Omgevingsanalyse lokaal ouderenbeleidDovnload 65.98 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte65.98 Kb.
Omgevingsanalyse lokaal ouderenbeleid

Bijdrage voor de lokale meerjarenplanning 2014-2019


 1. Aanbod


Hoe ziet het aanbod op het vlak van hulp- en dienstverlening eruit in onze gemeente?

 • Welke zorgvoorzieningen zijn aanwezig binnen uw gemeente?
  Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, assistentiewoningen, lokale dienstencentra, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, oppasdiensten, regionale dienstencentra, poetsdiensten (diensten logistieke hulp), klusjesdienst, dienst voor warme maaltijden, mindermobielenvervoer, personenalarmtoestellen, boodschappendienst….

 • Wat is de kwaliteit van de geleverde hulp- en dienstverlening in de zorgvoorzieningen?

 • Wat is het aandeel openbare zorgvoorzieningen in het totale aanbod?

 • Hoe verhoudt het aantal zorgvoorzieningen zich met de programmatie?

 • Is het zorgaanbod afgestemd op de evolutie? (zie ook cijfers)

 • Werken de verschillende aanbieders samen? Welke relaties zijn er tussen de verschillende aanbieders? Welke aanbieders zijn (sub)lokaal ingebed, welke bovenlokaal?

 • Wat werd er de laatste jaren in het kader van de zorgvoorzieningen gerealiseerd? Wat staat er binnenkort op til?

 • Hebben de zorgvoorzieningen een cliënteel dat zich beperkt tot de gemeente of gaat dit ruimer? Hoe groot is het aandeel van de personen uit de eigen gemeente?

 • Hoeveel 60-plussers werken als vrijwilliger binnen de gemeente? Wat doen zij?

 • Is er een informatiepunt waar de ouderen met hun vragen terecht kunnen?

 • Is er een seniorengids?

 • Wat is het aanbod van de seniorenverenigingen?

 • Worden er subsidies gegeven aan verenigingen die voor ouderen werken?

 • Hoeveel ouderen zijn aangesloten bij een vereniging?
 1. Vraag en behoeften


 • Kennen we de verschillende behoeften? Hoe kunnen we deze in beeld brengen?

  • via de seniorenraad

  • via een behoeftenpeiling

  • via een analyse van de wachtlijsten: zijn er wachtlijsten bij de verschillende zorgvoorzieningen? Zo ja, hoe groot zijn deze wachtlijsten?

  • ...

 • Hoe zit het met de mantelzorgers?

 • Hoeveel 60-plussers zijn alleenstaand en wonen thuis?

 • Hoe ziet de potentiële doelgroep er in de toekomst uit?

  • Hoe evolueert het aantal ouderen binnen de gemeente? Hoe evolueert de afhankelijkheidsgraad? Hoe evolueert het aantal jongsenioren (60 – 70)? Hoe evolueert het aantal 80-plussers?

  • Evolutie mantelzorgers?
 1. Actoren


 • Welke actoren zijn actief op het grondgebied?

  • gemeente

  • OCMW

  • woonzorgcentra

  • diensten voor gezinszorg

  • lokale dienstencentra

  • mutualiteiten

  • seniorenverenigingen

  • mantelzorgverenigingen

  • psychiatrische instelling

  • initiatieven voor beschut wonen

  • ….

 • Is er overleg en/of samenwerking met deze actoren?

 • Is het lokaal bestuur betrokken bij de werking van een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? Is het OCMW lid van de SEL en/of het Lokkaal Gezondheidsoverleg (LOGO)? Worden er cliënten doorverwezen?

 • Is er een lokale seniorenraad (ouderenadviesraad)? Is er overleg tussen de raad en het gemeentebestuur en OCMW-bestuur? Zijn ook de welzijnsactoren betrokken?

 • Is er (een aanzet tot) een woonzorgnetwerk?

 • Andere vormen van overleg: ….
 1. Activiteiten


 • Wat doet het OCMW op het vlak van ouderen?

  • Zelf organiseren van diensten en hulpverlening

  • Zijn er concrete projecten rond ouderen ivm bijvoorbeeld vereenzaming, allochtonen, onveiligheidsgevoel, … ?

  • Wordt er een premie gegeven voor: mantelzorg, aanpassing van de woning,…?

  • inzake toeleiding naar de diensten? (informatie over aanbod, begeleiden bij inschrijving, …)

  • opzetten van samenwerking?

  • Subsidies voor projecten en/of private diensten, hulpverlenende organisaties

  • informatie en communicatie naar de burger

  • info en begeleiding over Vlaamse, provinciale premies, … • Wat doet het gemeentebestuur m.b.t. ouderenbeleid?

 • Is er een seniorenraad? Ontvangt de seniorenraad subsidies? Wordt de seniorenraad georganiseerd en begeleid door de gemeente? Is er hierover overleg met het OCMW?

 • Zijn er concrete projecten rond ouderen ivm bijvoorbeeld vereenzaming, allochtonen, onveiligheidsgevoel, … ?

 • Bestaan er eigen premies? (doelstellingen, criteria, bereik, kader, overleg met OCMW?) Wordt er een premie gegeven voor: mantelzorg, aanpassing van de woning,…?

 • Is er een schepen verantwoordelijk voor het ouderenbeleid?

 • Is er een ouderenbeleidscoördinator?

 • Heeft de gemeente een visie op ouderenbeleid geformuleerd, bijv. in een lokaal ouderenbeleidsplan, in het lokaal sociaal beleidsplan?

 • Bestaat er info en begeleiding over Vlaamse, gemeentelijke, provinciale premies?

 • Gebeurt er een subsidiëring voor private diensten?


 1. Problemen


 • Hoe kan er structureel ingegrepen worden op de relatie vraag - aanbod, nu en in de toekomst?

 • Hoe kan het OCMW zijn rol op het vlak van de individuele begeleiding en hulpverlening in de ouderenzorg optimaliseren?

 • Is het aanbod van dienst- en hulpverlening inzake ouderenzorg toegankelijk; bekend, bereikbaar? Wordt het gebundeld gecommuniceerd?

 • Is de taakverdeling qua ouderenbeleid duidelijk tussen de gemeente en het OCMW?

 • • ….
 1. Achtergrondinformatie (op het internet)

  1. Over het aanbod


 • Programmatiecijfers gezinszorg:
  http://www.zorg-en-gezondheid.be/programmatie_gezinszorg_en_aanvullende_thuiszorg/

 • Spreiding van de uren gezinszorg per gemeente:
  http://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding_gezinszorg/

 • Programmatiecijfers en invulling lokale dienstencentra:
  http://www.zorg-en-gezondheid.be/lokale_dienstencentra/

 • Programmatie woonzorgcentra:
  http://www.zorg-en-gezondheid.be/programmatiewoonzorgcentra/
  1. Over de vraag


 • Op http://www.lokalestatistieken.be zijn over onderstaande elementen gegevens beschikbaar per gemeente, arrondissement, provincie of gewest, voor verschillende jaren, tot 2012:

  • aantal mannen en vrouwen per leeftijdsklasse

  • aandeel bevolking ouderen dan 75 jaar

  • aandeel bevolking ouder dan 85 jaar

  • interne vergrijzing

  • afhankelijkheidsratio

  • grijze druk

  • aantal WIGW’s

  • Aandeel ouderen met een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie

  • Aandeel WIGW (per 1000 inwoners)

 • Verwachte bevolkingsevoluties en veroudering:
  http://vobip-publiek.vlaanderen.be/cognos8/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=/content/folder[@name%3d'Inhoud']/folder[@name%3d'Beleidsdomein%20DAR-SVR']/folder[@name%3d'Demografie']/folder[@name%3d'Bevolkingsprojecties%20-%20Interactieve%20Rapporten']/report[@name%3d'SVR%20-%20Bevolkingsprojecties%202009-2030']&ui.name=SVR%20-%20Bevolkingsprojecties%202009-2030&run.outputFormat=&run.prompt=true  1. Meer info


Elke Vastiau, VVSG-stafmedewerker ouderenzorg, elke.vastiau@vvsg.be

X (aan te werven), VVSG-stafmedewerker thuiszorgOmgevingsanalyse lokaal ouderenbeleid - /


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina