Versie 2 februari 2017, 425. 909 woorden Versie maart 2016, 422. 200 woordenDovnload 20.67 Mb.
Pagina21/148
Datum07.11.2017
Grootte20.67 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   148

contuli toewijzen

contumac(h)eren bij verstek veroordelen

contumace is gewonnen hebben als gedaagde en niet is verschenen.

contumaceren iemand straffen omdat hij als wederspannig in rechten niet verschijnt

contumacia verstek, weerspannigheid

contumacia verstek, aantekening door de rechter bij weerspannigheid om b.v geen eed af te leggen bij de rechtbank

contumaciam verstek

contumaciam verstek

contumacie (

contumacie wederspannigheid, hardnekkigheid, verstek laten gaan bij een rechtszaak

contumax wederspannig, die gedaagd zijnde voor den rechter niet en verschijnt

contumax, ‑macis die niet komt opdagen bij een rechtzaak

contus a pestle

conubium huwelijk

conubium huwelijk

conus a corner

convalesceren gezond worden

conveancia conveyance

conveare to convey

conveiancia a conveyance

convenabile behoorlijk

convenire to summon, to convene

conveniÙnt gevoeglijk

conveniÙntie overkomst, aanspraak, overeenkomst, verding, voorwaarde

conveniÙren overkomen, voor recht dagen, passen, voegen

convent klooster

conventinare to covenant

conventio a covenant

conventionare to covenant

conventualen kloosterling

conventualis, ‑is kloosterling

Conventualis(is) zie conventualen

conventus IV convent, klooster

conventus, ‑us klooster , convent

Conventus(us) klooster, convent

converci bekeren

converci Pauli bekering van Paulus

conversatie ommegang, hantering, gemeenzaamheid, omgang, gedrag

conversatie (vleeschelijke) geslachtsgemeenschap

conversum zie converci

conversus bekeerd

conversus bekeerd, bekeerling

conversus a lay monk, lay brother; a converted Jew or Mahommedan

conversus bekeerling

conversus (ad fidem catholicam) bekeerd (tot het katholiek geloof), bekeerling

convertere, bekeren

convertere, conversi, conversum III bekeren

converteren omkeren, verkeren

conviator a fellow traveller

convicie schelding, toenaam, schamperheid, verwijt

convicinus buur

convicinus buur

convince(e)ren overwinnen

convitiare to rail at

convoi lijkstoet, rouwstoet, begrafenisstoet

convooien en licenten betaling voor vrijgeleide van koopvaardijschepen, belasting op in ‑ en uitgaande goederen

convoy geleiding, vrijgeleiding

convoyeren geleiden

coolpanne vuurpan

Coolwijck het kantoor (te Delft) dat belast was met het centrale beheer van de pastorie goederen op het platteland van Holland

coop de koop, de te leveren ......

coopbrieven koopakte

cooperlectorium a coverlet

coopero See coprones

coopertia, coopertio bark and broken wood of felled trees

coopertor a tiler; a thatcher

coopertor, ‑is dakdekker

coopertorium a coverlet; a roof; a cuirass

coopertum covert

coopertura a covert; a cuirass; coverture, the condition of a married woman; thatch

coopertus equus a barded horse

coopgoet door aankoop verworven goederen

coopicium coppice

cooppenningen kooppenningen, koopsom

coopsconditie koopvoorwaarden

coopslach met de vlakke hand, de handslag waarmede een koop wordt bekrachtigd is

coopssceddulen koopaktes

coor besluit van het stedelijk bestuur, waarbij in het belang van de publieke orde iets geboden of verboden wordt onder bedreiging van een daarbij aangegeven sanctie.

coorboec het register van de wegens koeren veroordeelden, dienende om de recidivisten te kennen

coorde koord, meestal de strop van de galg

coorhere kanunnik

coorlaken fijn geweven laken

coormicke brood van fijn roggemeel, gebakken volgens de verordening

coormiede zie cuermede

coormiedgeliede, zie coormietsliede

coormietsliede, personen die verplicht zijn tot de coormiede, daaraan onderworpen

coost kost (van eten)

cop vaatwerk, vaak van metaal of steen o.a. nap, beker,schaalook; taartvorm en voor pasteien

cop. copulatus

cop. afk. copulatus, (wettig) getrouwd

copa a cop of corn, "sc. xx. garbae" (Sussex); of peas, 15 or 16 sheaves

coparcenaria comparcenary

coparcener co‑heir

coparticeps a coparcener

cope koopovereenkomst, voor het mogen ontginnen van een stuk land

copecia coppice

copergout messing

copero See coprones

coperosa copperas

copertorium See coopertorium

copertum cover for game

copetere, toekomen, toebehoren

cophinus a coffer; a coffin

copia afschrift

copia a copy

copia copiae afschrift van een afschrift

copiae legers

copiae legers

copiare to copy

copicia a coppice

copie afschrift, uitschrift, naschrift, dubbel

copieux ruim, rijkelijk, overvloedig

copiist uitschrijver,overschrijver

copiÙren uitschrijven, verdubbelen

copjen kopje

copla a couple

copo twigs

coppa See copa

coppatus coppice

coppe zie cop

copperen snijden

coppermaandag maandag na driekoningen

coprones twigs

copucium a coppice

copula band

copula band

copula a couple for hounds; a joist; a tiebeam

copula conjugalis echtvereniging, echtverbintenis

copula conjugalis echtvereniging, echtverbintenis

copulandus hij die wil trouwen

copulandus (vrw. ‑a) persoon die wil huwen

copulare trouwen, in de echt verbinden

copulare trouwen

copulare trouwen, in de echt verbinden

copulata zie copulatus

copulati fuere zij zijn getrouwd

copulati fuere zij zijn getrouwd

copulati fuerunt zij zijn getrouwd

copulati fuerunt zie copulati fuere

copulati sunt zij zijn getrouwd

copulati sunt zie copulati fuere

copulatio marriage

copulatio huwelijksvoltrekking

copulatio huwelijksvoltrekking

copulatio (kerkelijke) huwelijksvoltrekking

Copulatio(nis) huwelijk, huwelijksvoltrekking

copulatus (vrw. ‑a) getrouwd

copulatus getrouwd

copulatus/a married man/woman

copulatus/a est he/she was married

copuleren vergaderen, het samenvoegen, koppelen

coqua kokkin, keukenmeid

coqua keukenmeid

coqua See coga

coquarius a cook

coquinarius the kitchen steward in a monastery

coquus kok

coquus kok

coragium a tribute of certain measures (corus) of corn; or perhaps the same as cornagium

coralius a curriercoram ten overstaan van, in het bijzijn van, in aanwezigheid van

coram ... et aliquibus in tegenwoordigheid van ... en enige anderen

coram consule (et scabinis) ten overstaan van de schout (en schepenen)

coram dominis scabinis in aanwezigheid van de heren schepenen

coram et aliquibus in tegenwoordigheid van àà en enige anderen

coram iudice ten overstaan van de rechter

coram me ten overstaan van mij, in mijn tegenwoordigheid

coram me et testibus ten overstaan van mij met en getuigen

coram me infrascripto pastore ten overstaan van mij, ondergetekende pastoor

coram notario et testibus ten overstaan van notaris en getuigen

coram omni plebe ten overstaan van het gehele volk (publiek)

coram pluribus aliis in tegenwoordigheid van verscheide anderen

coram populo in het openbaar

coram praedicante acatholica voor de niet‑katholieke (protestantse) predikant

coram quibusdam aliis in tegenwoordigheid van enige anderen

coram testibus ten overstaan van de getuigencoram testibus fide dignis ten overstaan van geloofwaardige getuigen

coram tota ecclesia ten overstaan van de gehele kerk

coram tota presbyterio ten overstaan van de gehele kerkenraad

coramquibusdam aliis in tegenwoordigheid van enige anderen

corarius a currier

corballum, corbella a basket

corbanus a rural dean (plebanus) in Ireland

corbellus a corbel, a projecting piece of timber to support a weight

corbifex mandenmaker

corbis a hive

corbo korven ‑ vlechter, korvenmaker

corbo, ‑nis mandenvlechter

corbona a priest's treasury or strong box

corda a cord; a measure of land, 22 feet; a cord of wood, 8 or 10 feet by 4 feet by 4 feet

cordarius touwmaker, touwslager

cordarius touwslager, koordmaker

cordarius a rope maker

cordarius touwslager, lijndraaier, koordmaker

corde strop, galg

cordebanarius, corduanerius a cordwainer

cordelatus corded

cordelier Franciscaan, Franciscanes, minderbroeder

cordeliÞre zie cordelier

corderius a rope maker

cordewana, corduana cordwain, Cordovan leather

cordiaal openhartig, gulhartig

cordifex, ‑ficis touwslager

cordificis, zie cordiflex

cordiflex touwslager

cordonnerie schoenmakerij

cordonnier schoenmaker, schoenlapper, hersteller

corduanarius a cordwainer

cordula a string

coreator leerbewerker, leerlooier, schoenmaker

coreel tichel, vloer‑ of wandtegel

corellen koralen

corem bij

corem bij

corerius a courier

coretes weirs. (Welsh, cored.)

corgigatorium a churn

coriarius leerbewerker, leerlooier, schoenmaker

coriarius leerbereider, leerbewerker, (leer)looier, schoenmaker, riemenmaker, gordelmaker

corigia, corigium See corrigia

coriletum a hazel copse

Coriovallum Heerlen

Coriovallum / Huleri Heerlen

corluvus a curlew (numenius arquata)

cormusa See cornamusa

cornagium cornage, horngeld, payment for right to graze cattle on moor or common; a rent or tax paid on oxen

cornamusa a cornemuse, a Cornish bagpipe

cornare to blow a horn

cornarius a horner; a horn blower

cornel kolonel

cornellatus See carnellare

cornera, corneria, cornerium a corner

cornet vaandrig van de ruiterij

cornicallus a corn on the foot

corniculare to blow a horn

cornisare, cornuare to blow a horn

corodium, &c See corredium

coronale a wreath, a crown

coronamentum coronation

coronare to crown; to make a person a priest; to perform the tonsure

coronarius a coroner

coronatio coronation

coronator a coroner

coronellus a colonel

coronix a cornice

corositas rottenness

corp afk. corporaal, korperaal

corporaal rotmeester, (aanvoerder van een legeronderdeel)

corporale, corporarium a corporas

corpore gezamenlijk

corpore gezamenlijk

corporeel lichamelijk, daadwerkelijk

corporeel (

corporele lichamelijke, persoonlijke

corporis lichaam, lijk

corpulent lijvig, dik, grof, onvermogen

corpus body

corpus lichaam, rechtspersoon

corpus lichaam, rechtspersoon, lijk

corpus alienum vreemd element

corpus castri the castle without the surrounding town, &c

corpus Christi sacramentsdag, 2e donderdag na Pinksteren

corpus, ‑poris N lichaam, lijk

Corpus Christi Sacramentsdag

Corpus Christi Sacramentsdag, Lichaam van Christus

Corpus Christi Sacramentsdag

corpusculum lichaampje

corpusculum lichaampje

corralius a currier

correctarius a licensed broker

correctie (

corrediarius the holder of a corrody See corredium

corredium, corridium a corrody, money or allowance due by a monastery to the founder for the maintenance of one of his servants; an allowance of any kind; a livery

correptus overvallen, weggerukt

correptus overvallen, weggerukt

correspondentie contacten, relaties, heimelijke overeenkomst

corresponderen overeenkomen, op elkander passen

corrigator gordelmaker

corrigator, ‑is / corrigiarius gordel‑, riemenmaker

corrigeren (

corrigeren bestraffen

corrigia a strip of land, leather, &c.; a girdle; a shoe latchet

corrigiarius riemenmaker, gordelmaker, zadelmaker

corrigiarius riemenmaker, zadelmaker

corrigiarius a girdler

corriperen verkorten, korter maken

corrival medevrijer

corrobore(e)ren Bevestigen, versterken

corroboreren (

corroderen eten, knagen

corrodium See corredium

corroprobatie versterking

corrosijf wat eet, wat bijt

corrumperen bederven, iemand met giften omkopen, verblinden

corruÙren instorten, vervallen, neerstorten

corseyen grove keperstof, vaak voor ondergoed

cortina a curtain

cortinarius a curtain maker See cortinetus

cortinatus curtained

cortinetus a man in charge of the king's tents

cortis a courtyard

Cortracum Kortrijk

Cortracum / Cutracum Kortrijk

cortularium a farmyard

corulus hazel

corus a corn measure, perhaps 8 bushels

corusta used for chorista

corvata, corveia compulsory work done by tenant for lord

corvee vroondienst, arbeid ten dienste van de heer

corversarius, corvisarius a cordwainer; a cobbler

cosduma custom

cossate armelijke woning

costa rib; wederhelft, vrouw

costa rib; vrouw

costa a rib, a side; a basket; cost

costa vrouw, rib

costamentum cost

costen contumaciel kosten wegens niet verschijnen, wegens tegenspraak

costen ende misen van de justitie de kosten van het geding, het strafproces en de tenuitvoerlegging van het vonnis

costera coast

costerie kostershuis

costerillum a flagon

costillagium a rent in the Channel Islands

costiterunt they cost

costrellus a drinking cup, often of wood

costula clove (of garlic, &c.)

costuma custom

costume gewoonterecht, gewoonte

costumen gewoonten, oude herkomen

costuymen zie costume

cot bewoner van een cossate (armelijke woning, stal, schuur)

cot. afk. court, krap, onvoldoende, weinig

cota a cot; a tunic; a hat; a sheepcote

cotagium a cottage, originally meant the land attached to a cot

cotarius boerenarbeider, slijper, arbeider, huisbediende

cotarius boerenarbeider, slijper, huisbediende,

cotarius a cotter

cotellus a cottage

coten met kooten (schapenbotjes) spelen, bikkelen, kinderspel

coter zie cot

coterellus a servile tenant; a bandit

coteria, coterium a cottage

cotiarius slijper

cotiarius slijper

cotmannus a cottager

cotsethla a cottage, a small farmhouse

cotsethus, cotsetlus, cotsetellus a cottager

cotÚ paternel vaderskant

cotuca a cloak; coat armour

couche bed, sponde, bedstede

couchelaken stofsoort, speciaal voor broeken

coudÚe lengtemaat, el, ca.50 cm

coufin neef

coufinage neefschap

coulang onderdeel van een halssnoer

coulant zie coulang

couleeren wateren, plassen, stromen

coulpabel schuldig bevinden

coulte zie culcte

coupe feu brandgang, brandmuur

couperagium cooper's work

couperet valbijl, guillotine

coupiator a woodman

coupure open doorgang in vestingwal

courba See corvata

coÙrceren dwingen

courearius a currier

courier lopende bode, loper

courrage makelaardij

courtepia a courtepye, a short cloak

courtisaan hoveling

courtois hoofs, heus, beleeft

courtosie beleefdheid

courtsen koortsen

cousien lederen of ijzeren beenbekleding

cousin, neef, zoon van oom of tante

cousine nicht, dochter van oom of tante

cousins par aliliance aangetrouwde neven en nichten

coutelas korte sabel

couter akker, veld, maar ook ploegschaar

coutergat landweg, weg uitsluitend bestemd voor toegang tot het bouwland

couturiÞre naaister, modinette

couvent klooster

couvert deksel, overdek, omslag, bedekt,

couverture deksel

couvre feu avondklok

couvreur leidekker, dakdekker

covina, covinia covin, a compact for purposes of fraud

covinosus fraudulently

Covordia Coevorden

Covordia Coevorden

craantare See creantare

crabeil korbeel, kromstuk hout, vaak in spanten gebruikt

crabelaer betaalmiddel, ook de vierstuivers penning genoemd

crachoir kwispedoor, spuwbakje

crachte (uyt) als blijkt uit

craem kraam. bevalling

craemschenner hij die de huisvrede verstoort bij een kraamvrouw

cragge wurgen, vermoorden

craghte....... (in) in gevolge ......

craiera a crayer, or smack

cramickbroot tarwebrood

crampo a crampon, a grappling iron, or metal fastening in jewellery

crampon ijzeren punt

cranagium liberty to use a crane; profit made by a crane

cranare to lift goods with a crane

crancbedde ziekbed

cranck ziek

crannocum a crannock, a measure of corn; a basket

crariolus a rake

craspiscis a whale

crassipulum a cresset

crastinus de volgende dag

cratera a chest or coffin

craticula a gridiron; a lattice

cratis a wattle; a crate

crauwel vleeshaak, drietandige haak

cravare to impeach

creancia credit

creantare to give security for

creantie geloofbaarheid, geloofbrief

creantum security

creator, ‑is schepper, de Schepper

creator(is) schepper, de Schepper

creca, crecca a creek

credensen kleine tafels of planken bij het altaar in een kerk, waarop het brood en de wijn voor de eucharistie worden geplaatst .ook dressoirs of wandtafels.

credentia faith, belief; a small table to hold the vessels of the altar

credentie geloofwaardig

credenzer kelner

credit neemt men voor waar aan (in een proces), geloof, inschuld (te innen vordering)

crediteren geloven, borgen, vertrouwen

crediteur schuldeiser, die aan een ander uitleent

creditum het verschuldigde, vordering

creditum het verschuldigde, vordering

credo geloofsbelijdenis

crementum increase

cremeterium, zie cemeterium

cremiterium kerkhof, begraafplaats

cremium refuse tallow

crenellare See carnellare

creputellus a cracknel

crescens a crescent

creseme diocees

cressans a crescent

cresta the crest of a bank

crestare murum to complete the top of a wall with coping stones

crestura coping; the ridge of a roof

cretena, cretinus a torrent

crevacia a crevice, a crack

crevina increase (?)

crevÚ dood, gecrepeerd

cribrarius zeefmaker

cribrarius zevenmaker

crichoudere schout,

criem zwaar misdrijf

crieren een publicatie doen afkondigen door de omroeper

crigieren zie; crieren

crijeren zie; crieren

crime capital halsmisdaad

crimen schuld, misdaad

crimen lìsì majestatis hoogste machtschending, gekwetste hoogheid

criminalis (causa) straf‑(zaak)

criminalis (causa) straf ‑(zaak)

crimineel dat den hals aangaat, waar de doodstraf opstaat

crimineel‑proces zie hals‑regt

crimineil die een zwaar misdrijf heeft begaan

criminele justicie zie bloedrecht, halsgerecht, recht van den hoogste straf

criminele‑saak zie halszaak

criminele sake een zaak die lijf en leden betreft

crimisinum crimson

crinium the skull

crinoline hoepelrok

cripte verborgen ruimte, kelder gewelven

cristianare to convert to Christianity

critice nauwkeurig

crocardus a crocard, bad money, prohibited by statute 27 Edw. I

croccus a crowbar

crocea, crocia a crook; a crosier; investiture of episcopal sees; dress worn by regular canons

croche lange ijzeren tang, smidstang

crociarius a cross‑bearer

crocque‑mort lijkbezorger, aanspreker, lijkbidder, lijkdrager

crocus a crook

croen zie crone

croeria a shrike (lanius excubitor)

croffeta, crofta, croftum a croft; a close

croix flÚchÚe pijlkruis

cromio a strap. (Fr. creim.)

cronarius a man in charge of farm stock

crone klacht, aanklacht

croner hij die een klacht in rechte indient, klager

cronijk tijdboek, historie

cronnus a measure of four bushels

cropa, croppa, croppus a crop; twigs

croque mort zie crocque‑mort

crotia See crocea

crotta a crowd, a fiddle

crÚcelle ratel, klepper

crucermarct jaarmarkt

crucesignatus kruisvaarder

crucesignatus a crusader; one who has taken the cross

crucibulum a cresset

crucifer kruisvaarder, orderidder

crucifer a Crossed or Crutched Friar

crucis van het kruis

crucis exaltatio kruis verheffing, 14 september

crudebroec met veel groene kruiden begroeid (ruw) terrein

crudeliteit wreedheid

crudenare handelaar in kruiden

crudenede kruidenvrouw

crufta a croft

cruin kruin

crÚmaillÞre haal, hangijzer, heugel

crumenarius beurzenmaker, tassenmaker, leerwerker, koffermaker, zadelmaker

crumenarius buidel ‑ tassenmaker, zakkenmaker

cruppa a horse's croup

crupparium a crupper

crusiatus having taken the cross

crusoren wenteltrappen

crustare to daub; to plaster

crustum embossed plate

cruÙl wreed, hard

cruÙl wreed, hard

crux kruis

crux sometimes used for crus

crux kruis

cry geschreeuw

crypta a chapel or oratory under ground

crypte grafkelder

crÞve zie crevÚ

unctione praemunitus voorzien van de biecht en het Heilig Oliesel

cubare to lie down

cubbinge rietendak van boerderij en schuren

cubicare to go to bed

cubiculum slaapkamer, soms ook slaapkamer

cubiculum (slaap)kamer

cucneus See cuneus

cuculla, cucullus a long, full garment without sleeves; a cape; a cowl

cucullatus wearing a cowl; a monk

cuerbroeder gildenbroeder

cuermede opbrengst van het bestehooft of cateil, het beste stuk uit de nalatenschap van een horige, keurmedige, door de heer krachtens zijn recht te kiezen

cuermietsliede personen die verplicht zijn tot coormiede, daaraan onderworpen

cuermietsliede zie coormietsliede

cufa a cup

cufata a cupful

cui aan wie, waaraan

cui impositum est nomen to whom was given the name

cui zie: qui aan wie, waaraan

cuillarda a chilver, a ewe lamb

cuillardum a spoonful, ladleful

cuipery omkoperij

cuius van wie

cuius van wie

cuius anima requiescat in pace moge zijn ziel rusten in vrede

cuius anima requiescat in pace zijn ziel ruste in vrede

cuius filia van wie een dochter is, wiens dochter

cuius filia van wie een dochter is, wiens dochter

cuius loco in wiens plaats

cuius loco tenuit wiens plaats werd ingenomen door

cuius loco tenuit wiens plaats werd ingenomen door

cuius loco y in wiens plaats

cuius loco; quorum loco in wiens plaats; in wier plaats

cuius locum tenuit wiens plaats werd ingenomen

cuius locum tenuit wiens plaats werd ingenomen door

cuius vicem supplevit in wiens plaats optradDeel met je vrienden:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   148


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina