Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina4/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148

Caduceator Heraut, stratenmaker

Calcarius Kalkbrander, schoenmaker

Calcator Wijnperser

Calcearius Schoenmaker

Calciarius Schoenmaker

Calciator Spoormaker, schoenmaker

Calciferrator Hoefsmid, hoefsleger

Calcifex Schoenmaker

Calcinarius Kalkbrander

Calciolarius Schoenmaker

Calculator Rekenkundige, rekenaar

Caldararius Ketelmaker

Caldarifex Ketelmaker

Calefactor Stoker

Calendarius Kalendermaker

Califex Kelkmaker, kannengieter

Caligarius Laarzenmaker, schoenmaker

Caligator Laarzenmaker, schoenmaker, broekenmaker

Calligraphus Schoonschrijver

Calopidarius Klompenmaker, pantoffelmaker

Calopidiator Plattijnmaker

Calopodiator Plattijnmaker

Cambarius Mouter

Cambiator Wisselaar

Cambiator Wisselaar

Camerae praepositus Kamerheer

Camerarius Kamerheer

Caminarius Marskramer

Caminerius Marskramer

Campanarius Klokkenluider

Campanator, campanarum fusor Klokkengieter

Campanista Klokkenluider

Camparius Veldwachter

Campi custos Veldwachter

Campigenus Veldwachter

Campsor Wisselaar

Canabaserius Touwslager

Canavarius Keldermeester

Cancellarius Notaris/Schrijver verbonden aan kanselarij of rechtbank

Candelarius Kaarsenverkoper

Candelator Kaarsenmaker

Candelifex Kaarsenmaker, kersmaker

Candidarius Bleker

Candidatus Student

Caniparius Keldermeester

Canonicus Kanunnik

Canonicus capitularis Kapittelkanunnik

Canonista Deskundige in het canonieke recht

Cantafusor Kannengieter

Cantor Zanger

Cantrifex, cantrifusor Kannengieter

Capellanus Kapelaan

Capillamentarius Pruikenmaker

Capitaneus Kapitein, hoofdman

Capitularius Belastinginner

Capsarius Dozenmaker

Carbonarius Kolenhandelaar

Carbonator Kolenbrander, "Coelborner"

Cardinalis Kardinaal

Caretarius Voerman

Carminarius, carminator Kaarder, wolkammer

Carminum opifex Kaardenmaker

Carnarius Slager, vleeshouwer

Carnifex Slager, vleeshouwer

Carnifex Beul, scherprechter

Carpentarius Timmerman

Carpentator Rademaker

Carrucarius Kruier, karrenman, voerman

Castellanus Kasteel(be)heer(der), kastelein

Catecheta Katecheet

Catopt(r)icus Spiegelmaker

Cauculus Potsenmaker

Causidicus Advocaat

Caupo Herbergier

Causaticus Gedaagde (in geding)

Causator Eiser (in geding)

Cellararius Kelder- of keukenmeester

Cellarius Kelder- of keukenmeester

Cenobita, Coenobita Monnik

Censor Cijnsman, rentmeester, rechter

Censuarius Erfpachter

Centurio Honderdman, beheerder van landgoed

Cereficiarius, cereifactor Kaarsenmaker

Cerarius Wasmaker, kaarsenmaker

Cerevisiarius Bierbrouwer

Cerdo Schoenlapper, handwerksman, looier

Cervillarius Helmenmaker

Cervisiae coctor Bierbrouwer

Cervisiae dispensator Bierverkoper, kroegbaas

Cervisiarius Bierbrouwer

Chalcographus Kopergraveur

Chartarius Papiermaker, archivaris

Chartularius Archivaris, geheimschrijver, papiermaker

Chelista Speelman, vedelaar

Chiliarchus Opperbevelhebber, overste

Chirothecarius Handschoenmaker

Chirother Handschoenmaker

Chirurgicus Chirurg(ijn), dokter

Chirurgus Dokter

Choralis Koorknaap

Chronologus Geschiedschrijver

Chymiater, chymicus Chemicus

Cibarius praefectus Proviandmeester

Cidiarius Bijenhouder

Cimator Lakenscheerder

Cingularius Riemmaker

Cingulator Riemmaker

Circalator Landloper

Circator Monnik belast met de wacht, inspectierondenmaker

Circinarius Hoepelmaker

Circumcellio Rondzwervende monnik

Cisor Kleermaker

Cissor Kleermaker

Cistarius Kistenmaker

Cistifex Kistenmaker

Civis Burger

Civissa Burgeres

Clamator Eiser, aanklager (in geding)

Claustrarius Kloosterportier

Claustrasius Slotenmaker

Clavarius, clavifaber Nagelsmid, spijkermaker

Clavicularius Spijkersmid

Claviger Sleuteldrager, concierge

Clericus Klerk, geestelijke

Clibanarius Ovengieter

Clipearius Schildenmaker

Clipeator Schildenmaker

Cloacarius Putjesschepper, beerputruimer

Clusor Ciseleur, smid

Coctor cerevisiae Bierbrouwer

Coctor placentarum KoekbakkerCoemptor Koper

Cofferarius Kistenmaker

Coffrarius Kistenmaker

Cognatus Bloedverwant

Coh(a)eres Mede-erfgenaam

Collator Patroon (begever) van een vicarie

Collatrix Patrones vaneen vicarie

Collector Belastingontvanger

Cocus Kok

Collega Leraar

Colonus Boer, pachter, laat

Colorator Verwer

Comes Graaf

Commater Meter, peettante

Commendator Commandeur

Commitessa Gravin

Commodator Geldschieter

Communista Gemeentedienaar

Commutator Wisselaar

Compactor (librorum) Binder, boekbinder

Compater Peter, peetoom

Compositor luti Tegel-, pottenbakker

Condicta, condictus Bruid, bruidegom

Condimentarius Kruidenier

Conducticius Dagloner

Conductor, conductrix Pacht(st)er

Confectionarius Apotheker

Confector Leerlooier, Vervaardiger, bereider, fabrikant

Confector laterorum Dakpannenmaker

Confessor Belijder, biechtvader

Confessarius Biechtvader

Congeneralis Verwant

Consergius Concierge

Consiliarius Stadsraad, raadsheer

Conspicillarius Brillenmaker

Consul Raadsheer, burgemeester, schout

Consutor Kleermaker

Coquarius Bakker

Coquus Kok

Coniu(n)x Echtgenoot, echtgenote

Consanguineus Bloedverwant

Contionator Prediker, pastoor

Conventualis Kloosterling

Conversus Convers, lekenbroeder

Convicinus Buur

Coopertor Dakdekker

Coquinarius Kok

Coquinator Kok

Coquus, coqua Kok(kin)

Corbifex Mandenmaker

Corbo Mandenmaker

Cordarius Touwslager

Cordifex Touwslager

Cordoanarius Schoenmaker

Coriarius Looier, schoenmaker

Coriator Looier, schoenmaker

Coronarius Lijkschouwer

Coronator Lijkschouwer

Corrigarius Harnasmaker

Corrigator Gordelmaker

Corrigiarius Gordelmaker

Corrigifex Riemslager

Cotarius Huisbediende

Creator Schepper

Cribrarius Zevenmaker

Crumenarius Tassenmaker

Crustularius Koekenbakker, hostiebakker

Culcit(r)arius Matrassenmaker, (monniks)pijmaker, mantelmaker, pijenmaker

Cultellarius Mes(sen)maker

Cultellifex Mes(sen)maker

Cultor Student, intellectueel

Cuparius Kuiper

Cupifex Kuiper

Cuprarius Kopersmid

Cuprifex Koperslager

Curator Verzorger, voogd

Curator ventris Voogd van ongeboren vrucht

Curatrix Verzorgster, voogdes

Curatus Pastoor

Currarius Wagenmaker

Currifex Wagenmaker, rademaker

Currerius Bode, ijlbode

Cursor Bode

Custos Koster, waker, toezichthouder

Custos agrorum Veldwachter

Custos camporum Veldwachter

Custos silvae Boswachter, vorster

Dapifer Drossaard, hofbeambte

Deaurator Vergulder

Debitor Debiteur, schuldenaar

Decanus Deken

Decempedator (juratus) Landmeter (gezworen)

Decemvir Lid van college van 10 (raadsheren)

Deservitor Priester, waarnemer van de parochie

Decessor Rechtsvoorganger

Decimator Cijnsontvanger

Declamator Woordvoerder, voordrachtskunstenaar

Decretista Rechter

Deductor Begeleider

Defensor Verdediger, advocaat, voogd

Deglubitor Vilder

Delineator Tekenaar

Destillator Destillateur

Deus God

Diaconus Diaken

Dictator Bevelhebber, dictator

Digital(i)arius, digitalium opifex Vingerhoedmaker

Dignitarius Dignitaris, waardigheidsbekleder

Director Directeur, leider

Disceptator Scheidsrechter

Discipulus Leerling, leerjongen, discipel

Discophorus Drossaard, drost

Dispensator Dispensier, huismeester

Divini verbi minister Predikant, pastoor

Doctor utriusque juris Doctor in beide rechten

Doliarius Tonnenmaker

Doliator Tonnenmaker

Domicella Vrouwe

Domina Vrouw(e)

Dominus Heer, keizer

Domnus Principaal, vorst

Ductor Voerman

Dulci(n)arius Banketbakker, suikerbakker

Duumvir Lid van college van 2 (burgemeesters)

Dux Hertog

Ebursator Betaalmeester

Ecclesiastes Pastoor, prediker, kerkleraar

Echevinus Schepen

Edentarius Tandarts

Editor Uitgever

Effector Uitvoerder

Effractor Inbreker

Elector Keurvorst

Emptor Koper, koopman

Emptor bladorum Korenkoper

Emundator Zwaardveger

Ephipp(i)arius Haammaker, gareelmaker, zadelmaker

Episcopus Bisschop

Ephorus Bestuurder, leider

Eques Ruiter, bereden militair, ridder

Equicida Paardenslachter

Equicius Paardenhandelaar, paardenkoper

Equitarius, equitator Ruiter

Equorum praefectus Stalmeester

Eremita Kluizenaar, ememiet

Eremitarius Eremiet

Ergastularius Cipier

Erogator Executeur-testamentair

Eruditor Leraar, opvoeder, huisleraar

Eruginator Zwaardveger

Esquevinus Schepen

Estimator Taxateur

Evindicator Uitwinner

Exactor Belastingontvanger, tollenaar

Examinator Ondervrager, examinator

Examinator justae mensurae IJkmeester

Excambiator Wisselaar

Excambitor Wisselaar

Exclamator Omroeper, venter

Exclusor Graveur

Excoriator Leerlooier

Excuba Waker, wacht

Explorator Verkenner, spion

Expositus, exposita Vondeling

Exorcista Exorcist, duiveluitdrijver

Extensor Uitrekker (folterknecht)

Extraneus Vreemdeling

Faber Ambachtsman, smid

Faber abenarius Blikslager, ketelmaker

Faber acicularius Speldenmaker

Faber aerarius Kopersmid

Faber ancorarius Ankersmid

Faber annularius Gespenmaker, ringenmaker, pantsermaker

Faber aratrorum, factor aratrorum Ploegenmaker

Faber arcarius Kastenmaker, kistenmaker

Faber argentarius Zilversmid

Faber aurichalci/orichalci Kopersmid, messingsmid

Faber calcarius Sporenmaker

Faber carrucarius Wagenmaker, rademaker

Faber clavarius Spijkersmid

Faber cultrarius Messenmaker

Faber cupri Kopersmid

Faber currarius Wagenmaker, rademaker

Faber ferramentarius Hoefsmid

Faber fibularum, factor fibularum Speldenmaker, nestelmaker, riemslager

Faber galearum, faber galerorum Helmmaker

Faber horologi(orum) Klokkenmaker, horlogemaker

Faber laminarius Harnasplaatmaker, blikslager

Faber liguaris Kopersmid

Faber lignarius Schrijnwerker, timmerman

Faber limarum Vijlenmaker

Faber loricarius Harnasmaker

Faber murarius Metselaar

Faber pastellarum Ketelmaker, blikslager

Faber rotarius Wagenmaker, rademaker

Faber serarius, faber serrator Slotenmaker

Faber tignarius Timmerman

Faber tintinnabulorum Bellenmaker

Faber vascicularius Kuiper, vatenmaker

Faber vini adusti Brandewijnstoker

Fabricator Fabrikant

Fabulator Verteller

Facifer, facularius Fakkeldrager

Factor armorum Wapensmid

Factor caldariorum Ketelmaker, blikslager

Factor cingulorum Gordelmaker

Factor cistarum Kistenmaker, kastenmaker

Factor ligarum Zweepmaker

Factor lucernarum Lantaarnmaker

Factor pavimentorum Stratenmaker

Factor perarum Gordelmaker, ranselmaker

Factor placentarum Koekbakker, banketbakker

Factor saponis Zeepzieder, zeepmaker

Factor speculariorum Brillenmaker

Factor vaginarum Schedemaker

Falconarius Valkenier

Falcarius Zeisenmaker

Falsarius Vervalser, falsaris

Falsonarius Valse munter

Famella (v), famellus (m) Meid, knecht

Feminator Zaaier

Famula Meid

Famulus Knaap, Knecht

Fenestrarius Glazenier, glazenmaker

Feniseca Maaier

Farinae venditor, farinarius Meelhandelaar

Farinarius Molenaar

Fartor Worstmaker

Fatidicus Profeet

Fenerarius Woekeraar

Fenerator Geldschieter, woekeraar

Feodalis Leenman

Feodator Leenman

Ferarum iaculator Stroper

Fermentator Gruiter, grutter

Ferperius Uitdrager

Ferramentarius faber Hoefsmid, smid

Ferrarius Smid

Ferrarius fusor IJzergieter

Ferrator Hoefsmid

Ferrifaber Smid

Fibularius Speldenmaker, nestelmaker, riemslager

Fibulator Speldenmaker

Fictor Beeldhouwer

Fidejussor Borg

Figulus Pottenbakker

Filicarius Stratenmaker

Filitrix Spinster

Fiolarius Glasblazer, glazenier

Fiscatus Horige

Fistularius Pijper

Fistulator Pijper, speelman

Flagellarius, flaggellator Flagellant, geselbroeder

Flator aeris Kopersmid

Flebotomarius, flebotomator Aderlater

Flechiarius Pijlenmaker

Flechiator Pijlenmaker

Focaria, focarius keukenhulp (v/m)

Foderarius Fourageur

Foderator Volder

Follo Volder, bleker

Forbitor Zwaardveger

Forestarius Vorster: deurwaarder en gerechtsbode onder bevel van de schout, en soms ook nog ordehandhaver (in Brabant. Elders: houtvester, boswachter)

Formacopula Apotheker, zalfverkoper

Formagiarius Kaasboer

Formator Boetseerder, beeldsnijder

Formator vestium Snijder

Fornacarius Kachelsmid, ovenmaker

Fornarius Bakker

Fornicaria Prostitué, hoer

Forrarius Fourageur

Fossarius Doodgraver

Fossator Grafdelver

Fossor Delver, grafdelver

Frenarius Riemslager, teugelmaker

Friparius Uitdrager

Fructuarius Vruchtgebruiker, tochtenaar

Frumentarius, frumentator Korenhandelaar, grutter

Frunitor Looier

Fullo Volder, bleker, lakenwever

Fullonus Volder, bleker

Funabularius Koorddanser

Funarius Touwslager

Fundator Stichter

Fundibalarius, fundibulator Slingeraar

Funditor Stichter, slingeraar

Furbitor Zwaardveger

Furnarius Bakker

Funicularius Nestelmaker, riemslager

Funifex Touwslager

Fur, furo Dief

Furnarius Kachelsmid, ovenmaker

Fusarius Gieter

Fusor Gieter

Fusor ollarum Potgieter, pottenbakker

Gadalis Hoer

Gaiolarius Cipier

Galeator Galeiroeier

Galgiator Laarzenmaker

Gama Vrouwe, dame

Garcia Hoer

Garcifer Kok, koksmaat

Garcio Huurling

Gardianus Gardiaan, kloosteroverste

Gargio Huurling

Gemmagenum Pottenbakker, kachelsmid

Gemmarius Juwelier

Geographus Geograaf

Geolarius Cipier

Geometer Landmeter

Geraria Kindermeisje

Gerula Verpleegster, kindermeisje

Gesticularius, gesticulator Toneelspeler

Gigarius Violist

Girator, girovagus Landloper

Gladiarius Messenmaker, zwaardveger

Gladiator Gladiator, scherprechter, beul, zwaardveger, zwaarddrager

Glutinator Boekbinder, vitselwerker, "futselmenger", leemwerker

Gnanus Dwerg

Grammateus Secretaris, schrijver

Grammaticus Taalkundige, taalleraar, schoolmeester

Granarius Beheerder van een graanopslagplaats

Grangiarius Beheerder van een graanopslagplaats

Grapharius Schrijver

Grassarius Vetweider

Greffarius Griffier

Grimellator Grutter, gruiter, gorter

Grossarius Smid

Grumellatrix Kruidenierster

Haragius, hariolus Tovenaar, waarzegger

Harpator Harpist, speelman

Hastator Lans-, speermaker

Hebdomaris kloosterling die de weekbeurt heeft

Heraldus Heraut

Herbarius, herbularius Kruidenkenner, kruidenier

Hereditarius, heres Erfgenaam

Hereticus, herita Ketter

Heros Held

Historicus, historiographus Geschiedkundige, geschiedschrijver

Histrio Speelman, nar, toneelspeler, kunstenmaker

Homicida Moordenaar

Horologiarius Klokkenmaker, horlogemaker

Hortulanus Tuinman

Hosarius Broekenmaker, broekenverkoper

Hospes, hospita Waard(in), herbergier(ster)

Hospitalarius Zieke in ziekenhuis, armhuisbewoner

Hospitatrix, hospitissa Waardin, logementhoudster

Husarus Huzaar

Hymnista Psalmenzanger

Ianitor Portier

Iconista Portretschilder

Iconpola Kunsthandelaar

Ictus Zie jurisconsultus (samentrekking)

Illuminator (imaginum) Illustrator, verluchter

Imperator, Keizer

Imperatrix Keizerin

Impetitor Eiser (in geding)

Impetitus Gedaagde

Impressor (librorum) Boekdrukker

Inbursator Belastingontvanger

Incantator Magiër, tovenaar

Incendarius Brandstichter, woesteling

Incensator lucernae Lantaarnaansteker

Incentor Aanstichter

Incisor Snijder, kleermaker

Inclusa, inclusus Kluizenares, kluizenaar

Inclusor Juwelier

Incola Inwoner

Indagator (historiae, naturae) Vorser, geschiedvorser, natuurvorser

Indigena Autochtoon, inboorling

Indusarius Hemdenmaker

Infector Verver

Informator Huisleraar

Inquilinus Huurder, kamerhuurder

Inspector Inspecteur, opzichter

Institor Koopman, handelaar, marskramer

Instructor Instructeur, leraar

Instructor domesticus Huisleraar

Internuntius Onderhandelaar, tussenpersoon

Interpretator Vertaler, uitlegger

Interrogator Ondervrager

Intoxicator Gifmenger

Inventor Uitvinder

Investigator Verkenner, spion, onderzoeker

Investitus Pastoor, investiet

Iocator Speelman, goochelaar

Janitor Koster

Joculator Grappenmaker

Joculatrix Danseres

Judex Rechter

Judiciarius Schepen

Jurator Eedzweerder

Juratus Gezworene, schepen

Jurisconsultus, Jureconsultus Rechtsgeleerde

Juris peritus Rechtsgeleerde

Juris utriusque doctor/licentiatus Doctor/licentiaat in beide rechten

Jurista Jurist

Jussor Dictator

Justae mensurae examinator IJkmeester

Justiciarius Rechter

Justitae satellis Gerechtsbode

Laborator Arbeider, dagloner

Laborator tibialonium Kousenmaker, kousenwever

Lacticinator, lacticinatrix Melk(st)er, melveehoud(st)er

Laganator Blikslager, loodgieter

Laicus Leek

Laminarius Blikslager, loodgieter

Lanifex Drapenier,wolwever

Lanifica Wolspinster, spinster

Lanaefilitor Wolspinner

Lancearius, lancifer Lansdrager

Lanifilator Wolspinner

Lanifilitor Wolspinner

Lanifilitrix Wolspinster

Lanilegus Wolwever

Lanio Slager, beenhouwer

Lanista Vleeshouwer

Lanitector Drapenier,wolwever

Lanitonsor Wolscheerder

Lanius Beul

Lapicida Steenhouwer

Lapidarius Steenhouwer, arbeider in steengroeve

Lapsator Slijper, wetter, scharesliep

Laterarius, laterator, laterifex Steenbakker, steenvormer, (dak)pannenmaker

Laternarius Lantaarnmaker

Laternifer Lantaarndrager

Laternifex Lantaarnmaker

Lathomos, latomius Steenhouwer, arbeider in steengroeve

Latifex Steenbakker, pannenbakker

Latonius Steenkapper

Lator Koerier, boodschapper

Latrifex Steenbakker, steenvormer, (dak)pannenmaker

Latro Rover, landloper

Latrunculus Straatrover

Lavandaria Wasvrouw

Lavandarius Wasbaas

Lavanderia Wasvrouw

Lavanderius Wasbaas

Lavator Wasbaas

Leccator Lekkerbek, smulpaap, brasser

Lectionarius Leraar, lector

Lector Leraar, leesmeester, lector, notaris, schrijver

Legatarius Gezant, koninklijke bode

Legator Zendbode, erflater

Legatus Zendbode

Legifer Wetgever

Legislator Wetgever, rechtskundige

Legista Rechtskundige, jurist

Lena Koppelaarster

Leno Koppelaar

Liberarius Boekbinder

Liber rusticus Vrije boer

Libertus Vrijgelatene

Librarius Boekverkoper, bibliothecaris, schrijver, waagmeester

Libripens Waagmeester

Librorum compactor, librorum concinnator Boekbinder

Librorum ligator, ligator librorum Boekbinder

Lictor Gerechtsdienaar, politieagent

Ligator Kuiper

Ligator vasarum Kuiper, vatenmaker

Ligius Leenman

Lignarius Timmerman, houtkoper, zie ook faber lignarius

Lignator Houthakker

Ligni sculptor Houtsnijder, beeldsnijder

Ligularius Nestelmaker

Limbolarius Galonmaker, boordselmaker, vetermaker

Linarius, lintearius Vlashandelaar

Linifex Linnenwever

Liniarius Linnenwever

Linitextor Linnenwever

Linteo, lintio Linnenwever

Lirator Lierdraaier, lierspeler

Literator Schrijf- en spraakleraar, onderwijzer op lagere school

Lithographus Steendrukker, lithograaf

Lithostrates Stratenmaker

Litigator Procesvoerder, procederende

Litus Laat, pachter of afhankelijke boer

Lixa Bediende, huisknecht, kok, marketender

Lixis Bediende, huisknecht

Locator Bedrijfsvoerder van landbouwcolonie

Lociservator Stadhouder

Lodex Mantelmaker, pijmaker

Longinguus Vreemdeling (uit ver land)

Lorarius Zadelmaker

Loricarius Maliënkoldermaker

Loricator Harnasmaker

Lorifex Riemmaker, gordelmaker

Lotaria Wasvrouw

Lotrix Wasvrouw

Lucernae incensator Lantaarnaansteker

Luctator Worstelaar

Ludimagister Schoolmeester

Ludimoderator Schoolmeester

Lupanaria Prostitué

Luti compositor, lutifigulus Tegelbakker, pottenbakker

Lutorissa Wasvrouw

Lychnopoeus Kaarsenmaker

Macellarius Slager

Macellator Slager

Macellio Slager

Machinator Ingenieur

Macio Metselaar

Mactator Slager

Magicus Magier, tovenaar

Magirus Kok, bakker

Magister Meester in het algemeen

Magister burgensis Borgemeester

Magister cerevisiarum Brouwmeester, (bier)brouwer

Magister civium Borgemeester

Magister coquinae Keukenmeester

Magister equitum Ritmeester

Magister in artibus Meester in de vrije kunsten

Magister in legibus Meester in de rechten

Magister manipularis Hoofdman van compagnie

Magister molendinae papyriacae Papiermolenmeester

Magister oeconomiae Bouwmeester, beheerder van landgoed

Magister ostiariorum HoofdceremoniemeesterDeel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina