Reglement voor kortverblijf in maartenshoveDovnload 17.16 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte17.16 Kb.


KORTVERBLIJF IN WZC MAARTENSHOVE –

REGLEMENT

Art. 1.


In het Woon- en Zorgcentrum Maartenshove kunnen bejaarden voor een welbepaalde periode in kortverblijf, opgenomen worden.

Er wordt voorrang gegeven aan bejaarden die in Zedelgem wonen of die er bij familie of kennissen inwonen. Indien er plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook bejaarde niet-Zedelgemnaren een aanvraag indienen.


Art. 2.

De totale, ononderbroken, duur van het kortverblijf is steeds beperkt tot maximum 60 dagen. Daarnaast mag het totale aantal dagen in kortverblijf, beschouwd over een periode van één jaar, de 90 dagen niet overschrijden, al dan niet opgenomen in hetzelfde centrum kortverblijf.

Er wordt bijgevolg bij iedere aanvraag een periode kortverblijf toegekend voor maximaal 30 dagen, wat betekent dat er slechts éénmaal een dergelijke ononderbroken verlenging kan toegestaan worden, afhankelijk van de beschikbare plaatsen.

Indien op het einde van deze 60 dagen, geen andere bejaarden een aanvraag indienden voor dezelfde periode, dan kan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in uitzonderlijke omstandigheden beslissen om een bijkomende periode van 30 dagen toe te staan. In deze uitzonderlijke gevallen is het maximale verblijf in kortopvang beperkt tot 90 dagen.


Art. 3.

De aanvraag tot het bekomen van een tijdelijk kortverblijf, dient gericht te worden aan de sociale dienst van het OCMW, afdeling bejaardenzorg.

Volgende procedure dient gevolgd te worden :


  • De verantwoordelijke maatschappelijk werker maakt een sociaal dossier aan op basis van een gesprek met de bejaarde of zijn contactpersonen. De nodige sociale gegevens worden opgevraagd en de periode waarin de kortopvang gevraagd wordt, wordt kenbaar gemaakt. Tevens wordt er nagegaan of de bejaarde de gevraagde zorgen kan bekomen in het Woon- en Zorgcentrum, rekening houdend met de mate van zorgbehoevendheid en de beschikbaarheid van het personeel ter plaatse.

Er wordt bevraagd waar de bejaarde zal opgevangen worden na de periode van het kortverblijf. Bijgevolg dienen reeds in deze fase uitdrukkelijke en duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent de verdere verblijfssituatie van de bejaarde na de periode van het kortverblijf.

  • De verantwoordelijke maatschappelijk werker neemt contact op met de directie van het Woon- en Zorgcentrum, bevraagt de beschikbaarheid en bespreekt de zorgbehoevendheid van de bejaarde. De directie formuleert hierop een advies.

  • De verantwoordelijke maatschappelijk werker vervolledigt het sociaal dossier en maakt melding van het advies van de directie.

De maatschappelijk werker laat de nodige documenten ondertekenen, overhandigt een exemplaar van het reglement en het aanvraagformulier.

Na verblijf in het ziekenhuis, dient de aanvraag vergezeld te worden van een medisch attest “vrij van besmettelijke ziekten”. In alle andere situaties of in geval van twijfel kan het bindend advies gevraagd worden van de coördinerende huisarts.


Art. 4.

De beslissing tot het toekennen van een kortverblijf kan enkel en alleen genomen worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, en dit op basis van het advies van de directie en het sociaal verslag van de maatschappelijk werker.

Bij dringende aanvragen kan het dossier voorgelegd worden aan de Voorzitter. Deze beslissing zal in het eerstvolgende Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst steeds ter bekrachtiging en ter kennisgeving voorgebracht worden.

In beide gevallen kan er slechts een kortverblijf voor 30 opeenvolgende dagen toegestaan worden. ( cfr art.2. ). Dit betekent dat het sociaal dossier terug dient voorgelegd te worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst indien een verlenging aangevraagd wordt.

Elke beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt aan de bejaarde of de contactpersonen schriftelijk betekend per gewone brief.
Art. 5.

De dagprijs die aangerekend wordt voor het verblijf in kortopvang, is dezelfde als voor het Woon- en Zorgcentrum Maartenshove. Heden is deze prijs bepaald op € 38,95 ( met ingang van 01/04/2007 ).

Er wordt echter onderscheid gemaakt tussen een volledige en een halve dag. Er wordt een volledige dag aangerekend, indien de bejaarde de eerste dag aankomt vóór de middag en /of de laatste dag vertrekt na de middag, wat inhoudt dat telkens een middagmaal wordt genomen. Komt de bejaarden na de middag aan, op de eerste dag, of vertrekt hij of zij vóór de middag, op de laatste dag, dan wordt een halve dag aangerekend.

In deze prijs is het verblijf begrepen, de voeding en de verzorging (met inbegrip van het verzorgingsmateriaal en toiletgerief).


Art. 6.

In de dagprijs zijn volgende kosten niet inbegrepen : persoonlijke verzorging ( kapper, voetverzorging, …), dokterskosten, kosten voor medicatie, kamerbediening, telefoongebruik, dranken buiten de maaltijd, markeren van kledij, kinesitherapie en paramedische behandelingen.

De opleg voor doktersbezoek, medicatie en paramedische verstrekkingen ( kinesitherapie, logopedie, ...) die toegediend worden aan de bejaarde in het Woon- en Zorgcentrum tijdens zijn verblijf, worden bijkomend aangerekend en zullen gefactureerd worden op de maandelijkse verblijfsfactuur.
Art. 7.

De eventuele aangebrachte schade zal aangerekend worden ten belope van de werkelijke kosten voor herstelling.


Art. 8.

De verblijfsfactuur dient op de rekening van het OCMW betaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Deze facturen worden telkens op het einde van iedere kalendermaand opgemaakt.


Art. 9.

De bejaarde of zijn/haar familie staat zelf in voor het beheer van zijn/haar gelden en/of goederen tijdens de periode van het verblijf in kortopvang.

Opgemaakt te Zedelgem in twee exemplaren.

De aanvrager voor kortverblijf of zijn contactpersoon verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.

Datum: ………………………

Handtekening aanvrager en/of contactpersoon ( voorafgegaan door de verklaring “ gelezen en goedgekeurd “ ) :……………………………

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina