Overeenkomst zorgverzekeraar vrijgevestigd tandarts-algemeen practicus terzake van de verlening van tandheelkundige hulpDovnload 34.01 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte34.01 Kb.

CONCEPT

OVEREENKOMST

ZORGVERZEKERAAR – CENTRUM BIJZONDERE TANDHEELKUNDE

terzake de verlening van bijzondere tandheelkundige hulp
DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL versie 4 (december 2002)
De ondergetekenden:
A. De zorgverzekeraar

Naam :


Adres :

Postcode/Plaats :

Emailadres :

AGB-code :


In deze vertegenwoordigd door  :

B.Centrum Bijzondere Tandheelkunde, hierna te noemen: de instelling

Naam :


Praktijkadres :

Postcode/plaats :

Emailadres :

Praktijkcode :


In deze vertegenwoordigd door :
Overwegende

dat verzekerden aanspraak hebben op bijzondere tandheelkundige hulp verleend in een instelling, waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten;


dat deze bijzondere tandheelkundige hulp gezien de ernst van de aandoening, afwijking of

handicap, dan wel de complexiteit van de behandeling in verband met de noodzakelijke

specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten, ondersteuning en/of multidisciplinaire

aanpak redelijkerwijs niet kan plaatsvinden in de huispraktijk;C. Komen overeen dat terzake de verlening van bijzondere tandheelkundige hulp de contractuele relatie tussen de instelling en de zorgverzekeraar wordt beheerst door de Overeenkomst zorgverzekeraar – Centrum Bijzondere Tandheelkunde, zoals weergegeven in deel II (algemeen deel) en de bij deze overeenkomst behorende bijlage(n):

 • Declaratieprotocol

 • . ………………………… (nader in te vullen)


D. Deze overeenkomst is van kracht vanaf (datum) en is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten vijf jaar (tot en met datum ). Daarna zal deze overeenkomst voor de duur van vijf jaar worden verlengd, tenzij één van de betrokken partijen aan de wederpartij schriftelijk en uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de werkingsduur meedeelt de overeenkomst niet te willen verlengen.
E. De zorgverzekeraar zal de instelling voor de verleende bijzondere tandheelkundige hulp honoreren overeenkomstig de door het College Tarieven Gezondheidszorg vastgestelde tarieven.
F. De zorgverzekeraar en de instelling verklaren hierbij een exemplaar te hebben ontvangen van de onder C. genoemde overeenkomst, inclusief bijlage(n) en ermee in te stemmen dat deze overeenkomst en bijlage(n) de contractuele verhouding tussen partijen beheerst.
Opgemaakt in tweevoud te

Plaats ............................ Datum .....................

De zorgverzekeraar, De instelling,
(handtekening) (handtekening)


CONCEPT

OVEREENKOMST

ZORGVERZEKERAAR – CENTRUM BIJZONDERE TANDHEELKUNDE

terzake de verlening van bijzondere tandheelkundige hulp

DEEL II: ALGEMEEN DEEL

Artikel 1

Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Zorgverzekeraar:

het overeenkomstig de gestelde regels in de Ziekenfondswet (ZFW) toegelaten ziekenfonds dat deze overeenkomst is aangegaan;

b. Instelling:

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT), voor de verlening van bijzondere tandheelkundige hulp, conform artikel 44, lid 1 van de Ziekenfondswet;

c. Hulp:

de door de instelling te verlenen hulp, waarop de verzekerde krachtens de Ziekenfondswet aanspraak heeft;

d. Verzekerde:

de persoon die ingevolge de Ziekenfondswet als verzekerde is aan te merken en als zodanig bij de zorgverzekeraar is ingeschreven en recht heeft op de onder c. omschreven hulp;

e. Tandarts:

degene die in Nederland praktijk uitoefent en als tandarts is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de wet BIG;

f. Tandheelkundig medewerkers: mondhygiënist, preventie-assistent, tandartsassistent, kindertandverzorgende, tandprotheticus en tandtechnicus;

g. niet-tandheelkundig medewerkers: psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut, anesthesioloog, ……;

h. Tarieven:

de tussen de instelling en de zorgverzekeraar, met inachtneming van het bepaalde in de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG), in deel 1 (Instellingsgebonden deel) overeengekomen prijzen voor prestaties dan wel geheel van prestaties, eventueel vermeerderd met de wettelijk toegestane toeslagen;

i. Stoeluren: (behandelkwartieren)

kwartieren die effectief worden besteed aan behandelingen van verzekerden (patiënt-aanwezigheid) , alsmede spreekuren en consulten door de tandarts;

j. Praktijkadres(sen):

het (de) als zodanig in deel I van deze overeenkomst aangeduide adres(sen), waar de praktijkruimte(n) van de instelling is (zijn) gevestigd;

k. Medische dienst:

de medische dienst dan wel de/een adviserend tandarts van de zorgverzekeraar;


Artikel 2

Hulp
De instelling verleent de verzekerde, die is verwezen naar het centrum bijzondere tandheelkunde en waarbij een centrumindicatie is/wordt vastgesteld, de hulp conform de richtlijnen voor centra bijzondere tandheelkunde.


Artikel 3

Legitimatie/zorgweigering

1. De instelling overtuigt zich van het recht van de verzekerde op hulp.

De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat de verzekerde beschikt over een bewijs van inschrijving. Partijen kunnen hierover nadere afspraken maken.

2. De instelling kan de hulp weigeren of aangevangen hulp voortijdig beëindigen, indien er redenen bestaan op grond waarvan het verlenen of verder verlenen van hulp of de gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van de instelling kan worden verlangd, ondanks het (voort)bestaan van een indicatie.
3. Van de weigering of beëindiging, zoals bedoeld in het vorige lid, doet de instelling schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan de verzekerde en aan de zorgverzekeraar. Er zal terstond overleg plaatsvinden tussen de instelling en de zorgverzekeraar over (verdere) hulpverlening aan de verzekerde.
Artikel 4

Verplichtingen van de instelling


1. De instelling is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede hulpverlening en draagt zorg voor een goede organisatie van deze hulp.
2. De instelling zal een zorgbeleid ontwikkelen dan wel instandhouden.
3. De instelling beschikt over een onafhankelijke, schriftelijk vastgelegde, klachtenprocedure.
4. De instelling draagt er zorg voor dat de algemeen aanvaarde patiëntenrechten worden gerespecteerd en neemt bij of krachtens de wet gestelde eisen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht. Tevens wordt binnen de instelling voor een goede voorlichting betreffende de te verlenen hulp zorggedragen.
5. De instelling draagt er zorg voor dat de aan haar verbonden tandarts(en), tandheelkundige en niet-tandheelkundige medewerkers over de kennis en kunde beschikken die voor een verantwoorde hulpverlening noodzakelijk is.
Artikel 5

Praktijk- en patiëntenregistratie


1. De voor de behandeling relevante gegevens van elke patiënt worden in een registratiesysteem opgenomen. De registratie omvat gegevens met betrekking tot verleende tandheelkundige hulp en adviezen overeenkomstig de voor de tandheelkundige beroepsgroep gebruikelijke registratie-systemen, de röntgenfoto’s, alsmede de gegevens omtrent informatie en toestemming.
2. De instelling bewaart deze gegevens tenminste 10 jaar na het tijdstip waarop deze zijn vervaardigd of vastgelegd, behalve in gevallen waarin de gegevens hun betekenis reeds hebben verloren.
3. De gegevens zullen, conform de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften,worden opgeslagen en beheerd.
Artikel 6

Continuïteit/waarneming


1. De instelling treft voorzieningen die nodig zijn voor continuïteit van de hulpverlening en meldt omstandigheden, die deze in gevaar brengen, aan de zorgverzekeraar.
2. De instelling geeft bekendheid aan de waarneming van de aan haar verbonden tandartsen, onder vermelding van de naam (namen) en adres(sen) van de waarnemer(s).
Artikel 7

Overleg
De zorgverzekeraar en de instelling maken afspraken over te voeren overleg. Het overleg kan betrekking hebben op de kwaliteit, omvang en wijze van hulpverlening door de instelling, de rechten van verzekerden, de organisatie en werkwijze van de instelling, financiële aange-legenheden, de beleidsopvattingen, beleidsvoornemens en beleidsontwikkelingen van zowel zorgverzekeraar als instelling.


Artikel 8

Inlichtingen
De zorgverzekeraar en de instelling verschaffen elkaar alle inlichtingen die zij redelijkerwijs behoeven voor een inzicht in de nakoming van hun wederzijdse uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 9

Jaarverslag


De instelling legt jaarlijks voor 1 juni een verslag ter openbare inzage, waarin verantwoording wordt afgelegd voor het beleid dat in het voorgaande kalenderjaar jaar is uitgevoerd, conform artikel 5 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Artikel 10

Geschillen


Tenzij de zorgverzekeraar en de instelling bij het aangaan van de overeenkomst anders overeenkomen, worden alle geschillen welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van:
- deze overeenkomst, daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of aanvullingen van zodanige overeenkomsten,

- feiten, welke in enig opzicht met de uitvoering van vorenbedoelde overeenkomsten, wijzigingen of aanvullingen en de daaruit voortvloeiende relatie tussen partijen verband houden,


voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
Artikel 11

Einde overeenkomst


Deze overeenkomst neemt een einde:
a. door het verstrijken van de overeengekomen contractsduur;

b. met wederzijds goedvinden;

c. door intrekking van de erkenning van de instelling ingevolge de ZFW;

d. door intrekking van de toelating van de zorgverzekeraar ingevolge de ZFW;

e. door opheffing van de instelling of van de zorgverzekeraar;
2. De overeenkomst eindigt voorts door een uitspraak van de burgerlijke rechter tot ontbinding van de overeenkomst.
CONCEPT
Bijlage 1. Betalingsregeling.


 1. De instelling stelt maandelijks een declaratie op met betrekking tot het aantal stoeluren, de techniekkosten en overige kosten, die niet begrepen zijn in het stoeluurtarief, en levert deze declaratie aan bij de in het instellingsgebonden deel onder A. van de overeenkomst beschreven zorgverzekeraar, waarmee de instelling een overeenkomst heeft gesloten. Als datum van ontvangst geldt de ontvangstdatum van de declaratie op het adres van de zorgverzekeraar.
 1. De declaratie dient te voldoen aan de eisen van de vigerende declaratiestandaard van Vektis. Op de declaratie worden in elk geval onderstaande gegevens vermeld:

 • naam, adres en geboortedatum verzekerde;

 • inschrijfnummer verzekerde;

 • naam en praktijkadres van de instelling;

 • instellingsnummer;

 • bank/gironummer;

 • behandeldatum verrichting(en);

 • verrichtingcode(s) met bijbehorende tarieven;

 • machtigingsnummer (voor zover van toepassing)

3. Declaraties, die door de instelling zijn ingediend voor de 5e van een kalen­dermaand en bij

de zorgverzekeraar voor of op de 5e van die maand zijn ont­vangen en die betrek­king

hebben op de vorige maand, worden door de zorgverzekeraar afgewikkeld en betaal­baar

gesteld uiterlijk voor de eerste van de daarop volgende maand. Indien de zorgverzekeraar

hieraan niet kan voldoen, zal de zorgverzekeraar een voorlopige afrekening realiseren ter

hoogte van 100% van de ingezonden declara­ties. Het bedrag van de voorlopige

afrekening zal betaalbaar worden gesteld uiterlijk voor het einde van de maand waarin

wordt gedeclareerd.


 1. Op of omstreeks de uiterlijke betaaldatum ontvangt de instelling van de zorgverzekeraar

een definitieve afrekenspecificatie over de betreffende declaratie.


 1. Declaraties die binnenkomen meer dan twee jaar na het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking, tenzij de instelling kan aantonen dat toepassing hiervan kennelijk onredelijk is.

Overeenkomst Zorgverzekeraar – Centrum Bijzondere TandheelkundeTerzake de verlening van bijzondere tandheelkundige hulp


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina