Oefenopgaven Economische Modellen hoofdstuk 5 Opdracht 1Dovnload 27.85 Kb.
Datum30.04.2018
Grootte27.85 Kb.

Oefenopgaven Economische Modellen hoofdstuk 5


Opdracht 5.1

De volgende modellen beschrijven de economieën van twee landen A en B. Land A is voor land B een belangrijk exportland.Land A

Land B

C = consumptie

C = 4/5 (Y ‑ B) + 160

C = 3/4 (Y ‑ B)

I = investeringen

B = 2/10 Y

B = 2/10 Y

O = overheidsbestedingen

I = 100

I = 2

B = overheidsontvangsten

O = 200

O = 20

Y = nationaal inkomen

M = 3/10 Y

M = 1/2 Y

M = import

E = 200

E = 1/6 Ma

E = export

Y = C + I + O + E ‑ M

Y = C + I + O + E ‑ M

Ma = import van land A

Alle getallen luiden in miljarden, tenzij anders vermeld.


a. Heeft land B een progressief, proportioneel of degressief belastingstelsel? Motiveer het antwoord.
b. Exporteert land B ook nog naar andere landen dan land A? Motiveer je antwoord.
c. Toon aan dat de evenwichtswaarde van het nationaal inkomen in land A 1.000 miljard en in land B 80 miljard bedraagt.
d. Bereken het begrotingssaldo voor beide landen. Geef aan of er sprake is van een tekort of een overschot.
e. Bereken het saldo op de lopende rekening van beide landen. Geef aan of er sprake is van een tekort of een overschot.
f. Bereken het spaarsaldo van de particuliere sector voor beide landen. Geef aan of er sprake is van een tekort of een overschot.
Land A gaat een stimuleringsbeleid voeren en verhoogt de overheidsbestedingen met 79,2 miljard. De eindvergelijking van land A luidt: Y = 100/66 (Co + Oo + Eo)

g. Bereken met behulp van de multiplier van de autonome overheidsbestedingen de verandering van het nationaal inkomen van land A.


In verband met de toestand van de overheidsfinanciën besluit de regering van land B tot een bezuinigingsoperatie van 5,1 miljard. Daarnaast ondervindt land B uiteraard het positieve effect van het beleid van de regering van land A.

De eindvergelijking van land B luidt: Y = 10/9 (Io + Oo + 1/6 Ma)


h. Bereken de nieuwe evenwichtswaarde van het nationaal inkomen van land B.
De minister van financiën van land B beoordeelt zijn beleid als erg succesvol. De kritiek op hem is verstomd, zegt hij. In vakbondskringen hoort men echter zeggen dat de economie zich herstelt ondanks het regeringsbeleid.

i. Beredeneer of de kritiek van de vakbonden door het model wordt bevestigd.


Voor land B is verder gegeven:Yfe = v . K

I = investeringen

Av = Y/a

Av = vraag naar arbeid

Aa = Aao

Y = nationaal inkomen

U = Aa - Av

v = kapitaalproductiviteit

v = 0,2

K = kapitaalgoederenvoor­raad

Yfe = 100 miljard

a = arbeidsproductiviteit

Aao = 5,2 miljoen

Aa = aanbod van arbeid

a = € 20.000,‑

U = werkloosheid

j. Bereken de conjuncturele en de structurele werkloosheid in de uitgangssituatie (Y = 80 miljard) voor land B.


k. Bereken de conjuncturele en de structurele werkloosheid die in land B ontstaat als gevolg van het bezuinigingsbeleid in land B en het stimuleringsbeleid in land A.
De minister van financiën verdedigt zich tegen de uitspraken van de vakbonden door erop te wijzen dat bovenstaand model niet in staat is zijn beleid te analyseren.

l. Noem twee manieren waarop het bovenstaande model tekort schiet?


In dit model wordt uitgegaan van een vaste technische coëfficiënt v.

m. Waarom is zo'n vaste waarde van v voor een conjunctuurmodel wel en voor een structuurmodel veel minder acceptabel?


n. Leg uit waarom volledige werkgelegenheid in bovenstaand model op korte termijn niet haalbaar is zonder invoering van arbeidstijdverkorting.
o. Leg uit waarom van werkgeverszijde wordt gepleit voor een combinatie van arbeidstijdverkorting en bedrijfstijdverlenging.
p. Zal de kapitaalproductiviteit v in het geval bedrijfstijdverlenging stijgen, dalen of gelijk blijven? Motiveer je antwoord.

Uitwerking opdracht 5.1
a. Nee, een proportioneel stelsel als het inkomen stijgt neemt de belasting evenredig toe.
b. Nee, de export is volledig afhankelijk van de import van land A (Ma).
c. Land A

Y = C + I + O + E – M

Y = 4/5Y – 4/25Y + 160 + 100 + 200 + 200 – 3/10Y

66/100Y = 660 → Y = (100/66) × 660

Y = 1000
Land B

Y = C + I + O + E – M

Y = 3/4Y – 3/20Y + 2 + 20 + (1/6 x 3/10) ×1000 – 1/2Y

9/10Y = 72 → Y = (10/9) × 72

Y = 80
d. Land A

O – B = 200 – 2/10 × 1000 = 0

Land B

O – B = 20 – 2/10 × 80 = 4 (tekort)


e. Land A

E – M = 200 – 3/10 × 1000 = - 100 tekort

Land B

E – M = 1/6 × 3/10 × 1000 – ½.80 = 10 (overschot)


f. Land A

S – I = 1/5 × (Y – B) – 160 – 100 = - 100 particulier spaartekort

Land B

S – I = ¼ × (Y – B) – 2 = 14 particulier spaaroverschot


g. ∆Y = 100/66 × 79,2 = 120 (nieuw evenwichtsinkomen land A = 1.120)
h. ∆Y = 10/9 × (- 5,1 + 1/6.3/10.120) = 1 (nieuw evenwichtsinkomen land B = 81)
i. De goede uitkomsten worden niet veroorzaakt door het regeringsbeleid maar door de gestegen export naar land A.
j. Conjuncturele werkloosheid = 100 miljard /20.000 – 80 miljard / 20.000 = 5 – 4 = 1 miljoen

Structurele werkloosheid = 5,2 – 100 miljard /20.000 = 5,2 – 5 = 0,2 miljoen


k. Conjuncturele werkloosheid = 100 miljard / 20.000 – 81 miljard / 20.000 = 5 – 4,05 = 0,95 miljoen

Structurele werkloosheid = 5,2 – 100 miljard / 20.000 = 5,2 – 5 = 0,2 miljoen


l. Het model is een keynesiaans korte termijn model, investeringen leiden bijvoorbeeld niet tot een uitbreiding van de productiecapaciteit. Daarnaast hebben bezuinigingen meestal invloed op de kostenkant van de economie waardoor er wijzigingen optreden in de aanbodkant van de economie.
m. Een conjunctuurmodel gaat uit van een constante productiecapaciteit (korte termijn) terwijl een structuurmodel de productiecapaciteit juist variabel veronderstelt (lange termijn).
n. De structurele werkloosheid kun je via hogere bestedingen niet aanpakken.
o. Door bedrijfstijdverlenging wordt de productiecapaciteit uitgebreid, eventuele hogere kosten die optreden als gevolg van het invoeren van arbeidstijdverkorting kunnen dan terugverdiend worden door de productie op te voeren.
p. De coëfficiënt v stijgt, omdat men met dezelfde kapitaalgoederen meer kan produceren.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina