Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina42/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   148

mulier, ‑is vrouw

mulieris van de vrouw

mulio, mullo a hayrick

mulitos molenaar

mulitos molenaar

mulneda a mill pool

multa a fine

multi allii vele anderen, met vele anderen

multiplicatie vermenigvuldiging

multipliceren zie multipliceren

multiplicium a cloak

multis met vele anderen

multis aliis zie multi allii

multis aliis met vele anderen

multitude menigte, veelheid

multo a sheep, a wether; a French gold coin bearing the Agnus Dei, worth 12s. 6d. Tournois; an engine of war

multor, ‑is molenaar [te vinden in Diefenbach 1867 en Du Change]

multorum mulier vrouw die verschillende echtgenoten gehad heeft

multoties many times

multra, multrum a pail

multura See molitura

multus veel

mulvellus melwell, milwin, greenfish, perhaps coalfish (merlangus carbonarius) or pollock (merlangius pollachius)

muncellus a mound, a heap of corn, sometimes 10 sheaves

mundare to purge by ordeal

munde(e)ren reinigen, zuiveren

mundeburdus voogd

mundeburdus (Germaans) voogd, momboir, mundiburdus

mundiburdus momboir, Heilige Geestmeester, armenmeester

mundifractura mundbrech, breach of enclosures, privileges, or the king's peace

mundige dagen volwassenheid

municeps a magistrate of a town

municipaal plaatselijk

municipaliteits‑huwelijk in het stadhuis gesloten huwelijk

municipium stad (Smetius)

munimen a grant, a charter

muniment bevestiging bewering, bescheid dienende tot bewering van iemands recht

munimenta records

munimenten bewijsstukken

munire bekrachtigen met zegel

munitie rusting

munitus voorzien van

munitus voorzien van

munitus (extremis sacramentis) voorzien van (de laatste sacramenten)

muniÙren sterken, bewaren, beschermen

muntator a soldier serving with a knight, on the Welsh March

muntijser muntstempel

muntysere zie muntijser

muragium toll exacted in a town for repairing the walls

murale a wall

murarius metselaar

murarius metselaar

murarius, murator metselaar

muratio a walled town

murator metselaar

murator mason

murdra murder

murdrare to murder

murdrator a murderer

murdredum murder; tax imposed for the escape of a murderer

murdrire to murder

murdritor a murderer

murdrum murder

murena a lamprey (petromyzon marinus)

murilegus a cat

muripellus, muripula a buttress

murmuratie morring

murmureren knorren, morren

murra a maser

murrena murrain

murrus a maser

murtrarius a murderer

murtrum murder

musaeum studoor, studeerkamer (Smetius)

musardus lazy, stupid

musca musk

muscata nux nutmeg

muschettus the male sparrow hawk (accipiter fringillarius; also called fragellus)

muscidus mossy; mouldy

muscula a mussel

museum, museolum a study (room)

mussa a moss or bog

musse muts

mussetum a mossy place

musta must, unfermented wine

mustrum muster See monstrum

muta a pack of hounds; a mew of hawks; moulting

mutare to mew hawks

mutarius mewed

mutatie verandering, wisseling

mutatio verandering

mutato nomine met verandering van de naam

muteren wisselen, veranderen

mutilacien doodslaan

mutilamen a mutilation, a maim

mutilatie verminking

mutileren verminken

mutinatie oproer, muiterij

mutineren oproer maken, muiten

muto See multo

mutsaert takkenbos, stapel takkenbossen

mutsaet zie mudzaat

mutsereeders mutsenmaker, pettenmaker

mutsje inhoudsmaat, 1 mutsje =1/8 mengel, = ca 0,15 ltr

Mutsje 0,15 liter. (inhoud maat maten gewichten)

mutueel mutueel, onderling, over en weer

mutulare (mutilare) to hamble See expeditare

mutulinus mutton

mutulus a bracket; a corbell

mutuo consensu by mutual consent

mutus stom

mutus, mutatus mewed

muulstoter oplichter die met valse relikwieÙn het platteland afloopt en de mensen bedriegt

muye moei, tante, nicht en stiefmoeder

muyrer metselaar

mystax a moustache

mysterie verholenheid, verborgenheid, geheimenis

mysterium mystery; sometimes used for mistery See mistera

mystice in een allegorische terminologie (hermeneus 74, 168) (Smetius)

myszaken zie: myssaeken

mÞre cÚlibataire ongehuwde moeder

m³ndel pleegkind, adoptiekind

m³ndig meerderjarig

n afk. numÚro, (rang)nummer, volgnummer, nummer aflevering

N afk. notariÚ, notarieel

N

N afk. onbekendn. natus

n. afk. natus, geboren

N.B. notabene

N.C, afk. Nouve converti, nieuwe bekeerde bekeerling(e), ook voor n.c.

n.c. afk. notre compte, onze rekening

N.D. nobilis dominus/domina

N.D. afk. Nobilis dominus/ domina, weledele heer, weledele dame

N.Nafk. nomen nescio, de naam is mij onbekend

n.st afk. nouveau style, nieuwe stijl (kalender)

na afk. notariÙle archieven

na drie zondagse geboden koop was pas rechtsgelding na 3 zondagse afkondigingen

naa naar


naa regten genoegzaam volgens de wet voldoende

naaien vastzetten van gepotdekselde planken met lange spijkers

naaier kleermaker

naalis afk. naturalis, natuurlijk (= onwettig kind)

naan dwerg

naar henne geliefte naar hun welgevallen

naar stijl van rechten volgens de gebruikelijke rechtsgang

naat naaiwerk

nabedde tweede huwelijk

naber borenmaker

nabeschreven later in dit stuk beschreven

nabloed nabestaande

nabruiloft maaltijd daags na de bruiloft

nabulum freight

nac‑raste hoofdkussen

naca a small ship; a smack

nacella, navicella a skiff; a boat

nachtblaser nachtwaker

nachtboete verzwaarde boete voor een in de nacht gepleegd misdrijf

nachtdief zaadvloeiing

nachtdoecken hoofddoek door vrouwen >s nachts gedragen

nachteten avondetennachtknig vuilnisophaler

nachtluut avondklok luiden

nachtmaalsboek kerkboek, vaak voorzien van zilverwerksluiting

nachtmaaltje zie avondmaaltje of nachtmaalsboek

nachtmayen æs nachts veldvruchten stelen

nachtmeester zie nachtmeister

nachtmeister vuilnisophaler

nachtmoeder spook, nachtgeest

nachtridder zie nachtmoeder

nachtroeper nachtwacht

nachttabbart nachtkleed

nachtwaerde nachtwacht

nachtwercker persoon die de privaattonnen æs nachts leegt

nacomste nakommeling

nae naar

nae behoerlicker geboer naar behoren

nae usantie naar gebruik

nae voor gehouden kerckenrade nadat de gehele kerkenraad over de kwestie had vergaderd

naebescreven onderstaand

naechtgaen æs nachts op straat lopen

naeiere kleermaker, maar ook dakdekker

naekt inkomende zonder middelen binnenkomen

naeldemakere naaldenmaker

naer noen in de avonduren, na de middag

naer recht ende practique volgens geldend recht

naerbruloften zie nabruiloft,

naergangelijc toegankelijk

naerheit recht van naasting,ook; naaste verwante

naerhueraer zie nahuerder

naerhuure huur krachtens het recht van naasting

naerman tweede man, tweede echtgenoot

naerrente later gevestigde rente

naerstelicke met nadruk , met klem, ernstig

naesaeten opvolgers

naestcomende eerstvolgende

naestcommende eerst volgende, eerst komende (....dag)

naeste bloedtvrunden naaste verwanten, de beste vrienden?

naesten rechtdach eerstvolgende rechtsdag

naestinge het recht om, bij verkoop van een zaak door de eigenaar, die tegen de bedongen prijs aan zich te nemen

naestlesten voorlaatste (dag van de maand)

naevolchster opvolgster in recht

naevus moedervlek

naevus moedervlek

nageneven volle neven

nahouden (enen iet) iemand de gelegenheid bieden om een goed over te nemen tegen een zekeren prijs

nahuerder onderhuurder

nahuwelijc tweede huwelijk

naitre geboren worden, ter wereld komen

naivietas naifty, bondage

naivus See nativus

nakomeling supplevit trad op in plaats van, verving

nakomelingen rechtsopvolgers, erfgenamen

nam want

nam want


nam want

namare to distrain; to take into custody

namatio distraining; impounding

namen in het meervoud deze én dergelijk mannen (blom, huy­gens) (Smetius)

namenfeest 2e zondag na driekoningen

namentlijkck namelijk

namiare See namare

namium, namma distress; pledge

nammiare, namtire to distrain; to take into custody

nampteren eiser voorlopig tevreden stellen

namptiseren handvulling, te berde brengen, opbrenging, het geven van een onderpand ter voorlopige bevrediging, opschieten

namptissement voor de zekerheid, betaling voorafonderpand geven voor voorlopige tevredenstelling

namum See namium

nanus dwerg

napa a cloth; a napkin

napander later beslaglegging

naparia napery

napelen vals spelen

nappa a rib

napparius a keeper of napery

napta tow

napte steenolie, (petroleum)

narente rente verkocht of gevestigd na een opgegeven tijd

narratie vertelling

narratijf het geen men in de requeste, of de conclusie tot zijn bewijsreden neemt

narrator an advocate

narreren vertellen, verhalen

nascella a small ship

nasci, natus sum III geboren worden

nascit he/she is born

nascula a button

naseggen (iet) later zeggen nadat iets anders geschied is

nasellus a small ship

nassa a kiddle or fishweel

nastaen achterstallig zijn metà.

nat. natus

nat. afk. natus, geboren

nata geboren

nata a mat

natale the condition of a man

natale geboortedag

Natalicium the day of martyrdom of a Saint

natalis natal

natalis geboorteplaats

natalis dies Christmas day

Natalis Domini, tempus Christmastide (temp. Car. II)

natalitia verjaardagsfeest

natie volk, landvolk, geborenen, inboorlingen

natio volksstam (Smetius)

natione van....... nationaliteit

nativa a born bondwoman; a nief

native by the tenure of a bondman

nativitas geboorte

nativitas domini geboorte van Christus, 25 december

nativitas Mariae geboorte van Maria, 8 september

nativitas, ‑tatis F geboorte

Nativitas Domini Geboorte des Heren, 25 december

Nativitas Mariae Maria Geboorte, 8 september

nativitatis van de geboorte

nativiteit afkomst door geboorte, geboortedag,

nativus a born serf, or bondman

nativus geboren, aangeboren

nativus geboortig

nativus geboortig

natta a reed mat

natuirlijk geboren oprecht geboren

natuirlijkkind speelkind?

natum geboren

natum media nocte geboren te middernacht

natura, zie in natura

naturalis natuurlijk (onwettig kind)

natus geboren, zoon, F nata dochter

natus geboren

natus/a born (adj.), son/daughter (noun)

natus anno geboren in het jaar

natuur, van watà wat voor soort dan ook

naulum passage money by shipnauta schipper, zeeman, matroos

navagium the duty of carrying the lord's goods by ship

navata a ship load

navector veerman

navector veerman

navents æs avonds

navercopen (iet) verkopen nadat een zekere gebeurtenis heeft plaatsgehad

naviagium navigation, sailing

navicella, navicula an incense cup in the shape of a boat

navicularius a shipowner; a shipwright

navigabell bevaarbaar, bezeilbaar

navigalis seafaring

navigator schipper

navigator schipper

navigium a fleet See also navagium

navis, ‑is schip (ook van de kerk)

navitatis van de geboorte

navithalamus a state barge

navium gubernator (scheeps‑)stuurman

navium gubernator stuurman

naweiden het vee laten grazen in het najaar

nawijf tweede vrouw, tweede echtgenote

nayvus See nativus

nbre afk. novembre, november, 11e maand, ook vaak als 9ber

nebula a wafer (bread)

nebularius a baker of wafers

nec en niet

nec en niet

nec non en eveneens, en ook

necess afk. nÚcessaire, noodzakelijk, nodig, vereist

necessarie nodig, noodwendig, noodzakelijk

necessariis moribundorum sacramentis met de benodigde sacramenten der stervenden

necessarius nodig

necessarus moribundorum sacramentis met de benodigde sacramenten der stervenden

necesse est het is nodig

necessitas noodzaak

necessitas, ‑tatis noodzaak, nood

necessitas(tatis) (in necessitate) noodzaak (in nood)

necessitatis baptismum nooddoop

necessre, zie necess

nece¯iteit noodwendigheid, noodzakelijkheid

necissatis baptismum nooddoop

necrologium overlijdensregister

neder laag

nederbaliu baljuw met lagere rang

nederbanc lagere rechtbank

nedercleet broek, beenkleed, mogelijk ook ondergoed

nedergesoncken ingeklonken, verzonken

Nederlandse mijl 5,55 kilometer. Later 1 kilometer. (oppervlakte maat maten gewichten)

nederliggen zijn zaak in een rechtsgeding verliezen

nederslach doodslag.

neerbasen lange onder kousen (onder de wambuis)

neerhuis bijgebouw bij een kasteel of buitenplaats, zoals een stal , koetshuis, poorters woning

neerkamer woonvertrek met vloer onder maaiveld

neerslach zwaar letsel toebrengen

neester boomgaard

neet luis

nefrendus a boar

negatie logening, ontkenning, beneming lochening, tegendeel, het tegenovergestelde

negatijf ontkennend

nege(e)ren loochenen, ontkennen, benemen

negel egel

negenmanneken betaalmiddel, zilveren munt ca. 1500

neghende negende

negligent verzuiming, onachtzaam, achteloos

negligentie veronachtzaming

negligentieing verzuim, verwaarlozing, achteloosheid, onachtzaamheid

negligeren zie negligentieing

negotiant handelaar, koopman

negotie handel(aar) inà..

negotiÙren handelen, handeldrijven, verhandelen

neille zie nele

nele spijker

nelle zie nele

neminghe beslaglegging

nemus, nemoris N woud, bos

Neom... zie: Noviom...

Neomagensis van Nijmegen

Neomagus Nijmegen

neonatus pasgeborene

neonatus pasgeboren

neonatus pasgeboren

neophytus eerst voor korte tijd toegetreden of gedoopt

neosponsi jonggehuwden

neosponsi de jonggehuwden

neosponsi de jonggehuwden

neostadiensis van Nieuwstadt

neotegeldum See notegeldum

nepos a nephew

nepos kleinzoon, neef

nepos kleinzoon, neef

nepos grandson, nephew

nepos ex fil grandson

nepos ex fratre brother's son

nepos ex sorore sister's son

nepos, nepotis kleinzoon of neef, kleindochter of nicht

nepos, nepotis kleinzoon, nakomeling

nepoten begunstigde verwanten

nepotes kindskinderen, nakomelingen

nepotisme neefbegunstiging, familiebegunstiging, nepotisme in de zin van : familieregering, het verlenen van baantjes aan familieleden, begunstiging door hoog geplaatsten van bloedverwanten

nepta kleindochter, nichtje

nepta kleindochter, nichtje

nepta, neptis a niece

neptes zie nepotes

neptis nichtje, kleindochter, dochter van broeder of zuster

neptis kleindochter, nicht

neptis granddaughter

neptis, ‑is kleindochter

nequam, nequior, nequissimus waardeloos, slordig. Nequi­ter. Nequam (subst.N.): kwaad (Smetius)

nequare. For necare, to kill

nervicia strength

nesciens (scribere) onwetend, niet kunnende (schrijven)

nesciens scribere niet schrijven kunnende

nesciens scribere niet schrijven kunnende

nescius onwetend, onkundig

nescius onkundig

nescius onkundig, niet wetende, niet kunnende

neteldoekse doek van netvezels

netor naaister

netor, ‑is spinner

netrix naaister

netrix, netricis spinster

netus a bondman (nativus)

neusdoecken zakdoeken

neuter neutraal, onzijig, generlei

neutraliteit onzijdigheid

Nevesdum / Ledi / Lyra Lier

neveu neef

neygerin naaister

nf afk. nul, nul, nietig, waardeloos

NH afk. Nederlands Hervormd

ni, nivo afk. nivose, maand van de sneeuw

nicht bloedverwante

Nicolaas 6 december

niet niets

nieuloopich nieuwsgierig

nieus opnieuw, nieuwe

nieuwdach nieuwjaar

niewelaer wafeltjesbakker, obliebakker

nigellare to ornament with black enamel

nigra moneta copper money

nigromanticus a necromancer

nigromanticus tovenaar

nihil niets, niet‑met‑al, niets ter wereld

nihilpendeeren niet achten, versmaden

nijle zie nele

nil mihi cum ik heb niks van doen met (blom, huy­gens) (Smetius)

nimirum 1. zonder twijfel. 2. (ironisch) vanzelfsprekend (Smetius)

nisus a fish‑hawk (falco haliaetus)

nivo afk. nivose, maand van de sneeuw

niv¶se december

niÞce nicht

noa a marshy pasture

nob afk. noble, edel, statig, nobel

nobel betaalmiddel, gouden munt ca 1440, ook; edel

nobile a noble, a gold coin value 6s. 8d

nobilis edel, van adel

nobilis edel; superl. hoogedele (Smetius)

nobilis domina weledele dame

nobilis dominus weledele heer

nobilissimus zeer edel

nobilissimus edelachtbaar (Smetius)

nobiliteren veredelen, edel maken

nobilitierung verheffen in de adelstand

noblesse edelheid, adel

nobre, zie nbre

noca, nocata a nook of land, the quantity uncertain, in some places 12 1/2 acres

noctanter by night

noctare to be dark; to spend the night

nocte at night

noctis van de nacht

noctis van de nacht

noctuatim nightly

nocturnum religious service performed at night

nocturnus van de nacht, 's nachts

nocturnus nachtelijk

nocturnus nachtelijk

nocumentum nuisance; damage

Noda Grebbe

nodare to decree

nodorfft nooddruft, in onderhoud voorzien

nodulus a button

noe nomine

noe. afk. nomine, in de naam van, met als naam

noene middag, om circa 3 uur in de middag

noenmalen middageten

noenslaep middagslaapje

noerderzijde noordzijde

noes afk. nommÚs, genaamd, genoemd, benoemd

noetmunder verkrachter

noie nomine

noie. afk. nomine, in de naam van, met als naam

noitsakenwille noodzakelijkerwijs

noka See noca

nokerboom noteboom

nola a small bell

nomber getal

nombreeren met talletters (cijfers) merken

nomen naam

nomen name

nomen naam

nomen, ‑minis N naam

nomen nescio naam onbekend, afk. NN

nomina namen

nomina namen

nomina baptisatorum namen van gedoopten, naamlijst van....

nomina defunctorum naamlijst van overledenen

nomina defunctorum namen van overledenen, naamlijst van....

nomina matrimonio iunctorum namen van gehuwden, naamlijst van...

nomina sacro oleo unctorum namen van hen die Heilig oliesel ontvingen

nominare noemen

nominari genoemd worden, heten

nominatie benoeming, gezamenlijke kandidaten

nominatien voordragen

nominavit heeft genoemd

nominavit heeft genoemd

nomine zie nomini

nomine in naam van, met als naam

nomine in naam van

nomine, uit naam van, met als naam

nomine Dei in de naam van God

nomine Dei in de naam van God

nomine uxores uit naam van zijn echtgenote

nomineren noemen

nomini in naam van, namens

nominis zie nomen

nominus naam

non dicam ik wil niet zeggen ... (Smetius)

non habet niet hebben, heeft geen

non ita pridem onlangs (Smetius)

non obstante impedimento zonder dat er een beletsel is

non peste niet aan de pest

non possum non + inf. ik moet (Smetius)

non presens niet aanwezig

non procul a niet ver van

non procula niet ver van

non solvet zal niet betalen

nona negende, negende uur, kloosterlijke gebedstijd, meestal later op de middag

nona none, from about 2 p.m. to vesper

nonae ninth part, paid to the church by church tenants

nonagenarius negentigjarige, negentiger

nonagenarius negentigjarige

nonagenarius negentigjarig

nonagesimus negentigste

nonagesimus negentigste

nonagesimus negentigste

nonagies negentigmaal

nonaginta negentig

nonaginta negentig

nonagium ninth part of moveable goods paid at death to the clergy

nonam negende

nonam (horam) negende (uur)

nonam horam negende uur

nondum nog niet

nondum nog niet

nondum nog niet

nonen vastendagen na Aswoensdag

nongentesimo 900

nongentesimus negenhonderdste

nongentesimus negenhonderdste

nongenti negenhonderd

nongenties negenhonderdmaal

nonna a nun

nonnenmaker castreerden

nonneria a nunnery

nonnus word used by young monks when addressing elders

nono op de negende

nonsecta a non‑suit

nontenura nontenure

nonus negende

nonus negende

nonus negende noster onze

noodmundschap verkrachting

noodstal overdekte plaats, de hoefsmidse voor het beslaan paardenhoef ook travalje genoemd

nootdadinge vergelijk waartoe men is gedwongen

nooteet eed door de omstandigheden noodzakelijk gemaakt.ook; eed waartoe men verplicht is

nootenbomen comtoir notenhouten kast

nootgift verplichte gift

nootlijk noodzakelijk

nootmonden verkrachten, een vrouw geweld aandoen, aanranden

noppelaken lakenstof gemaakt van noppenwol (onzuivere wol)

Noragenus Norwegian

nord noord (richting)

nore zie not

norme zegel, maat, voorbeeld, regel

Nortga Noordwijk

Northintus Northern region

nos afk. Nous, wij, we, ons, elkaar

nosd afk. nosdites, onze afspraken

noster onze

nosocomium ziekenhuis

not afk. Notaire, notaris, ook; afk. notre, ons, onze

not. notarius

nota merkteken, talletter (cijfer)

notabel merkelijk, aanzienlijk

notabene let wel

notabilis de aanzienlijkste, voornaamste burgers van een gemeente

notaris beambte schrijver, bondschrijver

notaris nothus (Grieks) onwettig, bastaard, onecht

notarishant handtekening van de notaris

notaristeken echtheidsteken op notaris oorkonden en geschriften

notarius ambtenaar van het geestelijk gerecht, notaris, a notary; a scrivener

notarius apostolyck kerkelijk notaris

notarius publicus openbaar notaris

notarius regius koninklijk notaris

notariusbrief akte opgemaakt door een notaris, een stuk derhalve behorende tot de geestelijke rechtspraak en bij het wereldlijke gerecht als een onderhands stuk geldendeDeel met je vrienden:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina