Peter/MeterschapDovnload 47.72 Kb.
Datum11.11.2018
Grootte47.72 Kb.

SOCIAAL FONDS V.D. BETONINDUSTRIE  FONDS SOCIAL DE L’INDUSTRIE DU BETON

K.B./A.R. 15.3.1982 – B.S./M.B. 20.5.1982Peter/Meterschap

Rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers kost veel tijd en geld. Vindt u toch een geschikte nieuwkomer, dan is een goed onthaal cruciaal. Een goede onthaalperiode werkt motiverend en zorgt voor de binding tussen de medewerker en de onderneming. Volgens de recente onderzoeken blijken de eerste drie maanden bepalend voor de integratie van een nieuwkomer op de nieuwe werkplaats.


Naast het belang van de sociale integratie van een nieuwkomer, is er nog één significant aspect en dat is veilig werken. Iedere werkplaats heeft een aantal gevoeligheden en details die een nieuwkomer mogelijk niet meteen zou opmerken. Het is daarom cruciaal om meteen van de start samen te werken aan een veilige houding op de werkplaats.

Naast alle voordellen van een goed onthaal, bestaat nog een wettelijk aspect van een gestructureerd onthaal. Het KB van 25 april 2007 verplicht het peterschap in de organisatie.Missie

De peter/meter is bij voorkeur een collega die vrijwillig een nieuwkomer begeleidt in de eerste periode van zijn tewerkstelling in de organisatie. Deze begeleiding kan zowel betrekking hebben op technisch vlak als op vlak van veiligheidsattitude en sociale vaardigheden.

Afhankelijk van de focus, eerder technische begeleiding of begeleiding gericht op sociale integratie, zal een ander profiel van Peter/Meter geschikt zijn.

Profiel

Een Peter/Meter heeft dezelfde of soortgelijke functie, maar met een hoger ervaringsniveau en een goed zicht op de onderneming. Hij /zij kent goed de missie, visie en waarden van de organisatieAchtergrond

 • Een Peter/meterschap-opleiding is een must.

 • Er wordt geadviseerd om een Peter/meter te kiezen met minimum vijf jaar ervaring in het vak.

 • Grondige kennis die nodig is om eigen functie uit te oefenen.

 • Goede educatieve vaardigheden, aangeleerd door ervaring of natuurlijk aanwezig.Competenties

 • De peter/meter maakt zijn/haar petekind vertrouwd met de organisatiecultuur, de (on)geschreven regels, normen en gewoontes, praktische zaken en vele subtiliteiten. Hij of zij bevordert de opname in het team.

 • Hij of zij kan verschillend zijn van diegene die de technische opleiding verzorgt (*).
Sociale vaardigheden

Technische vaardigheden

Goed kunnen luisteren en reflecteren

Kunnen overdragen van kennis en informatie

Aandacht voor non-verbale signalen

Educatieve vaardigheden hebben o.a. iets kunnen uitleggen

Empathie, zich kunnen inleven in anderen

Doorgedreven kennis hebben van de afdeling, de machine, de techniciteit,…

Kunnen aanmoedigen en enthousiasmeren

Feedback kunnen geven op technische vaardigheden van de nieuwe edewerker (opgelet voor rolverwarring met leidinggevende)

Betrouwbaar en discreet zijn

De nieuwe medewerker ondersteunen in het leerproces

Verantwoordelijkheidszin: engagementen kunnen opnemen

De nieuwe medewerker ondersteunen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden en eventueel ook fungeren als aanspreekpunt voor (*) alle technische vragen

Als vertrouwenspersoon optreden (bij problemen van meer persoonlijke aard)

Doorgedreven kennis hebben van de (geschreven en ongeschreven regels in de) organisatie

Vaardigheden


Taken

 • Helpt met de integratie van de nieuwkomer binnen de organisatie.

 • Wegwijs maken in het bedrijf en in de afdeling/het team.

 • Maakt de nieuwkomer attent op veiligheids- en welzijn aspecten binnen de organisatie.

 • Tracht drempelvrees bij nieuwe medewerkers weg te nemen.

 • Geeft tips en raad over geschreven en ongeschreven regels en gewoonten.

 • Fungeert als brug tussen de formele en informele organisatie.

 • Geeft advies aan de directe chef over de leernoden van de nieuwkomer maar beoordeelt/evalueert niet.Checklist ivm het invoeren van Peter/Meterschap binnen de organisatie
Een goede terreinafbakening met de directe chef, en andere personen betrokken bij het onthaal is een vereiste, net als goede afspraken over de tijd die de peter/meter krijgt om de begeleiding uit te voeren.


 • Is de kandidaat Peter/Meter bereid om de coaching en begeleiding van de nieuwkomer vrijwillig op zicht te nemen?

 • Beschikt de kandidaat Peter/Meter over het juiste profiel: competenties en vaardigheden om de gekozen focus te kunnen nastreven (eerder sociale integratie of een technische)

 • Zal de kandidaat Peter/Meter voldoende tijd kunnen vrijmaken om een nieuwe medewerker rond te leiden en vragen te beantwoorden?

 • Is de taakverdeling/terreinafbakening uitgeklaard met de directe chef (verantwoordelijkheden)?

 • Hebben de peters/meters een peterschapstraining gevolgd?

 • Is de peter/meter op de hoogte en/of betrokken bij het opgemaakte opleidingsplan voor de nieuwkomer?

 • Welke doelen worden er gesteld en volgens welke criteria zullen de resultaten gemeten worden?

 • Is de onthaalverantwoordelijke aangeduid (werkgever zelf, personeelsverantwoordelijke, direct leidinggevende?

 • Afspraken rond feedback/rapportering naar de directe chef: hoe vaak en op welke manier?

 • Heeft de Peter/Meter zelf voldoende ondersteuning om zijn/haar taak naar behoren te kunnen vervullen?

 • Zijn er mogelijke valkuilen die het peter/meterschap kunnen doen mislukken?

 • Wanneer is de begeleiding afgelopen?

 • Zijn er duidelijke afspraken gemaakt ivm de gedragscode?Taken en verantwoordelijkheden:


Focus op sociale vaardigheden

Focus op technische vaardigheden

Uitleg geven over de organisatie: visie, missie en doelen

Nieuwkomer ondersteunen in het verwerven van nieuwe competenties en vaardigheden

Uitleg over de regels en afspraken en op het belang wijzen van veiligheidsvoorschriften, pauzen, overlegmomenten, …

Nieuwkomer ondersteunen met de technische kennis en de vaardigheden zodat hij/zij de job correct en veilig kan uitoefenen

Als vertrouwenspersoon fungeren bij problemen van eerder persoonlijke aard

De nieuwkomer ondersteunen in het leerproces (leerproces begeleiden volgens het vooropgesteld leerplan)

Nieuwkomer ondersteunen in de opbouw van professionele relaties met anderen

Constructie feedback geven aan de nieuwkomer over zijn functioneren (geen beoordeling)

Nieuwkomer introduceren in alle professionele & informele netwerken van een bedrijf

Fungeren als aanspreekpunt voor technische vragenOnthaal van nieuwe medewerkers: taken en verantwoordelijkheden (RACI-model)
Het RACI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven.
Via dit model kunt u binnen de organisatie een duidelijk overzicht maken van alle taken en verantwoordelijkheden ivm een onthaal van de nieuwe medewerkers. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat er wordt verwacht.


 • R (Responsible, NL: Verantwoordelijk): degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is.

 • A (Accountable, NL: Eindverantwoordelijk): degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, veto-recht hebben.

 • C (Consulted, NL: Raadplegen): iemand die meehelpt in de uitvoering of vooraf geraadpleegd wordt. Is twee-richting communicatie. Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties geraadpleegd.

 • I (Informed, NL: Informeren): iemand die geïnformeerd wordt over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is één-richting communicatie.


Voorbeeld

Bedrijfsleider

Personeelsadministratie

Preventieadviseur

Directe verantwoordelijke

Peter/Meter

Syndicale vertegenwoordiging

Aanwerving van nieuwe medewerkerPersoneelsdossier startenVoorbereiding van het onthaalCommunicatie ivm de nieuwe medewerkerKeuze van de Peter/Meter

(Technische en/of sociale integratie begeleiding)

Begeleiding van de Peter/MeterOpstellen van een leerplanVoorbereiding van de werkplaats (locker, persoonlijke beschermingsmiddelen, …Onthaal op de eerste werkdagEerste bespreking/evaluatie na 1 weekTweede bespreking/evaluatie na … wekenLaatste bespreking/evaluatie na … weken
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina