Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina3/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148
biechtstoel (Fuchs, Weijers)

innotesco bekend wordentenor tenor (scripti): inhoud (van de brief)

tonitru donder, tonitru IV, klassiek: tonitrus IV (Spanoghe, Ravenstein)quid multis? quid multis verbis opus est? waarom is er behoefte aan veel woorden? waarom woorden verspillen? kort en goed (Ravenstein)

deliquium deliquio, animi, wegvallen van de geest, geheugenverlies, toevallen (Ravenstein)

exhomologesis biecht

cum stomacho boos, iracunde, irate

mercatus, us jaarmarkt, markt

nundinae (feriae) week markt, markt, marktdag, kermis

misertus miseritus, misereor, medelijden hebben

almificus weldoend, vriendelijk, welwillend [Latham]

h met horizontale streep door de stok: afkorting: heer

concio preek [Spanoghe]
a.p. - a priori Van vooraf

a.u.c. - ab urbe condita / anno urbis conditae Vanaf de stichting van de stad (Rome)

Acad. - academia Academie

Acc. - accepi Ik heb aangenomen

A.S.S.(S.) - Acta Sanctorum Levens van heiligen

a.u.s. - actum ut supra Gedaan als boven

ad fin. - ad finem Bij het einde (van de pagina)

a.h.d. - ad hoc deputatus Hiertoe benoemd

ad inf., ad infin. - ad infinitum Naar het oneindige

a.i., ad int. - ad interim In de tussentijd

ad lib., ad libit. - ad libitum Naar believen

ad loc. - ad locum Naar de plaats

A.M.D.G. - Ad maiorem Dei gloriam Tot groter eer van God Motto van de jezuïeten

ad val. - ad valorem Naar waarde

a.v. - ad vocem Zie bij dat woord

ae., aet., aetat. - aetatis Op/in de leeftijd van

aet.su., A.S. - aetatis suae Van zijn/haar leeftijd

agit. - agita Schud

a.m. - amica manu Door vriendenhand (bezorgd)

A. - anno In het jaar

A.A.S. - anno aetatis suae In het jaar van zijn/haar leeftijd

A.a.C. - anno ante Christum In het jaar vóór Christus

A.C. - anno christi In het jaar van Christus Dus in onze tijdrekening

A.C. - anno currente / anni currentis In het lopende jaar

A.D. - anno domini In het jaar des heren

A.F. - anno futuro / anni futuri In het komende jaar

A.H. - anno Hegirae In het jaar van de Hedsjra

A.M. - anno mundi In het jaar van de wereld

A.R. - anno regni In het jaar van het bewind

A.S. - Anno Sancto In het heilige jaar, jubeljaar

a.c. - ante cenam Vóór een maaltijd

A.C. - ante christum Vóór christus

a.d. - ante diem Vóór de dag

A.M. - ante meridiem Vóór de middag

A.M. - ante mortem Vóór de dood

aq - aqua Water

a.d. - aqua destillata Gedestilleerd water

Ag - argentum Zilver

A.B. - Artium Baccalaureus Bachelor of Arts

A.M. - Artium Magister Master of Arts

a.l. - aure laeva Linkeroor

a.d. - aure dextra Rechteroor

a.s. - aure sinistra Linkeroor

a.u. - aure utra Elk oor

Au - aurum Goud

A.E.I.O.U. Austriae est imperare orbi universo Het is (eigen) aan Oostenrijk over de hele wereld te regeren Motto van Frederick III (alle 5 de klinkers)

B.A. - Baccalaureus Artium Bachelor of Arts

B.D. - Baccalaureus Divinitatis Bachelor of Divinity

B.L. - Baccalaureus Legum Bachelor of Laws

B.Lit. - Baccalaureus Lit(t)erarum Bachelor of Literature

B.M. - Baccalaureus Medicinae Bachelor of Medicine

B.Mus. - Baccalaureus Musicae Bachelor of Music

B.Phil. - Baccalaureus Philosophiae Bachelor of Philosophy

B.S., B.Sc. - Baccalaureus Scientiae Bachelor of Science

B. - beatus / beata Zalige

B.L. - Benevole Lector Welwillende lezer

Bibl. - Biblia De Bijbel

b.i.d. - bis in die Twee keer op een dag

c.q. - casu quo In welk geval; in geval van

C.M. - Chirurgiae Magister Master of Surgery

ca., cir., circ. - circa Ongeveer

cod. - codex Wetboek; handschrift, oorkonde

coll. - collatio / collatis Na vergelijking

cf., conf. - confer Vergelijk

C.s.s.R. - Congregatio sanctissimi Redemptoris Congregatie van de Allerheiligste Verlosser

c. - cum Met

C.O.B.Q. - cum omnibus bonis quiescat Moge hij met alle goede zielen rusten

c.s. - cum suis Met de zijnen

Cu - cuprum Koper

c.m. - currente mensi In de lopende maand

c.m. - currentis mensis Van de lopende maand

D - dabam Ik gaf

D.D.D. - dat, donat, dedicat Hij/zij geeft, schenkt, draagt op

dat. - datum Gegeven, uitgevaardigd

d.d. - de dato Vanaf de datum

deb. - debet / debent Debetzijde balans; schuld

d.s.p. - decessit sine prole Stierf zonder nakomelingen

D.G. - Dei Gratia Gods Genade Staat op munten van Canada

del. - deleatur Men schrappe

del. - delineavit Hij/zij heeft het getekend

D.T.'s - Delirium tremens Dronkemanswaanzin

d. - denarius Romeinse zilveren munt van oorspronkelijk 10, sinds de tijd v.d. Gracchen 16 asses

D.F. - Deo favente Onder begunstiging van God; Zo God het begunstigt

D.O.M. - Deo Optimo Maximo Aan God, de Beste en de Grootste gewijd Tempelopschrift

D.V. - Deo volente Zo God wil

D.G. - Deos gratias Gode zij dank

D - dies Dag

D.M. - dis manibus Aan de goddelijke schimmen Grafschrift

D.D. - Divinitatis Doctor Doctor of divinity

D.J.U. - Doctor juris utriusque Doctor in de beide rechten

D.Lit. - Doctor Litterarum Doctor of Literature

D.M. - Doctor Medicinae Doctor of Medicine

dra. - doctoranda doctoranda

drs. - doctorandus doctorandus

Da. - domina Vrouwelijke domineeD.O.M. Domino Optimo Maximo Aan de Heer, de Beste en de Grootste, gewijd Tempelopschrift, motto benedictijnse orde

Ds. - dominus dominee

D.D. - donum dedit Hij/zij gaf een geschenk

ead. - eadem Dezelfde (vrouwelijke) auteur als hiervoor

ed. - edidit hij/zij heeft uitgegeven

ed. - editio uitgave

E.M.V. - egregiae memoriae vir Een man van uitstekend geheugen

E., Em, emer. - emeritus emeritus

E.Q.R. - Eques Romanus Romeinse 'bijna-adel', ridderstand

e.e. - errore excepto behoudens vergissing(en)

et al. - et alii / et alia En anderen

etc. - et cetera enzovoort

et seq. - et sequens / et sequentes / et sequentia En het volgende

et ux. - et uxor En echtgenote

E. - evocatus Opgeroepen, benoemd

ex lib. - ex libris Uit de boeken van

e.o., ex off. - ex officio ambsthalve

excud. - excudit Hij/zij sloeg dit uit

e.g. - exempli gratia bij voorbeeld

Exod. - exodus uitgang, uittocht

extr. - extractum uittreksel, aftreksel

f., fec. - fecit Hij/zij heeft het gemaakt

f. - femininum Vrouwelijk

Fe - Ferrum Ijzer

ft. - Fiat Het geschiede!

F.D. - Fidei Defensor Verdediger van vertrouwen/geloof Motto Engelse Koningen

F.C.O. - Finis coronat opus Het einde kroont het werk Eind goed, al goed

fl. - Floruit Hij/zij blonk uit

ff. - Foliis Op de (volgende) pagina's

f.r. - folio recto (Op de) rechterzijde (van het papier)

f.v. - folio verso (Op de) linkerzijde (van het papier)

fr., Fr. - frater broeder

G. - Gallica / Gemina Legioen van de Galliërs Aanduiding van legioenen

G.I. - Germania Inferior Het onderste deel van Germanië

G.S. - Germania Superior Het bovenste deel van Germanië

G.M., Gl.M., Glor. Mem. - Gloriosae Memoriae Roemrijker gedachtenis

gt. - gutta Druppel

gtt. - guttae Druppels

hab. corp. - habeas corpus Jij mag het lichaam hebben

h - herba Kruidh met horizontale streep door de stok: afkorting: heer

H.J.S. / H.I.S. - hic iacet sepultus Hier ligt begraven

H.R.I.P. - hic requiescit in pace Hier rust in vrede

h.s. - hic situs Hier ligt begraven

h.a. - hoc anno Dit jaar

h.e. - hoc est Dat is, dat beduidt

h.l. - hoc loco Op deze plaats

h.l.s.e. - hoc loco sepultus est Op deze plaats ligt begraven

h.s. - hoc sensu In deze zin

h.t. - hoc tempore Tegenwoordig

h.c. - honoris causa Als blijk van eer

h - hora Uur

h.l.q.c. - hora locoque consueto Te gewoner tijd en plaats

h.s. - hora somni Bedtijd

h.a. - huius anni Van dit jaar

ib., ibid. - ibidem Op dezelfde plaats

i.e. - id est Dat is

id. - idem Dezelfde, hetzelfde

I.H.S. - Iesus hominum salvator Jezus de Redder der mensen

I.H.S. - Iesus hortator sanctorum Jezus de Vermaner der heiligen

I.N.R.I. - Iesus Nazaraeus/Nazarenus Rex Iudaeorum Jezus de Nazarener, koning der Joden

imp. - imperator Opperbevelhebber, keizer

impr. - imprimatur Het worde afgedrukt

i.c. - in casu In dit geval

I.H.S. - In hoc salus Hierin ligt het heil, de zaligheid

I.H.S. - In hoc signo (vinces) In dit teken zult gij overwinnen Motto van Constantijn de Grote

i.l. - in loco Ter plekke

i.m. - in margine Op de rand

I.M. - in memoriam Ter gedachtenis

I.N.D. - In nomine Dei/Domini In naam des Heren

i.p.i. - In partibus infidelium In het land der ongelovigen

i.v. - In voce Op dat woord

infr. - Infra Onder

inv. - Invenit Hij/zij heeft het uitgevonden

i.f. - ipse fecit Hij heeft het zelf gemaakt

I.C.D. - Iuris Civilis Doctor Doctor of Civil Law

I.D. - Iuris Doctor Doctor of Laws

I.U.D. - Iuris Ultriusque Doctor Doctor of both Civil and Canon Law

Ictus - iurisconsultus Rechtsgeleerde

jr. - Junior De jongere

L.D. - Laus Deo Gode zij lof

L.D.S.P. - Laus Deo, salus populo Gode zij lof, en aan het volk heil

L.B. - lector benevole welwillende lezer

L.S. - Lectori salutem De lezer gegroet

l.a. - lege artis Volgens voorschrift

L.D. - Legum Doctor Doctor of Laws

lb. - libra pond

l.c. - loco citato Ter aangehaalde plaats

L.S. - locus sigilli Plaats van het zegel

loq. - loquitur Hij/zij/het spreekt

lm - lumen licht, lichteenheid

lx - lux Licht, lichteenheid

M.A. - Magister Artium Master of Arts

mand. - mandatum Mandaat

M.P. - manu propria Met eigen hand

M.D. - Medicinae Doctor Doctor of Medicine

M.M. - Memento mori Gedenk te sterven Gefluisterd in het oor van een generaal tijdens een triomftocht

m. - meridies 12 uur in de middag

m.ft. - misce et fiat Mix en maak

m.o. - modus operandi Wijze van handelen

m.m. - mutatis mutandis Met de nodige veranderingen (voor een ander geval)

Na - natrium Natrium

nem. con. - nemine contradicente Niemand tegensprekend

N.P. - nisi prisus geen protest

N.N. - nomen nescio De naam weet ik niet

n.l. - non liquet De zaak is niet duidelijk

non obst. - non obstante Niettegenstaande

n.p.o. - non per os Niet door de mond

non pros. - non prosequitur Hij/zij vervolgt niet

n.r. - non repetatur Het wordt niet herhaald

non seq. - non sequitur Het volgt niet

N.B. - nota bene Let wel

Num. - numeri Boek der getallen

no. - numero Bij nummer

ob. - obiit Hij/zij is gestorven

o.d. - oculo dextro Rechteroog

o.l. - oculo laevo Linkeroog

o.s. - oculo sinistro Linkeroog

o.u. - oculo utro Elk oog

op. cit. - Opere citato In het aangehaalde werk

op. - Opus Werk

O. Carm. (C.) - Ordo Carmelitarum (Calcaetorum) Orde d. (geschoeide) karmelieten

O. Carm. (D.) - Ordo Carmelitarum (Discalcaetorum) Orde d. (ongeschoeide) karmelieten

O. Cist. - Ordo Cisterciensium Orde der cisterciënzers

O.C.S.O. - Ordo Cisterciensium Severioris Observantiae Orde der trappisten

O.E.S.A. - Ordo Eremitarum Sancti Augustini Orde der augustijnen

O.F.M. - Ordo Fratrum Minorum Orde der minderbroeders

O.F.M.C. - Ordo Fratrum Minorum Capucinorum Orde der kapucijnen

O.P. - Ordo Predicatorum Orde der predikheren

O.S.Cr. - Ordo Sanctae Crucis Orde van het H. Kruis

O.S.B. - Ordo Sancti Benedicti Orde van de H. Bendictus

p. - pagina Bladzijde

p. - pater Vader

p.p. - pater patriae Vader des vaderlands

p. - patres Vaderen

p. - patriae Des vaderlands

per an. - per annum Per jaar

p.d. - per diem Per dag

p. expr. - per expressum Door een afzonderlijke bode

p.o. - per os Door de mond

Ph. D. - Philosophiae Doctor Doctor of Philosophy

p.m. - piae memoriae Zaliger gedachtenis

p. - pius Vrome

Pb - plumbum Lood

pl. - pluralis Meervoud

p.m. - plus minus Ongeveer

p. - pontifex Opperpriester

p. - populus Volk

p.c. - post cenam Na een maaltijd

p.m. - post meridiem Na de middag

P.S. - post scriptum Naschrift

p. - primo Ten eerste; de eerste dag van de maand

P.D. - pro deo Om Gods wil, gratis

p.m. - pro memoria Tot herinnering

p.r.n. - pro re nata Voor de geboren zaak

pro. tem. - pro tempore Tijdelijk

p.m. - propria manu Eigenhandig

prox. - proximo mense Volgende maand

quaer. - quaeritur Er wordt gevraagd

quaest. - quaestio Kwestie

q.q. - qualitate qua In de genoemde hoedanigheid

q.l. - quantum libet Zoveel als men belieft

q.p., q.pl. - quantum placet Zoveel als men wil

q.s. - quantum satis/sufficit Zoveel als genoeg is

q.v. - quantum vis Zoveel je wilt

q.d. - quaque die Elke dag

q. - quasi Alsof

q.i.d. - quater in die Vier keer per dag

q.e. - quinta essentia Kwintessens

q.a. - quod attestor Wat ik getuigQ.B.F.F.Q.S. Quod bonum, felix faustumque sit Wat goed, gelukkig en gezegend moge zijn

q.e.d. Quod erat demonstrandum Wat bewezen moest worden Hoor je na een wiskundig bewijs neer te zetten

q.e.f. quod erat faciendum Wat gedaan moest worden

Q.F.F.Q.S. Quod felix, faustumque sit Wat gelukkig en gezegend moge zijn

q.v. - quod vide Wat je ziet

R. - recipe Neem

R. - Regina/Rex Koning(in)

resp. - Responde Antwoord

R.I.P. - Resquiescat in pace Moge hij/zij in vrede rusten

R.D. - Reverendus Dominus / Reverende Domine Eerwaarde heer

R.P. - Reverendus/Reverende Pater Eerwaarde vader

R.I. - Romanum Imperium Het Romeinse Rijk

S.S. - Sacra Scriptura De Heilige Schrift

S.T.B. - Sacrae Theologiae Baccalaureus Bachelor of Sacred Theology

S.T.D. - Sacrae Theologiae Doctor Doctor of Sacred Theology

S.T.P. - Sacrae Theologiae Professor Professor of Sacred Theology

S.M.C. - Sacri ministerii candidatus Kandidaat tot de heilige dienst

S. - Salus Heil

S.P.D. - Salutem plurimam dicit Hij groet u zeer

s.v.(v.) - salva venia (verbo) Met verlof (gezegd)

s.s.t.t. - Salvis titulis Behoudens de titels

S.E.C. - Salvo errore calculi Behoudens rekenfouten

S.E. & O. - Salvo errore et omissione Behoudens fouten en misstellingen

S.H. & S. - Salvo honore et stipendio Met behoud van eer en jaarwedde

S.H. & T. - Salvo honore et titulo Met behoud van eer en titel

salv. tit., s.t. - Salvo titulo Behoudens de titel

sc. - scilicet Namelijk

scr. - scripsit Hij/zij heeft het geschreven

sculps. - sculpsit Hij/zij heeft het gegraveerd

s.i.d - semel in die Eens per dag

ss - semis Een half

sen. - Senator Senator

S.C. - Senatus Consultum Besluit van de Senaat

S.C.U. - Senatus Consultum Ultimum Laatste besluit van de Senaat

S.P.Q.R. - Senatus Populusque Romanus De Romeinse Senaat en het Romeinse Volk

seq., sq. - Sequens De/het volgende

s.o.s. - si opus sit Als het nodig is

sign. - signatum erat Was ondertekend

s., sign. - signetur Wordt ondertekend

S. - Signum Teken

s.d. - sine die Zonder een dag (aan te wijzen)

s.p. - sine prole Zonder nageslacht

S.I. - Societatis Iesu (Lid) van de jezuïetenorde

S.D.G. - Soli Deo Gloria Aan God alleen de eer

s. - solidus Romeinse gouden munt

Sn - stannum tin

stat. - statim Meteen

s.s.s. - stratum super stratum Laag boven laag

s.v. - sub voce Onde het/dat woord

sup. - Superior Superieur

sup. - Supra Boven

tal. - talis Dergelijk

t.i.d. - ter in die Drie keer op een dag

test. - testamentum Laatste wil

Th. C. - Theologiae candidatus Kandidaat in de theologie

Th. Dr. - Theologiae doctor Doctor in de theologie

tit. - titulus Titel

tom. - tomus Elk deel van een boekwerk

t.t. - totus tuus Geheel de jouwe

t.b. - tubercle bacillus Tuberculose

ult. - ultimo Op de laatste dag

u.m. - ultimo mense Laatste maand

U.D. - ut dictum Zoals gezegd

u.i. - ut infra Zoals beneden

u.r. - ut retro Zoals op de keerzijde

u.s. - ut supra Zoals boven

v. - vale Wees gegroet

v.c. - verbi causa Bijvoorbeeld

V.D.M. - verbi divini minister Predikant

v.g. - verbi gratia Bijvoorbeeld

vs. - versus Tegen

v., vert. - verte Keer om

v.c. - vi coactus Door geweld gedwongen (bijvoorbeeld bij onvrijwillig geplaatste handtekening

v., vid. - vide / videatur Zie (na), men zie

v.s. - vide super Zie boven

vdt. - videlicet Namelijk

vt. - vidit Hij heeft het gezien

voc. - voce Op het woord

V.D. - volente Deo Met Gods wil

vol. - volumen Een deel van een boekwerk

v. - votum Stem

vox pop. - vox populi De stem van het volka batis Stalknecht, knecht die paarden voedert

abbas Abt

abbatessa Abdis

abbatissa Abdis

abenarius Ketelsmid

abiectarius Schrijnwerker

abra Kamenier, slavin, concubine

Abstetrix Vroedvrouw

Accisor Inner van accijns

Accola Kolonist

Actionarius Kramer, winkelier, beambte in domein

Actor Aanklager

Actuarius Actuaris, administrateur, schrijver

Acuciator, Acuminator Slijper

Acufex Speldenmaker

Acupictor Zijdewever

Aedilis Kerkmeester

Aedillus Kerkmeester

Aedilus Kerkmeester

Aedituus Koster, misdienaar, klokkenluider, kerkwachter

Adiunctus Bezitter/bekleder (van ambt)

Adminiculator Aalmoezenier, hofprediker, pauselijke beheerder van aalmoezen, armenverzorger

Adminstrator (ambtelijk) Bestuurder

A(d)miralus Admiraal

Adpromissor Borg, garant

Adscriptor glaebae Lijfeigene ("bij de grond gerekend")

Adscriptus glebae Grondhorige

Adumbrator Tekenaar

Advena Vreemdeling

Advocatus Advocaat, beschermer

Affirmator Borg

Agaso Ezeldrijver, stalknecht

Agittarius Boogmaker

Agnatus Bloedverwant van vaderskant

Agrestis Boer

Agricola(tor) Landbouwer, boer

Agrimensor Landmeter

Alabastrarius Albastwerker

Albator Bleker

Alchimista Alchemist

Amasia Liefje

Ambactiator, ambassiator Ambassadeur

Ambubaya Badknecht, badmeid, masseur, masseuse

Amigarius, amireus Admiraal

Ammannus Ambtenaar van hertog van Brabant

Alienigenus Buitenlander, vreemdeling

Altarista Kapelaan

Alumnus Scholier

Alutarius Zeemschoenmaker, zeemleerfabrikant

Ampularius Flessenmaker

Ancilla Dienstbode, dienstmaagd

Annonarius Korenkoper, korenhandelaarAnnularius Malienkoldermaker

Antecessor Voorganger

Antesignarius Sergeant-majoor

Antipapa Tegenpaus

Antistes Pastoor, bisschop, opziener, hogepriester

Antropomorfita Beeldhouwer, kunstschilder, "maelre"

Apiarius Bijenhouder, bieman

Apodix Prostituee

Apothecarius Winkelier, drogist, apotheker

Apparitor (lagere) Ambtenaar

Appretiator Taxateur

Approbator Getuige

Appromissor Borg

Arator Landbouwer, ploeger

Arbiter Scheidsman

Arbitrator Scheidsrechter

Arborator Boomkweker, boomgaardenier

Arcarius Kassier, kistenmaker, kastenmaker

Archetypus Uitvinder, auteur

Archepincernarius Opperschenker

Arcuarius Boogmaker

Argentarius Bankier, zilversmid, wisselaar

Archiater Geneesheer

Archidux Aartshertog

Architector Bouwmeester

Archiepiscopus Aartsbisschop

Archipontifex Aartsbisschop

Archipresbyter Aartspriester

Arcolarius Schrijnwerker

Arcularius Timmerman

Armarius Bibliothecaris, archivaris

Armaris Boekwaarster in klooster

Armator Wapensmid

Armentarius Melkveehouder

Armiductor Schermmeester, legeraanvoerder

Armiger Wapendrager, schildknaap

Arrendator Pachter

Artifex Handwerksman

Artifex loricarius Riemenmaker

Artista Handwerksman, kunstenaar

Asinarius Ezeldrijver

Assator Kok

Assertor Advocaat, afgevaardigde

Assessor Bijzitter (in raad/rechtbank)

Assignatus Gemachtigde

Astrologus Astroloog

Astronomus Astronoom

Aucellator Vogelaar. valkenier

Auceps Vogelaar

Auctionarius Handelaar, koopman, vendumeester

Auctionator Handelaar, veilingmeester

Auctor Rechtsvoorganger

Auditor Auditeur, toehoorder, bijzitter, scholier

Augur Vogelwichelaar, waarzegger

Aulicus Hoveling

Aurarius Goudsmid

Aurifaber Juwelier, goudsmid

Aurifodinarius Goudgraver = putjesschepper

Aurifex Goudsmid

Auriga Voerman

Aulae praefectus Hofmeier, majordomus

Auspex Vogelaar, waarzegger

Avocatus Advocaat, voogd

Baccalarius Knecht, vazal

Baccalaureus Geleerde, academicus

Baiulus Bode

Baiulus litterarum Postbode

Balistarius Boogschutter

Balistifex Boogschutter

Ballator Danser

Ballivus Baljuw

Balneator Badmeester

Bannitus Vogelvrijverklaarde, balling

Barbaricus Zijdewerker

Barbarius Barbier

Barbitonsor Baardscheerder, barbier

Barmannus Wijndrager

Baro Vrijheer

Bastonerius Stafdrager, roedrager

Beccarius Slager, chirurgijn

Bedellus Gerechtsdienaar, pedel

Begina, beghina Begijn

Beguina Beginn

Bellator Krijgsman

Belligerator Krijgsman

Beneficarius Priester met inkomsten uit beneficie, beneficiant

Bercarius Schaapherder

Bergarius Schaapherder

Bibliopola Boekverkoper

Bibliothecaris Bibliothecaris

Bibliothecarius Bibliothecaris

Bigarius, bigator Karreman, kruier

Bladarius Graanhandelaar

Bordelarius Bordeelhouder

Borsator Beurzenmaker

Braxator Brouwer

Braxiator Brouwer

Bullator Geheimschrijver

Burgarius Burger

Burgensis Burger

Burggravius Burchtgraaf

Burgimagister Borgemeester

Bursarius Kassier, schatmeester, beurzenmaker

Bursius Beurzenmaker

Buticularius Keldermeester

Caballarius Paardenknecht

Cacabarius Ketelaar

Cacaborum malleator Pannengieter

Cacubarius Kachelmaker

Caelator, celator Graveur, stempelsnijder

Caelebs, coelebs Vrijgezel

Caementarius Steenkapper, metselaarDeel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina