Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woorden



Dovnload 20.67 Mb.
Pagina38/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   148

legatarius legetary; a legatee; a legate

legate(e)ren bespreken, maken

legatia legation; the district over which a legate has jurisdiction

legatie afzending, bezending, erfmaking, gezantschap

legatus a latere a legate sent by the Pope with the amplest authority

legatus natus a legate in ordinary, an archbishop or bishop possessing legatine authority in his diocese

legenda a book containing the lessons for church service, or the lives of the saints

legende historisch verhaal, dat vaak niet op historische werkelijkheid berustte, maar meer op de volkse overlevering , verhaal, vertelling

leger een soort van rekenboek, ligger, manuaal

legewerck tapijtwerk

leggen iemand gevangen zetten

leggewercker tapijtwerker

leghere legger, inventarisstuk

legia Luik

legia the hanging part of the ear

legiflateur wetgever

legio regiment

legioen legioen, krijgsafdeling

legiosus litigious

legislateur legislateur (legitiem maker), wetgever

legitariÙn legate ontvangen

legitima formaliteiten, wetten, bepalingen

legitima(‑us) wettig, bepalingen

legitimare wettigen

legitimare wettigen, legitimeren

legitimatie legitimatie, wettigen

legitimation gerechtelijke gelijkstelling van onwettige geboren met wettig geboren

legitimatus gewettigd, wettig verklaard

legitimatus gewettigd, wettig verklaard

legitimatus est per subsecutum matromonium is gewettigd door het daarop gevolgd huwelijk

legitimatus est per subsequens matrimonium is gewettigd door het daaropvolgend huwelijk

legitimaverunt zij hebben wettig gemaakt

legitimaverunt zij hebben wettig gemaakt

legitimavi ik heb wettig gemaakt

legitimavi ik heb wettig gemaakt

legitime legitiem, wettig

legitime et hereditarie supportaverunt zij hebben wettelijk en erfelijk overgedragen

legitime portie wettig gedeelte, kindsgedeelte, dat is, in vijf, of meer, de helft, bij minder dan vijf, het derde part, van 't geen zij anderszins zouden hebben geÙrfd

legitime(e)ren wettigen

legitimus wettig

legitimus wettig, rechtmatig, wettig echtgenoot

legitimus (vrw.‑a) wettig, rechtmatig, wettig echtgenoot

legitimus, legitima wettig

legius See ligeus

legrewita a fine for adultery

leibeeck afvoerbeek voor ontlasting etc.

leichenbitter doodaanzegger, doodbidder

Leida / Lugdunum Batavorum Leiden

leidebeke afwateringsbeek

leidegrave hoofdsloot

leigracht zie leibeeck

leigronden grond naast de gegraven leijen

leije een stuk land waar een waterloop in gegraven is

leimenf³hrur leemrijder

leinreiter sleeppaard voerman

leisten bieden

leiterer voorman

leliarts betaalmiddel, een zilveren munt ca .>1400

lelie heraldiekteken, bloem, vaak goudkleurig

lemer werkman voor het met leem besmeren van gevels

lemniscus a label (heraldic)

lena koppelaarster / koppelaar

lena koppelaarster

lenga a ling (asellus longus)

leno zie lena

leno koppelaar

lenta tabe door een langdurige tering

lenta tabe door een langdurige tering

lentintijt voorjaar, lente

leodiensis Luiks, van Luik

Leodium Luik

leoffenisse zie looffenis

leones false coin prohibited by Edw. I

Leovardia / Livardia Leeuwarden

lepa a lip, or lepe, a basket holding about two‑thirds of a bushel

lepel schepdeel van een watermolenrad

lepele lepels

lepelsticken zeer zwaar en grof geschut

lepidare to speak fair

leporarius a greyhound

leporium a hare‑warren

lepper schoenlapper

leprosaria a lazarhouse

leql afk. lequel, die, dat, welke, hetwelk

lequel nous ß presente die hier vertegenwoordigd

Lerdanum / Laurum Leerdam (Laurum eig. Woerden)

lerpen geselen

lersner laarzenmaker

lesca a slice

lescare to slice

lesd afk. lesdits , ?

lesia a leash

lesquels nous ont dÚclarÚ que die ons hebben verklaart dat......

lessa a legacy; a lease

lessia a leash

lesta, lestum a last; a lathe See lasta

lestagium toll paid at a port on landing goods; or at a market or fair for licence to remove goods

lestum a lathe, a division of a county

lesura a leasowe, a pasture

lesus, zie laesus

leta a court‑leet

letania a litany

letatis, lethalis dodelijke....

lethalis dodelijk

lethargo door slaapzucht

lethargo door slaapzucht

lethargus slaapziekte

lethargus slaapziekte

lethargus slaapziekte

letitie blijdschap

lettenisse verhindering

letteren requisitoir zie lettre requisitoire

lettergelt betaling voor het schrijven van een brief

lettre brief

lettre dÆ achat erf brief

lettre requisitoire verzoekschrift, vordering aan een in een bepaald rechtsgebied bevoegde rechter tot ten uitvoerlegging van een in een ander rechtsgebied gewezen vonnis



leuca leuga, mijl; a league, 1,500 paces, or 480 perches; sometimes used for a mile, and other distances; a covenant

leucata a league; banlieue

leugator a scout or forager (?)

leugentaligh leugenachtig

leugenwerk een soort tijdelijke loods

levabilis leviable

levans doopheffer

levantes doopheffers

levanum leavened bread

levare to collect, to levy; to remove, to carry hay; to make hay

levare opheffen

levare mercatum to hold a market

levarunt de fonte zij verhieven (het kind) van de doopvont

levator doopheffer / doophefster

levatrix doophefster

levellus level

leven bevonden, (inà) welke in leven zijnde

leverarius a harrier

leverio, breve de writ of relief

levescere to become light

levi morbo na een lichte ziekte

levia a span

levinarius a lymehound, "a leviner."

Levinus / Lieven 12 november

levir mans‑ ook wel vrouwsbroeder (zwager)

levir(us) zwager, broer van de echtgenoot

leviratsehe huwelijk van een man met de weduwe van zijn broer

levis licht

levita a deacon

leviteit lichtvaardigheid

lewe leeuw

lex , legis F wet

lex falcidia een wet waarbij is toegestaan dat een erfgenaam wiens erfenis met zoveel ômakingenö is bezwaart dat er nauwelijks iets voor hem overblijft, mag deze voor zich be‑houden het + deel van erfenis, vrij en onbezwaard en de ômaking beurdensö voor het zelfde korten.

lezura a leasowe, a pasture

LG afk. livre de gros, levering in het groot,

LH.S. lesus Hominum Salvator, zie J

liardus dapple grey

lias een aantal bescheiden, door een koord of veter bijeengehoudenook; snoer om brieven en kwitanties aaneen te rijgen

liass(e)eren snoeren, aanrijgen

liaste zie snoer

libbe stremsel

libel geschrift, aanschrijvend, pleitgeschrift, pamflet, schotschrift, smaadschriftook; klein geschrift, aanhangsel

libel(le)meester raadslid, aangewezen tot het uitbrengen van rapport over een rechtszaak, die door remissio libelli van het geestelijke gerecht bij de raad aanhangig gemaakt is

libellare to put in writing; to convey by charter

libelleren op schrift stellen van een processtuk

libelli supplicum, magister Master of Requests

libellus a declaration; a libel; a charter

liber, libera, liberum (vrw. ‑a) vrij, ongebonden; ongetrouwd, vrijgezel

liber, libri boek

liber baptizatorum baptismal register

liber baro vrijheer

liber defunctorum death register

liber, ‑i vrij, ongehuwd, vrijgezel

liber lapis freestone

liber, libri book, books

liber, libri boek

liber matrimoniorm marriage register

liber rationum huishoudboek, familiekroniek

liber rusticus vrije of scholtenboer, in tegenstelling met de pachtboer,of meier

libera delivery of a portion of grass or corn to a tenant who has been engaged in cutting it

libera ongehuwde vrouw

libera baronia vrije rijksheerlijkheid

libera baronia vrije rijksheerlijkheid, graafschap (niet onderhorig aan de graaf maar rechtstreeks aan de vorst)

liberaal mild, gulhartig, vrijmoedig, gulhartigheid, openhartig

liberaliteit mildheid, milddadigheid, van ruime opvatting getuigende denk en handelwijze

liberare to deliver

liberarius boekbinder

liberata a gift; livery. The word "clothing" was used for the liverymen of a City Company as late as the Stuart period

liberate a writ ordering a payment to be made, commencing with this word

liberatio See liberata

liberatura See liberata

libereren verlossen, vrijdag maken

liberi vrijen, kinderen

liberi comitatu uit de vrije rijksheerlijkheid, graafschap

liberi, ‑orum kinderen

libertare to set free

libertatio freedom

liberteit vrijheid

liberti de vrijen, de heren

libertijn vrijgeest, vrijgemaakte knecht

libertus soldaat eerste klasse

liberye boekkamer, bibliotheek, boekenkast

libitina a bier, a hearse

libra pond (gewicht én geld); weegschaal; waag

libraria bibliotheek

librarium waag; bibliotheek

librarius schrijver; boekverkoper; waagmeester, boekhandelaar

librata terrae land worth 20s. yearly; 4 oxgangs, or 52 acres

libre feudorum 12de eeuws Lombardische leenrecht

libri zie liberi

librillare to chatter; to babble

libripens waagmeester

libripens(ator) waagmeester

liceae lists; barriers

licenciatus licentiaat in beide rechten

licenciatus in decretis et bacallarius in legibus licentiaat in het kanonieke recht en baccalaureur in het wereldlijke recht (Smetius)

licent verlofgeld, geoorloofd

licentia toestemming, vergunning; universitaire graad, recht gevend om les te geven

licentiaat toegelatene, bevoogde

licentiaat in de rechten toegelaten in de rechten

licentiare to give leave; to take leave of

licentiatio leave

licentiatus licentiaat, de "licentia" bezittend

licentiatus medicinae doktor

licentie verlof, toelating, vrijgeven, vrijspraak, oorlof

licentiÙren, toelaten, vrijgeven, gehengen ? vergunning of bevoegdheid geven, ontslaan afdanken uit dienst zenden

licere to license

lichaamsleen leen waarbij de bezitter in eigen persoon krijgsdienst moest verrichten

lichamstag sacramentsdag

lichinius the wick of a candle

lichinus a candlestick

lichitus an oil flask

lichtbroot witbrood

lichtelijck meer of lichtelijck min om en nabij, ongeveer

lichterman arbeider die schepen lost in de haven, havenwerker

lichtme¯(‑weihe) Maria lichtmis, 2 februari

lichtwaerdere klepperman, torenwachter

lichtwijf lichtekooi, hoer

liciae lists; barriers

liciarium a bid, in dealing

liciatorium a loom

licitamentum a bid

lictor beulsknecht, rakker (helper van de baljuw), stokbewaarder, deurwaarder

lictor gerechtsdienaar, rakker, beul(sknecht), politieagent, politiedienaar, deurwaarder, stokmeester, stokbewaarder,cipier

lidmaat lid van een kerkgenootschap

liebaert leeuw

liefcoeckbacker peperkoekbakker

lieffgelt lijfrente

liefkind maeken bij een erfenis een kind bevoordelen op de anderen

lieght verschilt

liemarius a lymehound

lien (van iet) erkennen. een geldschuld in rechte erkennen. ook; een handschrift als echt erkennen. een eis toestemmen, zijne schuldbelijden.

lier houten bank voor de woning

Lieuten afk. lieutenant, luitenant

lieutenant plaatsvervanger, stedehouder

liff (het) het lijfstuk

liga a league, a confederation

ligamen a bond; an oath

ligancia allegiance, homage

ligator kuiper, boekbinder

ligatus echtgenoot, gehuwd, getrouwd

ligeancia allegiance; breach of allegiance

ligeus, ligius liege; lawful; simple, unconditioned

ligitimare wettigen

ligitisme getrouwd

ligius door leeneed verbonden

lignagium the right of cutting fuel in woods

lignamen timber

lignarius timmerman

lignarius timmerman, houthakker

ligniculum a small image of wood

lignile a wooden cupboard

lignipodium a wooden leg; a stilt

lignum hout

ligue verbinding, verbond

ligula a fillet, a file

liinge het erkennen van een zaak in rechte

lijckgangch teraardebestelling, begrafenis

lijcop ende godtshelder handgeld bij verkoop van roerende en onroerende goederen

lijde zie lijt

lijffgewyn goederen. Dit zijn voormalige laatgoederen die in een vrijere rechtsverhouding zijn omgezet

lijffsnootdruft levensbehoeften

lijfgewinsgoederen. zie lijffgewyn goederen.

lijfpacht levenslange pacht

lijfpensie lijfrente

lijfrenten renten, die met de dood van de gene op wiens naam ze stonden vervielen

lijftocht het levenslange gebruik, dat de overlevende echtgenoot heeft op een deel der nalatenschap van de overleden echtgenoot.ook; vruchtgebruik

lijftochten kapitaal voor lijfrente voor ene vrouw vastzetten

lijftrouwant lijfwacht

lijkgehucht graf

lijkhout brandstapel

lijkschouwing schouwing gedaan door wetsdokter

lijn lengtemaat, 1 lijn heeft verschillende lengten. b.v. gezien 1/8, 1/10 1/12 duim

Lijn 0,21802 cm (lengte maat maten gewichten)

lijndraeyer touwslager

lijndtreckinge zie; lijntreckinge

lijntreckinge erfscheiding

lijnwaet linnengoed, ondergoed

lijspond gewicht van lood uit Lijfland, 1 lijspond = 15 pond, ook; = 1/20 schippond

lijt doorgang, maar ook; overnachten

lijveloos levenloos, dood

limas an apron

limbolarius passementwerker

limbus a shallow boat; a punt

liminiscus a point or stop in a MS

limitatie bepaling

limite afpaling

limiten landpalen, landscheidingen

limiteren bepalen

limo a cartshaft

limus an apron

lina lintea "Anglice lynnen yarne." (Pat. 8 Jac. I., pt. 5, No. 3.)

linare to line

linarium a place where flax is grown

linarius vlas en hennephandelaar

linde linnenook; lengte

lindene linnen

line zie lijn

linea lijn, afkomst, regel, (geslachts)lijn, linie

linea collateralis zijlijn (verwantschap)

linealiter in a straight line

lineare to line

linens libertatis pastoris met de vrijbrief van de pastoor

Linga Linge

lingene vuilnis, modder

lingius of linen

lingua loin

linguaris miles a pursuivant; a knight of the tongue, i.e. a lawyer, &c., as opposed to a knight of the sword, a soldier

liniare to line

linie zie lijnook; oppervlakte maat =ca 0,15 ha,

linie‑regt regelrecht

linieeren lijnen, afstrepen

linifex, ‑ficis linnenwever

linijndoec linnenstof

linitextor linnenwever

link opvolging in graden van bloedverwantschap

links in heraldiek de rechterzijde

linteamen, linthiamen linen stuff; a sheet; an apron; a neckerchief; a ruffband

lintearius zie linarius

linura lining

linus clay

lipsana lipsanum, lypsana, lypsanum, relieken, relikwieën

liquidatie afrekening, effening

liquide week, effen, klaar, bloed, plat‑uit (rond uit, onomwonden), het gene zonder moeiten te reekenen is

liquideren week maken, afrekenen, effenen

liquiritia liquorice

lira a measure of land (Yorkshire)

liripipium the tail of a hood, or the peak of a shoe

lis, litis F proces

lisecleet tapijt, ankbekleding

lista an edge; a strip; a catalogue; lists for a tournament

lisura list (of cloth)

lit du camp zie lit Ó baldaquin

lit Ó baldaquin hemelbed

lit ß lßnge zie lit Ó baldaquin

litania minor de 3 dagen voor hemelvaart

litera schepenbrief

litera, literia litter, straw; a litter; bedclothes

lith lid


litiae See liceae

liticen klaroenblazer

litige(e)ren krakelen, pleiten, twisten

litigieus krakelig, dingtalig, krachtige taal, de door de partijen aan de rechter voorgelegde conclusies

litis finitie

litis finitie als een zaak bij een andere rechter door een vonnis is afgedaan een verzet van een gewezen zaak aanbrengen

litiscontestatie rechtspleging

litiscontesteren zie litiscontestatie

litispendentie het aanhangig zijn van een geding, tijd gedurende welke een proces aanhangig is

litor a dauber

littarum zie littere

littera brief, akte, brieven, oorkonde

litterae brieven

litterae, ‑arum (v. meerv.) brief, akte, oorkonde

litterae dimissoriales geloofsbrieven

litteria, litura See litera

litteris libertatis pastoris met de vrijbrief van de pastoor

liuetenantschap functie van de luitenant.

Livardia / Leovardia Leeuwarden

live vercopen (iet tot enen) het levenslang vruchtgebruik van iets tegen betaling afstaan

lixa kok, zoetelaar, marketenter

lixus boiled

LKA. afk Landeskirchenarchiv

lobbum a large fish in the North Sea, of the cod species

lobeel de onderste rand bij het laken weven

lobia a porch; a gallery

lobium a portico; a lobby

locaal plaatselijk

locagium a lease; rent

locare to let; to hire

locatie verhuring

loccum a lock on a river

lochenine ontkenning

lochia a stone‑loath (cobitis barbatula)

loco in de plaats van, in diens plaats

loco in de plaats van

loco + gen. (cuius loco) in plaats van (in wiens/wier plaats)

locquet lood loketten

locum tenens stadhouder; luitenant, plaatsvervanger, statt-halter

locumtenens centurionis superior eerste luitenant

locumtenens in pensione constitutus tweede luitenant buiten dienst

locuplete(e)ren verrijken

locus plaats, stede

locus communis gemeenplaats

locus sigili plaats van het zegel

locutorium a parlour

loda a load

lodder landloper

loderrein reukwater

lodex mantelmaker

lodium a louvre

loeremier slotenmaker

loerenium a rein

loetghietere loodgieter

loetken loden waarmerk, loodje, merkteken

lofte belofte om iets te geven of te doen, verbintenis. in het bijzonder verstaat men onder lofte : betalingsbelofte, schulderkenning.

loga a truss (?) of hay

loge zie logeren

lõgelner kuiper

logement huisvesting, herberg

logeren huisvesten, herbergen, thuisleggen

loggiare to cut wood into logs (?)

logia a lodge; an outhouse

logiare to lodge, to dwell

logierden logeerden

logijs huisvesting, herberg

logium See logia

loingium, loingnium a lewne, or lune, a strap attached to a hawk's jesses

loke omheining, hek

loken sluiten

lokettum a locket; a flock of wool

lolidodium a cart saddle

lombaerde bank van lening

lombaert geldhandellaar, wissellaar

lombard leentafel houder, tafelhouder, pandbelener, bank van lening

lombart geldschieter, geldhandelaar, woekeraar

lomproer geweer, werd met een lont afgeschoten

Londinium, Londinii Londen, te Londen

Longa Aqua Linge

longe ver (bijw.), verreweg

longellus a coverlet; a long cloak

longitude lengte

longus lang, ver

lonnia a loin

lood gewicht, 1 lood =1/32 pond =ca. 14 gram, in het metriek stelsel 10 gr.

Lood 15,440 gram (Amsterdamse lood) 14,679 gram (Haagse lood). Later 10 gram. (gewicht maat maten gewichten)

looffenis belofte

loop inhoudsmaat voor graan en zout, 1 loop = (kleine) graanmaat = 1/4 zak/viertel ook; 1/16 mud, 1 loop = (grootte) graanmaat =1/36 last ook; gezien 1/48 last (Tessel)ook; in zuid Nederland ook; een oppervlakte maat 1 loop = 50 vierkante roede = 1/8 bunder

Loopense 1615m2 (Bredase loopense), 1420 m2 ('Den Bosche loopense) (oppervlakte maat maten gewichten)

loopensel oppervlaktemaat in Zuid Nederland, 1 lopenstal is ca 1615 m2 (Breda) ca. 1655 (den Bosch)

looper kadastraalboek, erfregister

loopzaat zie loop

loorturf slechte kwaliteit turf

loove afdak, luifel, maar ook; balkon uitsteeksel

lopare to lop

lopens(e) (klein) in zuid Nederland ook; een oppervlakte maat, 1 kleine lopens = 33 1/3 vierkante roede

loquela imparlance; a plea; a suit

loquenda a point reserved by a court for consideration

lorarius zadelmaker, riemensnijder

loreinum a bridle rein

lorema a bridle bit

lorengum, lorenna, lorenum See loreinum

lorica a hauberk

loridium a belt

lorimaria lorimery, bits, buckles, and other metal work for harness

lorimarius a lorimer or loriner; a spurrier; a girdler

losbõcker witbroodbakker

loseninge renten, die ter loseninge staen, renten die losbaar zijn, losrenten

losrente mogelijk aflossing van het geleende

losrenten aflosbare renten, zijn van jongere dagtekening; oorspronkelijk kon de aflossing van de rente niet door de crediteur gevorderd worden: het contract bestond in een rentekoop, het lenen van geld op rente was als woeker verboden. van daar is "oude renten" synoniem met "oude onlosbaer renten."

lotorium a wash‑hand basin

lotrix, lotricis wasvrouw

lottum et scottum lot and scot

loumaent zie laumaent

louwer leerlooier

loven beloven, zich verbinden. in het bijzonder verstaat men onder loven beloven om iets te betalen

Lovene Leuven

Lovinium / Lovania Leuven

loy wet

loyaal wettelijk



Lres afk. Lettres, letteren, letterkunde

Lt afk. livres tournois, toernooiboek?

luberti zuster van à.

lubertus boer vanà..

lubriq flibberig ?, glad

lucarius a woodward; a parker

lucea a taper

lucellus a bier, a hearse

lucernarius a watch dog

luces pike (esox lucius) (pl.)

luchtenmacher lantaarnmaker

lucina a gore in a dress

lucteren worstelen

lucubrum a lantern

lucupletare to enrich

lucus woud

ludator a player

lude magister school teacher

Ludeke Luik

ludi magister schoolmeester

Ludike zie Ludeke

ludimoderator zie ludi magister

Ludovicus Lodewijk, Louis

ludricus a beast of burden

ludslacht volgens de waarde van de munt uit Luik

ludum a device; a motto

ludus spel, school

luecmuer muur om een terrein af te sluiten

Lugdunensis van Lyon of Leids

Lugdunum Lyon

Lugdunum Batavorum, Lugduni Batavorum Leiden, te Leiden

luickinge afsluiting

luif loopruimte onder afdak

luigna a loin

luistol tol op de verkoop van oude kleren

lumbale, lumbare a belt, a girdle

luminarius a dealer in lights; a chandler

luminio lighting

luna III de 3e dag van de maan‑maand

luna quarta decima volle maan, de 14e dag

lunae, dies Monday. Lunae is also used for Monday by itself, not declined, as‑‑infra Lunae, before Monday; and the same is true of the names for the other days of the week

lunae dies maandag



Deel met je vrienden:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina