Toolboxmeeting gevaarsymbolenDovnload 71.2 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte71.2 Kb.

TOOLBOXMEETING


GEVAARSYMBOLENNaam :
School :
Locatie van uitvoering :
Datum van uitvoering :
Uitgevoerd door :
Tijdsduur van de Toolboxmeeting :
VRAGENLIJST

  • Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  

Ja / Nee

  • Zijn er bijna-ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode?

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  

Ja / Nee

  • Zijn er ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode?

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  

Ja / Nee

  • Zijn er vragen / opmerkingen betreffende de veiligheid op de werklocatie?

(Orde, netheid, organisatie, materiaal etc.)

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  Ja / Nee

  • Zijn er nog overige vragen c.q. opmerkingen?

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  

Ja / Nee

  • Zijn er medewerkers die nog geen veiligheidsinstructies hebben ontvangen?

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  

Ja / Nee

  • Beschikken alle medewerkers over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?

Zo neen, omschrijf dit op de achterzijde.

Ja / Nee

VOLGENDE VERGADERING

Datum :

Uur :

Plaats :


8 SYMBOLEN BEHOREN TOT 4 VERSCHILLENDE GROEPEN

1. Giftig of schadelijk

Verklaring

Symbool

Toelichting risico's

Voorbeelden producten

Preventiemaatregelen

Giftig
(T)
Zeer giftig
(T+)Schadelijke en giftige producten hebben reeds in relatief kleine hoeveelheid een weerslag op de gezondheid.
Wanneer een zeer kleine hoeveelheid product reeds schadelijk (eventueel dodelijk) is wordt het symbool 'giftig' gebruikt.
Deze producten dringen het lichaam binnen door contact met de huid, door inademing en door inname langs de mond.

- Methanol (brandalcohol), ontvlekkers
- Sprays voor het waterdichtmaken
- Ontsmettingsproduct
- Sprays voor autolakken
- Pesticiden
- Kankerverwekkende stoffen:
  benzeen, ethyleenoxide,
  zinkchromaten, asbest

       ANTIGIFCENTRUM
            070/245.245
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
  dragen om contact te vermijden
  (handschoenen, overall, gelaatscherm,
  veiligheidsbril, masker).
- Werken in goed verluchte ruimte of
 in open lucht; afzuigen; ventileren.
- Goede hygiëne: handen wassen, niet
 eten, niet roken tijdens gebruik.
- Producten in spuitbussen zijn
 gevaarlijker (gemakkelijker in te
 ademen).

Schadelijk
(Xn)- Ontvlekkers, trychloorethyleen
- Reinigingsproducten, verfverdunners
- Houtbeschermings- en
  veredelingsproducten
- Afbijtproducten voor verf

2. Brandgevaarlijk

Verklaring

Symbool

Toelichting risico's

Voorbeelden producten

Preventiemaatregelen

Ontplofbaar
(E)Ontplofbare stof kan bij een bepaalde temperatuur of bij contact met andere stoffen, bij schokken of bij wrijvingen (statische elektriciteit), tot ontploffing komen.

- Vele verbruiksgoederen welke in spuitbussen beschikbaar zijn, zijn potentiële bommen (zelfs leeg) indien ze boven de 50°C opgewarmd worden: luchtverfrisser, haarlak, autolak, vernis, ruitenontdooier (wagen)
- Gassen (waterstof, acetyleen, propaan, butaan, LPG)

- Oververwarming vermijden en afscherming tegen zonnestralen, t.e.m. in de wagen !
- Nooit in de buurt plaatsen van warmtebronnen, fornuizen, verwarmingstoestellen, lampen, ...
- Nooit roken of vuur maken tijdens het gebruik.

Licht ontvlambaar
(F)
Zeer licht ontvlambaar
(F+)F: licht ontvlambare stoffen ontbranden in aanwezigheid van een vlam, een warmtebron (heet oppervlak) of een vonk.
F+: Zeer licht ontvlambare stoffen kunnen zeer gemakkelijk door een ontstekingsbron (vlam, vonk) tot ontbranding worden gebracht, zelfs beneden 0°C.

- petroleum, benzine
- brandalcohol of methanol
- terpentijn, lichte white spirit, aceton
- kwastenreiniger, verfverdunner
- verf in spuitbussen, metaalverf
- ruitenontdooier, luchtverfrisser
- contactlijm, neopreenlijm

- Producten bewaren in goed verluchte ruimte.
- Nooit gebruiken in de buurt van hittepunten, hete oppervlakken, gloeiende gensters of open vlam.
- Verboden te roken.
- Draag warmtebestendige kledij (geen kunstvezels) en houd steeds een brandblusser binnen handbereik


Oxiderend
(O)
(Brand-
bevorderend)Oxiderende producten (stoffen met veel zuurstof) bevorderen sterk de verbranding van brandbare (o.a. ontvlambare) stoffen.

- waterstof- en andere peroxiden
- chloraten, permanganaten, sterke salpeter- en perchloorzuren

- Ontvlambare stoffen (F symbool) niet samen met verbrandingsbevorderende, oxiderende stoffen (O symbool) opslaan.

3. Bijtend of irriterend

Verklaring

Symbool

Toelichting risico's

Voorbeelden producten

Preventiemaatregelen

Corrosief
(C)Corrosieve stoffen tasten bij contact de weefsels aan en kunnen zware chemische brandwonden veroorzaken.

- Ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker
- Bijtende soda, kaliumloog
- Sterke zuren, bvb. zwavelzuur voor batterijen
Afbijtproducten, oven en WC-reinigers
- Afwasmiddel vaatwasmachine (in vochtige toestand)

Producten bewaren in goed afgesloten bussen. Bij gebruik, huid, ogen en slijmvliezen beschermen tegen spatten. Voorzichtig uitgieten of uitstrooien. Altijd het product in het water gieten om te verdunnen. Niet andersom. Handschoenen en beschermbril gebruiken. Niet vermengen. Na gebruik is zeer goede hygiëne noodzakelijk, grondig wassen van handen, gelaat. Als EHBO is minstens 15 minuten spoelen met veel water het meest doeltreffend. Bijtende producten in spuitbussen zijn dubbel gevaarlijk.

Irriterend
(Xi)Irriterende stoffen geven na herhaald contact met de huid of de slijmvliezen, huidirritatie en ontstekingen.

- bleekwater
- terpentijn
- ammonia (ammoniakwater)
- polyestermastic

4. Milieugevaarlijk

Verklaring

Symbool

Toelichting risico's

Voorbeelden producten

Preventiemaatregelen

Gevaarlijk voor het milieu
(N)Vervuilende stoffen ('polluenten'):
- Zeer giftig voor levende organismen in het water of in de bodem.
- Giftig voor de fauna.
- Gevaarlijk voor de lucht o.a. de ozonlaag (huidkanker, grauwe staar).

- Bepaalde actieve stoffen in pesticiden (organochloorverbindingen: lindaan, parathion).
- CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen).
- Bepaalde oplosmiddelen (thiodicresol).
- Bepaalde verbindingen van zware metalen (kopermethaansulfonaat).
- PCB's en PCT's

Het product of de resten ervan als gevaarlijk afval beheren (voorkomen, sorteren, recycleren, verwijderen) conform de wetgeving.

Verontreiniging van het milieu (lozing in water, bodem en lucht) zoveel mogelijk vermijden of beperken. Zoveel mogelijk kiezen voor milieuvriendelijke ('schone') alternatieve producten en technieken.
TOOLBOXMEETING GEVAARSYMBOLEN Pagina van


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina