Terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen Car policy Tussen : (firma)Dovnload 70.81 Kb.
Datum11.06.2018
Grootte70.81 Kb.

Terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen – Car policy
Tussen : (firma)

Hierna de ‘werkgever’ genoemd

En : (naam – voornaam)

Hierna de ‘werknemer’ genoemd,


VOORWOORD

De werknemer verklaart op zijn erewoord dat hij in het bezit is van een geldig rijbewijs. Hij verbindt zich ertoe de werkgever in kennis te stellen van elke verandering in die toestand en eventueel het voertuig terug te geven. Zoniet zal alleen hij de gevolgen dragen van de verkeersovertredingen die zouden worden begaan of van de verkeersongevallen die zich zouden voordoen.

Wordt het volgende overeengekomen :
Artikel 1 – Basis

(Optie 1)

De werkgever stelt een bedrijfswagen ter beschikking van de werknemer die hij zowel privé als voor zijn beroep kan gebruiken vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . (vermeld de juiste ingangsdatum van de overeenkomst) tot . . . . . . . . . . . . . . . . . (vermeld de einddatum van de overeenkomst)(Optie 2)

De werkgever stelt een bedrijfswagen ter beschikking van de werknemer die hij zowel privé als voor zijn beroep kan gebruiken en dit zolang hij een functie uitoefent waarbij hij een bedrijfswagen nodig heeft.(Optie 3)

De werkgever laat de werknemer beschikken over een bedrijfswagen die hij alleen maar mag gebruiken voor beroepsdoeleinden en dit zolang hij de functie uitoefent waarvoor hij over een wagen moet kunnen beschikken. Op het einde van elke werkdag moet hij de wagen teruggeven.

[Als deze optie aangestipt is, raden wij u bovendien aan de werknemer de overeenkomst te laten tekenen waarin het verboden wordt het voertuig van de firma voor privédoeleinden te gebruiken.]

(Optie 4)

De werkgever geeft aan de werknemer de beschikking over een bedrijfswagen die hij zowel voor privé- als beroepsdoeleinden mag gebruiken en zulks tijdens de duur van het leasingcontract gesloten met de leasingmaatschappij, zijnde vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . tot . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Artikel 2 – Plaatsbeschrijving en beschrijving van de bedrijfswagen

Bij het in bezit nemen van de bedrijfswagen zal overgegaan worden tot een plaatsbeschrijving en een beschrijving van die bedrijfswagen. Dit document moet de volgende vermeldingen bevatten :

– Merk :

– Model :

– Kleur :

– Jaar :

– Nummerplaat :

– Accessoires :

– Staat van de wagen :

– Kilometers op de teller :

– Beschadiging aan de buitenkant :

– Beschadiging aan het interieur :

– Brandstof :
Artikel 3 – Opties en accessoires

De werknemer mag geen opties en/of accessoires aan de wagen toevoegen zonder voorafgaand geschreven akkoord van de werkgever en van de leasingmaatschappij. In geval van akkoord zullen alle kosten die eraan verbonden zijn volledig gedragen worden door de werknemer. De kosten van de verwijdering van de accessoires zijn eveneens voor de werknemer alsook de herstelling van de schade die aan het voertuig wordt aangebracht bij het verwijderen van de accessoires.


Artikel 4 – Plaatsbeschrijving bij vertrek

Bij het verlaten van de onderneming of wanneer de terbeschikkingstelling van de wagen een einde neemt, moet de werknemer deze weer inleveren in de staat waarin hij hem ontvangen heeft en voorzien van alle nodige documenten en sleutels.

Hij verbindt zich ertoe om de beschadigingen die geen gevolg zijn van een ‘normaal’ gebruik van de wagen, ten laste te nemen. De raming van die schade gebeurt tijdens de plaatsbeschrijving bij vertrek.
Artikel 5 – Immobiliseren van de bedrijfswagen voor onderhoud of herstelling

Indien de wagen voor onderhoud of herstelling langer dan 24 uur geïmmobiliseerd is, zal de onderneming een vervangwagen ter beschikking stellen, indien mogelijk van dezelfde klasse of, bij gebrek hieraan, aan de werknemer een verplaatsingsvergoeding betalen waarvan het bedrag overeenstemt met het voordeel dat de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen voor de werknemer vertegenwoordigt.


Artikel 6 – Diefstal van de bedrijfswagen

In geval van diefstal van de bedrijfswagen is de werknemer ertoe gehouden om hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Hij moet zo vlug mogelijk een kopie van het proces-verbaal aan de onderneming overmaken.

De onderneming zal ervoor zorgen dat een wagen ter beschikking wordt gesteld, indien mogelijk van dezelfde klasse of, bij gebrek hieraan, aan de werknemer een verplaatsingsvergoeding betalen.

De werknemer mag de terbeschikkingstelling van een wagen van een lagere klasse of zijn vervanging door een verplaatsingsvergoeding niet beschouwen als een tekortkoming die aan de onderneming toe te schrijven is of als een feit dat gelijkstaat met verbreking.


Artikel 7 – Ongevallen en schade tijdens de werkuren

De werknemer is strafrechtelijk aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen en/of voor alle verkeersongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.De werkgever is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die door de werknemer wordt veroorzaakt ingevolge een ongeval, behalve in geval van bedrog, zware fout of gebruikelijk lichte fout.

Indien het ongeval geheel of gedeeltelijk te wijten is aan opzet, een zware fout of een lichte gebruikelijke fout van de werknemer, moet de werknemer het verschil betalen tussen de totale kosten van de herstellingen en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij gedekt is, evenals de eventuele premieverhoging die ten laste van de onderneming wordt gelegd.

In geval van toepassing van een franchise opgenomen in een verzekeringspolis en in geval van ongeval of van beschadiging tijdens beroepsgebruik, is de franchise ten laste van de werknemer die het schadegeval heeft veroorzaakt tenzij hij kan bewijzen dat het ongeval of de beschadiging niet te wijten is aan een zware fout, bedrog of aan een gebruikelijke lichte fout van hem.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid bij overtreding of ongeval buiten de werkuren

De werknemer is zowel burgerlijk als strafrechtelijk volledig aansprakelijk in geval van overtreding of ongeval buiten de werkuren.

De werknemer moet het verschil betalen tussen de totale kosten van de herstellingen en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij gedekt is, alsook de eventuele premieverhoging die aan de werkgever wordt opgelegd.

In geval van toepassing van een franchise opgenomen in een verzekeringspolis en in geval van ongeval of van beschadiging tijdens privégebruik, is de franchise steeds ten laste van de werknemer.


Artikel 9 – Gebruik van het voertuig – Algemene verplichtingen van de werknemer

Tijdens de duur van de onderhavige overeenkomst zal de werknemer het hem ter beschikking gestelde voertuig gebruiken als een goede huisvader overeenkomstig de aard en de bestemming van het voertuig. Hij zal de wagen gebruiken overeenkomstig de vigerende wetten en regels.

De werknemer is verantwoordelijk voor de wagen die door de onderneming ter zijner beschikking werd gesteld. Hij zal voor zijn onderhoud zorgen (de wagen binnenbrengen in de garage voor de voorziene onderhoudsbeurten, regelmatig nazicht van het oliepeil en van het peil van de andere vloeistoffen, controle van de bandenspanning, …). Bovendien moet hij de wagen vanbinnen en vanbuiten proper houden waarbij de reinigingskosten voor zijn rekening zijn.

Voor onderhoudsbeurten en herstellingen moet de werknemer de wagen binnenbrengen in de garage die door de onderneming wordt aangeduid of, bij gebrek hieraan, in de garage van zijn keuze voor zover dit vooraf door de onderneming werd goedgekeurd. Hetzelfde geldt in geval van dringende herstellingen of in gevallen van overmacht.

Iedere depannage of herstelling die te wijten zou zijn aan nalatigheid van de werknemer, een abnormale slijtage of een abnormaal gebruik van de wagen zal volledig ten laste van de werknemer zijn.

De werknemer zal erover waken de volgende documenten nooit in de wagen achter te laten :

– de internationale groene verzekeringskaart ;

– het gelijkvormigheidsattest ;

– het inschrijvingsbewijs.

Hij mag ook niet de contactsleutels achterlaten of ieder ander voorwerp dat aan de onderneming toebehoort (gsm, laptop, …) en waarvan hij voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst gebruik mag maken.

De werknemer is ertoe gehouden de werkgever binnen de 48 uur in kennis te stellen van elke beschadiging van het voertuig, ongeacht de oorzaak ervan.

In geval van verkeersongeval of beschadiging, moet de werknemer alle formaliteiten vervullen en onmiddellijk de firma verwittigen die het nodige zal doen bij de verzekeringsmaatschappij.

De firma zal het voertuig laten herstellen.

Elke herstelling of tussenkomst van de pechdienst die te wijten zou zijn aan nalatigheid van de werknemer, aan abnormale slijtage of abnormaal gebruik van de wagen, zullen voor rekening van de werknemer zijn.


Artikel 10 – Gsm

Het is ten strengste verboden met een draagbare telefoon (gsm) te telefoneren, zelfs als die bediend wordt via een handenvrije kit, tijdens het besturen van het voertuig.


Artikel 11 – Kosten parking en wasbeurten

(Optie 1)

De werknemer zal ervoor zorgen dat de wagen binnen en buiten proper blijft en de schoonmaakkosten daarvan zullen door hem worden betaald.

De werknemer betaalt de parkingkosten.

(Optie 2)

De kosten van schoonmaak en parking worden door de werknemer betaald. Zij worden echter terugbetaald via opneming ervan in het vast maandbedrag dat ten laste is van de werkgever, ten bedrage vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR/maand.

Bovendien eist de werkgever dat het voertuig in een garage geparkeerd wordt.
Artikel 12 – Bekeuringen

Bekeuringen voor overtreding van de Wegcode zijn ten laste van de werknemer. Hij moet zelf instaan voor de betaling ervan binnen de vereiste tijd. Een kopie van het betalingsbewijs van de bekeuring moet binnen de acht dagen die erop volgen aan de onderneming overgemaakt worden. Indien de bekeuring niet betaald wordt, heeft de werkgever het recht om de bekeuring die zij voor rekening van de werknemer betaalde, terug te vorderen op het loon van de werknemer, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.


Artikel 13 – Zware inbreuken – ontbindende voorwaarde

Het plegen van een zware overtreding van de Wegcode (overdreven snelheid, staat van dronkenschap, vluchtmisdrijf, …) kan in het kader van de arbeidsovereenkomst gelijkgesteld worden met een dringende reden en de onderneming het recht geven om deze zonder vergoeding noch opzeg te beëindigen om dringende reden.

Er wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval de onderneming niet zou overgaan tot ontslag om dringende reden van de werknemer zonder opzeg noch vergoeding, de veroordeling van de werknemer door een strafrechtspraak of de betaling van een ‘minnelijke schikking’ als gevolg van een zware overtreding van de Wegcode een ontbindende voorwaarde vormt die van rechtswege en zonder compensatie een einde stelt aan deze overeenkomst van terbeschikkingstelling.
Artikel 14 – Enige bestuurder

De werknemer is de enige toegelaten bestuurder van de bedrijfswagen. Hij mag de wagen niet toevertrouwen aan andere personeelsleden van de onderneming tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de onderneming.

Behalve in geval van overmacht mag de wagen niet bestuurd worden door een persoon die niet tot de onderneming behoort. De werknemer moet zich ervan verzekeren dat die persoon voldoende controle heeft over het voertuig.

Het niet-nakomen van dit artikel vormt een ontbindende voorwaarde die van rechtswege en zonder compensatie een einde stelt aan deze overeenkomst van terbeschikkingstelling.


Artikel 15 – Reizen naar het buitenland

Het is toegelaten met de wagen privéreizen naar het buitenland te maken op voorwaarde dat de werknemer zelf de auto bestuurt of dat hij zich aan boord bevindt. De werknemer zal de kosten van de in het buitenland gedane herstellingen moeten betalen.

In geval van beschadiging van het voertuig, zal de werknemer dezelfde regels moeten volgen als die welke gelden voor gebruik op het Belgisch grondgebied.

In geval van een privéverblijf in het buitenland zullen de brandstof- en snelwegtolkosten te zijnen laste vallen.


Artikel 15bis – Beroepsverplaatsingen in Frankrijk

Bij verplaatsing voor beroepsdoeleinden in Frankrijk staat de werknemer in voor de aanschaffing van de verplichte alcoholtester volgens de bepalingen van het Décret no 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Na voorlegging van het aankoopbewijs van deze alcoholtester zal de werkgever de kosten van deze aankoop terugbetalen. Deze terugbetaling bedraagt maximaal 60 EUR per wagen. (normale prijs schommelt tussen 20 en 100 EUR met de goedkoopste 1,99 EUR).


Artikel 16 – Brandstof en olie (optie)

(Optie 1)

De brandstof en olie voor de wagen worden door de werknemer ten laste genomen.

In geval van gebruik van de bedrijfswagen voor beroepsdoeleinden, zal de werknemer voor de vijfde van de volgende maand een samenvattende nota indienen met de kosten voor brandstof, olie en eventueel parking voor de betrokken maand. Na goedkeuring van deze afrekening door de onderneming wordt het globale bedrag voor de kosten van brandstof, olie en parking aan de werknemer betaald en dit ten laatste op het einde van de maand die op de betrokken maand volgt.

(Optie 2)

De werknemer krijgt een tankkaart.

Indien de brandstofkaart dit vereist, is hij verplicht om telkens bij het voltanken het exacte kilometeraantal te vermelden.

Samengevat, de brandstofkaart evenals de geheime code moeten met de nodige omzichtigheid worden bewaard. De gebruiker van deze brandstofkaart moet de volgende veiligheidsmaatregels naleven :

– de bestuurder van het voertuig moet de geheime code uit het hoofd leren ;

– de geheime code en de kaart mogen onder geen enkel beding in het voertuig worden bewaard ;

– de geheime code en de kaart mogen nooit op dezelfde plaats samen worden bewaard ;

– de geheime code mag niet worden doorgegeven aan niet-geautoriseerde personen ;

– de geheime code mag niet worden vermeld op de brandstofkaart of op enig ander document ;

– de brandstofkaart is strikt persoonlijk en mag slechts voor één voertuig tegelijk worden gebruikt (= de bedrijfswagen).

In geval van verlies, defect of diefstal van deze kaart dient de werknemer onmiddellijk de werkgever te verwittigen, maar ook . . . . . . . . . . . . . . . . . (bv. Card Stop, Banksys).

De werknemer zal in ieder geval de gebruiksvoorschriften die hem overgemaakt werden door de verdeler van de kaart naleven.

Indien in dergelijk geval een nalatigheid wordt vastgesteld, dan heeft de werkgever het recht om het bedrag van de geleden schade te verhalen op de werknemer. In dit opzicht wordt het bewaren van de code in de buurt van de kaart of het niet-naleven van de volledige vertrouwelijkheid aangaande, beschouwd als een vorm van nalatigheid waarvoor de werknemer wordt verantwoordelijk gesteld.
Artikel 17 – Financiële tussenkomst (optie)

(Optie 1)

De werknemer zal een tussenkomst betalen in de kosten van de wagen voor zijn privégebruik.

Deze tussenkomst bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR per maand.

De werknemer zal een doorlopende opdracht aan zijn bank geven zodat dit bedrag voor de 25ste van iedere maand op bankrekening nr...... –.................– ....... van de onderneming staat.Of

De werknemer zal een tussenkomst betalen in de kosten van de wagen voor zijn privégebruik.

Deze tussenkomst bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR per maand.

De werknemer geeft aan de werkgever de toestemming om van zijn nettomaandwedde het bedrag in te houden dat hij elke maand verschuldigd is voor het privégebruik van de wagen.(Optie 2)

De werknemer zal een tussenkomst betalen in de kosten van de wagen voor zijn privégebruik.

Deze deelname is gelijk aan het fiscaal voordeel dat het voordeel van alle aard oplevert.

De werknemer zal een doorlopende opdracht aan zijn bank geven zodat dit bedrag voor de 25ste van iedere maand op bankrekening nr..... –................. –....... van de onderneming staat.Of

De werknemer zal een tussenkomst betalen in de kosten van de wagen voor zijn privégebruik.

Deze deelname is gelijk aan het fiscaal voordeel dat het voordeel van alle aard oplevert.

De werknemer geeft aan de werkgever de toestemming op zijn netto maandwedde het bedrag in te houden dat hij elke maand verschuldigd is voor het privégebruik van de wagen.


Artikel 18 – Fiscale raming van het voordeel van het privégebruik van de bedrijfswagen

De werknemer die over een bedrijfswagen beschikt, mag hem gebruiken voor zijn privékilometers en voor zijn woon-werkverkeer. De werknemer geniet een voordeel van alle aard. Dit voordeel wordt vandaag gewaardeerd in functie van de brandstof, van de CO2-uitstoot van het voertuig en van de cataloguswaarde. Mocht de berekeningswijze van het voordeel van alle aard ooit veranderen krachtens een wijziging van de wetten of van de geldende regels, dan zal de werkgever het eventuele verschil door loonverlies niet te zijnen laste moeten nemen.

De eventuele deelname van de werknemer wordt van dit bedrag afgetrokken (cf. art. 17).

Dit bedrag zal op de loonbrieven van de werknemer, alsook op zijn loonfiche 281.10. vermeld worden.Artikel 19 – Vervanging van de bedrijfswagen door een wagen van dezelfde klasse of door een verplaatsingsvergoeding

De onderneming heeft op ieder ogenblik het recht om de bedrijfswagen, beoogd in onderhavige overeenkomst, te vervangen door een andere wagen van dezelfde klasse of nog, door een verplaatsingsvergoeding ten bedrage van de tegenwaarde van het in artikel 18 vermelde voordeel.


Artikel 20 – Terugname van de wagen in geval van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst

(Optie 1)

Indien het privégebruik van de wagen een onderdeel van het loon is (belastbaar voordeel), behoudt de werknemer tijdens de periodes van gewaarborgd loon het genot van de bedrijfswagen in geval van schorsing van zijn arbeidsovereenkomst. Indien de schorsing van de arbeidsovereenkomst langer dan 31 dagen duurt, behoudt de onderneming zich het recht voor om de wagen vanaf de 31ste dag van de schorsing terug te nemen en dit tot het einde van de schorsing. Dergelijke terugname mag door de werknemer niet aangezien worden als een tekortkoming die aan de onderneming toe te schrijven is of als een feit dat gelijkstaat met verbreking.

De repatriëringsmodaliteiten van het voertuig zijn de volgende :

(Optie 2)

Indien de werknemer tussenkomt in de kosten van de wagen voor zijn privégebruik, behoudt hij het genot van de bedrijfswagen in geval van schorsing van zijn arbeidsovereenkomst. Indien de schorsing van de arbeidsovereenkomst echter langer dan 31 dagen duurt, behoudt de onderneming zich het recht voor om de wagen vanaf de 31ste dag van de schorsing terug te nemen. Dergelijke terugname mag door de werknemer niet aangezien worden als een tekortkoming die aan de onderneming toe te schrijven is of als een feit dat gelijkstaat met verbreking.

In dit geval zal de werknemer aan zijn bank de opdracht geven om de betaling van de financiële tussenkomst, eventueel voorzien in artikel 17, voor de duur van de schorsing stop te zetten.

De repatriëringsmodaliteiten van het voertuig zijn de volgende :(Optie 3)

De werknemer behoudt het genot van de bedrijfswagen in geval van schorsing van zijn arbeidsovereenkomst om andere redenen dan moederschapsverlof, profylactisch verlof, loopbaanonderbreking (tijdskrediet), verlof zonder wedde, militaire verplichtingen en voorlopige hechtenis. Indien de arbeidsongeschiktheid echter langer dan 31 dagen duurt, behoudt de onderneming zich het recht voor om de wagen vanaf de 31ste dag van de arbeidsongeschiktheid terug te nemen. Dergelijke terugname mag door de werknemer niet aangezien worden als een tekortkoming die aan de onderneming toe te schrijven is of als een feit dat gelijkstaat met verbreking.

In dit geval zal de werknemer aan zijn bank de opdracht geven om de betaling van de financiële tussenkomst, eventueel voorzien in artikel 17, voor de duur van de schorsing stop te zetten.

De repatriëringsmodaliteiten van het voertuig zijn de volgende :(Optie 4 : enkel als beroepsdoeleinden)

Aangezien de wagen enkel voor professioneel gebruik bestemd is, behoudt de werkgever zich het recht voor om de teruggave van de wagen te eisen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst.


Artikel 21 – Gebruik van het voertuig in geval van vermindering van de arbeidsprestaties

(Optie 1)

Ingeval de werknemer minder gaat werken, zal hij toch over het voertuig mogen blijven beschikken.(Optie 2)

Ingeval de werknemer minder gaat werken, zal hij toch over het voertuig mogen blijven beschikken, maar er zal hem een financiële bijdrage van................. EUR worden gevraagd in de wagenkosten voor zijn privégebruik.(Optie 3)

Andere :Artikel 22 – Einde van de overeenkomst

Deze overeenkomst neemt van rechtswege een einde :

– bij het verstrijken van de in artikel 1 bedoelde termijn en dit zonder opzeg noch vergoeding noch verplichting voor de onderneming om een andere bedrijfswagen ter beschikking te stellen van de werknemer of hem een overeenkomstige vergoeding te betalen ;

– in geval van overeengekomen verandering van de functie waardoor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen niet meer gewettigd is ;

– bij het einde van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, ingeval dit plaatsheeft (ongeacht de reden) voor het verstrijken van de termijn die op grond van artikel 1 bepaald is ;

– ingeval een van de ontbindende voorwaarden, hernomen in deze overeenkomst (zware overtreding van de Wegcode, inbreuk op het verbod om de bedrijfswagen te laten besturen door een derde, …) zich voordoet ;

– in geval van intrekking van het rijbewijs.

Het voertuig zal moeten worden teruggegeven :

onmiddellijk of

binnen een termijn van . . . . . . . . . . . . . . . . . dagen vanaf wanneer zich één van de omstandigheden voordoet die een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst.

Als de werknemer zich niet onmiddellijk schikt of binnen de gestelde termijn, dan zal hij alleen aansprakelijk zijn voor het gebruik van het voertuig.
Artikel 23 – Eindbepaling

De werknemer verbindt zich ertoe alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst na te leven. Zij is een wezenlijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.Gedaan op........................., te........................., in twee exemplaren waarvan elke partij erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen.
De bediende, De werkgever,
(naam – voornaam) (naam – voornaam)
“gelezen en goedgekeurd” “gelezen en goedgekeurd”

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina