Pictografisch materiaal Kind in Beeld ‘Zeg het met beelden’Dovnload 14 Kb.
Datum06.06.2018
Grootte14 Kb.

Pictografisch materiaal Kind in Beeld

Zeg het met beelden’


Kind in Beeld brengt de kernthema’s van Kind en Gezin in beeld. Deze publicatie maakt het mogelijk de belangrijkste boodschappen over te brengen aan ouders die slechts beperkt toegang hebben tot de geschreven informatie die door Kind en Gezin via verschillende kanalen verspreid wordt.
1. Doelgroep Kind in Beeld

De doelgroep van Kind in Beeld zijn ouders en aanstaande ouders die slechts beperkt toegang hebben tot de geschreven informatie die via verschillende kanalen door Kind en Gezin verspreid wordt (folders, brochures, affiches, website, …). Het gaat vooral om anderstalige, mentaal gehandicapte of (functioneel) analfabete1 ouders bij wie de communicatie met de regioteamleden van Kind en Gezin moeilijker verloopt. Deze afbakening sluit echter niet uit dat professionals ook bij andere ouders gebruik kunnen maken van de publicatie Kind in Beeld. Zij kunnen zelf de inschatting maken.


2. Doelstellingen Kind in Beeld

De basisdoelstelling van Kind in Beeld is het ondersteunen van de communicatie tussen dienst- en hulpverlener en ouders met jonge kinderen en aanstaande ouders. Kind in Beeld is in de eerste plaats een ondersteuningsinstrument dat tijdens contacten met ouders kan worden gebruikt. Beeldmateriaal kan de kernboodschappen van de thema’s verduidelijken en is gebruiksvriendelijk voor ouders en regioteamleden.


Daarnaast is Kind in Beeld ook een informatiedrager die door ouders kan worden gebruikt om informatie op te zoeken. Alle ouders die tot de doelgroep behoren, krijgen de publicatie van Kind en Gezin overhandigd. Zo beschikken ze ook buiten de consultatie of het huisbezoek over de nodige informatie.

Als deze twee doelstellingen bereikt worden, zijn ouders beter geïnformeerd en worden ze gesensibiliseerd voor de kernthema’s, zodat ze de gebrachte boodschappen ook kunnen toepassen.


3. Opbouw Kind in Beeld

Kind in Beeld bestaat uit een basispublicatie met daarnaast aparte publicaties die op verzoek of later in de dienstverlening afgegeven kunnen worden.

De basispublicatie ‘Van baby tot kleuter’ omvat de volgende thema’s:


 • Dienstverlening van Kind en Gezin

 • Voeding:

  • Borstvoeding

  • Flesvoeding

  • Vaste voeding

 • Verzorging

  • In bad

  • Zindelijkheid

 • Veiligheid/preventie van ongevallen

  • Veilig in huis, in de keuken, in de badkamer

  • Veilig in de wagen

  • Veilig slapen

 • Ontwikkeling

  • Grove motoriek

  • Fijne motoriek

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Verstandelijke ontwikkeling

Elk thema heeft een eigen kleur voor de herkenbaarheid. Sommige thema’s zijn verder onderverdeeld in subthema’s. Het icoontje rechtsboven verduidelijkt het (sub)thema.

De fiches zijn genummerd per (sub)thema.
De basispublicatie ‘Van baby tot kleuter’ wordt door de regioverpleegkundige van Kind en Gezin zo snel mogelijk na de geboorte aan de ouders overhandigd. Zo kunnen ze de documentatie altijd doornemen als ze twijfels hebben over aspecten van de verzorging van hun baby, over de voeding, … De ouders kunnen bij een volgend contact met de professional deze vragen en twijfels dan ook beter naar voren brengen. Bij elk contact kan de publicatie ter ondersteuning gebruikt

worden.
De vier aparte publicaties die op verzoek gebruikt en afgegeven kunnen worden, zijn: • Contraceptie

 • Zwangerschap, geboorte en post partum:

  • Zwangerschap

  • Opvolging zwangerschap

  • Geboorte

  • Na de geboorte

 • Kinderopvang

  • Kinderopvang is er voor iedereen

  • Op zoek naar opvang

  • Een dag in de kinderopvang

  • Buitenschoolse opvang

 • Dienstverlening

 • Wat is Kind en Gezin

 • Thema’s Kind en Gezin

 • Gezinsondersteuning voor de geboorte

 • Gezinsondersteuning na de geboorte

 • Kind en Gezin contacteren

 • Apart blad rond prenataal huisbezoek en consult (regio’s met prenatale steunpunten)

4. Gebruik van de publicatie Kind in Beeld

Sommige bladen kunnen door de ouders opgehangen worden om de praktische toepassing van de voorgestelde werkwijze te ondersteunen (bv. bereidingen in de keuken).


Enkele methodische wenken2:

 • Ga voor het bespreken van de bladen aan tafel naast de ouder zitten.

 • Tracht niet te veel stappen ineens uit te leggen.

 • Leg in het kort uit wat bij elkaar hoort.

 • Gebruik zelf de sleutelwoorden die op de bladen vermeld staan en herhaal ze tijdens de uitleg.

 • Wijs de sleutelwoorden op de bladen aan.

 • Wees niet bang om te herhalen (2 à 3 keer kan, maar niet op een betuttelende manier).

 • Ga na of de ouder begrepen heeft wat je gezegd hebt. Daartoe kan je letten op de mimiek van de ouder, maar controleer het ook verbaal: ‘Heb je het begrepen?’


5. Handleiding

Om de inhoud van de Kind in Beeld-publicatie zo duidelijk mogelijk te maken voor dienst- en hulpverleners, werd een handleiding ontwikkeld.

In de handleiding wordt algemene informatie gegeven over Kind in Beeld. Daarnaast wordt per thema bij elke foto, tekening of schema de kernboodschap weergegeven die aan de ouders overgebracht moet worden. Er is ook een legende die de veel voorkomende kleuren en symbolen toelicht.
6. Samenwerking met partners

Kind in Beeld werd in 2009 en 2010 verspreid naar partnerorganisaties van Kind en Gezin die met dezelfde doelgroep van gezinnen werken. Het gaat bijvoorbeeld over diensten begeleid wonen, integratiecentra, inloopteams, voorzieningen kinderopvang, kraamklinieken, thuisbegeleidingsdiensten, …

Ouders worden op die manier met eenzelfde ondersteuningsinstrument begeleid door verschillende dienst- en hulpverleners. Ook tussen de dienst- en hulpverleners onderling kan er een betere afstemming gebeuren. Zo wordt er gezorgd voor continuïteit in de dienstverlening aan gezinnen.
Het is wel zo dat dienst- en hulpverleners buiten Kind en Gezin alleen een exemplaar voor eigen

gebruik ter beschikking hebben. Dat kan tijdens elk contactmoment met ouders ter ondersteuning gebruikt worden.

Als ouders zelf nog geen exemplaar van Kind in Beeld ontvangen hebben, kunnen deze ouders worden doorverwezen naar Kind en Gezin. Ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100.

7. Hoe Kind in Beeld verkrijgen?

De Kind in Beeld-publicaties en de bijhorende handleidingen zijn te vinden op de website van Kind en Gezin. De Kind in Beeld-publicaties zijn ook te koop bij Standaard Boekhandel.
1 Bij functioneel analfabetisme kan iemand in theorie wel lezen, schrijven en rekenen, maar slaagt hij/zij erniet in die kennis in het dagelijks leven te gebruiken. Dit komt vooral voor in arme en uitgesloten gezinnen, en

veelal gaat het om mensen met negatieve schoolervaringen (veranderen van school, zittenblijven, spijbelen).2 Deze wenken werden gesuggereerd door het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina