Startnotitie Golfbaan Rolduc kunt u hier binnenkort digitaal lezenDovnload 16.06 Kb.
Datum15.09.2018
Grootte16.06 Kb.

Inspraakreactie t.a.v. de Startnotitie Golfbaan Rolduc

De inspraakreactie heeft betrekking op:

1. Haalbaarheid:
1. economie
2. natuur
3. omvang
4. financieel
5. veiligheid

De onderwerpen zijn voorzien van teksten en opmerkingen.
1.1 Economische Haalbaarheid

1.1.1 Verbetering economisch perspectief
Stelling in de Startnotie is dat door het realiseren van de golfbaan ook de reeds aanwezige activiteiten worden versterkt (pagina 7). Deze activiteiten vinden plaats in de hotel- en congres accommodaties, kelders, bar en andere zalen.
Om deze accommodaties volledig te kunnen benutten en de beoogde sterke omzettoename te bereiken, zijn moderniseringen en aanpassingen noodzakelijk om te kunnen concurreren met hotels in de buurt. Met name omdat als doelgroep kapitaalkrachtige 50-plussers worden genoemd die zeker niet in een één sterren hotel verblijven.

Opmerking:
Marktonderzoek is hierbij nodig om ‘de sterke omzettoename van horeca en conferentiefaciliteiten’ te kunnen onderbouwen

1.1.2 Behoefte aan golfaccommodaties in de Euregio
In de start notitie wordt aangegeven dat er een nijpend tekort is aan golfaccomodaties in Nederland (pagina 9).
In een straal van 25 kilometer rond Rolduc bevinden zich:
• Golfbaan Brunssummerheide met 27 holes;
• Golfbaan Voerendaal met 18 holes;
• Golfbaan Mechelen/Cadier en Keer met 18 holes;
• Golfbaan Schneeberg/Aachen met 18 holes;
• Club du Golf Mergelhof Gemmenich met 18 holes;
• geplande Golfbaan in de Piepert in Eys en verder in de nabije omgeving van Kerkrade:
• Golfbaan Burg Golf in Herkenbosch;
• Golfplatz Wildenrath in Wegberg
• Golfplatz Schmitzhof in Wegberg
• Golfbaan Hautes Fagnes in Spa;
• Golfbaan Sart-Tilman in Luik.
Uitgangspunt in de Startnotitie is het aantal mensen in een cirkel van 12 kilometer: Parkstad – Aachen. Dit gebied bevat een half miljoen inwoners. Momenteel is het percentage golfers 12,5. Dit zou betekenen dat er behoefte bestaat aan 8 golfbanen in boven beschreven regio.

Opmerking:
De Startnotitie bevat geen adequate onderbouwing van de behoefte aan nog een golfbaan in de EUREGIO.


1.2 Haalbaarheid m.b.t. natuur

1.2.1 EHS en POG
Alle bosgebieden rond Rolduc (incl. Berenbos) behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waarbij de landbouwgronden als buffers functioneren.

Opmerkingen:
• Indien landbouwgronden in greens, putting greens, fairways en driving range veranderen die door golfers druk worden bezocht, vallen de buffers weg en worden de boslocaties geïsoleerd waardoor de fauna zich niet meer kan verplaatsen.
• Realisering van holes in de Berenbos zelf, betekent directe aantasting van de EHS zelf.
• Ondanks stellige bewering tijdens de informatie avond ‘er wordt geen boom gekapt’ kwam toch aan het einde van de avond naar voren dat er 20 meter bos gekapt moet worden. Dit staat overigens ook in de Startnotitie (pagina 9): ‘De nieuwe 18 holes golfbaan wordt, met uitzondering van twee bospercelen, op de akkers gesitueerd’.
• Het terrein bestaat uit verschillende biotopen op zeer korte afstand van elkaar en dus met grote ecologische waarde.
• Er is sprake van ‘nieuwe natuurontwikkeling’ maar wat dat precies inhoudt, wordt niet vermeld.
Conclusie:
De aanleg van een golfbaan in het plangebied vormt een zodanige aantasting van natuur dat de EHS- en de bufferfunctie volledig verdwijnt.

1.2.2 Stimuleringsplan en beleid Gemeente Kerkrade
Realisering van een golfbaan in een EHS gebied met buffers is in strijd met:

Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap (2006) de uitgangspunten van beleid van de Gemeente Kerkrade :


realisering van een ecologische en recreatieve verbinding tussen Rolduc en Berenbos te realiseren middels bosaanleg en beplantingsstroken;
handhaven van de ecologische betekenis van het gebied en het niet verder geïsoleerd raken van het gebied zodat de open verbinding met het Wormdal bewaard blijft;
Berenbos (steile helling met bos) extensief recreatief medegebruik met bestemming natuurgebied.

1.2.3 Flora- en faunawet
In het plangebied komen beschermde soorten voor zoals gevlekte orchis, gevlekte rietorchis, rode ogentroost, hauwklaver, grote kaardebol, blauw walsstro, paarbladig goudveil, wilde marjolein en dassen.
De grootste rijkdom aan planten- en diersoorten komen voor op de gradiënten die door aanleg van de golfbaan aangetast worden.
Door de golfbaan en haar bezoekers wordt niet alleen de natuur maar ook de rust verstoord.

Opmerking;


Door de aanleg van een golfbaan in het plangebied worden de beschermde planten- en diersoorten zodanig bedreigd dat deze zullen uitsterven of verdwijnen uit het gebied.

1.2.4 Aantasting droge en natte natuur en landschap
Bij de aanleg van een golfbaan zijn de volgende maatregelen noodzakelijk en bestaan de volgende gevaren:
• greens en putting greens worden gedraineerd en krijgen een speciale begroeiing zodat aanvullende maatregelen moeten worden getroffen zoals aanvoer van speciale grond, nauwgezette egalisatie en beregening;
• fairways en driving range worden geaccidenteerd en zo nodig opgehoogd bij voorkeur met lokaal materiaal, maar zonodig met grond die van buiten het projectgebied wordt gehaald;
de driving range wordt gedraineerd vanwege de holle vorm;
• zand voor de bunkers moet worden aangevoerd;
• de tee’s bevinden zich op een geëgaliseerde en gedraineerde ondergrond;
vijvers worden aangelegd;
• om het gras te onderhouden en onkruid-vrij te maken zijn kunstmest en bestrijdingsmiddelen noodzakelijk;
• door maaiwerkzaamheden (in het groeiseizoen ieder dag!) ontstaan geluids-, fijnstof- en stankoverlast;
de greens moeten eveens gerold worden om hun structuur te behouden;
door het verplaatsen van mensen en aanvoer van verbruik- en consumptiegoederen ontstaat extra vervuiling (met name CO2-uitstoot);
extra betreding van het natuurgebied door golfers en recreanten met name tijdens toernooien;
aantasting van het bronbos en andere bosgebieden;
• ontstaan van erosie.
Opmerking:
Het gebied wordt door aanleg en onderhoud van de geplande golfbaan zodanig aangetast dat de droge en natte natuur onherstelbaar worden vernield en de landschappelijke waarde verloren gaat.

1.3 Omvang
In de Startnotitie wordt niet aangegeven:
• aantal ha van de geplande golfbaan;
• oppervlakte van de holes (wel gegeven zijn de lengte maar niet de breedte);
• toegangen tot de holes en verbindingen tussen de holes.
Tijdens de informatieavond op donderdag 22 maart 2008 werd aangegeven dat de holes 70 meter van de bebouwing moeten liggen, dat er 70 meter tussen de holes en 30 meter tussen faiways en wegen/paden moet zijn.
Binnen een hole zijn bunkers en naast een hole is een semi-rough gebied nodig om zoveel mogelijk verkeerd geslagen ballen op te kunnen nemen. Het is echter onvermijdelijk dat ballen in de beschermde natuur terecht komen.

Opmerkingen:
• Hole 14 is niet te realiseren vanwege de geringe oppervlakte van het akkerland daar ter plekke en de afstand tot de bebouwing.
• De holes 5, 6 en 7 bevinden zich in de Berenbos, dus in het EHS-gebied en niet op de akkerlanden.
Conclusie:
Een golfbaan met 18 holes plus driving range plus verschillende oefenholes plus toegangswegen tot en verbindingen tussen de holes is niet realiseerbaar in het plangebied.

1.4 Financiële haalbaarheid
In de financiële onderbouwing zijn onder andere geen investeringen opgenomen ten aanzien van upgrading Rolduc, grondaankopen ten behoeve van holes en parkeerplaats. Er is geen transparantie en onderbouwing van de investeringskosten.

Er zijn geen exploitatieoverzichten toegevoegd aangaande kosten/baten-analyse, rendementen, terugverdienperiode etc.


Naast de beheerkosten van de golfbaan moet ook een groot deel van het beheer van het Eurodepark worden betaald.

Opmerking:
Het is niet gebruikelijk dat verkochte speelrechten worden gebruikt om een gedeelte van de investeringen te dekken!
Indien de inkomsten uit de golfbaan tegenvallen, zal de Gemeente Kerkrade en dus de burgers van Kerkrade, een gedeelte van de kosten moeten dekken (zie voorbeeld Rodastadion).
In bijlage 3 staat dat € 2.320.000 wordt opgebracht middels Rolduc / Vreemd vermogen. Op website van Rolduc staat dat er geen sprake is dat Rolduc bereid is geld in de golfbaan te steken maar dat dit gebeurt door particuliere investeerders en/of banken.

1.5 Veiligheid
Onderzocht worden de veiligheid van:
• golfers
recreanten
• omgeving
Tijdens de informatieavond werd aangegeven dat alleen golfers toegelaten worden met een golfvaardigheidsbewijs. Daarnaast werd aangegeven dat de jeugd gratis toegang krijgt.

Opmerkingen:
Bedoeling van gratis toegang van jeugd is promotie van de golfsport. Deze jeugd is echter nog niet ‘golfbekwaam’ en moeten dus oefenen.
Er zijn oefenholes gepland dus zijn er nog meer ‘golfonbekwame’ mensen toegelaten.
De kans is daardoor groot dat recreanten worden geraakt.
Zoals reeds gesteld in 1.3 kan de natuur niet worden afgeschermd zodat er ballen in beschermde gebieden terecht komen. Op de vraag wat er met deze ballen gebeurt, werd gezegd dat deze ballen blijven liggen. In de Startnotitie staat vermeld (pagina 31) dat een bal moet worden verplaatst indien deze in een kwetsbaar gebied terecht komt. De kwetsbare gebieden mogen echter niet worden betreden. We hebben hier dus te maken met een contradictio in terminis.

2 Eurodepark en Herzogenrath
Tijdens de informatieavond kwam een zwaarwegende reden voor de realisering van de golfbaan naar voren namelijk het te ontwikkelen Eurodepark. Voor de totstandkoming van dit park is de golfbaan de drijvende kracht ofwel zonder golfbaan geen Eurodepark!

Herzogenrath wilde zelf ook een golfbaan aanleggen maar ziet daarvan af als er een golfbaan bij Rolduc wordt gerealiseerd.Opmerkingen:
Er zijn dus al politieke afspraken gemaakt voordat de m.e.r. gerealiseerd is.
Er bestaat een inspanningsverplichting naar Herzogenrath ten aanzien van de realisatie van een golfbaan.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina