speelman

Minister Dienaar, helper, medeplichtige

Minister ecclesiae Pastoor

Ministerialis Ministeriaal

Minister verbi divini Predikant, pastoor

Ministrator Bediende

Minorita Minoriet, minderbroeder

Minutiarius faber Juwelier

Minutor Aderlater

Missus Bode, gezant, legaat

Molendarius Molenaar

Molendinarius Molenaar

Molendinator Molenaar

Molinarius Molenaar

Molitor Molenaar

Monacha Non, kloosterzuster

Monarcha Monarch, heerser

Monachus Monnik

Monetarius Muntmeester

Monetarum caelator, monetarum sculptor Stempelsnijder

Monialis, Non

Monopola Grossier

Morio Hofnar

Mortificator Beul

Mulio Muilezeldrijver

Mulsarius Honingbereider, honingslingeraar

Multor Molenaar

Mundiburdus Voogd, curator, momber, armenmeester

Murarius Metselaar

Murator Metselaar

Musicus Speelman, muzikant

Mutuator Wisselaar

Nanus Dwerg

Nauclearius, nauclerus Matroos, schipper

Nauta Matroos

Nauticae pyxidis structor Kompasmaker

Nautor Schipper

Navector Schipper

Navarchus Scheepskapitein

Navigator Schipper

Navium carpentarius Scheepstimmerman

Navium gubernator Stuurman

Negotians Handelaar, koopman

Negotiator Handelaar, koopman

Nemorarius Boswachter, vorster

Netor, netrix Spinner, spinster/naaister

Nigromanticus Magier,"zwarte-kunstbedrijver"

Nitrator, Nitri factor Sodafabrikant

Nobilis Edele

Nobilista Edelman

Nonna, nonnus Non, monnik

Notarius Schrijver, snelschrijver, stenograaf

Notarius imperialis Keizerlijk notaris

Notarius publicus Openbaar notaris

Notarius regis Koninklijk notaris

Notator Schrijver

Nothus Bastaard

Novellus Beginneling

Novicius Novice

Nuntius Bode, gerechtsbode, getuige

Numerarius Muntmeester, administrateur, penningmeester

Nummularius Munter, geldmunter, wisselaar

Nuntius mortalis Sterfman, sterfelijk laat

Nutricius, nutritor Opvoeder

Nutritor Opvoeder

Nutrix Voedster, baker

Oblatus Oblaat

Oblocutor Lasteraar, kwaadspreker

Obsequa Dienstmaagd, meid

Obstetricator Vroedmeester

Obstetrix Vroedvrouw

Occultator Heler

Ocnopola Wijntapper, wijnhandelaar

Oeconomus Beheerder van landgoed

Officialis Officiaal, kerkelijk rechter

Officiarius Hofambtenaar

Officiatus Ambtenaar, handwerksman

Olearius Olieslager

Oleator, oleifex Olieslager

Olitor Warmoezenier, groentenkweker

Ollarius Pottenbakker, kachelsmid

Operarius Dagloner, handwerker

Operarius scrinarius Schrijnwerker (niet schrijnwerver)

Operatius Handwerker of Dagloner

Operator Arbeider

Operatrix Spinster

Opifex Ambachtsman,

Opificium Beroep

Opifex aulaeorum Tapijtwever, tapijtknoper

Opifex carminum Kaardenmaker

Opifex cerearius Kaarsenmaker

Opifex chartarius Papiermaker

Opifex digitalium Vingerhoedmaker

Opifex laternarum Lantaarnmaker

Opifex vitreorum specularium Spiegelmaker

Opilio Schaapsherder

Oppidanus Burger van een stad, stedeling

Opticus Brillenmaker, opticien

Orator Redenaar, woordvoerder

Organista Organist

Organum artifex Orgelbouwer

Orichalceus conflator Kopersmid

Orichalci fusor Kopergieter

Orphanorum praefectus Bestuurder van weeshuis

Orphanus Wees

Orthographus Schrijfleraar

Ostiarius Poortwachter, (gerechts)bode

Ostrifer Gezagsdrager in purper gekleed

Pabularius, pabulator Voederhandelaar

Pactionarius Pachter

Paedagogus Pedagoog

Pagensis Boer

Pagimagister Dorpsburgemeester

Palliger Palliumdrager (=aartsbisschop)

Panetarius, panifex, panificus Bakker

Panisator, panisatrix Spoel(st)er (in weverij)

Pannarius Lakenwever

Pannicida Gewandsnijder, lakenhandelaar

Pannifer Pijdrager, monnik

Pannifex Lakenwever

Pannirasor, pannorum rasor Lakenscheerder

Panniscida Lakensnijder

Pannitextor Lakenwever

Panni tinctor Lakenverver

Pannitonsor Lakenscheerder

Pannorum incisor Gewandsnijder, lakenhandelaar

Pantopola Grossier

Papa Paus

Papirarius, papyrifex Papiermaker

Paraphonista Voorzanger

Parator Kleermaker

Parochianus Parochiaan

Parochus Pastoor

Pastellarum faber, pastellator Blikslager

Pastillarius Koekbakker

Pastillifex Apotheker

Pastor Pastoor, herder

Pastrix Herderin

Patricius Patricier

Patrinus Peter, peetvader

Patronus Bestuurder, voogd, beheerder

Pavimentorum factor Stratenmaker

Pecorum pastor Koeherder

Pectenarius, pectinarius Kammaker

Pecuarius Veehandelaar, veefokker

Pedellus Gerechtsdienaar, pedel

Pedester Voetknecht, infanterist

Pedisequa Kamenier, hofdame

Pedisequus Lakei

Pellarius Tassenmaker

Pelliciarius Bontwerker

Pellifex Bontwerker, leerlooier

Pellificator, pelliparius Bontwerker

Pellio Bontwerker

Pellitarius Bontwerker

Pelviarius, pelvifex Blikslager, ketelmaker

Penesticus Uitdrager

Pensator IJkmeester, Waagmeester

Pensionarius Pachter

Perarum factor Gordelmaker, ranselmaker

Perator Ranselmaker

Percussor Munter

Pergamenarius Perkamentmaker

Pergamen(t)ator, pergamentarius Perkamentmaker

Pestilentiarius Pestdokter

Perigrinus Vreemdeling, pelgrim

Persona Pastoor

Petrarum tector Leidekker

Pharmacopoeus, pharmacopola Apotheker

Philologus Taalkundige, filoloog

Philosophus Wijsgerige, filosoof

Phlebotomarius Aderlater

Phrygio Zijdewever, gouddraadwerker

Physicus Chirurgijn

Picarius, picator Maker van (houten) emmers en bekers

Pictaciarius Schoenlapper

Pictor Schilder

Pictor chartarum lusoriarum Speelkaartenmaker

Pigmentarius Zalfverkoper, kruidenier, drogist

Pilearius, piliarius, pileo, pillo Hoedenmaker, viltwerker

Pileator Hoedenmaker

Pincerna, pincernarius Wijntapper, herbergier

Pinsor Hakker

Pirata Zeerover, piraat

Piscarius Vishandelaar, visser

Piscator Visser

Pistor Bakker

Pistrini praefectus Bakmeester, beheerder van granen/bakkerij/brouwerij (in een klooster)

Placentarius Koekbakker, banketbakker

Plagiarius Dief

Plastes Boetseerder, beeldsnijder, beeldhouwer

Plateae restaurator Stratenmaker

Plausor Zanger en danser

Plebanus Plebaan

Plumarius Pluimenmaker

Plumbarius Loodgieter

Pocillator Herbergier, tapper

Poenator Beul, tuchtmeester

Poenetentiarius Biechtvader

Poeta Dichter

Poledrarius Stalknecht, stoeterijknecht

Polentarius Mouter, brouwersknecht

Poliator Stadsdokter

Polio Harnasmaker, "plaetmeker"

Politor gladiorum Zwaardveger

Pollinctor Lijkaflegger, doodgraver

Polyphagus Veelvraat

Polymitarius Damastwever

Pomarius Fruitverkoper, appelkweker, appelverkoper

Pontifex Bisschop

Pontifex Romanus, pontifex maximus Paus

Popinarius Gaarkok, houder van gaarkeuken

Portanarius Poortwachter

Portarius Poortwachter

Portator Bode

Porterius Poortwachter

Portitor Voerman, bode

Postarum magister, postarum praefectus Postmeester

Postillator Schrijver van stichtelijke literatuur

Practeator Edelsmid

Praebendarius Clericus met bediening waaraan inkomsten zijn verbonden, provenier

Praecantor Voorzanger

Praeceptor Huisleraar, schoolmeester

Praecessor Voorganger

Praedicans Predikant

Praedicator Prediker, Dominicaan

Praefector Prefect

Praefectus Bestuurder, beheerder, voogd, prefect

Praefectus aerarii Schatmeester, schatbewaarder

Praefectus annoniae Proviandmeester, magazijnmeester

Praefectus aulae Hofmeier

Praefectus cementariorum Metselaarsbaas

Praefectus classis,praefectus rei maritimae Admiraal

Praefectus militiae, praefectus rei militaris Generaal

Praefectus venatorum Jachtmeester

Praelata Abdis

Praelatus Prelaat, kerkvorst

Praeses Voorzitter, bestuurder, praeses

Praestes, praestis Beheerder, bestuurder

Pr(a)estigiator Goochelaar, kunstenmakerPraesul presul, prelaat, patriarch, bisschop

Praetor Borgemeester, schout, provoost, vorster

Praevisor Provisor, dispensier

Praxator adustriarius Bruinbierbrouwer

Praxator cerevisiae albae Witbierbrouwer

Prebendarius Clericus met bediening waaraan inkomsten zijn verbonden

Precator Voorspreker, bemiddelaar

Preco Ingebieder, bode

Predicator Prediker, Dominicaan

Preliator, proeliator Krijger, strijder

Prensor Gerechtsdienaar

Prepositus Proost

Presbiter Priester

Presbyter Priester

Pressor Drukker, boekdrukker

Primas Prior

Primicerius Overste

Primipilaris Hoofdman, aanvoerder

Primissarius Vroegmislezer

Primus forestus Houtvester

Princeps Vorst

Principissa Vorstin

Prior Prior

Proabbas Plaatsvervanger van abt, prior

procus vrijer, minnaar, geliefde

proca geliefde, minnares, vrijster. Zie hieronder: hoer

Proca Hoer

Procancellarius Vicekanselier

Procarius Varkensherder

Proconsul Viceconsul, stadhouder, prefect

Procurator Volmachthouder, procureur, rentmeester

Procuratrix Procuratorse, toezichthoudster op werkzusters in klooster

Proditor Verrader

Professor extraordinarius Buitengewoon hoogleraar

Profugus Balling, voortvluchtige, afvallige

Progenitor, progenitus Voorvader

Promissor Borg

Promus Keldermeester

Promocondus Keldermeester

Propagator Verspreider, propagandist

Propola Tussenpersoon, makelaar, opkoper

Propola coriarius Leerhandelaar

Proprietarius Eigenaar

Proregens Conrector

Proreta Scheepskapitein

Proselytus Proseliet

Prospector Verzorger

Prostituta Hoer, prostituee

Protector Schildknaap, lijfwacht, beschermer

Protocaravus Stuurman

Protoscriniarius Hoofd van kanselarij

Provector Begunstiger, beschermer

Provendarius Afgevaardigde

Provisor Magazijnmeester, dispensier

Proxeneca Makelaar

Proximus Buurman

Psalmographus Psalmdichter

Publicanus Tolgaarder, tollenaar, douanebeambte

Publicana Hoer, prostituee

Puella Dienstmeid

Puella publica Prostitué

Puella pudica Eerbare jonkvrouw!!

Puer Knaap

Puerpera Kraamvrouw

Pugil Vuistvechter

Pugilis Vuistvechter

Pulsator Aanklager, eiser

Puparum artifex Poppenmaker

Pupillus Wees

Purgator gladiorum Zwaardveger

Pusiolus, pusus Knaapje, page

Pyrophagus Vuurvreter

Pyrotechnicus Vuurwerkmaker

Quadrarius Voerman

Quadriarius Voerman

Quaesitor Eiser, klager

Quaestionarius Rechter, beul, bedelmonnik

Quaestor Handelaar in aflaten, crediteur, beheerder, vermogensbeheerder

Quiris Ridder, ruiter

Raptor Rover, ontvoerder/schaker

Rasor Barbier, lakenscheerder

Ratiocinator Boekhouder

Rationator Landmeter

Reatus Verdachte

Rebellator, rebellio Rebel, opstandeling, oproerkraaier

Receptor Ontvanger

Reclusus Kluizenaar

Rector Pastoor

Rectrix Abdis

Reddituarius Ontvanger, rentmeester, pachter

Redemptor Koopman, opkoper, Verlosser

Refectorarius Monnik verantwoordelijk voor de refter, kloosterspijsmeester

Referendarius Hoofd van kanselarij, referendaris

Refragus Ketter

Refuga Vluchteling

Regicida Koningsmoordenaar

Regina Koningin

Registrator (cancellariae) Griffier (van kanselarij)

Regularis Regulier geestelijke (m/v)

Relictus, relicta Weduwnaar, weduwe

Religiosus clericus Ordesgeestelijke

Remex Galeislaaf

Remissor Erflater

Renovator Lapper, schoenlapper, versteller

Reparator veterum vestium Oudeklerenhersteller

Repetitor Huisleraar, instructeur

Repositor Schatmeester, bibliothecaris

Repostarius Schatmeester, bibliothecaris

Repromissor Borg

Responsalis Gevolmachtigde, vertegenwoordiger

Restaurator Restaurateur, hersteller

Restiarius, restio Scheepstouwmaker, touwslager

Retiator Nettenmaker

Reticulator tibialium Kousenmaker

Retifer Visser, nettendrager (bij jacht)

Reus Aangeklaagde

Rex Koning

Rex armorum Wapenkoning

Rhedarius Wagenmaker, rademaker

Rhetor Taalleraar, taalmeester,taalkundige, linguist

Ribaldus Landloper

Rivinus Rivaal, mededinger

Rogator Procureur, executeur testamentair

Romipeta Pelgrim naar Rome

Rotarius Wagenmaker, rademaker

Rotifex Rademaker

Rubricator Maker van (rode) beginletters (in handschriften)

Rudimentista Onderwijzer (aan lagere school)

Rurensis Boer

Ruricola, rusticalis Landman, boer

Rusticus Landman, boer

Rustificus Boer

Rusticus servus Boerenknecht

Saccardus Rover

Saccarius Zakkendrager

Saccifer Zakkendrager

Sacellanus Kapelaan

Sacellarius Schatmeester

Saccularius Tassenmaker, beurzenmaker

Sacerdos Priester, seculier geestelijke

Sacerdos saecularis Wereldgeestelijke

Sacramentalis Eedhelper

Sacriola Priester

Sacrista Misdienaar, koster

Sacristanus Koster

Sagittarius Pijlenmaker, bogenmaker, boogschutter

Salarius Zoutzieder

Salisfactor, salifex, salinator Zouthandelaar

Salius, saltator, saltor, saltuarius Danser

Sallarius Zadelmaker

Salpista Trompetter

Salsuciarius Zultmaker

Saltatrix, saltria Danseres

Samiator Slijper

Sanator Genezer

Saponarius Zeepzieder

Sarcinator Kleermaker

Sarrator Zager, zeger

Sarrator lignorum Houtzager

Sarterius Kleermaker

Sartor Snijder

Sartor lanorum Gewandsnijder

Sartrix Kleermaakster

Satelles Gerechtsbode

Satiricus Toneelspeler, kunstenmaker

Sator Zaaier, planter

Satrapa Stadhouder

Saxifer Stenendrager

Scabinus Schepen

Scalptor Beeldhouwer, graveur

Scamera Rover

Scandularius, scindularius Vilder

Scaranus Krijger

Scario Gerechtsdienaar, beulsknecht

Scenicus Toneelspeler

Schismaticus Ketter

Scholarcha Rector (van school)

Scholaris Scholier, leerling, student

Scholasticus Scholaster, hoofd van een kapittelschool, jurist

Scilpor Schilddrager, wapendrager

Scissor Snijder

Sclavigena, sclavus Slaaf

Sclopetarius Musketier

Scoparius Straatveger

Scolaris Scholier

Scorifex Leerlooier

Scorta Hoer

Scortator Hoerenloper

Scortum Hoer

Scriba Schrijver, secretaris

Scriniarius Schrijnwerker, klerk op (keizerlijke) kanselarij

Scrinifex Schrijnmaker, kistenmaker

Scrinipar Schrijnwerker

Scriptarius Klerk

Scriptor Schrijver

Scriptor publicus Notaris

Scrutarius Uitdrager, voddenkoopman

Sculptor adamantium Diamantklover

Sculptor imaginum Beeldhouwer

Sculptor ligini Houtsnijder

Sculptor monetarum Stempelsnijder

Scultetus Schout

Scultus Schout

Scurra, scurro, scurrus Goochelaar, kunstenmaker, komiek

Scutarius Schilddrager, schildenmaker

Scutator Schildenmaker

Scutifer Schilddrager

Scuttellarius, scutellifex Sleutelmaker

Scytotomus Riemslager

Secretarius Secretaris, stadsschrijver

Sector Hooier

Secutor Begeleider

Seductor Verleider

Segristanus Koster, sacristein

Sellarius Zadelmaker

Sellator Zadelmaker

Sellipar Zadelmaker

Seminaris Leraar aan seminarie

Seminator Zaaier

Semivir Eunuch

Senator Senator, officier, schepen

Senescalcus Hofmaarschalk

Senex Grijsaard

Sentellarius, sentellifex Draaier

Septemvir Lid van college van 7 personen

Sepultor mortuorum Doodgraver

Serarius Slotenmaker

Serator Slotenmaker

Sericarius Zijdewever

Sermocinator Predikant

Serrarius, serrator Zaagmaker, slotenmaker

Serviens Knecht, dienaar

Servitor Knecht, bediende

Servus Knecht, dienaar

Servus domesticus Huisbediende

Servus rusticus Boerenknecht

Setacearius, setarius Borstelmaker

Sicerator Brouwer (van cider)

Sicarius Rover

Sigillarius, sigillator Zegelbewaarder

Sigillifer Zegelbewaarder

Signatus Kruisvaarder

Signifer Vaandrig, vaandeldrager

Silvanus Boswachter

Silvarius Boswachter

Silvigena Bosbewoner

Silvituus Boswachter, vorster

Similarius Wittebroodbakker

Simulator Nabootser, kopiest

Socius Deelnemer, deelgenoot, vennoot, firmant

Sodalis, sodes Metgezel, kameraad, (speel)makker

Sorcerus Tovenaar

Soror Zuster, ook in de betekenis van non

Sortilegus Kaartlegger

Spataferius Wapendrager

Spatarius Zwaardenmaker

Speciarius Kruidenier, specerijenkoopman

Speciator Specerijenkoopman

Specularius Spiegelmaker

Speculator, spiculator Verkenner, spion, (lijf)wacht

Spicarius Beheerder van een spijker

Spiritualis Geestelijke, biechtvader, spirituaal

Splint(r)ifex, splynerifex Speldenmaker

Spolio Rover

Sponsa, sponsus Bruid, bruidegom

Sponsor Borg

Sportifex Mandenmaker

Sportularius Mandenmaker

Spurius Hoerenkind

Stabularius Herbergier, stalknecht

Stabulator Stalmeester

Stagnifusor Tinnegieter

Stannarius Kannengieter, tinnegieter

Staterarius Waagmaker, weegschaalmaker

Stationarius, stationator Kramer, winkelier

Stipator Trawant, aanhanger

Stipendiarius Huurling

Stipus Bedelaar

Stitor Kramer

Stivarius Ploeger

Stramineus Strodekker

Stratarius Zadelmaker

Strator Stalknecht

Strator viarum Stratenmaker

Striga Tovenares, heks

Strigus Tovenaar, heksenmeester

Stropharius Intrigant, lasteraar

Structor Voorsnijder (aan tafel)

Stubanator, stubenarius, stubinator Badmeester, badstoofhouder

Stuccador Stukadoor

Studiosus Student

Stupenator Badmeester, badstoofhouder

Subactor alutarius Zeembereider

Subdiaconus Subdiaken

Subulcus Varkenshoeder

Successor Opvolger, rechtsopvolger, erfgenaam

Sufferator Hoefsmid

Suffraganeus Wijbisschop, hulpbisschop, suffragaan

Suggestor Raadgever

Superior Overste (van geestelijke orde), prior

Supplex Requestrant

Susceptor Waard, beschermer, patroon ("baas"), doopheffer, peter

Susceptrix Doophefster, meter

Susurrator, susurro Kwaadspreker, lasteraar

Sutor Schoenmaker, Lepper

Sutor veteramentarius Lapper, uitdrager

Sycophanta Intrigant, lasteraar

Symphonator Muzikant, componist

Symphonetes Componist

Syndicus Bestuurder, directeur, juridisch adviseur

Tabacci compositor Tabakshandelaar, tabaksfabrikant

Tabellarius Postbode, notaris

Tabellio Notaris

Tabernarius Herbergier

Tabernator Waard

Tabularius Griffier

Talemetarius Bakker

Talliator KleermakerDeel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina