Tekst 10 The Europeesopean Eployment Strategy: How far are we away from the Lisbon goals?Dovnload 51.11 Kb.
Datum19.04.2018
Grootte51.11 Kb.

Tekst 10 - The Europeesopean Eployment Strategy: How far are we away from the Lisbon goals? 1. Inleiding

Maart 2000: Raad van Lissabon: aantal doelen tegen 2010 behaald moet worden

→ ondertussen: aantal staten toetreden tot EU = Europeesopean Employment Strategy (EES): ‘open method of coordination’→ aantal problemen met deze methode: geen goede sancties, het is niet het leerproces geworden dat men gewenst had, enkel kwantiteit & niet kwaliteit wordt geëvalueerd, het bevordert bureaucratie.


 1. Achtergrond van de EES

1990: EU: geen werkgelegenheidsbeleid  Kwam er wel door ↑ werkloosheid: sterke prijsstabiliteit en schuldenopbouw.

 • EMU (Europeesopese Monetary Union): vroeg hiernaar → Stability & growth pact: inperking nationale macht over werkgelegenheidsbeleid  Minimumstandaarden voor werk & dezelfde doelstellingen waren nodig om enorme competitie tussen landen tegen te gaan.

 • 1996: permanent Employment & labour Committee

~> Een aantal landen waren tegen de integratie v werkgelegenheidsbeleid; een aantal leden vh Europees Parlement + een aantal linkse partijen waren voorstanders.

 • 1997: Amsterdam: overeenkomst: stabiliteit & groei → open method of coordination
 1. Open method of coordination

Jaarlijkse cyclus: schema hieronder

Europese Commissie controleert ook lidstaten: jaarlijks: Commissie kan zo ook • Dit is ook een leerproces: transparantie vh proces

 • Voor de evaluatie: aantal indicatoren gekozen: deze zijn ook politiek belangrijk

 • Probleem met deze techniek: er zijn geen werkende sancties, er wordt hen enkel verplicht een gecoördineerd werkgelegenheidsbeleid te voeren

 • Maar sinds 1999 is er toch geprobeerd een soort v sanctie in te brengen: het jaarlijks rapport wordt openbaar gemaakt met resultaten v indicatoren zodat iedereen het ziet, en ze zich moeten ‘schamen’
 1. Ervaring met eerste vijf jaar EES

4.1 De vier pilaren van de EES, 1997-2002

 1. Verbeteren van ‘employability’: functionele werkgelegenheidsgarantie: strijd tegen werkloosheid en werklozen aanmoedigen toch te gaan werken

 2. Ondernemerschap ontwikkelen  zorgt voor meer tewerkstelling

 3. Aanpassingsvermogen van bedrijven en werkgevers aanpassen: werkorganisatie moderniseren & meer flexibiliteit

 4. Versterking beleid voor gelijke kansen: participatie v vrouwen ↑


4.2 De eerste vijf jaar van EES (1997-2002)

2002: zelfevaluatie: over het algemeen positief: situatie op arbeidsmarkt is verbeterd, zelfs signalen van structurele verbeteringen  Onduidelijk of deze successen enkel te wijten waren aan het invoeren van EES: Successen vooral in landen die de EES niet zo sterk toepasten

In de evaluatie wordt de ‘open method of coordination’ een effectieve vorm v coöperatie genoemd: vooral het monitoren van de resultaten die aan iedereen bekend worden gemaakt is belangrijk.

 Toch heeft de Europese Commissie kritiek op zichzelf: te weinig mensen met weinig kwaliteiten hebben voordeel gehaald uit de implementatie v EES, …


4.3 Europees Werkgelegenheidsbeleid in de ‘Treaty Establishing a Constitution for Europe’

Eerst was dit verdrag niet geratificeerd; zou in 2007 wel aanvaard worden • Werkgelegenheid krijgt hier meer aandacht

 • Europese coördinatie v economisch en werkgelegenheidsbeleid

 • Sterkere nadruk op sociale dimensie: gelijkheid, mensen die altijd achtergesteld waren meer kansen geven, collectief overleg

 • Promoten v flexibel werk: ook mensen de mogelijkheid geven om werktijd te combineren met tijd voor iets anders (familie ed)

 • Aantal basisvrijheden sterker benadrukt  zijn meer opgelegd als een verplichting
 1. The new employment strategy: ‘make something new out of old’?

5.1 Overkoepelende doelstellingen

Eigenlijk bevatten de nieuwe doelstellingen weinig nieuw  het gaat vooral over: • Volledige tewerkstelling

 • Verbeteren v jobkwaliteit en arbeidsproductiviteit

 • Sociale cohesie en sociale integratie: toegang tot blijvende jobs v hoge kwaliteit om arbeidsmarkt-discriminatie tegen te gaan


5.2 Specifieke richtlijnen sinds 2003

 • Preventieve actieve maatregelen voor werklozen en mensen buiten de AM

 • Jobs en ondernemingsgeest creëren: meer en betere jobs creëren dr gunstige eco condities & de administratieve rompslomp te verminderen

 • Zorg vr verandering en promoot het aanpassingsvermogen oh gebied v werk: restrictieve arbeidswetten veranderen als ze het dynamisme vd arbeidsmarkt verhinderen

 • Help ‘human capital’ op te bouwen en moedig levenslang leren aan

 • Vergroot het arbeidsaanbod en moed actief oud worden aan

 • Verbeter de gendergelijkheid: vr vrouwen: oh werk mogelijkheid combinatie tss gezin en werk mogelijk te maken  flexibiliteit

 • Kansarmen: hun integratie aanmoedigen en discriminatie bestrijden

 • Belastings – en uitkeringssysteem herzien: verwijderen v ‘vallen’ in systemen v werkloosheid, pensioenen en armoede.

 • Gelijkheid ih hele land, geen regionale verschillen in werkgelegenheid

→ Laatste twee gelden vooral voor de nieuwe staten


 1. Beoordeling ch resultaat en schatten v toekomstige uitdagingen

6.1 Tussentijdse evaluatie vd Lissabon-strategie

Tewerkstelling: Niet goed: in 2006 was werkloosheid in veel staten hoger dan in 2000 → vooral lange termijn en jeugd.

De ‘oudere’ lidstaten zijn dichtbij de doelen die volgens de Lissabon-strategie bereikt moeten worden; de nieuw toetredende staten zijn er verder van af.Vrouwen: Veel grotere participatie; de kloof tussen mannen & vrouwen ligt diepere: lonen, part-time work, …

Ouderen: voor de meeste landen liggen deze dichtbij doelstelling die tegen 2010 bereikt moet worden.

Hoog-geschoolden: hun tewerkstellingsgraad ligt ver boven de doelstelling vd Lissabon-strategie ~> probleem: laag-geschoolden


6.2 De adviezen v de Europeesopean Task Force on Employment

 • Aanpassingsvermogen vergroten: hoe nieuwe competitieve jobs creëren en de betaalbaarheid v diensten behouden?  kenniseconomie: we gaan concurreren met de kwaliteit + flexibiliteit in arbeid, nieuwe soorten SZ, …

 • Het arbeidsaanbod vergroten: er moeten leeftijd passende jobs komen voor ouderen + work-life-balance verbeteren, geen overwerk: alle arbeidsuren moeten betaald worden

 • ‘Human capital’ verhogen: levenslang leren promoten, gelijke toegang tot onderwijs, …

 • Nieuw, complexer bestuur zodat EES kan doordringen, en meer geaccepteerd wordt  werk-gerelateerde nationale hervormingen: national action plans


6.3 De herformulering vd richtlijnen van kracht tot 2008

 • Meer nadruk op werk, minder op jobkwaliteit en sociale cohesie

 • Nieuw drie-jarig actie programma:

 • Europees een meer aantrekkelijke plaats maken voor investeringen & arbeid

 • Kennis en innovatie versterken voor groei

 • 6 miljoen nieuwe en betere jobs creëren

 • De blijvende barrières in de Europees AM moeten verwijderd worden
 1. De toekomst vd ‘open method of coordination’?

7.1 Inherente mogelijkheden om de ‘open method of coordination’ te verbeteren

 • Kwalitatieve dimensie kan verbeterd worden

 • Geef de werkgelegenheidsdoelstellingen een analytische voering: croos-nationale vergelijkende analyse vd impact: te weten komen of h bereiken vd doelstellingen puur te wijten is aan acties vr werkgelegenheid, of er nog andere nationale factoren meespelen.

 • Wederzijds leren tussen landen moet verbeterd worden: betere communicatiemiddelen, ..

 • Verbreding vd inclusie vh democratische publiek in de debatten over de doelen en strategieën vd EES en open method of coordination: weinig media-aandacht


7.2 Institutionele aanpassingen om de ‘Open Method of Coordination’ te verbeteren

Het falen ervan heeft vooral te maken met: het gebrek aan aandacht voor de onderliggende structuren die h gebruik v publieke goederen stimuleren • Vaste, algemene richtlijnen opzetten die bepaalde minimumstandaarden stellen in het geval om oneerlijke of verwoestende competitie te vermijden

 • De bindende basis vd nationale hervormingen versterken dr ze te bediscussiëren en aanvaarden id natonale parlementen

 • Coördinatie vh economische – en AM-beleid is weinig aanwezig, er is ook weinig coördinatie tussen de actoren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie vd EES

 • Sociale cohesie is vaak op de achtergrond geschoven: weinig hulp aan zij die hun job verloren zijn, dus er is weinig ‘training’ aan hen gegeven  een idee om dit op te lossen: ‘European fund of knowledge lift’
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina