Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina46/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   148

patroniemen vadersnamen, bv. Jan pieterszoon, Catharien jacobsdoghter

patronizare to defend

patronymicum vadersnaam

patroon voorstander, huisvader, voorbeeld

patrueles neven,en nichten in de tweede graad, waarvan de beide grootvaders broeders zijn

patrueles volle neven, volle nichten, waarvan de vaders broers zijn

patrueles children whereof the fathers are brothers

patrueles volle neven, volle nichten, waarvan de vaders broers zijn

patrueles magni neven en nichten in de tweede graad, waarvan de beide grootvaders broeders zijn

patrueles magni nephews whereof both grandfathers are brothers

patruelis volle neef, volle nicht (van vaders broer of zuster)

patruelis nephew, uncle, father's brother

patruelis neef, zoon van een broer

patruelis, ‑is neef van vaderskant

patruelis magnus kleinkind van de broer van grootvader

patruerlis paternal nephew

patrui relicta paternal uncle's widow

patrum memoria in de herinnering van de (voor)vaders/en: bij Smetius vaak: in het (heel) recente verleden (Smetius)

patruus oom van vaderszijde

patruus magnus oudoom, oom van vader

patruus magnus oud ‑ grootoom

patruus maior oudoom, broer van grootvader

patruus major achter ‑oudoom, achter ‑grootoom

patruus major overgrootoom, overoudoom, broeder van de overgrootvader

patruus maximus betovergrootoom, betoveroudoom, broeder van de betovergrootvader

pattakons betaalmiddel, meestal met de vermelding Brabant Maastrichter cours. de Brabantse patagons een zilveren munt met een waarde van 48 stuvers (wisselkoers Maas‑tricht)

paunagium pannage

pauper arm

paupercula arm vrouwtje

pauperculus arm mannetje

paur boer

pausa a barrel

pausatio repose

pauseren verpozen, rusten

pavagium pavage; payment for paving the roads

pavare to pave

pave straatweg

paveersele plaveisel

paveersteen vloersteen

paveertichel vloertegel

paveillo a tent

paveljoen tent, veldtent

paveren bestraten, betegelen

pavesium a pavice, a large shield

pavey vloerstenen, natuursteen tegels

paviare to pave

paviator a paviour

pavilio a tent

pavimentatio paving

pavire to pave

pax vrede

pax et amicitia vredesverdrag (Smetius)

paxeria a pier; a floodgate

paxillum a staff; a landmark; a tent pole

paydach betaaldag

payement brokkelgeld, kleingeld, betaling

pays pax, vrede

pa¯ie lijden, zucht, drift, verrukking, ingenomenheid, lijdzaam, hartstocht

pa¯ijf lijdende

pa¯ioneren verrukken, innemen

pa¯iones hartstochten, genegenheden

pbr. presbytes

pd afk. pro deo, gratis, zonder betaling

pecceren zondigen, misdoen

peccum a peckpecia a piece or small quantity. Ook: petia. Keltisch

peciam terre emit een stuk grond kopen

pecias terre stukken grond

peciatum a peck

peconus a hook or clasp

pecora vee, koeien, kalveren

pectorale a breastplate; an ornament worn by a bishop; a horse's poitrel

pectorali morbo door een borstkwaal

pectrix a woman comber

pecuarius a grazier

peculiele straf geldstraf, in geld te betalen straf

pecunia geld

pecunieel geldelijk

pecus vee

pedagium tol

pedagium pedage; toll paid by travellers, esp. through forests

pedagoge tuchtmeester, leermeester, huislijk leermeester

pedale a footcloth; a duty exacted at Bordeaux; a shoemaker's last

pedalis pons a footbridge

pedana gaiters or stockings

pedant waanwijze, kindermeester, schoolvos, verwaand

pedanterie kinderwerk, leurderij, schoolvosserij (bekrompen leermeester), waanwijsheid

pedaticum a toll on passengers; any toll

pedatus having a foot

pede stok met ijzer beslagen en uitstekende spijkers op de kopook; te voet, laag bij de grond

pedeken paadje

pedel laag land, broekland, veenland

pedellant zie pedel

pedellum a pightell or picle (?) See pictellum

pedes voetganger voetknecht

pedes voetganger, voetknecht, infanterist

pedestaf zie pede

pedestantelijk op staande voet

pedica a fetter; a trap for catching wolves; a calthrop

pedicator a trapper

pedicru a pedigree

pediles stockings

pedilusor a football player

pedinus a pawn at chess

pedis pulveris, or pulverisati, curia Piepowder Court

pedisequa dienstbode, kamermeisje

pedisequa dienstmeid

pedisequa dienstbode, kamermeisje

pedisgradum a pedigree

peditis van de voetganger

peditis van de voetganger

pedo a foot soldier

pedriere soort blijde, werptoestel voor stenen en kogels

pedules stockings

peede zie pede

peerdeken kleine munt

peerdenkerkhof ongewijde begraafplaats, vaak het galgenveld

peeter (gouden) betaalmiddel, gouden munt ca 1360 ‑1480

pego a candlestick

peilscael peilschaal

peine straf, verlegenheid, nood, moeite

peisa, peisea, peisia a wey See waga

peken met pek besmeren

pekneus kleine erker uitbouw boven de poort met gaten in de vloer om pek te laten vallen op aanvallers

pela a peel, a castle; a baker's peel

peletarius a pelterer

peletria peltry, skins

pelfare to pilfer

pelfra booty; pelf

pella a booth; a shop

pellagium duty on hides

pelle doodskleed, lijkkleed, doodslaken, ook; schandpaal

pellefridus a palfrey

pellegrim pelgrim, bedevaartreiziger

pellegrimage bedevaart

pelletria fur; the wardrobe of furs in the royal household; the trade of peltry

pellewever zijdewerver

pellex bijzit, concubine

pellica a baker's peel

pelliceum een soort pelzen borstrok

pelliceum fur undervest

pelliceum pelzen borstrok

pellicia, pellicies, pellicium a pilch; a fur gown

pellifex bontwerker, pelswerker

pellifex bontwerker, ook; leerlooier

pellifex, ‑ficis leerlooier

pellificis van de bontwerker

pellio zie pellifex

pelliparius, zie pellifex

pelliparius a pelterer, a skinner

pelliris a palet, a headpiece of cuir bouilli

pellore wapenrok

pellura fur

pellus a shovel; a peel

pelota, pellota a ball; the ball of the foot

pelse met bont gevoerd kledingstuk bepaaldelijk: een onderkleed ook gedragen over het blote lichaam

pelsemakere bontwerker

peltier bontwerker

pelum See pela

peluw kussen, stijf langwerpig onderkussen, ook; extra hard kussen

pelvarius ketelmaker, bakkenmaker

pelvifex (metalen) schalen en schotel maker

pelvifex metalen schalen‑ en schotelmaker

pelzer bontwerker

pen... zie ook: paen... en poen...

penael betrekking hebbende op straf

penael decreet strafvordering

penalitas penalty

pendicia appurtenances

pendicula a plumb‑line

pendiculum a timber arch over a doorway

pendulus a pendant jewel

pene de straf (of geldboete), gesteld op de overtreding van de politieverordening of op het niet nakomen van een aangegane verbintenis.ook; boete

pene extraordinaire een bijzondere straf, een buitengewone straf

penen straffen

penerarius an ensign‑bearer

penes + acc. bij

penesticus uitdragen, (oude)kleerkoper

penesticus opkoper

penetentie berouw, leedschap, leedwezen

penetreren doordringen

penewaren koopwaar met geringe waarde

penitenciaria penitentiaryship

penitenciarius a penancer

penitentia berouw ( bij biecht)

penitentie berouw, biecht, boete

peniteren van het recht gebruikmaken om af te zien van een koopovereenkomst ook; berouw hebben

penitimus inmost

penitior inner

pennarium a penner

pennicleen leen met een vaste jaarlijkse opbrengst in geld

pennincbrief schuldbrief

penninckrente geldrente

pennincrente rente in geld te voldoen

pennincsac geldbuidel

penning gewicht, 1 penning = 1/240 of 1/270 pond ook; als zilvergehalte bekend, 12 penning = 1000/1000 (zuiver zilver), 1 penning = 12 greinenook; oppervlaktemaat, penning is synoniem voor vierkante koningsroede, = 1/240 pondemaat

penningen betaalmiddel, 12 penningen = 1 schelling

pennula See penula

pennum a pennon

pensa a wey See waga

pensator ijkmeester

penschier pensier

pensier iemand belast met het beheer

pensionaris loontrekker, stadsraadgever, raadsman, loontrekkend raadsmanook; rechtsgeleerd ambtenaar van een stad, vast bezoldigde rechtsgeleerde raadsman

pensionarius liable to payment

pensman slagersknecht

pensum a weight

pentarchus onderbevelhebber, tweede in rang

pentecostalia Whitsuntide offerings, or a payment in lieu of them

pentecoste Pinksteren, de 50e dag na Pasen

Pentecoste Whit Sunday

Pentecoste Pinksteren

penticium a pentice or penthouse

penucella a pensell or penoncell, a small banner

penula a hood

penularius a maker of hoods; a parmenter

penulatus hooded; furred

penultima de voorlaatste dag (van de maand)

penultima de voorlaatste dag (van de maand)

penwerde een kleine hoeveelheid

penwerden slyten (bij) in het klein verkopen, iets in kleine partijen verkoopen

peperbos brijpot

peppel gepeupel, volk, gespuis, het graauw?

per door (... heen), gedurende, door middel van

per by/through (Typis Academicis, per Leopoldum Berger = [Printed] with the types belonging to the Academy, by Leopold Berger) (technische term boekdrukken)

per door

per + acc. door

per accidens bij geval

per duos dies aegrotavit hij was twee dagen lang ziek

per duos dies aegrotavit hij was twee dagen lang ziek

per matriomonium subsequens ligimatus door het huwelijk van zijn ouders alsnog gewettigd kind, ook; vaak als afkorting p.m.s.l.

per me door mij

per me door mij

per oratie besluiten, slotrede, samenvatting van de rede

per oreren sluitreden, reden van sluiten

per procuratie perquisitie gerechtelijk onderzoek, nasporing, huiszoeking

per procurationem by power of attorney

per procurationem door (of bij) volmacht,

pera a purse; a bag; a pier

peracula a little bag or purse

perambulata, perambulatio survey; a walk in a forest (?)

perambulum a walk; an alley

perapsis a platter

peraria See petraria

perca a perch of land See pertica

percaminarius a seller of parchment

percaptura stakes set in a river for catching fish

percata a perch See pertica

perceelplan kadasterplan, perceelkaart, kadasterkaart

percella See parcella

percento ten honderd

perche teken van gezag, roede, staak

perchia a perch (perca fluviatilis); a perch or pole See pertica

percipiÙren ontvangen, vatten, begrijpen

perckmeister mijnbouwmeester

percursum pursuit; the right of following game beyond one's own bounds

percussa beaten

perdica used for pertica

perdona pardon; discharge; remission

perdonare to pardon

perdonatio pardon

perdonista a pardoner, an official from whom pardons can be obtained

perdricarius a man employed in taking partridges

perdurabel gedurig

perecia a piece, a fragment

peregrinatie uit landigheid , omzwerving in een vreemd landook; reizen, landreizen

peregrinatio a pilgramage

peregrinus pelgrim, vreemdeling

peregrinus reiziger, trekker, pelgrim, vreemdeling

peregrinus a pilgrim

peregrinus pelgrim, vreemdeling, van elders afkomstig

perempnis used for perennis

peremptoir uiteindig, uitvoerbaar, beslissend, afdoendook; onherroepelijk, laatste uitstel

perendinare to delay; to remain, to reside; to redouble

perequare to level

perfect volmaakt

perfectie volmaaktheid

perfidie ontrouw, trouwloosheid

performare to perform

pergamena parchment

pergamenarius a parchment maker

pergulum a lodge; a pound

perhendinare See perendinare

perhonestus Weledele

perhonestus weledele

perhonestus weledele

peribolus a circuit; a compass; a gallery

pericliteren wagen, bestaan

periculeuse gevaarlijke

periculosus gevaarlijke

periculosus gevaarlijks

periculum gevaar

periculum mortis stervensgevaar

periculum mortis stervensgevaar

peridota a peridot, a gem, colour green

periermeniae interpretation (Gk. peri hermeneias.)

perijkel gevaar, noot

perillum part of the machinery of a mill

perillustris edelachtbare, hooggeachte, zeer aanzienlijke

perime(e)ren doden, te niet doen

perinus See perrinus

periode punt, stip, omloop, volzin, uitgang, lid, vollooping

periphrasis omspraak

peripneumonia longontsteking

peripneumonia longontsteking

peritus ervaren

peritus tried; sometimes used to mean "guilty."

perjurie eedbreking

perla a pearl

perlen parels

permanent vast, bestendig

permanentie verblijvendheid, spreekuur, doorlopende dienst

permentarius See parmentarius

permissie verlof, toestemming

permitteren zie permittieren

permittieren toestaan, toelaten

permi¯ie toelating, verlof

permoveren beroeren

permutatie wisseling, mengeling, verwisseling, omzetting

permuteren zie permutatie

pernitieux schadelijk, verderfelijk

peronizare to purchase

perpacare to pay in full

perperus a Byzantine coin, worth half or a quarter of a mark

perpetreren bedrijven

perpetuÙl altijd durend, eeuwig

perpetuus eeuwig

perplacitare to decide

perplex verbaast, radeloos, bedremmeld, beteuterd

perplexiteit verbaasdheid, radeloosheid, bedremmeldheid

perplicar a garter

perprocurationem bij volmacht

perpunctum a doublet

perquire(e)en doorzoeken, onderzoeken, uitvorsen

perquirere to purchase, to acquire otherwise than by inheritance

perquisitie onderzoek, nasporing, huiszoeking

perquisitio purchase

perquisitor a purchaser

perquisitum purchase; perquisite; profit

perreator a lapidary

perreia a precious stone

perreria a stone quarry

perrinus stony; shining like a precious stone

perscruteren nazoeken, doorzoeken

perse door hem zelf, uit hem zelf

persecuteren vervolgen

persecutie vervolging, vervolging om geloof

persemtafel bank van lening

perseus, persicus peach‑coloured

persevant leerling‑heraut

perseverantie volherding, volstanding

persevereren volherden

persijn peterselie

persiste(e)ren op iets blijven staan, volharden, staand houden, bevestiging van een vorige verklaring ten overstaan van het gerecht

persistere op iets blijven staan, volharden, staanhouden

persisteren aanhouden, bijblijven

persona de pastoor in titel (niet belast met de zielzorg (curia), maar die wel de inkomsten van het ambt genoot (beneficia).

personabilis able to maintain a plea

personagie rolspeler, kamerspeler

personagium a parsonage; a benefice

personatus the office of a parson; a benefice

personeel hoofd voor hoofd, ondergeschikten

personele actie personele actie, opspraakrecht

personen personen, lieden, luiden

personne titrÚe iemand van adel, iemand met een titel, voornaam persoon

persoonsleen een leen waarvoor de leenman zweerde om zijn heer tegen iedereen en met al zijn goederen te verdedigen

perspective doorschouwing, doorzichtig

perspicuitas duidelijkheid

perstringeren bedwingen

persuadere aanraden, overreden, overhalen, doen geloven

persuaderen vroedmaken (verstandig zijn), aanraden, overreden, bepraten, overtuigen, overhalen, doen geloven

persuasie zie persuaderen

persuatie van ymand (sonder) (zonder) dwang van iemand

persvloot bakje voor te kaas te persen

perszeunis zie persvloot

pertica a perch or pole of land, 16 1/2 feet, in the thirteenth century 24 or 25 feet; a square perch, now 30 1/4 yards; a crossbeam; the beam of a buck's head or branch of a stag's

perticalis a percher candle, placed on a crossbeam

perticarius a beadle; an apparitor

perticata a square perch See pertica

perticia terre the same as perticata

perticulus a staff; a bat

pertinent behoorlijk, na den eis

pertinentia appurtenance

pertinentiae,‑iarum of pertinentia N plur. toebehoren, wat er bijhoort

pertinentibus met de grond en alles wat ertoe behoord

pertinentie geschiktheid, beschikkelijkheid

pertinentie, ‑iarum toebehoren

pertinere, pertinui, pertentum II behoren (tot)

pertizona distribution of alms (?)

pertum a broom

perturbatie beroering, verstoring

perturbe(e)ren beroeren, verstoren

perula a pearlpervers verkeerd, verdorven, onnatuurlijk

perverteren verkeren, omkeren

pervisum See parvisa

perykel gevaar

pesa See pensa

pesagium pesage, custom paid on weighing goods

pesarius a weigher

pesor a weigher, an Exchequer officer

pessagium See pesagium

pessellum a bolt (pessulum)

pesso, pessona mast

pessularia a stockade

peste aan de pest

pestellus a leg of pork. O.E. pestle

pestilentii de pest

pestroede staf die de pestlijder moest dragen als herkenningsteken

peta peat

petagium See pedagium

petalum a paving stone

petancia See pietancia

pete doopvader, doopmoeder

peter doopheffer, zie ook; pete

petilio, petilla a crossbow bolt; a pestle

petillarius a boltmaker

petillium a crossbow bolt

petit klein

petitie begeerte, eis

petitoir zaakseigen, vervolgbaar

petitoire actie een zaak die in den grond en ten principalen vervolgt moet werden

petitorium a claim; a writ of right

petmolen molen om water uit put op te pompen, meestal voorkomend in weilanden

petra a stone weight

petraria a stone quarry; an engine to cast stones

petri ad cathedram pieter stoel, een dag die gevierd word op 22. februari

petrima a gun

Petrus Banden 1 augustus? (Smetius: in die tijd; is het veranderd?)

Petrus en Paulus 29 juni

petter peet

pettum a crack of a whip; a report of a gun

petulant dartel, brooddronken, opbruisend, uitgelaten

petulium a bolt

petulus with white feet

peul kussentje, stijf langwerpig onderkussen, ook; extra hard kussen

peuldoeken kussensloop om de peul

peupel het gemene (totale) volk, gespuis, het volk

peyne breuke?, straffen

peytrellum a poitrel

pf afk. procureur fiscal, procureur voor de belastingen

pfaider hemdenmaker

pfeifer fluitist

pfettenhauer bouwvakker, timmerman

pfister bakker

pfragner handelaar

phalesia a cliff on the seashore

phano a banner

phantasia inbeelding

phantasmata inbeelding, spoken

pharmacopola apotheker, handelaar of koopman in zalf en reukwerk, kwakzalver

pheliparius a fripperer

phila a file

Philaeum / Groninga Groningen

philaterium, philaternum a phylactery; an amulet; a reliquary, worn suspended from the neck

philipparius a fripperer

phillippuspenninck betaalmunt, 1penninck = 15 stuivers

philosooph wijsgierig, wijszuchtig, wijsgierig

philosophie wijsgerigheid, wijsheid, wijsgierigheid, wijswording, wijsheidszucht, wijsbegeerte

phiole snaarinstrument met strijkstok, fles

phlebotomarius aderlater

phoracra See foracraphrenesis krankzinnigheid, waanzin

phreneticus lunatic, madman

phs Phillips

pht(h)isis, ‑is F; phthisi tering, tuberculose; door TBC

phthisicus teringlijder

phtisia expense, pulmonary illness, tuberculosis

phtisicus teringlijder

phtisis tering

piae memoriae zaliger gedachtenis

pica an index, pyebook; rules for saying divine service; a peck

picagium, piccagium payment to the owner of the soil for breaking ground to erect booths, &c

picant stekenlig, scherp, spits, steekachtig, netelig, smaak / zinnen prikkelend

picesium a pickaxe

picheria a pitcher

picherius a fish, perhaps pilchard (clupea pilchardus), but more probably the gilthead (chrysophrys or sparus aurata), called in Old French picarel, O.E. cackerell

pichoisium, picoisum a pickaxe

pichure maailoon

picke snoeimes, pikhouweel

pickerie dakstro, dekstro

picoreie strooptocht, het stropen

pictaciare to mend, to patch

pictaciarius a cobbler

pictaciarius hersteller, schoenlapper

pictaciarius (schoen)lapper

pictacio painting

pictare to paint

pictellum a pightell, or picle, a small piece of land, enclosed with a hedge

pictor schilder, kunstschilder

picturare to paint

picula pickle

pie piously

pietancia a pittance, an addition to the usual food in collegiate churches or convents; the pittance for two was given on one plate

pietanciaria the place where pittance is distributed; the office of the pittancer

pietantiarius a pittancer, an officer who distributes the pittancepietas vroomheid, gehoorzaamheid, pieteit, godsvruchtigheid

pietemaent september

pietersdach 22 februari

piga the forearm

pightellum See pictellum

pijlwicht weegschaal

pijncamer folterkamer, pijnkamer

pijncamere zie pijncamer

pijnder arbeider, zakkendrager

pijnlijcheit onder moeilijke omstandigheden

pijnre beul

pijnstoc folterwerktuig

pijp inhoudsmaat voor wijnolie en natte waren, 1 pijp heeft overal een eigen inhoudmaat

pijpegael kruiwagen

pijpkan tinnen kan

pijzel kleerkast

pike lans met platte ijzeren punt

pikerellus a pickerel, a small pike

pil zie pille

pila a pile (heraldic); the reverse of a coin

pilare to drive piles

pilarius a pillar

pilatus a blunt arrow, bolt, or quarel

pilearius hoedenmaker

pileo zie pilearius

pileo a hatter, a capper (?)

pilettus an arrow with a knob at the head

pillare to plunder

pillaria plunder; devastation

pille geestelijke zoon of dochter, petekind, doopkind

pillegave doopgeschenk

pilleren plunderen, stelen

pillerie zie pilleren

pilleus for pileus, a hat

pillorium, piloria, pilorium a pillory

pilorisatie veroordeling tot de schandpaal

pilotingaren garen van plootwol, wol die van de vacht is af gestoken

pilter bontwerker, huiden bewerker

pilum cloth

pilus a stake

pimpel brandewijnglaasje

pinaculum a pinnacle

pinakel siertorentje

pinca a jug; a bodkin; a granary

pincella a pencil

pincerna a butler; a cupbearer

pincerna schenker

pincerna inschenker van de drank

pincernaria a buttery; the office of butlerDeel met je vrienden:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina