Onderwijs- ondersteuningprofiel Voortgezet onderwijs Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Bergen op Zoom e o. Vastgesteld Stuurgroep maart 2013 OnderwijsondersteuningsprofielDovnload 0.64 Mb.
Pagina1/5
Datum11.06.2018
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5


Onderwijs-

Ondersteuningprofiel

Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Bergen op Zoom e.o.

Vastgesteld Stuurgroep maart 2013

Onderwijsondersteuningsprofiel
1. Inleiding

Het ondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Daarnaast heeft het ondersteuningsprofiel een aantal andere functies.


Communicatie

Het ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel wordt uitgelegd wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging of een school de onderwijsondersteuning kan bieden waaraan een kind behoefte heeft.

In de schoolgids van de school is een samenvatting van het ondersteuningsprofiel opgenomen.
Professionalisering

Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school. Mede op basis van dit document kan bepaald worden welke competenties leerkrachten moeten beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven.

Het ondersteuningsprofiel brengt de ambities van de school in kaart als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het schoolplan en/of zorgplan en zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid.
Bovenschoolse inzet van het ondersteuningsprofiel

Een samenwerkingsverband maakt eigen afspraken over de basisondersteuning en breedteondersteuning. Zo wordt bepaald aan welk niveau van ondersteuning elke school binnen het samenwerkingsverband moet voldoen. Door gebruik te maken van dit model zijn ondersteuningsprofielen onderling vergelijkbaar, zodat een bovenschools overzicht gemaakt kan worden. Dit helpt het bestuur van het samenwerkingsverband bij het bepalen:  • van het niveau van basisondersteuning, dat tegelijkertijd realistisch en ambitieus is;

  • of scholen medegefinancierd zullen worden uit ondersteuningsmiddelen om het niveau van basis- en breedteondersteuning te realiseren;

  • of het samenwerkingsverband in staat is om alle leerlingen passend onderwijs te bieden, waarmee het samenwerkingsverband aan de bestuurlijke zorgplicht kan voldoen.


Het Onderwijsondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten

Het samenwerkingsverband maakt minstens eens in de vier jaar een ondersteuningsplan, waarin het uiteenlopende aspecten van haar beleid beschrijft. In het wettelijk kader is vastgelegd dat de onderwijsondersteuningsprofielen deel uitmaken van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De samengevoegde onderwijsondersteuningsprofielen moeten inzichtelijk maken welke werking uitgaat van de afspraken die in het samenwerkingsverband worden gemakt voor de basis- en breedteondersteuning en of in het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend netwerk, op basis waarvan schoolbesturen aan hun zorgplicht kunnen voldoen om aan iedere leerling passend onderwijs te bieden.


Totstandkoming

Hoe is het document tot stand gekomen?


Dit document is tot stand gekomen, nadat we via ons samenwerkingsverband het format van het ondersteuningsprofiel hebben ontvangen. Aan de hand van dat format is de positie, waarin het ZuidWestHoek College zich momenteel bevindt, beschreven. Hierbij hebben we als achtergrondinformatie een aantal stukken gebruikt, zoals: schoolgids, schoolplan, Protocol Veilige School, zorgplan.
2. Algemene gegevens
2.1 Contactgegevens

Naam samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Bergen op Zoom e.o.

Nummer: 30.01

Naam van de school/locatie: ZuidWestHoek College

Adres: Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan

Postcode:4641 RM

Plaats en huisnummer: Ossendrecht , 201

Telefoonnummer:0164-672302

Website: www.sgboz.nl/Zuidwesthoekcollege

Directeur: Dhr. Antonissen

Zorgcoördinator: Mw. A. Gouda
2.2 Onderwijsvisie/ schoolconcept

Beschrijving door de school
De opdracht van het ZuidWestHoek College is geformuleerd in overeenstemming met de missie van de OMO Scholengroep Bergen op Zoome.o. Deze missie luidt: Ruimte voor idealen! Samen talenten ontplooien! en is op zijn beurt afgeleid van de missie van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, het bevoegd gezag van de scholen in de scholengroep. In de volgende punten kunt u lezen wat dit voor het leren en werken binnen onze school betekent.


  1. Voor het ZuidWestHoek College is het verzorgen van goed onderwijs een kerntaak. Hiermee zijn we steeds professioneel en vernieuwend bezig. In ons innovatieve gedrag zoeken we naar de juiste balans tussen vernieuwingen en erkende verworvenheden.
  1. Kwaliteit heeft bij ons vóór alles betekenis in het onderwijsaanbod en de leerlingbegeleiding. Maar kwaliteit vindt u ook terug in de manier waarop wij met leerlingen en ouders omgaan. Kwaliteit vereist voortdurend werken aan een eigentijdse organisatie. Het betekent met elkaar samenwerken in een sfeer van passende omgangsvormen, normen en waarden. Kwaliteitszorg houdt ons scherp bij het werken aan onze schoolcultuur. Die zorg is niet iets voor achter de schermen. Wij willen dat iedereen daar duidelijk iets van merkt!
  1. Mensen zijn het belangrijkst binnen het ZuidWestHoek College. Leerlingen en medewerkers die zich goed voelen, presteren goed. Daarom bieden wij leerlingen een prettig schoolklimaat en zoveel mogelijk begeleiding op maat. Hierdoor voelen ze zich geborgen. Onze medewerkers willen wij een positieve werksfeer bieden. Een eigentijds personeelsbeleid spreekt hierbij vanzelf.
  1. Het ZuidWestHoek College handelt vanuit het centrale beleid van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Tegelijk kent de school een eigen schoolcultuur, lokaal gekleurd en het resultaat van de eigen geschiedenis. Binnen de scholengroep krijgt onze school de ruimte om zich binnen de eigen cultuur door te ontwikkelen. Zo blijven onze medewerkers en leerlingen zich echt thuis voelen. Onze voornaamste bezigheid is leerlingen te laten leren. Maar in onze ogen is dat meer dan alleen ‘kennis leveren’. Wij willen ook vaardigheden, normen en waarden overdragen. Het gaat om de ontplooiing van het individu én het leren samenwerken met anderen. Daarom vindt ons onderwijs niet alleen plaats binnen vier schoolmuren. Wij brengen onze leerlingen in contact met de ‘buitenwereld’ door projecten en activiteiten van allerlei aard.
  1. Onze school staat volop in het leven. Het is geen afgeschermde of naar binnen gerichte organisatie. Wij staan open voor alles wat er in de wereld gebeurt.

De grondgedachte van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. en het ZuidWestHoek College is helder. Wij zien het als onze taak onze leerlingen goed onderwijs te bieden, op het juiste niveau en in een doorlopende lijn. Om dit te kunnen doen, bouwen wij ons onderwijs op vier stevige pijlers.


Pijler 1: Elke leerling krijgt veel kansen om zich breed te ontwikkelen. Hij heeft veel mogelijkheden om zijn sociale, culturele en sportieve vaardigheden te vergroten.
Pijler 2: Elke leerling krijgt optimale begeleiding. Wij staan achter én naast hem.
Pijler 3: Wij dagen elke leerling voortdurend uit en prikkelen zo zijn individuele ontwikkeling.
Pijler 4: De samenwerking met onze leerlingen gaat uit van duidelijke normen en waarden. Samenwerken op school zien wij als een afspiegeling van samenwerken in de maatschappij.
Om dit allemaal goed te kunnen doen, zijn de contacten met de ouders natuurlijk onmisbaar.
2.3 Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren


Beschrijving

2011-2012

2012-2013

Huidig schooljaar

Aantal leerlingen

493

461

455

Aantal leerlingen met lwoo of pro indicatie

98

105

113

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-4

4

4

6

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-3

0

1

1

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-2

6

6

8

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-1

0

0

0

Aantal leerlingen dat in een ZAT is besproken

40

49
Aantal leerlingen dat geplaatst is op een bovenschoolse voorziening (zorglocatie, rebound, plus, Op de rails, Herstart)

3

4

3

Aantal leerlingen dat is teruggeplaatst of geplaatst vanuit een bovenschoolse voorziening

(zorglocatie, rebound, plus, Op de rails, Herstart)3

3

2

Aantal leerlingen dat is verwezen naar VSO

3

2
Aantal leerlingen met dyslexie

43

61

53

Aantal leerlingen met dyscalculie

2

3

4

Aantal hoogbegaafde leerlingen

nvt

nvt

nvt

Aantal leerlingen met een vastgestelde ontwikkelingsstoornis (ADHD, PDD-NOS e.d.)

25

22

29Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina