Samenwerkingsovereenkomst “ ” Ter instandhouding van een kleinschalige woonvorm (met 24-uurs zorg) voor verstandelijke gehandicapten of ggz-problematiekDovnload 79.84 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte79.84 Kb.
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST “…………….”
Ter instandhouding van een kleinschalige woonvorm (met 24-uurs zorg) voor verstandelijke gehandicapten of GGZ-problematiek.


  1. Deze overeenkomst wordt aangegaan door …………………, initiatiefnemer en organisator van het “ouderproject” met als doel het oprichten en instandhouden van een Woon/Zorgvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke handicap, ter ene zijde en door …………………………………. / zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) ter andere zijde.

Partijen nemen het volgende in overweging:
 1. “…………….” is een Woon/Zorgvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap of GGZ-problematiek. 1. Het project is gebaseerd op een scheiding van wonen en zorg, waarbij de zorg wordt gefinancierd met behulp van het Persoonsgebonden Budget (PGB), met uitsluiting derhalve van andere financierings- en inrichtingsvormen zoals bijvoorbeeld zorg in natura. 2. Ten aanzien van het wonen is door ………………….. met verhuurder ……………………. overeengekomen dat verhuurder aan …………… het recht geeft de woningen toe te wijzen aan tot de doelgroep behorende gegadigden voor het project, waartegenover …………………….. zich ten opzichte van verhuurder verplicht alle woningen af te nemen en daarbij het risico van leegstand draagt. In de huurovereenkomsten wordt nadrukkelijk een verband gelegd tussen het wonen en de zorg, die naar beide partijen verstaan en begrijpen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 3. Ten aanzien van de zorg- en dienstverlening heeft ………………. afspraken gemaakt met ……………….. doordat overeenstemming is bereikt over de door …………… te leveren zorg- en dienstverlening o.b.v. een 24-uurs zorg voor de functies Persoonlijke Verzorging, Begeleiding in uren en Verpleging en de kosten hiervan. Hiertoe zal iedere door ……………… toegelaten verstandelijk gehandicapte of GGZ-problematieke bewoner individueel een zorgovereenkomst sluiten met ……………... De kosten van de zorg- en dienstverlening worden o.b.v. een jaarlijks toe te sturen Toekenningsbeschikking PGB van het nieuwe jaar op deze wijze, in overleg met alle betrokken partijen en naar rato van de zorgbehoefte, verdeeld over de individuele bewoners. Partijen zijn er zich nadrukkelijk van bewust dat het volume, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg- en dienstverlening voor de collectiviteit van de verstandelijk gehandicapte of GGZ-problematieke bewoners slechts voldoende zijn gewaarborgd, indien de zorgafspraken centraal worden gemaakt, door in casu ………………….., te dezen nu en in de toekomst optredende namens de verstandelijk gehandicapte of GGZ-problematieke bewoners, en de zorgverlener …………………………... 4. Indien de door ……………….. te leveren zorg- en dienstverlening o.b.v. een 24-uurs zorg op enig moment niet langer aan de verwachtingen voldoet dan is het belangrijk dat de collectiviteit van de verstandelijk gehandicapte of GGZ-problematieke bewoners c.q. hun wettelijk vertegenwoordiger(s) een eenduidig standpunt inneemt. Hiertoe blijft Stichting ........................., de initiator en organisator van de Woon/Zorgvoorziening de aangewezen gesprekspartner van ……………… (of enige andere toekomstige zorgaanbieder waarmee op instigatie van …………….. een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met betrekking tot de te leveren zorg- en dienstverlening o.b.v. een 24-uurs zorg). 5. Partijen zijn zich nadrukkelijk bewust van het belang van een goede en betaalbare 24-uurs zorg. Partijen erkennen hierbij nadrukkelijk dat voor ieder der bewoners een goede en betaalbare zorg- en dienstverlening o.b.v. 24-uurs zorg slechts financieel haalbaar en kwalitatief en kwantitatief gewaarborgd is, indien ieder der verstandelijk gehandicapte of GGZ-problematieke bewoners de zorg met behulp van diens individuele Persoonsgebonden Budget inkoopt bij één en dezelfde zorgaanbieder, bij het aangaan dezer overeenkomst ………………. Slechts dan kan een toereikend rooster worden gefinancierd.
  Samen staan we sterk.


Partijen komen het volgende met elkaar overeen:
 1. …………… wijst het appartement gelegen aan de ………..te ……………… toe aan …………………………………. (geb. …………………..).
 1. …………………………………. c.q. zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) verbindt zich ten opzichte van ………….., te dezen de belangenbehartigende van de collectiviteit van de verstandelijk gehandicapte of GGZ-problematieke bewoners die in “.........................” wonen, loyaal mee te werken aan de beëindiging van de huurovereenkomst zodra de omstandigheid zich voordoet dat hij - om wat voor reden dan ook - niet langer participeert in de afname van de zorg- en dienstverlening o.b.v. 24-uurs zorg in een voor …………………. acceptabele mate, tegen een voor ………………. acceptabele financiële tegenprestatie en bij een voor ……………….. acceptabele - voor ieder der verstandelijk gehandicapte bewoners gelijke - zorgaanbieder.


 1. …………………………………. c.q. zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) verbindt zich voorts de benodigde zorg- en dienstverlening o.b.v. 24- uur zorg in te kopen bij een door ……………… aan te wijzen zorgaanbieder, bij het aangaan dezer overeenkomst: ……………..


 1. …………………………………. c.q. zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) verbindt zich dat de te betalen kosten (Telefoon, maaltijden en andere incidentele kosten) automatisch van een door haar op te geven bankrekeningnummer geïncasseerd kan worden.


 1. …………………………………. c.q. zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) verbindt zich dat de telefoonaansluiting actief blijft in verband met het centrale alarmsysteem. Het telefoontoestel en alle randapparatuur is en blijft eigendom van ……………………...


 1. …………………………………. c.q. zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) verbindt zich voorts zich te conformeren aan beslissingen van het …………..bestuur ter zake van de zorg- en dienstverlening o.b.v. 24-uurs zorg, zowel inhoudelijk, kwantitatief, kwalitatief, financieel als de keuze van de zorgaanbieder of anderszins betreffende, ter zake wordt een begeleidingsplan opgemaakt.


 1. ………………………………. verbindt zich ten opzichte van ………………………………….,

c.q. zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s), alsmede de overige bewoners/zorggenieters de uiterste zorgvuldigheid in inhoud, vormgeving en overleg te betrachten ten aanzien van alle zorg gerelateerde kwesties. 1. Partijen zeggen elkaar over en weer toe zorgvuldig en vrij met elkaar te communiceren.
 1. Indien over de uitleg van deze overeenkomst een verschil van mening ontstaat dat niet onderling in goede justitie kan worden opgelost dan zullen partijen eerst mediation beproeven, alvorens verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. De kosten van mediation zullen door beide partijen gelijkelijk worden gedragen. De keuze van de mediator (aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut) geschiedt in onderling overleg.

Aldus overeengekomen op ………………… te ……………………….,


Namens ……………… te …………………, (namens) Belanghebbende,
……………………., voorzitter ………………………

……………………, secretaris …..………………….(naam wettelijk vertegenwoordiger c.q. ouder / verzorger (indien een wettelijk vertegenwoordiger ontbreekt)


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina