ProbleemstellingDovnload 0.89 Mb.
Pagina8/8
Datum20.05.2018
Grootte0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Eigen woning in combinatie met hoelang doorwerken

Groep 2.1

Voor 65e stoppen

Tot 65e werken

Na 65e doorwerken

Totaal

Eigen woning

44%

44%

12%

100%

Geen eigen woning

8%

39%

54%

100%

Totaal

23%

41%

36%

100%
Groep 2.2

Voor 65e stoppen

Tot 65e werken

Na 65e doorwerken

Totaal

Eigen woning

26%

62%

13%

100%

Geen eigen woning

34%

34%

34%

100%

Totaal

29%

47%

24%

100%

Ondanks dat groep 2.2 een hoger percentage 65-plussers over 30 jaar in Nederland in gedachten heeft, willen ze gemiddeld genomen eerder stoppen met werken als ze geen eigen woning hebben, zoals uit de bovenstaande tabellen blijkt. Groep 2.2 wil langer doorwerken dan groep 2.1 als ze wel een eigen woning hebben.


Lichamelijk zwaar beroep in combinatie met hoelang doorwerken

Groep 2.1

Voor 65e stoppen

Tot 65e werken

Na 65e doorwerken

Totaal

Geen lichamelijk zwaar beroep

25%

42%

33%

100%
Groep 2.2

Voor 65e stoppen

Tot 65e werken

Na 65e doorwerken

Totaal

Lichamelijk zwaar beroep

40%

60%

0%

100%

Geen lichamelijk zwaar beroep

29%

29%

43%

100%

In groep 2.1 heeft niemand een lichamelijk zwaar beroep, in groep 2.2 heeft 29 procent een lichamelijk zwaar beroep. Van de mensen uit groep 2 die een lichamelijk zwaar beroep hebben wil niemand na zijn 65e doorwerken.Van de mensen die geen lichamelijk zwaar beroep hebben willen de mensen uit groep 2.2 gemiddeld vaker langer dan hun 65e doorwerken dan de mensen uit groep 2.1 en minder vaak tot hun 65e werken.

Hoofdstuk 4 Conclusie
Over 30 jaar is ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Nederlanders schatten dat percentage veel te hoog in, namelijk op gemiddeld 42 procent. De voornaamste oorzaken van de vergrijzing zijn de babyboom, het steeds langzamer stijgen van het aantal geboortes en de toegenomen levensverwachting van mensen. De vergrijzingproblematiek is ook veroorzaakt door de mogelijkheid tot vervroegde uittreding die rond 1980 is ontstaan. Het gevolg van de vergrijzing is dat het arbeidsaanbod afneemt, wat tot een spanning op de arbeidsmarkt kan leiden. Verder neemt het aantal AOW-uitkeringen toe, evenals de zorgkosten. De vraag is of dat nog wel betaalbaar is. Voor al deze problemen zijn diverse oplossingen bedacht, in dit verslag is gekeken naar de bijdrage van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd aan het vergrijzingsprobleem.
Uit onderzoek is gebleken dat spierkracht, uithoudingsvermogen en snelheid (licht) afnemen na het 30e levensjaar. Ook uit het eigen onderzoek komen enkele van deze verschijnselen naar voren. Naarmate mensen ouder worden willen ze minder activiteiten doen na hun 65e. Oudere mensen blijken vaak geen lichamelijk zwaar werk meer te kunnen doen en niet meer fulltime te willen werken na hun 65e. Verder blijkt uit onderzoek dat de productiviteit van werknemers vermindert op hogere leeftijd, waardoor bedrijven vaak verlies maken op oudere werknemers.
Een pluspunt van oudere werknemers is dat hun vermogen om meerdere kanten van een situatie in te zien toeneemt met de leeftijd. Ook blijken ouderen minder vaak ziek te zijn dan jongeren, maar herstel duurt bij ouderen weer langer. Verder verwisselen oudere mensen minder snel van baan dan jongere mensen, waardoor het rendement van een opleiding hoger kan zijn.
De arbeidsparticipatie van mannen is de laatste jaren gestegen, vooral in de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar. Bij vrouwen is sprake van een sterke stijging van de arbeidsparticipatie dan bij mannen, deze stijging is vooral te zien van 25 tot 64 jaar. Veel mensen geven aan nog parttime te willen werken na hun 65e. Anderen willen nog vrijwilligerswerk doen of op (klein)kinderen passen.
Redenen voor mensen om voor hun 65e te stoppen met werken zijn vaak dat het beroep lichamelijk te zwaar is om ermee verder te gaan, of dat ze genoeg vermogen hebben. Vooral de mensen met een lichamelijk zwaar beroep hebben het gevoel dat hen onrecht aangedaan wordt als zij langer door moeten werken.
Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd zal er toe leiden dat mensen langer door moeten werken of zelf een paar jaar AOW moeten overbruggen. Van de ondervraagden van het eigen onderzoek geeft 43 procent de voorkeur aan langer doorwerken om het AOW-stelsel voor de toekomst te garanderen en wil 21 procent een lagere AOW-uitkering ontvangen en 37 procent geeft aan meer uren per week te willen werken om het AOW-stelsel voor de toekomst te garanderen.
Het beste is om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen en mensen via de media steeds bewuster te maken van de noodzaak om mee te werken aan deze oplossing voor het vergrijzingsprobleem. Uit het eigen onderzoek komt naar voren dat mensen met een te hoge inschatting van het aantal 65-plussers over 30 jaar bereidwilliger zijn mee te helpen om het vergrijzingsprobleem op te lossen.
Hoofdstuk 5 Nabeschouwing
5.1 Gevolgde lijn in betoog en de gehanteerde onderzoeksmethode
De lijn in het betoog en de onderzoeksmethode zijn zoveel mogelijk toegepast. Zowel het “desk research” als het “field research” zijn uitgevoerd. In de bijlage achterin zijn de vragenlijsten te vinden die voor het field research zijn gebruikt.
Omdat sommige mensen het onderwerp vergrijzing nogal saai vonden en daarom niet altijd bereid waren mee te werken, is gekozen om alleen te vragen of ze voor een onderzoek voor mijn opleiding bereid waren mee te werken door een klein aantal heel korte vraagjes te beantwoorden. Dat werkte prima, de bereidheid om mee te werken was daardoor erg groot.
Oudere mensen zijn niet overal even gemakkelijk te vinden. Bij de bibliotheek bij Blaak bleken echter heel veel oudere mensen rond te lopen, zij waren over het algemeen zeer bereid mee te werken aan een korte enquête.
Door mensen de vragen te stellen en zelf de enquête in te vullen konden problemen/misvattingen bij vragen verholpen worden. Daarbij moet worden uitgekeken dat de resultaten van het onderzoek daar niet door beïnvloed worden. Als mensen voor het schatten van het percentage 65-plussers over 30 jaar eerst het percentage 65-plussers op dit moment wil weten moet dat niet gegeven worden, anders wordt het resultaat van het onderzoek daardoor beïnvloed.

Oudere mensen vonden het gemakkelijker als de vragen mondeling gesteld werden. Zij probeerden hun antwoorden ook vaak toe te lichten. Hierdoor was het ook mogelijk om soms iets meer vragen te stellen dan op de enquêtes vermeld waren om deze mensen beter te begrijpen en meer ideeën op te doen.


5.2 Aanbevelingen voor het vervolg
Over 30 jaar is ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Het arbeidsaanbod zal daardoor enorm afnemen. Veel mensen gaan tegenwoordig voor hun 65e al met pensioen, de vraag is echter of dit over een jaar of 30 nog wel mogelijk is. Een groot deel van de mensen geeft aan hun beroep na hun 65e nog wel uit te kunnen oefenen. Hoewel bedrijven vaak liever geen ouderen in dienst hebben vanwege de achteruitgang in productiviteit, zullen ze door het grote arbeidstekort in de toekomst misschien juist wel heel graag willen dat mensen later met pensioen gaan. Veel mensen geven aan na hun 65e nog parttime te willen werken. Uitzendbureaus zouden hier handig op in kunnen spelen door de kleinere en lichtere baantjes aan ouderen te geven. De jongere mensen kunnen dan het wat zwaardere werk doen en de langere baantjes inpikken. Zo kunnen jongeren meer uren per week werken en ouderen langer (parttime) door blijven werken. Op deze manier wordt er langer premie betaald en zullen mensen op later leeftijd een uitkering ontvangen. Dit zou een mooie bijdrage leveren aan het oplossen van het vergrijzingsprobleem.
Verder kunnen oudere mensen gestimuleerd worden om (vaker) op (klein)kinderen te passen, waardoor meer vrouwen (langer) kunnen werken. Daarnaast kunnen ouderen gestimuleerd worden om zich nuttig te maken voor de maatschappij door vrijwilligerswerk te doen.
5.3 Aanduiding van onderwerpen waarover ‘nader onderzoek’ gewenst is
Voor het oplossen van de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt zijn meerdere oplossingen gegeven. In dit verslag is slechts één van die oplossingen onderzocht. Het onderzoek kan dus veel verder uitgebreid worden.
Door de grote vergrijzingtoename zal het arbeidsaanbod afnemen. Bedrijven proberen nu nog op allerlei manieren te stimuleren dat mensen zo vroeg mogelijk met pensioen gaan, maar als er weinig aanbod is zullen ze misschien wel eerder geneigd zijn mensen langer aan te houden. Ze zouden onderzoek kunnen doen naar het functioneren van oudere werknemers bij verschillende functies en werktijden. Zo kan gekeken worden waar en hoe ouderen het beste inzetbaar zijn.
Een van de oorzaken van de vergrijzing is het steeds langzamer stijgende geboortecijfer. Onderzocht kan worden wat hier de redenen voor zijn. Gezien het toenemende aantal ouderen kan juist verwacht worden dat mensen eerder aan kinderen denken, omdat veel ouderen bereid blijken te zijn op te passen.
Het vergrijzingsprobleem speelt ook in andere landen een belangrijke rol. Ook dat kan verder onderzocht worden. In sommige landen is nu al sprake van een groter vergrijzingpercentage dan in Nederland over een jaar of 30 het geval zou zijn. Onderzocht kan worden hoe die landen daarmee omgaan, zo kunnen goede ideeën overgenomen worden.

Literatuurlijst


 • 21minuten.nl (2006)

 • Bercx, T., Buitenhuis, R., Zanten, M. van (2004), De babyboom exit, Jellema druk, Almelo

 • Bettendorf, L.J.H., Bovenberg, A.L., Broer, D.P. (2000), De gevolgen van vergrijzing voor de economische ontwikkeling in Nederland, OCFEB Rotterdam

 • Brink, D. van der (2006), De vergrijzing leeft, kansen en keuzen in een verouderende samenleving, Hooiberg, Epe

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2006a), Bevolkingstrends, Bevolkingsprognose 2006-2050, 4e kwartaal.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2006b) Statline, Heerlen/Voorburg

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2007), Grijze druk zal verdubbelen

 • Centraal Bureau voor Statistiek (19 december 2006), Over 30 jaar is kwart bevolking 65-plus, Persbericht

 • Dur, R. (2007), Hoorcolleges motivatie economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Gourmans, M., Mandemaker, T., Overbeek, R., Penninx, K., Schippers, A. (2005), Vergrijzing Naar een toekomstgericht ouderenbeleid in Nederland, Lemma BV

 • Heyma, A., Zijl, M., Bijvoet, C. (najaar 2003), Aan de slag met vergrijzing, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam

 • Hustinx, A.A.M., Wijsheid was er al jaren, Beleid en inzicht van de overheid ten aanzien van de vergrijzing, Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Kam, F. de, Nypels, F. (1995), Tijdbom, Contact Amsterdam/Antwerpen

 • Nauta, A., Bruin, M.B. de, Cremer, R. (2004), De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid van oudere werknemers, TNO Arbeid

 • Nederlandse pensioen & beleggingsnieuws (maart 2007), Een pleidooi voor DC

 • Nu.nl (juli 2007), Ouderen niet geliefd bij werkgevers

 • Pensioenkijker.nl (2007a), Pensioen via de overheid

 • Pensioenkijker.nl (2007b), Verschillende pensioenregelingen

 • Pensioenkijker.nl (2007c), Pensioen en inflatie

 • Pensioenkijker.nl (2007d), Pensioen via je werkgever

 • Pensioenkijker.nl (2007e), Hoeveel krijg ik

 • Politiekepartijen.nl (2007)

 • Quispel, Y., Christ, L. (2001), Ouder worden: een kwestie van leeftijd?, LBL

 • SER-advies (2005) Van alle leeftijden: Een toekomstgericht ouderenbeleid op het gebied van werk, inkomen, pensioenen en zorg, publicatienr. 05/02, Den Haag

 • Sociale Verzekeringsbank (2007), AOW-pensioen

 • Wikipedia.org (2007), Vergrijzing


Enquête 1

Wat is uw geslacht?
 • Man

 • Vrouw

Wat is uw leeftijd?
 • 18-30 jaar

 • 30-40 jaar

 • 40-50 jaar

 • 50-60 jaar

 • 60-70 jaar

 • 70 jaar of ouder

Oefent u een lichamelijk zwaar beroep uit?
 • Ja

 • Nee

 • Ik studeer nog/zit nog op school

 • Ik werk niet

Hoeveel uur per week werkt u?
 • Ik werk niet

 • 0-8 uur

 • 8-16 uur

 • 16-24 uur

 • 24-32 uur

 • 32-40 uur

 • > 40 uurDenkt u dat u uw beroep na uw 65e ook nog uit kunt oefenen?
Hebt u een eigen woning?


 • Ja

 • NeeOver 30 jaar zal naar verwachting 25 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn.

Naar welke van de volgende mogelijkheden gaat uw voorkeur uit om het AOW-stelsel voor de toekomst te garanderen?Hoelang zou u door willen werken?
 • Tot m'n 65e

 • Ik wil voor m'n 65e stoppen

 • Ik wil langer dan m'n 65e doorwerken


Hebt u het idee dat u onrecht aangedaan wordt als u langer dan uw 65e door moet werken?


 • Ja

 • Nee

Wie moet(en) er volgens u voor de kosten van de vergrijzing opdraaien? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • De jongere generatie

 • De oudere generatie

 • De kosten moeten uit de algemene middelen worden betaaldWelke van de volgende activiteiten zou u nog willen doen na uw 65e? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • Fulltime werken

 • Parttime werken

 • Vrijwilligerswerk

 • Op (klein)kinderen passen

 • Studie/cursus volgen

 • Hobby’s oppakken

 • Sporten

 • Reizen en uitstapjes makenHeel erg bedankt voor uw medewerking!!!

Enquête 2

Wat is uw geslacht?
 • Man

 • Vrouw

Wat is uw leeftijd?
 • 18-30 jaar

 • 30-40 jaar

 • 40-50 jaar

 • 50-60 jaar

 • 60-70 jaar

 • 70 jaar of ouder

Oefent u een lichamelijk zwaar beroep uit?
 • Ja

 • Nee

 • Ik studeer nog/zit nog op school

 • Ik werk niet

Hoeveel uur per week werkt u?
 • Ik werk niet

 • 0-8 uur

 • 8-16 uur

 • 16-24 uur

 • 24-32 uur

 • 32-40 uur

 • > 40 uurDenkt u dat u uw beroep na uw 65e ook nog uit kunt oefenen?


 • Ja

 • Nee

 • Misschien

 • Niet van toepassingHebt u een eigen woning?


 • Ja

 • Nee


Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking verwacht u dat over 30 jaar 65 jaar of ouder is?

…… procent

Naar welke van de volgende mogelijkheden gaat uw voorkeur uit om het AOW-stelsel voor de toekomst te garanderen?


 • Iedereen moet meer uren per week werken

 • Langer doorwerken tot het pensioen

 • Zelf een lagere AOW-uitkering ontvangen

Hoelang zou u door willen werken?
 • Tot m'n 65e

 • Ik wil voor m'n 65e stoppen

 • Ik wil langer dan m'n 65e doorwerken


Hebt u het idee dat u onrecht aangedaan wordt als u langer dan uw 65e door moet werken?


 • Ja

 • Nee

Wie moet(en) er volgens u voor de kosten van de vergrijzing opdraaien? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • De jongere generatie

 • De oudere generatie

 • De kosten moeten uit de algemene middelen worden betaaldWelke van de volgende activiteiten zou u nog willen doen na uw 65e? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • Fulltime werken

 • Parttime werken

 • Vrijwilligerswerk

 • Op (klein)kinderen passen

 • Studie/cursus volgen

 • Hobby’s oppakken

 • Sporten

 • Reizen en uitstapjes makenHeel erg bedankt voor uw medewerking!!!1 CBS (2007)

2 Taskforce Ouderen en Arbeid

3 Kam, F. de en F. Nypels, Tijdbom

4 CBS, Voorburg/Heerlen 2003

5 CBS, Besseling 2003

6 TNO arbeid (2004)

7 TNO arbeid (2004)

8 TNO arbeid (2004)

9 www.politiekepartijen.nl

10 Medof en Abraham, 1980

11 Lazear, 1983

12 Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

13 Uitleg grafiek: Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, per antwoordmogelijkheid is gekeken hoeveel procent van de respondenten daarvoor gekozen heeft.


Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina