Oefenopgaven Kopen en Werken hoofdstuk opgave RisicoaversieDovnload 399.06 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte399.06 Kb.

Oefenopgaven Kopen en Werken hoofdstuk 7
Opgave 7.1 Risicoaversie

De bereidheid om risico’s te nemen is bepalend voor veel beslissingen in de economie. Dit geldt voor het wel of niet beleggen van vermogen in aandelen of obligaties of sparen bij de bank. Ook speelt dit een rol bij de beslissing om een bepaald risico te verzekeren.

Om meer inzicht te krijgen in risicogedrag doet Carlijn een experiment in een klas. In deze klas zitten dertig leerlingen die allemaal een mobiele telefoon hebben. De gemiddelde nieuwwaarde van deze telefoons bedraagt € 200. De diefstalgegevens zijn bekend: ieder jaar wordt één op de tien mobiele telefoons gestolen. Carlijn stelt voor het diefstalrisico te verzekeren door de schadelast gelijkwaardig te verspreiden over de hele klas.


 1. Bereken de verwachte schadelast.

 2. Bereken de verzekeringspremie die Carlijn minimaal per leerling per jaar moet vragen.

Het verzekeringsvoorstel van Carlijn leidt tot een discussie in de klas.

Fatma: “Maar dan moet je er wel voor zorgen dat iedere leerling uit de klas meedoet, anders doen alleen leerlingen mee die slordig met hun spullen omgaan.”

Kader: “Door dit te verzekeren stimuleer je juist dat sommige leerlingen slordiger met hun mobiele telefoon omgaan.”

Julia: “Klopt, Kader: die klasgenoten vormen een groter risico en moeten daarom méér betalen dan andere klasgenoten.”

De bovenstaande drie leerlingen doelen elk op één van de volgende economische begrippen:

− averechtse selectie

eigen risico

− meeliftgedrag

moreel wangedrag

− premiedifferentiatie


 1. Welk economisch begrip past het beste bij welke uitspraak? Noteer als volgt:

Fatma: …………………………

Kader: …………………………

Julia: …………………………
In het algemeen geldt bij verzekeringen dat premiedifferentiatie een geschikt middel is om averechtse selectie te beperken.


 1. Leg dit uit.


Opgave 7.2 A.T. Bike

A.T. Bike is een fietsverzekeringsmaatschappij die fietsen verzekert tegen diefstal. Bij A.T. Bike hebben 50.000 mensen hun fiets verzekerd. Bij diefstal van de fiets betaalt de verzekering de dagwaarde van de fiets. De gemiddelde dagwaarde wordt geschat op € 400. De kans dat een fiets in een jaar wordt gestolen, wordt geschat op 20%.


Om verzekeringen af te sluiten, betalingen te registreren, uitbetalingen te doen, etc. maakt A.T. Bike kosten die ze via de premie aan hun klanten doorberekenen. Die kosten worden geschat op € 250.000. A.T. Bike wil een winst behalen van € 150.000 per jaar.

a. Bereken de hoogte van de verzekeringspremie die A.T. Bike de klanten in rekening brengt.

b. Noem drie factoren die de hoogte van de premie bepalen.

Opgave 7.3

Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.


Een stelsel waarbij de werkenden de premie betalen voor de uitkeringsontvangers noemen we het …(1)… . Vanaf een bepaalde leeftijd krijgt iedereen een …(2) … . Deze uitkering is voor een alleenstaande gelijk aan 70% van het minimumloon. Daarnaast krijgen de meeste mensen nog een uitkering van het pensioenfonds. Het stelsel waarop een pensioenfonds is gebaseerd is het …(3)… . Mensen betalen hier een premie voor een toekomstige uitkering. De premies belegt het pensioenfonds bijvoorbeeld in obligaties en aandelen. Een uitkering van een pensioenfonds is …(4) … als de uitkeringen gelijke tred houden met de stijging van het algemeen prijspeil in een land. Daardoor blijft …(5) … van de mensen op peil. Een uitkering is …(6)… als ze stijgt met de gemiddelde inkomensstijging in een land.

Kies uit:

waardevast, kapitaaldekkingsstelsel, welvaartsvast, de koopkracht, AOW-uitkering, omslagstelsel
Opgave 7.4 Vergrijzing
De vergrijzing is een onderwerp dat vaak besproken wordt in nieuwsprogramma’s en kranten.

Vaak wordt gesproken over de negatieve gevolgen van de vergrijzing, maar zijn er ook positieve gevolgen van vergrijzing?In een bevolkingspiramide kun je de leeftijdsopbouw van de bevolking zien. Je ziet hieronder drie bevolkingspiramides van drie verschillende jaren. 1. Zet de piramides in een juiste volgorde zodat ze de vergrijzing van de Nederlandse samenleving in de loop der jaren goed weergeven.

A 1 → 2 → 3

B 1 → 3 → 2

C 2 → 1 → 3

D 2 → 3 → 1

E 3 → 1 → 2

F 3 → 2 → 1


De negatieve gevolgen van de vergrijzing voor de overheid gaan voornamelijk over de kosten van de vergrijzing, bijvoorbeeld de uitgaven aan AOW-uitkeringen.

 1. Noem nog een ander voorbeeld van overheidsuitgaven die zullen stijgen als gevolg van de vergrijzing.

Men vergeet echter vaak dat bepaalde overheidsuitgaven in verhouding tot de totale overheidsuitgaven ook kleiner zullen worden door de vergrijzing.

 1. Noem twee voorbeelden van overheidsuitgaven die in verhouding kleiner zullen worden door de vergrijzing. Geef ook een verklaring.

Uitwerkingen oefenopgaven Kopen en Werken hoofdstuk 7
Opgave 7.1

 1. De verwachte schadelast is 1/10 × 30 × 200 = € 600.

 2. De premie per leerling per jaar is 600/30 = € 20.

 3. Fatma: averechtse selectie.

Kader: moreel wangedrag.
Julia: premiedifferentiatie.

 1. Met premiedifferentiatie betalen goede risico’s minder dan slechte risico’s, waardoor voorkomen kan worden dat goede risico’s er voor kiezen zich niet te verzekeren en de verzekeraar alleen de slechte risico’s overhoudt als klant.


Opgave 7.2

 1. 50.000 × premie = 50.000 × 20% × 400 + 250.000 + 150.000.
  50.000 × premie = 4.400.000.
  premie = 4.400.000/50.000 = € 88.

 2. de (dag) waarde van de fiets
  de kans dat de fiets gestolen wordt
  de kosten die de verzekeringsmaatschappij maakt
  de winst die de verzekeringsmaatschappij wil behalen.


Opgave 7.3

Bij (1) omslagstelsel

Bij (2) AOW-uitkering
Bij (3) kapitaaldekkingsstelsel

Bij (4) waardevast


Bij (5) de koopkracht
Bij (6) welvaartsvast
Opgave 7.4

 1. A

 2. − uitgaven voor de gezondheidszorg
  − subsidies (voor theaterbezoek; bibliotheek)

 3. Kinderbijslag; er komen in verhouding minder kinderen.

− Onderwijs; er komen in verhouding minder kinderen.

Bijstandsuitkeringen; ouderen in de AOW krijgen geen bijstandsuitkering meer.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina