Taal- en stijlfouten Dubbele ontkenningDovnload 13.72 Kb.
Datum27.09.2018
Grootte13.72 Kb.


Nederlands Samenvatting blok 3

Taal- en stijlfouten
Dubbele ontkenning
Werkwoorden als voorkomen, beletten, verhinderen en ervan afhouden drukken uit dat iets NIET moet gebeuren. Als je in dezelfde zin ook nog het woord niet gebruikt maak je een dubbele ontkenning, en dus een fout.
Voorbeeld:
*Mijn zoon zal nooit geen anderen kwaad doen
Mijn zoon zal nooit anderen kwaad doen
Contaminatie
Twee woorden of uitdrukking met eenzelfde betekenis die door elkaar worden gehaald heet een contaminatie
Voorbeeld:
*Moeten we accepteren dat de kwaliteit van het onderwijs hollend achteruitvliegt
Moeten we accepteren dat de kwaliteit van het onderwijs achteruitvliegt/hollend achteruitgaat
Woord op verkeerde plaats
Als je woorden op ’n verkeerde plaats zet, kan je bedoeling onduidelijk overkomen.
Voorbeeld:
*Alle tomaten komen tegenwoordig uit bijna kassen
Alle tomaten komen tegenwoordig uit kassen
Congruentiefout
Als bij een enkelvoudig onderwerp een meervoudige persoonsvorm wordt gegeven, wordt dit een congruentiefout genoemd
Voorbeeld:
*Er zijn wetten gemaakt die de vrijheid van scholen juist inperkt
Er zijn wetten gemaakt die de vrijheid van scholen juist inperken.

storende woordherhaling:
Je kunt het storende woord het beste weglaten, of vervangen door een ander woord, dat hetzelfde betekend, dat leest prettiger.
12 | Woorden voor taalzaken
1 clausule – beperkende of uitbreidende bepaling

2 convocatie – uitnodiging voor een vergadering

3 exclameren – uitroepen

4 bagatelliseren – als minder belangrijk voorstellen dan het is

5 brochure – klein geschrift

6 exposé uiteenzetting

7 certificaat – schriftelijk bewijs van deelname

8 inscriptie – inschrift, opschrift in een harde stof

9 circulaire brief aan een aantal personen

10 asterisk – verwijzingsteken in de vorm van een sterretje (*)

11 indoctrinatie – opzettelijke, systematische beïnvloeding

12 codicil – verklaring waarin staat wat er na je dood mag gebeuren (met je organen)

13 communiqué – officiële mededeling

14 in memoriam – artikel ter nagedachtenis van een overledene

15 devies – leus

16 bibliografie – lijst van boeken

17 grafoloog – handschriftkundige

18 explicatie – uitleg

19 generaliseren – uit één voorval een algemene regel afleiden

20 demagoog – volksmisleider
13 | Woorden voor taalzaken

Materiaal voor deze opdracht staat ook op de leerlingen-cd-rom.

1 paraaf – verkorte handtekening (met beginletters)

2 statuten – reglement

3 kroniek – jaarboek

4 necrologie – levensbeschrijving van een pas overledene

5 parafraseren – met eigen woorden omschrijven.

6 verbaal – wat het spreken betreft

7 rectificeren – verbeteren, rechtzetten

8 petitie – verzoekschrift

9 jargon – vaktaal, geheimtaal

10 polemiek – twistgeschrijf

11 plaquette – gedenkplaat

12 interrumperen – in de rede vallen

13 resolutie – besluit

14 pamflet – blaadje met informatie

15 resumeren – kort samenvatten

16 scenario – draaiboek

17 verifiëren – de juistheid nagaan

18 ultimatum – laatste voorwaarde die bij afwijzing ’oorlog’

oplevert

19 signeren – zijn handtekening zetten

20 logopedist – spraakleraar
Voornaamwoordelijke aanduiding:
Het woorden - het huiswerk > zijn
Namen van steden > zijn
LET OP > DE nederlandse Antillen > haar
Verkleinwoorden zijn ook het worden.
De woorden ev- mnl > de buurjongen zijn step
Vrl > de lerares zocht haar pen
Abstract? > vrl >> de regering heeft haar plannen.
Onzijdig beroep? De minister vraag of zijn/haar.
De woorden mv- zaken? > ze. De planten waren dood. Ze waren niet mooi.
Personen? Onderw > zij lijd. Vw>hen
Na een voorzetsel altijd hen
Hun kan nooit onderwerp zijn!
Dat en wat - verwezen naar het-woord > dat
Verwezen naar een zin > wat
Na overtreffende trap > wat
Aan wie, met wie, waaraan, waarmee -
Verwijzend naar personen > aan wie, met wie
Verwijzend naar zaken > waaraan, waarmee.
Zie schema 3.13 voor alle tekstsoorten ed op blz. 79 van je info boek

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina