Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina25/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   148

dommen zie doemen

domnus, dompnus a contraction of dominus, used especially for clergymen

domo propria eigen huis

domum ook naar huis

domus home

domus huis

domus, domum huis, naar huis

domus F IV huis

donatie causa mortis schenking terzake van de dood

donatie inter vivos gift onder levenden, een geschenk bij leven

donatio schenking, gift

donatio causa mortis gift ter zake van de dood

donatio, ‑nis F schenking

donation schenkingsakte

donatissia as a gift

donativum a benefice given by the patron without presentation or institution

donator, donatorius a donor

donatus a donee

donc hoger gedeelte in een lager gelegen landook; kelder voor opslag graan

donderbus zwaar grof geschut, kanon

donderbuscloot,loden of stenen kogel voor de donderbus

donderbussteen zie donderbuscloot

donderglas soort barometer

donjon ronde (woon)toren van een kasteel

donkeringe schemering

donkernisse duisternis

dood heraldiekteken, weergegeven als geraamte met zandloper en zeis

doodbus urn

doodehuys zie dodehuus

doodelick kranck doodziek

doodeur deur in het huis welke alleen werd gebruikt door bruidspaar of voor begraven

doodsbeenderen heraldiekteken, weergegeven met gekruiste dijbeenderen

doodsberichten overlijdensaankondigingen

doodslager moordenaar

doodtslach moord, ook; dodelijke slag toebrengen

doopgetuygen doopgetuigen

doopjen saus

dooppanne met een dexel. doopwaterpan

door order op last van, op bevel van

doorgriefd (dodelijk) verwond

doorhoeder deurwaarder, portier

doornebomen meidorens

doorstoten doodsteken

doorstrijken geselen, afranselen

doorwachter zie doorhoeder

doot dood

dootbedde sterfbed

dootcoop het bedrag dat betaald moet worden als het leen bij de dood van de leenman overgaat in andere handen

dootevel dodelijke ziekte

dootghicht dodelijke kramp

doots dood

dootslagersgoet in beslagenomen goederen van iemand die een doodslag heeft gepleegd

dootvat doodskist

dopen sukkel

dopmaker verkwister

doppeler dobbelsteenmaker, dobbelsteenspeler

doppen door een houten pen verbinden

doracus a john‑dory (zeus faber)

dorch door

dordraci te Dordrecht

dordracum, Dordrecht,

Dordracum Dordrecht

Dordracum, Dordraci Dordrecht, te

doregeselen tot bloedens toe geselen

dorenkyst huisje waarin gevaarlijke krankzinnigen werden opgesloten

doreschieten het in gelijke delen verdelen van een erfenis

doreslach vergiet

dormiens mensa a table dormant, a fixed table

dormientes septem langslaper, zevenslaper 27 juni

dormter slaapzaal, meestal in een klooster

dornstag donderdag

dorpberader dorpsburgemeester

dorpman dorpeling

dorpmeester burgemeester

dorprecht recht dat gold in bepaald dorp

dorpsboeck register waarin aangetekend de belastingen

dorpscomme kist waarin de bijzondere oorkonden van het dorp werden bewaard

dorrea a john‑dory

dorremaent maart

dorsale, dossale a dorser, dorsal, dossal, tapestry hung against a wall, especially a cloth hung above an altar; a packsaddle

dorsamentum used for endorsamentum

dorsorium a dosser, a basket to carry on the back See dorsale

dorsum rugzijde

dorsum rug(zijde)

dortorium a dormitory, dortour

dos a dowry, sometimes dower

dos dowry

dos adventitia het door de vrouw in het huwelijk ingebrachte goed

dos inter nuptias bruidsschat, huwelijksgift

dos profectitia het door de man in het huwelijk ingebrachte goed

dos receptitia terug te geven bruidsschat,

dosserium See dorsorium

doswech weg van 10 voet breedte, smalle landweg

dot bruidsschat, peet, peetoom

dotalicium dower

dotalitium lijftocht

dotarium a dower, the portion of a widow or wife

dotata, dotissa a dowager

dotatus geen steun meer genieten

dote huwelijksgoed

dotecum Doetinchem

Dotecum Doetinchem

doteren begiftigen, ten huwelijk geven

dottor doctor

douarie deel van de gemeenschappelijke goederen die toebehoorden aan overlevende echtgenoot, weduwnaar, of weduwe

douariÚre adellijke weduwe

doublet dubbel exemplaar

douze twaalf, twaalfde

douziÞme twaalfde

doy malloot

doyts duiten, betaalmiddel, 1 doyts = 1/8 stuiver

do³agiere weduwe en boedelhoudster

do³arie bruidschat, morgengave

dp. afk. op huw. akte, doopplaats

dpt afk. dÆ une part... d' autre part, aan de ene kant ... aan de andere kant,

dql afk. duquel =lequel, die, dat, welke, hetwelk

dr. Doctor

drabclocke avondklok, sein om te stoppen met werken

dracena a tiller

drachma gewicht, 1 drachma = 3,906 gr

dragersgilde zakkendragers gilde

dragetum, dragium drage, a coarse kind of corn

dragma an ornament; a gem

dragma zie , drachma

dragts gedragen, (tijdens zwangerschap)

drana a drain, a watercourse

drap laken, wollen stof, lijkkleed

draparius a draper; a standard bearer

drapier lakenfabrikant

drappus cloth

draschium, drascium draff; malt; grains

drathium draff

drava a drove

draya a dray

drecca See drana

dreet scheet

drei draai

dreifaltigheitsfest drievuldigheidfeest, 1e zondag na Pinksterendreikningstag driekoningen 6 januari

dreizehnter tag dertiende dag 6 januari

drengagium the tenure by which drengi held

drengus a drench, the name given to certain military tenants who were put out of their lands at the Conquest and afterwards restored

drentse roede lengtemaat = 4,12 m, onderverdeeld in 14 voeten

dressorium a dresser; a cupboard

dreunen schudden

dreva a thrave of corn, 12 or 24 sheaves

drevelen draven

dreya a dray

dreyer draaier

drgn afk. dragonder

drie‑guldenstuk muntsoort, waarde gelijk aan 60 stuivers

drie stuivers penning munt 17e‑18e eeuw , gelijk aan 3 stuivers

drieblad heraldiekteken, klaverblad zonder steel met in punt uitlopende bladeren

driedeel driekwart

driegroot betaalmiddel, waarde anderhalve stuiver = zeven en een halve cent

driegrootspenninck betaalmiddel, zilveren munt uit de tijd van ?

driekoningen 6 januari

drielander betaalmiddel, zilveren munt

dries open pleintje, meestal driehoekig, met in het midden een drenk of drinkplaats voor het vee, ook; braakland, driemaal

driesch zie dries

driest zie dries

drijdarm vreetzak

drije sondaeche proclamatien afkondiging op 3 opeenvolgende zondagen

drinkelbier bier voor eigen gebruik, zelf gebrouwen bier

drits hÚrÚditaires aangeboren rechten

droefaard ellendeling

droes duivel

droggen kruiden

droit d'ainesse eerstgeboorterecht

droit de desherence de leenheer bezat het recht de goederen van de leenman in bezit te nemen indien zich, bij diens overlijden, geen erfgenaam aanbood

droit de formariage huwelijk buiten het rechtsgebied van de landheer, recht betaald om dat huwelijk aan te gaan

droitura right

dromo, dromunda a dromound, a long, swift ship for passengers; a warship, larger than a galley

droochscheerder, lakenscheerder, lakenbereider

droogscheerder zie droochscheerder

dropsteen soort kalksteen

drossaard drost, baljuw

drossaardschap gebied van de drossaard

drossardus drossaard, drost, benaming voor drossaard, baljuw en schout in noord‑nederland

drossardus drossaard, baljuw

drost ambtenaar die belast was met het toezicht op de justitie en het terugdringen van misdrijven die niet onder de gewone rechtspraak valt

drostin vrouw van de drost

drovia a drove

droviare to drive cattle

drowa a drove

druggeria a druggist's shop

druil minnespel

druit kerel

drumpelmeid dienstmeisje dat niet inwonend was

drusoburgum Doesburg

Drusoburgum Doesburg

druut vriend, makker

druypens glooiing, helling van dijklichaam

ds dominee

ds. afk. op huw. akte, dispensatie

dtb afk. doop‑trouw‑ en begraafregisters

duaria jointure; dowry

dubbare to dub, i.e., to beat cloth with teazles to raise the nap

dubbator a dubber

dubbel uitschrift, afschrift, gros

dubbeldÆuw baljuw

dubbele grafstede graf in de kerk voor twee personen

dubbele stuiver muntsoort, waarde gelijk aan 2 stuivers

dubiteren dubben, twijfelen

dubitum twijfelen

dubium twijfel

dubium twijfel

dubler timmerman

duc hertog

duca a mould; a last

dÚcapitation onthoofding

dÚcapiter onthoofden

ducatu in het hertogdom

ducatu geldriae in het hertogdom Gelder

ducatu limburgensi in het hertogdom Limburg

ducatus a dukedom; a ducat, first coined in the duchy of Apulia; a safe‑conduct

ducatus, ‑us hertogdom

ducatus(us) hertogdom

ducentesimus tweehonderdste

ducentesimus 200e

ducenti tweehonderd

ducenti, ‑esimus tweehonderd(ste)

ducenti(esimus) tweehonderd (ste)

duchesse hertogin

duchÚ hertogdom

ducillarius, ductillarius a tapster

ducillus a stopple

ducis van de leider, aanvoerder

ducissa hertogin

ducissa a duchess

ducissa duchess

ducissa hertogin

dÚclaration, aangifte, verklaring

ductillus a tap

ductor canis a lymehound

dÚcÚder overlijden, sterven

dÚcÚdÚ(e) overleden

ducussio(nis) het betwisten (van bv een vordering)

dÚcÞs het overlijden, sterfgeval

dudmala / dumella dommel

Dudmala / Dumella Dommel

duellio a champion; a duel

duellium, duellum trial by battle

dÚfenseur advocaat, beschermer

dÚfunt overleden, gestorven, wijlen, zaliger

duijstermaent december

duim lengtemaat = 2,54 cm, oorspronkelijke de breedtemaat van een menselijke duim

Duim 2,573 cm (Amsterdamse duim) 2,616 cm (Rijnlandse duim). Later vastgesteld op 1 cm (lengte maat maten gewichten).

duimekruit geld

duimelen drukken

duimijseren handboeien

duimschuive duimschroeven

duis duiten

duist duizend

duit betaalmiddel, waarde = 1/8 deel van stuiver

duits(zn) Germaans, Nederlandse taal

duitse Nederlander (lees als diets)

duizendhout hoeveelheid, 1 duizendhout = 1011 stuks

dukke zwangere vrouw

dukketon betaalmiddel, zilveren rijder

dukketta a ducat

dul woest, razend

dulciarius suikerbakker

dulciarius suikerbakker

dulde bouwvallig

dum tijdens, toen hij leefde

dum terwijl

dum clamarem ad dominum 9e zondag na drievuldigheid

dum medium silentium zondag na kerstmis

dum viveret tijdens zijn leven

dum viveret tijdens zijn leven

dum viveret tijdens zijn leven, toen hij leefde

dumbula maris seaweed (?)

duna a down, or hill

dundoekse (kap) van fijn linnen (gemaakte kap)

dunio a dungeon

dunnarium, dunnum a down

duo twee


duo twee

duo twee


duo et viginti tweeentwintig

duo et viginti twee en twintig

duodecennis twaalfjarig

duodecennis twaalfjarig

duodecies twaalfmaal

duodecim twaalf

duodecim twaalf

duodecim twaalf

duodecim horarum van twaalf uren

duodecimus twaalfde

duodecimus de twaalfde

duodecimus twaalfde

duodena a dozen; a jury of twelve men

duodennis twaalfjarige

duodetricesimus achtentwintigste

duodetriginta achtentwintig (letterlijk twee van dertig)

duodetriginta acht en twintig

duodevicesimus achttiende

duodevicesimus achttiende

duodevicies achttienmaal

duodeviginti achttien

duoetvicesimus tweeentwintigste

duoetvicies tweeentwintigmaal

duplachium error for duploytum, a cloak (?)

duplex dubbel, twee keer

duplex, ‑plicis dubbel, twee keer

duplex vidua tweemaal weduwe

duplex vidua tweemaal weduwe

duplicatus lined

dupliceren in regten als den verweerder antwoord op het wederantwoord, of de repliek van den aanlegger, en is als een verdubbelt, ofte wederantwoord, het welk dupliek genoemd werd

duplicieren tweede antwoord geven

duplijcque wederwoord op de repliek van de eiser

duplikieren verdubbelen, overschrijven in gelijke vorm

duplique zie duplijcque

duploma a document with a counterpart; a hasty journey, two days' stages in one day (diploma)

durabel duurzaam, langdurig

durante vita gedurende het leven

durg ordinantie van op last van

duribuccus a slow speaker

duritia duress

durninum Deurne

Durninum Deurne

duske boerenmeisje

duufhuus grote duiventil

duumvir, ‑i lid van een college van twee (burgemeesters)

dux a duke

dux aanvoerder, hertog

dux hertog, leider, aanvoerder

dux belli overste, kolonel

dux, ducis hertog

dux, ducis hertog

dux militim generaal, bevelhebber

duxit in matrimonium huwde

duxit in matrimonium huwde

duysenten duizendste

dvt afk. devant, voorkant, voorzijde

dwael zie dwale

dwale, dwael doek, handdoek

dwarsbalk heraldiekteken, gevormd door twee horizontale lijnen in het midden van het veld ,ook; faas of balk genoemd

dwarsbalkgewijs faasgewijs, heraldiekteken, figuren zijn zodanig geplaatst alsof zij een dwarsbalk vormen

dwarshout galg

dwinghuis tuchthuis

dygnarium, dygnerium dinner

dysenteria buikloop

dysenterie dysenterie, buikloop

dysenterie, zie dysenteria

dysuria moeilijkheid om te urineren

dysuria moeilijkheid om te urineren

dytenum a ditty, or song

d¶me kathedraaldtin meter, peettante, huwelijksgift

e afk. (met bovenliggende streep)est, hij/ zij is

e est

e afk. uit, afkomstig van de plaats ......eafk. est, hij/zij is

e uit


e, ex uit

e regione tegenover (Smetius)

e vivis abiit overleed

e vivis abiit overleed, uit de levenden gegaan door overlijden

e vivis discessit overleed, uit de levenden (uit elkaar gegaan) door overlijden

e vivis discessit overleed

e vivis excessit overleed, weggegaan uit de levenden door overlijden

e vivis excessit overleed

e vivis migravit overleed

e vivis migravitt overleed, uit de levenden weggegaan naar het hiernamaals door overlijden

e vivis obiit overleed, uit de levenden weggegaan door overlijden

e vivis obiit overleed

E

e.o. afk. ex officio, van ambtswege, uit hoofde van zijn functiee.o. ex officio

eabulus an alehouse (A.S. ealahus)

eadem afk. op dezelfde (bv dag)

ealhorda the right of assising and selling ale and beer

eastintus the east coast, or the eastern side of a place

eatenus afk. tot nu toe

eatenus tot nu toe

eau de la reine reukwater

ebba ebb

ebdem anno in hetzelfde jaar

ebdem die op dezelfde dag

ebdem instanti op hetzelfde ogenblik

ebdomada a week

ebdomadarius a canon of a cathedral church, appointed weekly to take charge of the choir; a priest appointed for weekly duty in a monastery

ebenburt zie ebenb³rtigkeit

ebenb³rtigkeit van gelijke afkomst, gelijkwaardig

ebiculum the back of an edged tool

Eboracum York

Eboracum York

ebreken echtbreken

ebrietor a drunkard

Eburacum Novum New York

ebursator betaalmeester

ebursator betaalmeester

Ec afk. Ecuyer, jonkheer

ecce deus adjuva me 8e zondag na drie‑eenheid

eccel dier bloedzuiger

eccl. ecelesia

ecclesiì kerk

ecclesiì denuntiatio kerkelijke huwelijksaankondiging

ecclesiì minister dienaar van de kerk, predikant

ecclesia kerk

ecclesiae denuntiatio kerkelijke huwelijksaankondiging

ecclesiae sacramentis munita voorzien van de kerkelijke sacramenten

ecclesiastes zie ecclesiastis

ecclesiasticus predikant

ecclesiastis geestelijke, prediker

ecclesiatiyq kerkelijk, geestelijk

ecclesie kerk, gemeente

ecclesie minister dienaar van de kerk: pastoor, predikant

ecclia afk. ecclesia, kerk

echdis hagedis

echte begeven hebbende (ten) is nu getrouwd met

echte‑brief verklaring van geen huwelijksbeletsels, voor een in het buitenland in het huwelijk tredende persoon

echte verwect (in) tijdens het huwelijk verwekt

echtehuysvrouwe echtgenote

echtelieden echtpaar

echtelijc huwelijk, wettig

echtelike in huwelijk

echteloos niet door een wettig huwelijk verbonden, in zonde levend

echteman echtgenoot

echter vogelvrijverklaarde, uitgebannen, verbannen

echtewijf huisvrouw, echtgenote

echtkint wettig kind

echtschap huwelijk, echtgenoot van, echtgenote vanook; huwelijk, verbonden in de echt

eclips een gebrek

eclipseren verduistert worden

ede(e)ren uitgeven, openbaren

Edel Mogende aanspreektitel Staten van Zeeland (Smetius)

edelkint wettig kind,

edelling edelman

edende eed afleggenedentarius tandarts, tandentrekker, tandenbreker

edercauwen overpeinzen

edere uiten, uitgeven (b.v. van een boek)

edere, edidi, editum III uiten; uitgeven (boek)

edert ieder

edestium a building

edia help; ease; food

edict gebod

edicto openlijk bekend maken

edidi zie edere

edieren uitgeven, uitvaardigen

edifficie een gesticht

edingen eed afnemen

editie uitgeven

editum zie edere

educamen a brood of chickens

ee huwelijk

Ee. afk. op huw. akte, echtgenote van

eechout eikenhout

eeden beÙdigen

eegde landbouwwerktuig, eg

eek azijn, narigheden

eelleman goede man, beste vriend

eelling edelman

eelmaker zeemleer ‑ bereider

eeltjes netjes, edel

eenemae (tÆ) te enen male

eenen ene, iemand

eengeboren enig kind,

eenigsints enigszins

eenlope ongehuwd

eenluftich zie eenlope

eenmaal ten slotte

eenre ten eenen (....., ten andere zijde)

eensater kluizenaar

eensedele zie eensater

eensjes een keer

eenveerdich gelijk, b.v. met de zelfde straf te bestraffen

eenwinter eenjarig

eerbarich fatsoenlijk

eerdtwenne zie eertwinner

eerland ploegland, bouwland

eerschap huwelijk

eerstboortich eerstgeborene

eerstcoops uit de eerste hand

eerstgeborenschap de rechten verbonden aan het eerstgeborene zijn

eertwinner landbouwer, boer

eervarejaar voor verleden jaar, twee jaar geleden

eerverjaer het jaar voor verleden jaar

eerwerc koperwerk

eesetter wetgever

eestaet gehuwd

eestand huwelijk

eestre fruitbomen en heestertuin

eetbrokich meinedig

eetspel. eed ûformulier, ambt waarbij men de eed moet afleggen

eetwerer gezworenen

eeussel omheinde droge zomerwei

eewas bij hoge waterstand onderlopend weiland / gebied

eewichlijck ende erfflijck eeuwigdurend en vererfbaar

effect het gene volbracht, ofte uitgevoerd isook; volmaaktheid

effect sorteren stand grijpen, tot stand komen de beoogde uitwerking hebben,

effecten geldswaardige papieren

effective metterdaad

effectuÙren te weeg brengen, uitwerken, uitvoeren

effenaer weegschaal, bascule

effenare scheidsrechter die een zaak in den minne schikt,ook; een bepaalt type weefgetouw ook; weegschaal

effenbaars avegaar, lange boor

effestucando resignare door middel van de halm afstand doen

efficacie kracht, werking, efficacia, effectiviteit

effigie afbeelding, nabootsing, gelijkenis, beeld

efforcialiter by force of arms; forcibly; in force

efforciamentum distraint; inquisition

efforciare to fine; to distrain; to compel; to fortify; to defend

effracte inbreken ?

effugare to drive or hunt out

effugie uitvlucht

eft afk. enfant, kind

egaelijk gelijk

egaleren gelijk maken, evenaren, gelijk zijn

egayeeren opvrolijken

egde partij in een rechtzaak

egeator the skipper of a ship

egeen niets

egel bloedzuiger

egge zie eegdeook; grensook; heraldiekteken, rechtopstaande eg

eggich wrang

eghte staat bevestigt gehuwd

egli afk. Úglise, kerk

eglise kerk

ego ik


egredieren uitgaan

egsteen hoeksteen

egtel afk. eheluyden, echtelieden

egteluiden. echtlieden, gehuwden

egyptien zigeuner, heiden

ehel afk. eheluyden, echtelieden

eheluyde echtpaar, echtgenoten

eherenfeste eerwaardige

ehevrouw echtgenote

eia an island, an evot

eichs elk

eidam schoonzoon

eideshelfer gezworene

eigendommen in rechte het eigendom krijgen, in eigendom overdragen

eigendommer eigenaar

eigenerfde zie eigenervet

eigenerfden edeling ? die een minimum stukgrond bezit

eigenervet een eigen erf hebben

eigenman lijfeigenen

eighen eigendom

eijgehen hantmerck handtekening, merkteken onder akten

eijgen ende bruijckt eigenaar en gebruiker

eijnsel zie ensel

eijnsel, ensel weegschaal

eik heraldiekteken, rechtopstaande boom met meestal vergroot blad en eikels

eikel heraldiekteken, vrucht van eik , weergegeven met dop en steel

Eindovia Eindhoven

Eindovia Eindhoven

einescia, eilnecia See esnecia

einhelich eensgezind

einlasser deurwachter, portier

einlegger inlegger, kuiper

eins oppervlaktemaat, 1 eins = 0,03 ha.ook; gezien als ans

einsõckler ontvanger

einspõnner stalknecht

einze zie eins

eischere eiser in een rechtzaak

eischtag Aswoensdag

eisengrõber stempelsnijder

eisenhuter helmmaker

eisenmeister gevangenbewaarder

eisiamentum See aisiamentum

eius van hem, zijn, van haar, haar, ervan

eius loco in diens plaats

eius zie: is zijn, van hem, haar, van haar, ervan

eiusdem van dezelfde, van hetzelfde

ejectum jetsom, wreck

ejusdem zie eiusdem

ekelen eikenbomen

eken boekcas eiken boekenkast

el lengtemaat, 1 el = ca 70 cm, oorspronkelijk de lengte van de onderarm

El 0.688 m (Amsterdamse el) 0,6823 m (Delftse el) 0,69 m (Goese el) 0,694236 m (Haagsche el). Later 1 meter. (lengte maat maten gewichten)

EL afk. Evangelisch Luthers

ela an aisle

elacideren verlichten, verklaren

elapsus afgelopen

elapsus (van elabi) afgelopen

elargamentum liberation; increase

elargare to set free; to put off; to increase

elargatio liberation

elbidus, elbus russet

elboreren uitwerken, bearbeidenDeel met je vrienden:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina