Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina27/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   148

eveninge zie eveninghem

eveninghem waag, bascule, stadswaag

eveniÙren geschieden, gebeuren, overkomen, toevallen

evenmate maat voor haver en andere granen

evenrente schuld of rente in haver uit te betalen

evenschoof haverschoof

evenschult evenrente

evensester een bepaalde maat voor haver

eventaag onafgebroken, langdurig

eventio profits (of a church)

eventus uitkomst, geval

everhuus varkenskot, zwijnenstal

everswijn wild varken

evertuÙren pogen, bezig houden, oefenen

evictie uitwinning, afwinning (door overwinning)?

evictie (Lat. evincere) uitwinning, rechtsvordering waardoor een eigenaar zijn eigendom kan verliezen ten gunste van een ander die beter recht heeft

evident openlijk, blijkbaar, zeer duidelijk

evidentie schijnbaarheid, klaarblijkelijkheid

evinceren uitwinnen, overtuigen

evitaneus eternal

eviteren mijden, schuwen

evitieren vermijden, ontgaan, ontwijken

evocatie uitdaging. ook, klacht van geweigerd recht

evoce(e)ren uitdagen

ewagium toll paid for water passage

ewanglia the gospels

ewech weg

ex uit

ex uit, afkomstig van, tengevolge van, op grond vanex uit, sinds, tengevolge van, op grond van

ex from


ex staat voor; uit, afkomstig van de plaats ......

ex kind van

ex altera anderzijds, grenzend aan, langs de andere zijde

ex altera anderszijds, langs de andere zijde, grenzende aan

ex altera (parte) along the other side

ex commissione pastoris in opdracht van de pastoor

ex debilitate senectus uit seniliteit, wegens zijn ouderdom

ex debilitate senectus wegens seniliteit

ex dictis dicendis uit hetgeen gezegd is en gezegd moest worden

ex dictis dicendis uit het geen gezegd is en gezegd moest worden

ex eodem morbo tengevolge van dezelfde ziekte

ex eodem morbo tengevolge van dezelfde ziekte

ex febri(s) door koorts

ex fluxa sanguinis door een bloeding

ex fornicatione conceptus uit onwettige verhouding geboren

ex gratia bij wijze van gunst

ex hac van deze, van hier

ex hac van hier, van deze, uit onze (parochie)

ex hac misera vita decessit Domino ging van dit droevige leven naar de Heer

ex hac misera vita decessit in Domino ging van dit droevig leven naar de Heer

ex hac vita ad aeternam transivit ging over van dit leven naar het eeuwige

ex hac vita emigravit nam afscheid van dit leven

ex hac vita ad aetemam transivit van uit dit leven ging hij over naar het eeuwige

ex hoc van hier

ex hoc van hier, van deze, uit onze (parochie)

ex ictu equi getroffen door een paardenhoef

ex ictu equi getroffen door een paardenhoef

ex longa infirinitate ten gevolge van een lange ziekte

ex longa infirmitate tengevolge van een lange ziekte

ex maligna febri ten gevolge van een kwaadaardige koorts

ex malignafebri ten gevolge van een kwaadaardige koorts

ex nobili officio op grond van het edele ambt (van de rechter)

ex nomine officio ambtshalve afwijzende

ex offcio ambtshalve

ex officio op grond van zijn ambt

ex officio uit hoofde van zijn ambt, van ambtswege

ex parte + gen. namens

ex primo thoro uit het eerste (huwelijk) bed

ex professo openlijk, met voordracht

ex quo uit het welk, (bv uit dit huwelijk)

ex secundo thoro uit het tweede (huwelijk) bed

ex tab(b)e door tering

ex tabbe zie ex tabe

ex tempore uit de vuist, met haast

ex testamento (erfgenaam) op grond van een testament

ex thoro illegitimo uit een onwettige verbintenis

ex una grenzend aan, langs de zijde, enerzijds

ex una (parte) along the one side

ex variolis wegens pokken

ex voto ten gevolge van een gelofte

ex vulnere door een wond

ex(s)tinctus overleden

exacte gauw, nauwkeurig, doorwrocht

exactie afeisen, afpersing, schatting

exactioneren schatten, overschatten, afdwingen

exactiones et tallia schot en lot

exactor belastinginner, belastingheffer, belastingontvanger

exaggeratie een vergadering

exaggereren vergroten, ophopen

exallar an axletree (?),

exaltatio kruis verheffing, 14 september

Exaltatio Crucis Kruisverheffing, 14 september

exalteren verhogen, verheffen

exame een ondervraging

examen onderzoek, proef

examinatie zie examen

examinatie (scherpe) ondervraging op de pijnbank

examinatio ondervraging

examinatoir (Lat. exaniinare) dienende tot ondervraging

examinatoir dienende tot ondervraging

examinator iuste mensure ijkmeester

examineren (Lat. examinare) ondervragen

examineren beproeven, ondertasten, toetsen, ondervragen

examitum samite, a silk stuff, sometimes interwoven with silver or gold; also used for an amice

exarare, exarata, exaratum, exarantur to print, printed (lit. "ploughed up") (Gallica lingua, & deinde Latina exarata = Printed in French, and then in Latin; Evangelia characteribus Syriacis exarata = The Gospels printed with Syriac type) (technische term boekdrukken)

exartum See assartum

exaudi 6e zondag na Pasen, ook 4e na Drievuldigheid

exbannire to banish

exbrancatura outer branches

excacta, excaeta an escheat

excaldare to scald

excambia exchange

excambiare to exchange

excambiator an exchanger; a broker

excambium an exchange

excarletum scarlet

excaturizare to scald

excaudare to scald

excavatie het uithouden

excaveren uithouden

excayare to escheat

excederen te boven gaan

excelleren boven uitsteken, overtreffen, uitmunten, te boven gaan

excenderen buiten zinnen raken

exceptie verweerschrift, tegenwerping in rechte, uitneming, uitzondering, verzet

exceptie (Lat. exceptio) uitzondering; verweermiddel voor het gerecht

exceptie declinatoir uitzondering, tegenwerping,

exceptie dilator vertragend uitstel

exceptie peremptoir onherroepelijk laatste (beslissende) tegenwerping

exceptien verweren, uitzonderingsgronden

excertitie bezigheid

exces overdaad, overmaat

excijnsloodje stukje gemerkt lood, teken dat de accijns betaald waren

excijs accijns

excindere uit‑ of weghalen (bij een bevalling)

excipient (Lat. excipere) degene die een exceptie opwerpt

excipieren uitzonderen

excipiÙren uitzonderen, uitnemen

excissus weggehaald (bijv. kind bevrijd uit de baarmoeder bij de geboorte)

excissus weggehaald. (b.v. kind uit de baarmoeder gehaald tijdens de geboorte)

exciteren opwekken, gaande maken, verwekken

excl afk. excellentie

exclamator omroeper, venter

exclameren uitroepen, uitschreeuwen

excluderen uitsluiten, afzonderen, buitensluiten

exclus uitgezonderd

exclusa See esclusa

exclusagium See esclusagium

exclusijf onbegrepen, buitengesloten

excluus zie exclusijf

excogiteren bezinnen?, verzinnen

excommissione pastoris in opdracht van de pastoor

excommunicatie gemeenteverbanning, uit de kerk verbannen, kerkban

excommuniceren bannen, uitsluiten, uit de gemeente bannen

excoriator leerlooier, vilder

excrustare to remove the crust of; to spoil

excubie afpersing

excudebat/nt/tur/ntur, excusa/ae/um printed, was printed (Excudebat atque venebat Timotheus Green MDCCLI = Timothy Green printed and sold [this book] in 1751; Excudebatur Salmanticae in officina Andreae Ó Portonarijs = [This book] was printed in the shop of Andreas Ó Portonariis; Excusum Moguntiae = Printed at Mainz; Excusae Argentinae = Printed at Strasbourg) (technische term boekdrukken)

excudere, excudi, excusum drukken (boek)

excudia a swinglestock, a wooden instrument used in beating flax

exculpator reorum vrijpleiter van de verdachten

excurtare, excurtiare to dock the tail of a horse or dog

excusa/ae/um, excudebat/nt/tur/ntur printed, was printed (Excudebat atque venebat Timotheus Green MDCCLI = Timothy Green printed and sold [this book] in 1751; Excudebatur Salmanticae in officina Andreae Ó Portonarijs = [This book] was printed in the shop of Andreas Ó Portonariis; Excusum Moguntiae = Printed at Mainz; Excusae Argentinae = Printed at Strasbourg) (technische term boekdrukken)

excusare verontschuldigen

excusatie niet schuldig verklaren

excusatorius containing or giving an excuse

excusor printer (Apud Antonium Bladum Pontificis Maximi excusorem = In the office of Antonius Bladus, printer of the Pope) (technische term boekdrukken)

excussio driving out; sometimes used for rescue; thrashing corn

excussorium See excudia

excusum zie excudere

executeren het uitoefenen van zijn ambt, zijn werk doen, een vonnis uitvoeren, uitrechten, tot voldoening dwingen, te werk leggen

executeren (Lat. exsequor) (een vonnis) uitvoeren; een vordering gerechtelijk innen, eventueel door verkoop van goederen van de debiteur; ter dood brengen

executeur uivoerder, een pander, deurwaarder

executeur (Lat. exsecutor) uitvoerder, hoofd der politie van het gerecht

executie executie, uitvoering, uitwinning

executie (Lat. exsecutio) voltrekking van een vonnis (civiel of crimineel)

executorien brieven inhoudend het bevel van het hof om een vonnis te executeren

exelerarius a cup bearer

exempel voorbeeld

exempel (Lat. exemplum) (afschrikwekkend) voorbeeld

exemplificare to copy

exempnium, exennium a present; a new year's gift

exempt vrij, uitgenomen, bevrijd

exemptie bevrijding, vrijdom, het niet vallen onder zeker gezag of voorschrift

exemt er uit genomen

exequeren vervolgen, volbrengen

exequiae uitvaart, rouwstoet

exequiae uitvaart

exequiae uitvaart

exercabel afgrijselijk, verfoeilijk

exerceren (Lat. exercere) uitoefenen

exerceren exerciteren?, oefenen, bedienen, bezig houden

exercitie (Lat. exercitie) uitoefening

exercitiegenootschap een militaire organisatie of vrijkorps, opgericht op initiatief van de patriotten. doel, bewapening van burgers voor verzet tegen het Oranjegezinde leger en schutterijen

exercitor die een beroep uitoefent, een zaak drijft, een werk uitvoert, een bezigheid verricht, een vak beoefent

exercituale a heriot

exercitus leger

exeuntium uitgaan, verlaten

exeuntium sacramenta de sacramenten der stervenden

exeuntium sacramentis munitus voorzien van de sacramenten der stervenden

exeuntium sacramentis munitus voorzien van de sacramenten der stervenden

exeuntium sacramentis.munitus voorzien van de sacramenten van de stervenden

exeuntium zie: exire

exfebri(s) door koorts

exfluxu sanguinis door een bloeding

exfomicatione conceptus (vrw.‑a) uit onwettige verhouding geboren

exfrediare to break the peace

exhaustus uitgeput

exhaustus uitgeput

exhaustus uitgeput

exherederen onterven

exheridatie zie exherederen

exhibe(e)re uitgeven

exhibeerde het voorgelegde, ook aangereikte

exhibere to provide food and lodging for, to entertain

exhiberen (Lat. exhibere) vertonen

exhiberen vertonen, inschrijven, het voor de dagbrengen, aanbieden, vertonen, bijbrengen, voordragen, voor den dag brengen

exhibitie aanwijzing, opwijzing?, voordragen

exhibitio entertainment; provision

exhibitum getoond, uitgeven

exhortatie vermaning

exhorteren aanmanen, aanporren, vermanen

exigenda a writ of exigent

exigendarius an exigenter, an officer of the Court of Common Pleas

exigendis, in in exigent

exigentie vordering, eis, vereist

exigeren afeisen, afvorderen

exii zie exire

exilie ban, uibanning

exilium waste, ruin

eximeren vrijkopen, uitkopen

eximius voortreffelijk

eximius voortreffelijk

eximius ac doctissimus dominus de hoogachtbare en geleerde heer

eximius ac doctissimus de hoogachtbare en geleerde heer

eximperatrix late empress

exire eindigen, sterven

exire uitgaan, verlaten

exire to issue

exire, exii, exitum uitgaan, verlaten

existentie wezenlijk, werkelijkheid

existeren in wezen zijn

exitum zie exire

exitus issue, in all senses, family, result, expenditure; entrails

exitus dood, het heengaan

exitus dood

exitus exit, decease, pass away

exitus letalis dodelijke afloop

exkippare, exkiupare to equip; to embark

exkrement uitwerpsel

exlegalitus outlawed

exlegare to outlaw

exnunc vanaf nu

exnunc vanaf nu

exnunc van nu af aan

exonereren ontladen, ontlasten

exonereren (Lat. exonerare) ontlasten, van een lastgeving ontheffen

exonium See essonia

exorcista an exorcist, a benett, one of the lesser orders of the church

exordinare to degrade

exorneren oppronken ?, uitrusten

expectatio verwachting van Maria, 18 december

expedatus, expedicatus having the feet cut off; hambled, lawed

expediencia management

expedient afgerecht, gevoeglijk, bekwaam

expedieren (Lat. expedire) afhandelen, afdoen, beslissen

expeditamentum hambling

expeditare to hamble, hamel or law a dog, i.e., to cut out the ball of the foot or three claws; to root up trees

expeditie afvaardiging

expeditie (Lat. expedire) afhandeling, beslissing, uitvaardiging van een rechterlijke uitspraak

expeditio the obligation of accompanying the lord to war

expediÙren redden, afvaardigen, voldoen

expedores outriders

expeltare See expeditare

expenditus spent

expensabile vinum wine usually served

expensis tegen kosten, met kosten

expensum uitgave

expensum uitgave

experientie ondervinding

experimenteren ondervinden, onderzoeken

experquaria See esperkeria

expert ervaren, onderzocht, kloek

expirare de laatste adem uitblazen

expirare de laatste adem uitblazen

expiratie (Lat. exspiratio) afloop van een gerechtelijke termijn

expiratie afloop

expiravit blies de laatste adem uit

expiravit hij blies de laatste adem uit

expireren (Lat. exspirare) ten einde lopen

explacitare to plead successfully

expletiae esplees; rents; profits

explicatie uitlegging

expliceerende uitleggende, verklarende

expliceren ontvouwen, uitleggen, verklaren

explicit it is finished or ended

exploict daad

exploictier deurwaarder

exploitation bedrijf

exploot uiwerking, te werk legging

exploot officiele kennisgeving van het gerecht aan de geciteerde,aanzegging van een dagvaarding of rechterlijke beslissing

exploteren te werk leggen, uitvoeren

exponeren uitleggen, verklaren

expositicius expose a child, laid as a foundling

expositie uitlegging, verbreding

expositus/a vondeling(e)

expres uitdrukkelijk

expressatum expressed

expresselijck zie expressus

expresselijk te renuntiÙren uitdrukkelijk er van afzien

expresseren uidrukken

expressus uitdrukkelijk

exprexum for expressum

exprimeren uirukken, uitdouwen

exproberen verwijten

exprobratie verwijt, versmading

expssemet afk. expressement,uitdrukkelijk, nadrukkelijk

expugneeren vechtend innemen, bevechten

expulsare to expel

expulsatio expulsion

expurgeren zuiveren, reinigen

exquis uitgelezen, nauwkeurig

exquisit zie exquis

exsartum See assartum

exscahetor an escheator

exscindere, zie excindere

exscissus, zie excissus

exsecutio, zie executio

exsequiae uitvaart

exsequiae (ook exequiae) uitvaart

exspecteren verwachten

exspiratie uitgang, eindig

exspireren verscheiden, eindigen

exsteren zie existeren

extendere to value lands

extenderen uittrekken, uitbreiden, uitspannen

extensie (Lat. extendere) uitvoerige opsomming (van kosten), omvang, uitbreiding

extensor uitrekker (folterknecht)

extensor a valuer

extenta extent; valuation

extermino to bring without the boundaries

extimare for aestimare

extimeren taxeren, schatten een vonnis lichten

extinctus overleden

extinctus overleden

extinguÙren uitblussen, doven

extirperen met wortel en al uittrekken, uitroeien

extocare to grub up

extolleren verheffen

extolneare to free from toll

extorqueren afpersen

extorsie afpersing

extra + acc. buiten

extra lÚgal onwettig

extra lÚgaux zie extra lÚgal

extra muros buiten de stadsmuren liggend

extra ordinaire buitengewoon, bijzonder

extra portam buiten de (stads)poort

extra portam buiten de (stads)poort

extra provinciam buiten de provincie

extrabarrista an utterbarrister

extraclusus niet aangrenzend, buitengesloten

extract (Lat. extractum) uittreksel

extract kort begrip, uittreksel

extracta, extractum an estreat, a true extract or copy

extracten uit de personele responsiven uittreksels uit de persoonlijke verhoren

extraheren uittrekken, in het kort stellen

extraheren (Lat. extrahere) een uittreksel maken

extrahieren uitrekken,

extrahura a stray

extrajudiceel buien rechtsdwang, buiten dingtalig

extraneus van buiten, vreemdeling

extraordinair buitengewoon

extraordinaris ongewoon, ongemeen

extraordinarius buitengewoon

extravagand hooglopende, hooggaande

extravagantes certain papal constitutions, not included in Gratian or the Decretals

extravageren hooglopen, uit het spoor slaan

extreem uinemende

extrema unctio Laatste Oliesel, Heilig Oliesel

extrema unctione uncta met het Laatste Oliesel gezalfd

extremis (sacramentis) munitus van de laatste sacramenten voorzienextremis momentis in zijn laatste momenten, ogenblikken

extremis munitus van de laatste sacramenten voorzien

extremis praemunitus voorzien van de laatste sacramenten

extremis rebus in uiterste nood

extremis S.R.E. sacramentis refuctus gesterkt door de laatste sacramenten van de Heilige Rooms‑Katholieke Kerk

extremis. Sacramentis refectus afk.S.R.E, gesterkt door de laatste sacramenten van de H. Roomse Kerk

extremiteit uiterste

extremus laatst, uiterst

extrÛme onction laatste oliesel, heilig oliesel

extumae relics

extunc sindsdien

extunc van dan af

extunc sindsdien

exÚcution capitale terechtstelling, executie

exue. recht dat geheven wordt door een stedelijk bestuur van erfenissen in de stad, die aan personen buiten de stad toevallen.

exulant vluchteling door zijn geloof

exulatus an exile

exulteren opspringen, huppelen

exunderen overvloeien, uitvloeien

exuperare for exsuperare

exurge 8e zondag voor Pasen

ex³e een schatting, die betaald werd door de burgers van een stad, voor zij in een andere stad mogen vertrekken, anders als met consent, of haar poorter, of borger ‑recht mogen ontzeggen, volgens privilegie elke stad daar van in het bijzonder verleent

eygens van hun, hun toebehoren

eyscht eist, eisen

eysiamentum See aisiamentum

ezelskop heraldiekteken, kop van ezel met lange oren

F

f. afk. folio, op het blad van het registerf. folio; filia; filius

f. afk filia, fils, dochter, zoon

f. f. afk. firmlinge, vormelingen

f.l. filia legitima, filius leitimus

f.l. afk. filia / filius legitima, wettelijk (erkende) zoon /dochter

f.r. afk. folio recto, op de voorzijde van het blad

f.r. folio recto

f.v. afk. folio verso, op de achterkant van het blad

f'ijseltie en stamper vijzelpot met stamper

fa, afk. met boven de a een C, filia, meisje

fa. afk. filia, dochter, meisje

fa. afk. huw. akte, Familienaam

fa. filia

faal fout, gebrek

faalgrepen misstappen

faam gerucht

faas dwarsbalk

faasgewijs figuren staan naast elkaar

fabel verhaal over dieren waarin een levensles is opgenomen

fabele een klucht

faber smid, ambachtsman, werkman

faber armorum wapensmid

faber, ‑bri handwerksman, smid

faber cordarum touwslager

faber cupri kopersmid

faber ferramentarius hoefsmid

faber ferrarius smid

faber grossarius grofsmid, ijzersmid

faber laminarius blikslager

faber lignarius timmerman, schrijnwerker, meubelmaker

fabrica a smithy

fabrica ecclesiae fabrijc, kerkfabriek, kas voor bouw, versiering of herstel kerkgebouw

fabricateur vervalser

fabricator, ‑is maker, fabrikant

fabricator ligneorum calicorum fabrikant van houten bekers

fabriceren versieren, verdichten, timmeren

fabriek bouw ‑ en onderhoudsdienst, werkplaats

fabriekmeester stadsbouwmeester, fabrijckmeester

fabrijk bouwmeester, roi‑meester ?, opzichter

fabritius (Lat. fabricus) smid

fabuleus beuzelachtig

fabuliste fabeldichter

fac stel dat (Smetius)

faceneren betoveren

facere maken, verrichten, doen vervaardigen

facere genio het ervan nemen, genieten, bloemetjes buiten zetten, indulgeo genio

facescia used for facetia

facete boertig

facetieux boertig, boerachtig, geneugelijk?

facie ecclesiae ten overstaan van de kerk

facies gezicht

facifer fakkeldrager

facil ligt

faciliteit lichtigheid?, tegemoetkoming

faciliteren het werk verlichten, gemakkelijker maken

facillemt afk. Facilleme?

facit maakt, bedraagt, totaal (in rekeningen)

facitergium a facewipe, a towel

factas afkomstig van

facteur die de zaken van een ander drijft, bewindhebber; ook: de maker van iets

factie het samenrotting, kliek, agerende groep, meute

factieus oproerig

factionnaire schildwacht

factis praeviis tribus bannis na de drie voorziene huwelijksafkondigingen

factis tribus (consuetis) proclamationibus na de drie (gebruikelijke) huwelijksafkondigingen

factis tribus (consuetis) proclamationibus na de drie gebruikelijke (opeenvolgende) huwelijksafkondigingen

factis tribus bannis proclamationibus na de drie huwelijksafkondigingen

factis tribus denunciationibus after 3 publications of the banns, 3 banns having been published

factis tribus ecclesiae denuntiationibus consuetis na de drie gebruikelijke huwelijksafkondigingen

facto inderdaad, door de daad

factoor agent van buitenlands handelshuisook; tussenpersoon, zaakgelastefactor cordarum koordenmaker, touwslager

factor sporcarum sporenmaker

factum pamflet, voorval gebeurtenis, geschrift waarop het verschil van mening is beschreven en waarop de aanspraak steunt

factum geschrift waarop in het kort de omstandigheden van een geschil en de gronden waarop men de aanspraken steunt, worden opgeschreven; daad, handeling, voorval, gebeurtenis

factum a deed, a document

factus est dominus 1e zondag na DrievuldigheidDeel met je vrienden:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina