Omzendbrief aan de ziekenhuizen 2017/01 en Omzendbrief aan de psychiatrische ziekenhuizen 2017/01Dovnload 25.24 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte25.24 Kb.


Omzendbrief aan de verstrekkersvan implantaten2017/01OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGINRICHTINGEN
R I Z I V
OMZ. ZH. 2017/06

OMZ. PSY. 2017/01

Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeits-verzekering
GENEESKUNDIGE VERZORGING


Correspondent: Medische directie
Afdeling implantaten
Tel. : 02/739 77 00

Fax: 02/739 71 74
E-mail: implant@riziv.fgov.be


Brussel, 07/07/2017

Mevrouw, Mijnheer,Actieve verbanden – aanrekening tijdens ziekenhuisopname of chirurgisch dagziekenhuis
Sinds 1 juli 2007 zijn de actieve verbanden vergoed via het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft. Artikel 1 bepaalt duidelijk dat deze tegemoetkoming niet wordt toegekend tijdens een opneming in een ziekenhuis of in een ziekenhuisdienst bedoeld in artikel 34, eerste lid, 6°, van de GVU-wet.
Op dat ogenblik was volgend artikel 95 (in een latere gecoördineerde versie art. 102 geworden) van de ziekenhuiswet van toepassing:
Art. 95. Zijn niet begrepen in het budget (van finaciële middelen) van het ziekenhuis :

 1. de prijs van de farmaceutische specialiteiten en van de generische geneesmiddelen;

 2. het honorarium van de geneesheren en van de paramedische practici in verband met de hiernavolgende geneeskundige verstrekkingen :

 1. de gewone zorgen en technische verstrekkingen op het gebied van de diagnose en de behandeling door de geneesheren die de algemene geneeskunde beoefenen en de geneesheren-specialisten, alsmede de tandheelkundige zorgen ter bewaring of herstelling;

 2. de zorgen verstrekt door de kinesisten;

 3. de verlossingen door gediplomeerde vroedvrouwen;

 4. het verstrekken van brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, orthopedische toestellen en andere prothesen;

 5. alle andere zorgen en verstrekkingen die voor de revalidatie en de herscholing zijn vereist, voor zover de uitvoering ervan niet gebonden is aan de specifieke werkzaamheden van de dienst waarin de zieke is opgenomen.

 1. de vergoeding voor de verstrekkingen door apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten

 2. De kosten verbonden aan het endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese, wanneer deze hetzij het voorwerp zijn van een tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering hetzij voorkomen op een door de Minister van sociale zaken, vast te stellen lijst, nadat er een voorstel tot opname in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd geformuleerd conform artikel 35, § 2 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.”

Met de gezondheidswet van 13 december 2006, gepubliceerd in BS van 22/12/2006, werd punt 4° van art. 102 van de ziekenhuiswet1 vervangen door 3 nieuwe punten 4°, 5° en 6°. De wet van 15 december 2013 met betrekking tot de medische hulpmiddelen heeft in die punten nog verdere verfijningen aangebracht. De huidige bepalingen, van toepassing sinds 1 juli 2014, vindt u hierna:


Art. 102. Zijn niet begrepen in het budget van financiële middelen van het ziekenhuis : 1. de kosten verbonden aan de actieve en niet-actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, zoals bedoeld in artikel 34, 4°bis, a) van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met uitzondering van:

 1. de implantaten die onderworpen zijn aan de verplichting tot notificatie in toepassing van artikel 35septies van dezelfde wet, en die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een notificatie;

 2. de implantaten die door de Koning vrijgesteld zijn van de verplichting tot notificatie overeenkomstig artikel 35septies, vijfde lid, van dezelfde wet en die niet in aanmerking komen voor een terugbetaling door de verplichte verzekering binnen de nadere vastgestelde vergoedingsregels;

 3. de weefsellijmen, anti-adhesieven en hemostatische producten, wanneer deze niet het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging overeenkomstig de nadere vastgestelde vergoedingsregels;

 4. de implantaten die niet in aanmerking kunnen worden genomen voor een werkelijke tussenkomst van de verplichte verzekering in toepassing van artikel 35septies/1, § 2, derde lid, van dezelfde wet;

 5. de implantaten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een negatieve beslissing van de minister na een negatieve evaluatie van de in artikel 29ter bedoelde commissie, van dezelfde wet, die uitgevoerd werd overeenkomstig artikel 35septies/2, § 3, van dezelfde wet of van een negatieve beslissing van het Verzekeringscomité na een negatieve evaluatie van voornoemde commissie die uitgevoerd werd overeenkomstig artikel 35septies/3, § 3 van dezelfde wet.
 1. de kosten verbonden aan de andere medische hulpmiddelen dan deze bedoeld in 4°, wanneer deze het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging onder de vastgestelde vergoedingsregels.
 1. de kosten verbonden aan de andere medische hulpmiddelen dan deze bedoeld in 4°en 5°, die zijn vastgesteld door de Koning.”

Punt 5° van art. 102 van de ziekenhuiswet sluit dus uit dat de actieve verbanden aan de patiënt worden aangerekend tijdens een ziekenhuisopname of chirurgisch dagziekenhuis. De vastgestelde vergoedingsregels bepalen duidelijk dat de tegemoetkoming enkel geldt voor ambulante patiënten, zodat de kost van actieve verbanden deel uitmaakt van het budget van financiële middelen en dus niet aan de patiënten kan aangerekend worden.


  
Ik dank U voor uw medewerking aan het systeem van verzekering voor geneeskundige verzorging.

Hoogachtend,

De leidend ambtenaar

H. De RidderDirecteur-generaal

1 gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina