Technische geneeskundige raadDovnload 40.14 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte40.14 Kb.

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963

Tervurenlaan, 211 B-1150 BRUSSEL
Dienst voor geneeskundige verzorging
TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD
VOLTALLIGE ZITTING VAN 2 JUNI 2015
ONTWERP 2015/3

Aanwezig :

Voorzitter : Dr J. de Toeuf

Leden : Prof. W. De Backer, Verbraecken.

Drs C. Depuydt, N. Derny, P. Dhaenens, G.Istas, Y.Louis, R.Rutsaert, J. Zaeytydt, J. Brauner, B. Dehaes, P. Duprez, O. Ghekiere,

J.-P. Bronckaers, G.Desquiens, D. De Temmerman, R. Van den Oever, D. Zamurovic, J. Boly, B. Demyttenaere, J. Willems

RIZIV : Drs D. Van Damme (secretaris), J. Legrand, M. Lipszyc, A. Wyffels


Verhinderd :

Profs. M. Decramer, N. Ectors,I.Weets,

Drs W. De Schepper, M. Moens, R. Hueting, H. Engels(Riziv), P. Cusumano
Dagorde
1.Notulen van de voltallige zitting van 21 april 2015 – 2015/2

2. Mededelingen

3. Behoeften 2016 DOC TGR 2015-PL-286

4. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 14, l) – Stomatologie – Tandextractie in ziekenhuismilieu (Buiten akkoord) DOC TGR 2015-PL-266

5. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 14, l) en 15 – Stomatologie – 317295-317306 Vervaardigen en plaatsen van radiumhoudende prothesen, obturators, prothesen voor breuk en ankylose, maxillofaciale prothesen, dilatators, mobilisators: maximum K400 (Buiten akkoord) DOC TGR 2015-PL-265

6. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren - specialisten - Ontwerp van koninklijk besluit - Wijziging van artikel 24 - Nieuwe verstrekking - E.Coli 157 DOC TGR 2015-PL-267

7. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 24 – Opsporen van de aviditeit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii en tegen CMV DOC TGR 2015-PL-268

8. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 33: invoeging van een nieuwe verstrekking voor de niet-invasieve prenatale opsporing van alle foetale autosomale aneuploïdieën. (NIPT) DOC TGR 2015-PL-284

9. Uitvoering van het Akkoord NCGZ 2015 besparingen op de uitgaven van de verstrekkingen van artikel 12 §1 e) (behandeling van Chronische Pijn) DOC TGR 2015-PL-281

10. Varia


1. Goedkeuring van de notulen van de voltallige zitting van 21 april 2015 – 2015/2

Het verslag wordt goedgekeurd.2. Mededelingen

Geen.


3. Behoeften 2016 (DOC TGR 2015-PL-286)
Het document geeft een overzicht van de behoeften die de voorbije jaren reeds aan bod gekomen zijn in de Technische Geneeskundige Raad of een van de werkgroepen en waarvoor een budgetfiche is opgemaakt. Eventuele nieuwe voorstellen moeten opgemaakt worden in het opgegeven formaat.
Dr LEGRAND zegt dat er nog een fiche zal opgemaakt worden voor een herziening van artikel 32 (pathologische anatomie) voor een bedrag van 9,4 miljoen €. Dit is opgesplitst in 3 fasen: (1) opwaarderen van 588011 voor een bedrag van 5,4 miljoen, (2) creatie van een verstrekking voor intercollegiaal overleg ten bedrage van 1,8 miljoen, (3) creatie van een verstrekking voor onderzoek van coupes in het kader van een uitgebreide resectie in de oncologie. De prioriteit wordt gegeven aan het intercollegiaal overleg ten bedrage van 1,8 miljoen. Dit project is nagenoeg gefinaliseerd in de werkgroep.

Dr BOLY zegt dat de nota over het bandje voor stressincontinentie bij mannen zeer lang bestaat. Is dit nog actueel? Geeft dit goede resultaten? Misschien wordt dit best opnieuw op de werkgroep besproken om na te gaan of er nu meer (of minder) evidentie is dan vijf jaar geleden.


Dr DHAENENS zegt dat deze ingreep meer en meer gebeurt. Het is een uitgelezen methode voor de behandeling van matige incontinentie. Het is veel goedkoper dan het plaatsen van een prothesesfincter en biedt een definitieve oplossing.
De VOORZITTER besluit dat het dan ook best is, zoals dr Boly voorstelt, dit terug te bekijken in de werkgroep heelkunde.


  • De bundel kan overgemaakt worden aan de NCGZ.


4. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 14, l) – Stomatologie – Tandextractie in ziekenhuismilieu (Buiten akkoord) (DOC TGR 2015-PL-266)
Dr LEGRAND leidt de nota in. De herwaardering van de tandextractie onder monitoring van vitale parameters betreft weinig patiënten. De meerkost is 30.000 € die gegenereerd wordt door een besparing in het hiernavolgend voorstel van aanpassing van de verstrekking 317295-306.
De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft schriftelijk medegedeeld dat er geen opmerkingen zijn.


  • Het voorstel wordt goedgekeurd. (dossierbeheerder dr J. Legrand)


5. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 14, l) en 15 – Stomatologie – 317295-317306 Vervaardigen en plaatsen van radiumhoudende prothesen, obturators, prothesen voor breuk en ankylose, maxillofaciale prothesen, dilatators, mobilisators: maximum K400 (Buiten akkoord) (DOC TGR 2015-PL-265)

Dr LEGRAND leidt de nota in. De verstrekking wordt beperkt tot een vergoeding van chirurgische materiaal, wat de oorspronkelijke bedoeling was van deze verstrekking. Niet heelkundig materiaal voor orthodontie en MRA voor de behandeling snurken in het kader van obstructieve slaapapneu wordt er grotendeels (behalve als het geplaatst wordt in de perioperatieve periode van een ingreep stomatologie van K 180 of meer) uit verwijderd. Het plafond wordt verhoogd naar K 600. Opbeetplaten voor surocclusie worden in een aparte verstrekking A3H3 ondergebracht die dan niet meer moet worden voorgelegd aan de Technisch Tandheelkundige Raad. Dit zorgt voor een belangrijke administratieve verlichting. Verder worden twee nieuwe verstrekkingen voor de behandeling van schisis gecreëerd en. schisis wordt ook toegevoegd als indicatie voor computer-geassisteerde preoperatieve planning. Er wordt een besparing van 60;000 € gerealiseerd waarvan dus 30.000 € het in punt 3 behandeld voorstel kan financieren.


Dr WILLEMS verduidelijkt dat de opbeetplaat (A3H3) in artikel 14 l) blijft maar buiten akkoord TTR. Het betreft verschillende duizenden dossiers die dan niet meer moeten behandeld worden door de werkgroep.
Dr. DE BACKER vraagt of de MRA voor slaapapneu dan verplaatst wordt naar de Technische Tandheelkundige Raad. Zonder bijkomende onderzoeken is deze methode maar bij 50% van de patiënten efficiënt. Moet art 15 § 7 niet aangevuld worden met een bepaling "voor zover hun doeltreffendheid bij de patiënt is aangetoond"?
Dr. LEGRAND verduidelijkt dat artikel 15 § 7 alleen de verstrekking 317295-317306 betreft en dat de apparaten MRA voor slaapapneu voortaan uitgesloten zijn van deze verstrekking evenals van de nieuwe verstrekking A3-H3 opbeetplaat.
Dr VAN DAMME stelt vast dat er verwarring bestaat waarop artikel 15 § 7 betrekking heeft. Hij stelt voor de omschrijving "alle aanvragen met betrekking tot obturators..etc …" te vervangen door het nomenclatuurnummer zelf: dus "Alle aanvragen met betrekking tot verstrekking 317295-317306….". De leden stemmen hiermee in.
Noot de van dienst: in de omschrijving van de verstrekking 317295-317306 wordt dan het woord "distractors" toegevoegd (zoals het nu in art 15§ 7 is geformuleerd).

Dr. VERBRAECKEN vraagt of er in afwachting dat er een andere oplossing is voor de MRA voor slaapapneu geen overgangsmaatregelen voorzien kunnen worden.


Dr. WYFFELS antwoordt dat er momenteel geen concreet voorstel is om dit over te nemen in de tandheelkunde of in de conventie. Prof. Braem werd uitgenodigd om een voorstel te doen.
Dr. VAN DEN OEVER merkt een typefout op: in de Nederlandse tekst KB moet K 18 zoals in het Frans K 180 zijn.
De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft schriftelijk medegedeeld dat er geen opmerkingen zijn.  • De afgesproken correcties in de omschrijving en art 15 § 7 worden uitgevoerd.

  • Het voorstel wordt goedgekeurd. (dossierbeheerder dr J. Legrand)6. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren - specialisten - Ontwerp van koninklijk besluit - Wijziging van artikel 24 - Nieuwe verstrekking - E.Coli 157 (DOC TGR 2015-PL-267)

Dr LEGRAND leidt de nota in. Er zijn geen opmerkingen.

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft schriftelijk medegedeeld dat er geen opmerkingen zijn.


  • Het voorstel wordt goedgekeurd. (dossierbeheerder dr J. Legrand)

7. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 24 – Opsporen van de aviditeit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii en tegen CMV (DOC TGR 2015-PL-268)

Dr LEGRAND leidt de nota in.

De voorzitter vraagt of het geen probleem is dat deze test maar één maal in het leven kan worden aangerekend. Wordt het bij een volgende zwangerschap dan niet meer vergoed?
Dr LEGRAND antwoordt dat IgG levenslang positief blijft IgM verdwijnt. Indien bij een volgende zwangerschap IgM positief is wijst dit op een recente reactivering / reïnfectie en volgt er een klassieke follow-up (vruchtwaterpunctie etc.).
De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft schriftelijk medegedeeld dat er geen opmerkingen zijn.


  • Het voorstel wordt goedgekeurd. (dossierbeheerder dr J. Legrand)


8. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Geneesheren-specialisten – Ontwerp van koninklijk besluit – Wijziging van artikel 33: invoeging van een nieuwe verstrekking voor de niet-invasieve prenatale opsporing van alle foetale autosomale aneuploïdieën. (NIPT) (DOC TGR 2015-PL-284)

Dr LEGRAND leidt de nota in. Er zijn geen opmerkingen.

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft schriftelijk medegedeeld dat er geen opmerkingen zijn.


  • Het voorstel wordt goedgekeurd. (dossierbeheerder dr J. Legrand)

9. Uitvoering van het Akkoord NCGZ 2015 besparingen op de uitgaven van de verstrekkingen van artikel 12 §1 e) (behandeling van Chronische Pijn) (DOC TGR 2015-PL-281)
Dr Lipszyc leidt de nota in.
Dr. VAN DEN OEVER gaat akkoord met het voorstel maar betreurt dat het maar een partieel voorstel is. Naast het schrappen van de blinde epidurale infiltratie en de beperking van de transforaminale tot drie per jaar was er ook een consensus in de AdHoc Werkgroep om over te gaan tot een verplichte algologische raadpleging vooraleer invasieve algologische behandelingen toe te passen. Dit moet eigenlijk deel uitmaken van het voorstel.

Wat betreft de actuariële analyse vraagt hij zich af waarom men zich gebaseerd heeft op de steekproef. Hijzelf had cijfers aangeleverd gebaseerd op de reële gegevens van alle verstrekkingen van het jaar 2013. Daaruit bleek dat in 3,5 % van de gevallen er meer dan drie infiltraties werden gegeven in plaats van de 1,2 % gebaseerd op de steekproef. Hij wenst dat de actuariële analyse wordt aangepast en de berekening gebaseerd wordt niet op steekproefgegevens maar op de reële aantallen die werden aangeleverd in zijn nota 15-166.


De voorzitter stelt voor dat het voorstel terug besproken wordt op de AdHoc Werkgroep. De berekening kan dan gebaseerd worden op de volledige gegevens van 2014. Ook het aspect multidisciplinaire algologische raadpleging moet opnieuw overwogen worden. Op de volgende plenaire kan dan een nieuw coherent voorstel worden voorgelegd.


  • Het voorstel wordt teruggezonden naar de AdHoc Werkgroep. (dossierbeheerder Dr M. Lipszyc)


10. Varia
geen
De volgende vergadering heeft plaats op dinsdag 29 september 2015 om 18 uur.

Voorzitter van de Technische Geneeskundige Raad

Dr Jacques de TOEUF


Secretaris van de Technische geneeskundige Raad

Dr Dirk VAN DAMME

DS025. In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacywet) worden de deelnemers op de hoogte gebracht dat van deze vergadering een audioregistratie gemaakt wordt en dat deze registratie onmiddellijk vernietigd wordt na goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering


 versie 29-06-2015 14:24 print 29-06-2015 13:16

/


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina