Opzet concept startnotitie ouderenDovnload 270.43 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte270.43 Kb.

Startnotitie OuderenStartnotitie Ouderen


Omslag nog in te voegen
STARTNOTITIE OUDEREN
Inhoudsopgave


1. Inleiding 3

2. De doelgroep 3

3. De invalshoeken 3

4. Het landelijk beleid 4

4.1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 4

4.2. Ouderennota VWS 4

5. Het provinciaal beleid 4

6. Het lokale beleid 4

6.1. Beleidsnota ouderen 2000 4

6.2. Contourennota 4

6.3. WMO beleidsplan 4

6.4. Mantelzorgnotitie 5

6.5. Zorgvisie 2008 5

6.6. Nota Volksgezondheid 5

6.7. Overig 57. Participatie 6

8. Budgettaire kaders 6

9. Planning 6

10. Lijst met gebruikte afkortingen 7


1. Inleiding

In de loop van de komende 10 jaar zal Nederland fors vergrijzen, in 2015 is een kwart van de Zuid Hollandse bevolking ouder dan 65. Ook in Hellevoetsluis zal er sprake zijn van een zogenaamde dubbele vergrijzing: aan de ene kant zijn er de komende jaren steeds meer mensen die tot de groep senioren behoren, tegelijkertijd bereiken deze senioren eveneens een steeds hogere leeftijd. Deze ontwikkeling biedt kansen en bedreigingen waar de gemeente Hellevoetsluis op in zal spelen.


De meest recente ouderennota is geformuleerd voor de periode 2000 – 2005. Met name de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en hiermee de basisgedachten ‘iedereen doet mee’, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat het actualiseren van het ouderenbeleid essentieel is.
De doelstellingen van de ouderennota zijn:

 • het in kaart brengen van de doelgroep ouderen binnen de gemeente Hellevoetsluis;

 • het doen van aanbevelingen met betrekking tot het lokale ouderenbeleid;

 • het definiëren van de gemeentelijke rol met betrekking tot de uitvoering van het ouderenbeleid met als centraal uitgangspunt: algemeen waar mogelijk, bijzonder waar nodig.


2. De doelgroep

Uit de literatuur komt naar voren dat de kenmerken van de groep ouderen zoals die van oudsher geformuleerd is aan veranderingen onderhevig zijn. Vaak wordt in plaats van één groep 55+ de totale groep ouderen verdeeld in twee groepen: de jongere ouderen van 55 tot 75 jaar en de oudere ouderen van 75+. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderscheidt vier groepen: • 55 tot 65 jarigen waarbij vaak nog sprake is van deelname aan het arbeidsproces; voorbereiding op de pensionering speelt een rol; gezondheidsproblemen komen in deze groep voornamelijk voor bij niet-meer werkenden.

 • 65 tot 75 jarigen waarbij het betaald productieve leven is beëindigd, maar de gezondheidstoestand in het algemeen nog betrekkelijk goed is;

 • 75 tot 85 jarigen waarbij de gevolgen van veroudering merkbaar worden door een afnemende gezondheid;

 • 85 + de zogenaamde ‘oudste senioren’, gekenmerkt door (in het algemeen) complexe gezondheidsproblemen.

In de ouderennota zal het beleid toegespitst moeten worden op deze groepsindeling.
Naast bovenstaande is er eveneens een veranderende samenstelling van de groep ouderen waar te nemen op het gebied van land van herkomst. Allochtone ouderen hebben een steeds belangrijker aandeel in de totale groep ouderen. Deze groep heeft vaak specifieke wensen ten opzichte van wonen, ondersteuning en overige wensen. Bij het opstellen van beleid voor ouderen binnen Hellevoetsluis zullen deze specifieke zaken van toepassing op allochtone ouderen meegenomen worden.

3. De invalshoeken

Er is een aantal invalshoeken van waaruit het ouderenbeleid tot stand dient te komen: • wonen (huisvesting, woningaanpassingen, woonomgeving, leefbaarheid, veiligheid, etc.). Hierbij zal onder andere speciale aandacht besteed worden aan het bouwen van aangepaste woningen en levensloopbestendige woningen, waardoor ouderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

 • zorg (verpleging, mantelzorg, inzet vrijwilligers, zorginstanties, etc.). Vanuit deze invalshoek zullen zoveel mogelijk de zorgaspecten aan bod komen die specifiek op ouderen gericht zijn. Hierbij zal overlap met de zorgvisie waar dat kan voorkomen worden. Voor wat betreft mantelzorg zal vanuit prestatieveld 4 van de WMO extra aandacht besteed worden aan mantelzorgondersteuning.

 • welzijn (cultuur, sport, vrijwilligerswerk, sociale cohesie, vereenzaming, etc.),

 • mobiliteit (vervoer, toegankelijkheid, begaanbaarheid van de weg, infrastructuur, etc.). Bij mobiliteit zal gedacht worden aan het verhogen van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte voor ouderen en het creëren van een optimale infrastructuur om deze zaken te optimaliseren,

 • werk en inkomen (inkomsten, investeringen, activiteit op de arbeidsmarkt, etc.).4. Het landelijk beleid
4.1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Op 1 januari 2007 is landelijk de WMO ingevoerd. Het Rijk heeft een negental prestatievelden geformuleerd van de WMO. Voor ouderen vertaalt dit zich onder andere naar het zo lang mogelijk vasthouden van de regie over het eigen bestaan; zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en meedoen in de samenleving. Het merendeel van deze prestatievelden heeft in meer of mindere mate betrekking op de doelgroep van het ouderenbeleid. Prestatieveld 4 richt zich specifiek op de extra ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De doelgroep ouderen is bij uitstek een groep die mantelzorger is of mantelzorg ontvangt. Hier zal in de ouderennota specifieke aandacht aan besteed worden.

4.2. Ouderennota VWS


In 2005 is er een landelijke nota ouderenbeleid vastgesteld, onder de titel: ‘Ouderenbeleid in het licht van de vergrijzing’. Deze nota geeft een aantal aandachtspunten voor ouderenbeleid die in de lokale ouderennota voor Hellevoetsluis meegenomen zullen worden:

 • gezond en fit blijven;

 • meedoen in rechten en plichten/ actieve bijdrage leveren aan de samenleving;

 • voldoende inkomen;

 • geschikte woningen;

 • vrij bewegen;

 • zorg verzekerd;

 • waardig sterven.5. Het provinciaal beleid

Op provinciaal niveau wordt ouderenbeleid als onderdeel van de WMO gezien. De provincie voert geen specifiek ouderenbeleid maar de doelgroep ouderen wordt integraal op ieder relevant onderdeel van de WMO meegenomen. Hierbij is de centrale gedachte met betrekking tot regelingen gericht op ouderen: ‘Gewoon waar nodig, bijzonder waar het moet’.

De provincie erkent dat de groep ouderen een doelgroep is waar de komende jaren aandacht aan besteed zal moeten worden gezien de toenemende vergrijzing. De provincie bedeelt zichzelf hierin een regiefunctie toe: zij wil de samenwerking bevorderen tussen het Rijk, de Provincie en de gemeenten. Daarnaast wil zij de mogelijkheden tot regionale samenwerking bewust stimuleren.


6. Het lokale beleid
6.1. Beleidsnota ouderen 2000


In 2000 is de meest recente beleidsnota ouderen van de gemeente Hellevoetsluis vastgesteld. Deze nota is geëvalueerd in 2003. In deze nota is een aantal aanbevelingen gedaan over te nemen maatregelen op het gebied van ouderen. Een analyse van deze (gerealiseerde) aanbevelingen zal in de toekomstige ouderennota meegenomen worden.

6.2. Contourennota


Met de vaststelling van de ‘Contourennota: Beleidskeuzes Hellevoetsluis’ in 2007 heeft de Raad elf uitgangspunten vastgesteld. Deze vormen de basis voor de verdere beleidsontwikkeling op de negen prestatievelden van de WMO. Deze prestatievelden zijn uitgewerkt in het WMO beleidsplan 2008 – 2012.

6.3. WMO beleidsplan


Het WMO beleidsplan 2008 - 2012 ‘een passend scenario’ is vastgesteld in december 2007. In dit beleidsplan zijn drie hoofdlijnen geformuleerd welke uitgangspunten zullen vormen van de ouderennota:


 • iedereen doet mee;

 • zorg voor elkaar;

 • gemeente aan het roer.

Deze hoofdlijnen komen overeen met posities die de gemeente inneemt met betrekking tot de uitvoer van het ouderenbeleid. De ouderennota zal bij de aanbevelingen voor beleid de rol die de gemeente bij de uitvoer van dit beleid heeft definiëren en verder uitwerken. Voor te stellen is dat bij een aantal aanbevelingen de gemeente slechts informatie beschikbaar stelt, terwijl andere aanbevelingen meer vragen om een regisserende, sturende rol van de gemeente.6.4. Mantelzorgnotitie


In 2007 is de notitie ‘Rennen, vliegen en stilstaan’ opgesteld welke ,in het kader van prestatieveld 4 (het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers) van de WMO, een algemeen beeld geeft van mantelzorg, mantelzorgondersteuning en de rol van de gemeente. In de regio Voorne-Putten-Rozenburg is een RAS-project opgestart met als doel de mantelzorg regionaal in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren voor beleid omtrent mantelzorgondersteuning. De mantelzorgnotitie wordt hierbij als onderlegger gebruikt. Dit project zal naar verwachting in september 2008 afgerond zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opstellen van de ouderennota. In de ouderennota zal mantelzorgondersteuning met betrekking tot de doelgroep ouderen nader uitgewerkt worden.

6.5. Zorgvisie 2008


Voorafgaand aan de ouderennota zal in het najaar van 2008 een gemeentelijke zorgvisie gepresenteerd worden. Doel van de zorgvisie is een passend zorgaanbod te formuleren met als kader onder andere de uitgangspunten van de WMO en het waar mogelijk zo lang mogelijk uitstellen van het beroep dat gedaan wordt op zorgvoorzieningen. De ouderennota zal raakvlakken hebben met de zorgvisie.

6.6. Nota Volksgezondheid


In navolging van het uitvoeringsplan ‘De gezonde gemeente’ 2005 – 2008 wordt in 2008 de nota Volksgezondheid 2008-2011 ontwikkeld, waarmee de ouderennota eveneens raakvlakken zal hebben. Een belangrijke ontwikkeling binnen de Volksgezondheid is het implementeren van de nieuwe Wet publieke gezondheid (WPG), die in plaats komt van de Wet Collectieve preventie volksgezondheid (WCPV).

6.7. Overig


Naast bovenstaande nota’s zijn er ook andere nota’s waar de ouderennota raakvlakken mee heeft. Zo is er de reeds vastgestelde Woonvisie 2008 – 2015 en zullen daarnaast de Sportnota en de Cultuurnota in 2008 opgesteld worden. In deze nota’s wordt in meer of mindere mate aansluiting gezocht bij de doelgroep ouderen.

7. Participatie

De volgende partners zullen in de op te stellen ouderennota betrokken worden: • Afdeling Samenlevingszaken

 • Afdeling Zorg

 • Afdeling Sociale Zaken

 • Careyn (woonzorgcentra)

 • SBO

 • GGD

 • Maasdelta Hellevoetsluis

 • Stichting PUSH (Centrum voor Vrijwilligers Hellevoetsluis)

 • Hospice de Waterlelie

 • ANBO

 • PCOB

 • Bibliotheek

 • Volksuniversiteit

 • Theater ‘Twee hondjes’

 • Connexxion (collectief vervoer)

 • Bejaardengymnastiek Cruysenhoek

 • Stichting de Zonnebloem

 • Stichting Alzheimer Nederland (regio VPR)

 • Zorgbelang Zuid Holland (vertegenwoordiging allochtone ouderen)


8. Budgettaire kaders

Zoals uit het bovenstaande reeds naar voren komt wordt de doelgroep ouderen binnen verschillende beleidsterreinen van de afdelingen binnen de gemeente meegenomen. Het gevolg hiervan is dat de financiering van voorzieningen gerelateerd aan de doelgroep ouderen verdeeld is over diverse budgetten. Te denken valt aan het algemene budget voor ouderen, maar ook sport, cultuur en zorg. Daarnaast het WMO budget en de budgetten die voor specifieke instanties gereserveerd worden zoals het GGD.
9. Planning

 

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

opnemen in begroting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startnotitie opstellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collegebehandelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adviesraad welzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commissie ZWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inhuur extern bureau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inventarisatie/evaluatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nota opstellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspraak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raadsbehandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Lijst met gebruikte afkortingen

ANBO: Algemene Nederlandse Bond Ouderen

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst

PCOB: Protestants Christelijke Ouderen Bond

RAS: Regionale Agenda Samenwerking

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SBO: Service Bureau Ouderen

VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WCPV: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

WMO: Wet Maatschappelijke OndersteuningWPG: Wet Publieke Gezondheid


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina