Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina22/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   148

cuius vicem supplevit, cuius vices egit in wiens plaats optrad

cuius vices egit in wiens plaats optrad

cuius zie qui wiens, wier, van welke

cuius; plur. quorum, quarum wiens, wier, waarvan; van wie, wier, waarvan

cujus of whom

cujus, zie cuius

cujus van wie

cul de basse fosse onderaardse kerker

culagium placing a ship in dock; keelage

culcit(r)arius pijenmaker

culcit(r)arius stoffeerder, mantelmaker

culcitarius mantelmaker

culcitra a cushion, a bed

culcitrarius stoffeerder, mantelmaker

culcte matras

culcte opgevulde matras, kussen etc.

Culdeus a Culdee, clergy in Scotland and Ireland from the 6th to 11th centuries whose chief place was Iona

cule achterwerk, kont, aars

culigna bellows

cullardus a wether (?)

culmus sometimes used for culmen

culpabel schuldig, strafbaar

culpe(e)ren beschuldigen, betichten

cult afk. cultivateur, landbouwer

cultellarius messensmid

cultellarius messenmaker

cultellarius a cutler

cultellarius messenmaker

cultellifex messenmaker

cultellifex zie cultellarius

cultivateur landbouwer

cultivatrice landbouwster

cultiveeren bebouwen

cultor student, intellectueel

cultrarius messenmaker

cÚlÚbration d'un mariage huwelijksinzegening

culvertagium confiscation; servitude

cum met, als, ofschoon, wanneer, omdat

cum met, als, ofschoon, omdat

cum met


cum with

cum + abl. met

cum ab ill ustrissimo ac reverendissimo domino episcopo obtenta dispensa‑tione in banis Met dispensatie in de roepen verkregen van de illustere en zeer eerwaarde heer bisschop

cum ab illustrissimo ac reve rendissimo domino episcopo obtenta dispensatione in bannismet dispensatie in de huwelijksafkondigingen verkregen van de zeer illustere en zeer eerwaarde heer bisschop

cum amicis met vrienden/vriendinnen

cum amicis met vrienden

cum annexis met bijbehoren, met wat er bij hoort

cum annexis met bijbehoren

cum appartinentiis met toebehoren

cum appartinentiis met toebehoren

cum approbatione met goedkeuring

cum approbatione met goedkeuring

cum consensu pastoris met toestemming van de pastoor

cum consensu pastoris met toestemming van de pastoor

cum dispensatione met dispensatie, met vrijstelling

cum dispensatione met vrijstelling

cum dispensatione impedimenti consanguinitatis Met vrijstelling van de huwelijksbeletsel door verwantschap

cum dispensatione impedimenti consanguinitatis met vrijstelling van huwelijksbeletsel door verwantschap

cum dispensatione in banno met vrijstelling van ÚÚn huwelijks ‑afkondiging

cum dispensatione in bannis met vrijstelling van de roepen (de drie huwelijksafkondigingen van tevoren)

cum dispensatione in banno met vrijstelling van een huwelijksafkondiging

cum dispensatione in bannis met dispensatie in de roepen

cum dispensatione in bannis met vrijstelling van de (drie) afroepen

cum dispensatione in uno banno met dispensatie in een roep

cum exore met zijn echtgenote

cum expensis met (eis van) kosten

cum expensis met kosten

cum fundo et omnibus pertinentibus Met de grond en alles wat er toe behoord

cum fundo et omnibus pertinentibus met de grond en alles wat ertoe behoort

cum fundo et omnibus pertinentiis met de grond en alles wat ertoe behoort

cum liberis met zijn/haar kinderen

cum liberis met zijn / haar kinderen

cum litteris et juribus met de brieven en rechten

cum matre met zijn/haar moeder (bij een vaderloze minderjarige)

cum matre met zijn / haar moeder, (bij vaderloze minderjarige)

cum mea licentia met mijn vergunning

cum mea licentia met mijn vergunning

cum missa met een mis

cum missa met een mis

cum omnibus annexis met alle toebehoren

cum omnibus annexis met alle toebehoren

cum patre met zijn/haar vader (bij een minderjarige)

cum patre met zijn / haar vader (bij minderjarige)

cum pertinentiis met toebehoren

cum pertinentiis met toebehoren (koopakte en rentebrieven)

cum sociis met degenen die bij hem horen

cum sociis met de zijnen

cum socio met zijn medestander

cum socio met zijn medestanders

cum socio met zijn compagnon, medestander

cum suis met gevolg, met de zijnen

cum suis met de zijnen

cum suis met de zijnen, de haren, de hunnen

cum total(i) relaxatione met volledige vrijstelling

cum totali relaxatione met volledige vrijstelling

cum uxore met echtgeno(o)t(e), met zijn vrouw

cum uxore met zijn vrouw

cum vigiliis et exequiis met nachtwaken en uitvaart

cum vigiliius et exequiis met nachtwaken en uitvaart

cumba a coomb, a measure of corn, 4 bushels

cumbla a roof; a ridge

cumelingus comeling, i.e. newly arrived, used of cattle

cumgruus a conger

cumillia equality (?)

cuminum cummin

cumulare ophopen

cumulare ophopen, vermeerderen

cumulare:

cumulatie van ambten, het gelijktijdig waarnemen van verscheidene betrekkingen en opstapeling van wedden voor ÚÚn persoon

cumulatio vermeerdering (bijv. van ambten en opstapeling van wedden (salaris) door een persoon)

cumuleren samenvoegen van verschillende percelen of kavels bij een verkoop

cumulus the chancel of a church; vaulting; a straw‑rick or pook of corn

cuna coin

cÚnacle avondmaalszaal

cunagium coinage; stamp

cunare, cuneare to coin

cuneragium some toll

cunere to coin

cuneus a stamp; a coinage; a mint

cunicularium a rabbit warren

cuniculus a coney, a rabbit

cuningeria a rabbit warren

cuninus a rabbit

cuochette klein rustbed, soms ook een kamerjas

cup(r)ifex koperslager, koperbewerker

cupa a cup

cuparius tonnenmaker, kuiper

cuparius a cooper

cuparius kuiper

cuparius cooper

cuparius kuiper, tonnenmaker

cupatorium a vat

cupe(n)dinarius koekbakker, banketbakker, winkelier, kramer

cupedinarius, koek ‑, banketbakker, kramer, winkelier

cupendinarius koekenbakker

cupendinarius zie cupedinarius

cuperagium cooperage

cuperius a cooper

cupiditeit begeerlijkheid

cupifex koperslager, koperbewerker

cuppa a ship of burden; a lighter; a cup

cupperius a cooper

cuprarius kopersmid

cuprifex zie cupifex

cura care (often means "edited by") (Cura et sumptibus Societatis Literatae = By the care and expense of the Literary Society) (technische term boekdrukken)

curagulus a caretaker

curaillon zwartrok, paap

curallum coral; some kind of corn or meal

cÚramiste pottenbakker

curanda pleegdochter, pupil

curanda pupil, pleegdochter

curandus pleegzoon, pupil

curandus pupil, pleegzoon

curandus/a pleegzoon/pleegdochter, pupil

curare zorgen voor

curare zorgen voor

curatele (in) onder de toezicht van een ander gesteld worden, als men in verloop van schulden geraakt

curateur toezichthouder, regeerder

curateur au mort aangesteld curator om de belangen van een zelfmoordenaar te verdedigen destijds was zelfmoord strafbaar

curateur au ventre curator door een familieraad benoemd om te waken over de belangen van het kind waarvan een vrouw groot gaat, bij het afsterven van haar echtgenoot

curateur van geabandonneerden sterfhuysen Beheerder van de verlaten goederen

curator an attorney in ecclesiastical cases

curator voogd, verzorger, toezichthouder; door het gerecht (meestal het Hof) benoemde beheerder van de goederen van iemand die wegens verkwisting, dronkenschap of geestesziekte onder curatele is geplaatst of van een oudere minderjarige

curator ad actum divisionis beheerder van een te verdelen boedel, waarin minderjarige of handelingsonbekwame gerechtigd zijn

curator ad actum divisionis beheerder van een te verdelen boedel, waarin minderjarigen of andere handelingsonbekwamen (mede) gerechtigd zijn

curator ad lites proces‑voogd, d.w.z. degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator, b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man

curator, ‑is voogd; curator

curator ventris curator over een ongeboren vrucht

curator ventris curator over een ongeboren vrucht

curator ventris curator over een ongeboren vrucht

Curator proces ‑voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,

curatus pastoor, belast met de zielzorg (curia), zie ook persona)

curba some piece of timber

curcula a cable

curda a measure used for spices

cure pastoorsambt, ook pastorie, parochie

cureit zie curatus

curetarius a curator; an examiner

curia hof

curia a court; frequently used for curia Romana, meaning simply Rome

curia zorg, zielenzorg

curia hof; raadhuis; zielzorg

curia zielzorg, hof

curialis, littera court hand

curialitas courtesy

curicus zorgvuldig

curieus net, nauwkeurig

currarius (faber) wagenmaker

curriculum vitae levensloop

currifrugium a riddle, a sieve

currus wagen, gespan, kar

currus wagen, kar, bespannen wagen

cursalis current

cursaria See cursoria

curserius a courser (horse)

curso a ridge of land

cursor a courier; a crier

cursor bode

cursor bode

cursor, ‑is bode

cursoria a swift ship

curta See curtis

Curtana Curteyn, the name of the sword of Edward the Confessor

curtena a curtain

curtilagium a curtilage, a courtyard or piece of land near a house

curtiles terrae court lands; demesne lands

curtillum See curtilagium

curtina a curtain

curtinatus curtained

curtis hof (Smetius)

curtis, curtus a court; a courtyard; a house and farm; a pound, a pinfold

curtisanus a courtier

curtius de korte, kortere

curtius de korte

curÚ pastoor, paap

curuca a carrack, a large Portuguese ship

curuisilyk zorgvuldig, nauwkeurig

cussenblat kussenovertrek, meestal rijk versierd met borduursel

cussina a cushion

cust. custos

custa, custagium, custamentum, custantia cost

custamentum sometimes used for custodia

custare to cost

custingbrief schuldbekentenis bij onroerend goed aankoop

custinge rente op een onroerend goed, betaling van een termijn van de koopsom ook; volgeed, boedeleed

custodes bonorum ecclesiae churchwardens

custodia wardship; a ward of a town

custodie een kas, een koker, een gevangenis

custodis van de hoeder, bewaker, kostercustos, custodis een koster, toezichthouder, waker

custos koster, opziener, opzichter, behoeder, bewaker, beschermer, portier

custos camporum veldwachter
custos mercenarius gehuurde koster

custos ovium schapenhoeder, schaapherder, herder

custos porcorum varkenshoeder

custuma custom

custumannus a customary tenant

custumare to assess for payment of custom; to pay custom

custumarius customary; subject to payment of custom; a collector of customs

custus zie custos

custus cost

cut. zie cult.

cutellarius a cutler

cutellus a knife

cuteus of skin

Cutracum / Cortracum Kortrijk

Cutracum Cortracum Kortrijk

cuva a vat

cuvarius a cooper

cyclas a long garment, close at the top and wide below

cyfer getalteken, getal merk

cylicium a hair shirt

cyrenarumpilus sealskin

cyrograaph zie:cedulen

cyrographum, &c See chirographum

cyrothecarius handschoenmaker

cyrothecarius glove maker

cyrothecarius handschoenmaker

cyula a ship

cÞne laatste Avondmaal

d afk. dito, evenzo, eveneens

d afk. doopregister

d afk, de

d afk. dit, zogenaamd, bijgenaamd, afgesprokend afk, denier, 1/12 sou, penning, duit, denarius

D Latijns cijfer voor 500

d. afk. denarius, betaalmiddel, romeinse zilvermunt

d. afk. dominus, doctor

d. afk. demoiselle, dochter

D. dominus; doctor

d.a. afk. dicti anni, de genoemde jaren

d.a. dicti anni

d.cella domicella

d.d. de dato

d.d. afk. de dato, op de dag (van maken)

d.g. afk. Dei gratia, door de gratie gods

D.G. dei gratia

D.J.U. doctor juris utriusque

d.o.m. afk. Deo optimo maximoque, aan de heerlijke opperste god

D.O.M. Deo optimo maxitnoque

d.v.afk. deo volente, gods wil

D.V. deo volente

da pacem domine de 17e zondag na drie‑eenheid

daalder munt17e‑18e eeuw , gelijk aan 31¢ stuiversook; gelijk aan 46 stuivers en 4 penningenook; gelijk aan 30 stuivers ook; belasting

daaraan daarna, daaropvolgende

daaruyt waaruit

dac de dakstoel van een huis

dachclocke morgenklok, aanvang van de werkdag

dachgelt strafgeld, betaald "ter penen" voor elke dag uitstel van betalingook; betaling voor een dag werken

dachhouder verdediger, advokaat

dachhure dagloon

dachmael oppervlakte maat, 1 dachmael = 1/4 bunderook; de oppervlakte die in een dag geploegd kon worden

dachmaet grootte van een stuk grond, dat in een dag gemaaid kon worden, in Drenthe ca 66 are

dachrake morgenschemering, ochtend

dachuerder dagloner

dachvaerden oproepen voor de rechtszitting

dachwerker zie dachwrocht

dachwrocht dagloner, daggelder

dackvast goed en waterdicht dak

dacra, daker See dicra

dadinge een aankondiging van op een bepaalde dag te houden gerechtelijke handeling

dadingen in rechte optreden, onderhandelingen voeren over een b.v. overeenkomst

dadingenman scheidsrechter

dadinxluden zie; arbitres, schrijvers, vastleggers van de minnelijke schikking

dadungsluden scheidrechters, goede mannen

dadus a die

daeck zie dac

daer daar

daer aen waaraan

daeria a dairy

daermede daardoor, daarmee

daernaestcomende eerstkomende

daet rechtshandeling, vastlegging in een akte

dagbrief dagvaardiging, schriftelijk stuk van dagvaardiging

dagebrief zie dagbrief

dagegelt zie dachgelt

dagelijcheit dagvaardiging

dagelyx gerechte lage rechtbank, die de bloedban niet bezit

dagement dagvaardiging

dagge (ijzer) gebogen voegspijker

daghes dag, in de vorm van de volgende dag

dagmaal, zie dagwand

dagmaat zie dagwand

dagmaet zie dachmat

dagmeet zie dachmat

daguerreotype lichtbeeld, dmv chemische inwerking op metaalplaat. veel oude beelden zijn volgens dit principe gemaakt

daguir dagloon

dagus a dais

dagvaert dagreis, reis welke een dag lang duurt

dagwand oppervlakte maat, 1 dagwand is de oppervlakte welke men kon ploegen in een dag, = 1/4bunder = 100 vierkante roeden

daia a dairymaid, or man

daiera a dairy

daila, dailus a ditch; a certain measure of land

daimeretta See damerettus

daina a bushel; a day's work

dair omme daarom

dairup waarna, daarna

dake met stro of riet afgedekt dak

daken zie dake,ook; licht beneveld zijn , vast zijn aan, neerdalen

dalen afstammen

daler daalder, betaalmiddel

dalinge laagte, vallei

dalle funÞbre grafsteen, zerk

daller zie daler

dalmatica a dalmatic, a deacon's vestment; a tunicle

dalus See daila

dama a buck or doe

damas damast

damerettus, damericius a hound used for fallow deer

damisella See domicella

damma a dam

dammasten gekleurd weefsel met figuren

dammona / dumun appingedam

Dammona / Damum Appingedam

dammsetzer stratenmaker

dammus a buck

damnabel verdoemelijk

damnatie verdoeming, verdoemenis, veroordeling

damneeren doemen, verwijzen

damneren doemen, verwijzen, veroordelen, verdoemen

damnum damage

dampneeren veroordelen

damus a buck

danatie zie donatio

dando in huiusmodi redempione gevend in geval van een dergelijke lossing

danegildum danegeld

dangereux gevaarlijk

dangeria a payment made by forest tenants for liberty to plough and sow during pannage time, lessilver, or lefsilver

dangier gevaar

dant jong meisje, maar in de slechte betekenis als slordig etc.

dantler uitdrager, opkoper

dapifer drossaard, drost

dapifer drossaard

dapifer a sewer; a steward of the household; a cellarer; a bailiff of a manor

dapiferatus stewardship

dapiscida a carver

dapsiferus festal

dapsilitas an act of liberality

dardemande wol van slechte (derde) kwaliteit

dardus a dart

dare geven

dare ad censum in cijns geven

dare ad pactum in pacht geven

dare, dedi, datum geven

darie veen, slechte grond

darmgerde, buikriem van paard

darsch zie dersch

darsis some kind of fish

dartigh dertig, 30

das heraldiekteken, roofdier in zwart met blesook; damhert, geven

dat recht leyt er wordt geen recht gesproken.

data the date of a document

data generali absolutione (in articulo mortis impertiri solita na het geven van de algemene absolutie (die men gewoonlijk ontvangt in het stervensuur

data generali absolutione(in articulo mortis impertiri solita)na het geven van de algemene absolutie (die men gewoonlijk ontvangt in het stervensuur)

datarius a datary, an officer of the Roman chancery

date op een zeker tijdstip

datechismo onderwijsen. catechismus onderwijzen.

dateeren zie dateren

dateren dateren, de dag er bijschrijven, op een zekertijdstip vaststellen

datilis, dattilus a date (fruit)

datium tribute; tax

dato op de dag van uitgeven

dato op de dag (van uitgifte)

dato op de dag van uitgifte

datum gegeven; dag van uitgifte van een oorkonde of brief

datum gegeven, dag van uitgeven

datum (uit)gegeven, dag van uitgifte, datum

daubenmacher kuiper

dauberium plaster work, dab

davata a "daywercke," or four perches

Daventria Deventer

daventria(e) (te) deventer

Daventria(e) (te) Deventer

davidjoristisch opvattingen volgens de delftenaar en wederdoper david joris, (1501‑1556)

davitzgulden betaalmiddel, 1 davitzgulden = 34 stuvers

daya a dairyman, or maid

dayaria, dayeria a dairy

dayla See daila

dcc afk. de cette commune, in deze gemeente, dorp

dcd afk. de ce diocÞde, in dit bisdom

dcella afk. domicella, juffrouw, dochter van de heer, jonkvrouw

dch afk. de ce hameau, uit dit gehucht, buurtschap

dcp afk. de cette paroisse, tot deze parochie

dd. afk. op huw. akte, doopdatum

de van (bij namen), over

de van, vanaf, vanuit, over

de (mea) licentia met (mijn) toestemming

de (mea) licentia met (mijn) toekenning/toestemming

de + abl. over, van(af)

de consensu met toestemming

de consensu meo met mijn toestemming

de consensu meo met mijn toestemming

de consensu parentum met toestemming van de ouders

de consensu parentum met toestemming van de ouders

de consensu pastoris met toestemming van de pastoor

de consensu pastoris met toestemming van de pastoor

de consensu quorum interest met toestemming van de belanghebbende

de consensu quorum interest met toestemming van de belanghebbenden

de dato van/op de dag

de dato van de dag, op de dag

de dato van/op de dag

de effectu arresti met betrekking tot de werking der beslaglegging

de expressa licenta met de uitdrukkelijke vergunning

de expressa licentia met de uitdrukkelijke vergunning/toelating

de gratia speciali door een bijzondere gunst

de gratia speciali door een bijzondere gunst

de hodie vanaf de huidige dag

de hodie vanaf de huidige dag

de jeune Õge pour une humain minderjarige leeftijd , onbeiaert (vlaams)

de labore suo vivens die zijn brood verdient door zijn werk

de mandato bij opdracht

de mea licentia met mijn toestemming

de meo consensu met mijn toestemming

de more volgens de gewoonte

de nocte 's nachts

de nullitate met betrekking tot nietigheid

de panibus 3e zondag voor pasen

de prima contumacia van eerste verstek; zie ook contumacie

de quota litis deel in geding te nemen

de ratio caveeren zeker stellen

de rato cavere zeker stellen

de rato caveren voor, zie cavere de rato

de ritu sanctae matris ecclesiae according to the rite of the holy mother church

de sacro fonte susceperunt ze (peter en meter) namen (het kind) op van de doopvont

de sacro fonte susceperunt ze namen (het kind) op van de h. doopvont

de secunda contumacia van tweede verstekde suis vivens die in zijn eigen onderhoud voorziet, van eigen inkomsten leven

de tallia retail

de triduo ad triduum van termijn tot termijn (bij het voeren van een schriftelijke procedure mochten tussen het wisselen van de stukken maar drie weken liggen)

de wijle omdat

deadvocare to disavow; to refuse; to give up a suit

deafforestare to disafforest, to bring forest land into cultivation

dealbare to whiten

dealbatio a white dress worn by a candidate or novice

dealbator a whitewasher, dauber

deambulatorium an ambulatory

dearestare to free from arrest

deaurator vergulder

deawarennare to dis‑warren

debarqeeren ontladen

debat strafschrift, beschrijving, schriftuur waarin iemand een rekening tegenspreekt, bestrijding, wederlegging

debata, debatum a debate, a dispute

debatabilis debateable

debateren tegenspreken, weerspreken

debattant wederspreker, spreker

debatteren tegenspreken

debere sometimes means "is supposed to."

debere, debui, debitum II moeten; verschuldigd zijn

debil zwak

debilitas, ‑tatis F gebrekkigheid

debilitate senectutis wegens seniliteit, door zwakheid, veroorzaakt door ouderdom

debiliteit zwakheid

debitatus indebted

debiteur schuldenaar

debitis met, door verplichtingen; verplichte

debitrice schuldenaressedebitus moeten, verschuldigd zijn, schuld, verplichting

debourseren voorschieten van geld

debriare to intoxicate; to inundate

debriatus drunk

debui zie debere of debitum

debvoir moeite, toewijding (in oud frans), ambtsplicht, dat men schuldig is

dec. decanus

dec. afk. decanus, deken

decadentie neergang, ondergang, verloop van zaken

decaisatus decayed

decalcare to whiten

decalciare het schoeisel uitdoendecanatus dekenaat, decanaat

decania, decenna a deanery; a tithing; a friburgh

decanica an ecclesiastical prison

decanus deken (a) kerkelijk waardigheidsbekleder in een domkapittel (b) voorzitter van een universitaire faculteitDeel met je vrienden:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina