Module Handleiding Echografie Echoscopie basisDovnload 164.76 Kb.
Datum19.04.2018
Grootte164.76 Kb.

Module Handleiding Echografie

Echoscopie basis

2015 - 2016

Module coördinator: Mariëtte Raadsen

Email: m.raadsen@fontys.nl

Fontys Paramedische Hogeschool Ds. Fliednerstraat 2 , 5600AH Eindhoven

Cursusleider: Marry Streutker

Docenten : Diverse post-hbo docenten verbonden aan de Fontys Paramedische Hogeschool

Juli 2015Inhoudsopgave1.0

1.0 Lesprogramma 2015 – 2016 6

2.0 Verantwoording en achtergrond 10

Echoscopie is een beeldvormende techniek die al sinds de jaren ’70 zijn intrede heeft gedaan en steeds meer terrein gewonnen binnen de controle van zwangerschap. De echoscopie wordt gezien als een veilige non-invasief, accurate en kosteneffectieve methode om de foetus te screenen. In bijna alle Europese landen is echo-onderzoek een standaard onderdeel van de prenatale zorg. De zwangere hebben een verworven recht op een drietal echo-onderzoeken gedurende de zwangerschap. Daarnaast kan op basis van medische indicatie extra echo’s gemaakt worden. Sinds 2007 zijn echoscopische echo-onderzoeken vanuit de tweedelijns- naar de eerstelijnszorg toe gehaald. Tevens heeft er een scheiding plaats gevonden van geavanceerde echo-onderzoeken en basis echo-onderzoeken. De geavanceerde echo-onderzoeken vinden voornamelijk plaats in speciale echocentra terwijl de basis echo-onderzoeken zich binnen de verloskundige praktijken plaatsvinden. Deze module echoscopie basis richt zich op deze laatste groep. Onder basis echo-onderzoeken wordt de dateringsecho verstaan. Tevens is het van belang dat de verloskundige inzicht heeft in de ligging van de foetus. Als klinisch onderzoek hierover onvoldoende zekerheid geeft kan het echo-onderzoek behulpzaam zijn. Scholing op het gebied van echoscopisch onderzoek in het tweede- en derde trimester is hierbij een vereiste. Binnen deze module echoscopie basis is dan ook groeiecho tweede en derde trimester opgenomen. Waarbij naast ligging bepaling ook de biometrie opgenomen is zodat het onderzoek compleet is. 10

3.0 Kwaliteitsprofiel en competenties 10

Deze module echoscopie basis onderscheid twee leerlijnen. De generieke leerlijn waarbinnen de klinische en kritische-analytische aspecten worden opgepakt. De specifieke leerlijn waaraan beroepsmatige competenties zijn gekoppeld. Binnen deze specifieke leerlijn wordt ook de praktische vaardigheid opgenomen. 10

De generieke leerlijn draagt bij aan het verwerven van de volgende kerncompetenties: 10

1. Kritisch en analytisch denken 10

De echografische zorgprofessional beschikt over kritische- analytische vaardigheden, die hij inzet voor het dagelijks beroepsmatig handelen en het verbeteren van het beroepsmatig handelen zodat dit leidt tot het verder ontwikkelen van het beroep. 10

2. Wetenschappelijk onderbouwen van besluiten 10

De echografische zorgprofessional onderbouwt aan de hand van evidence based practice (EBP) zijn diagnose en past haar handelwijze hierop aan. 10

3. Methodisch analyse van zorgvragen 10

De echografische zorgprofessional analyseert op methodisch wijze de zorgvraag en past het echografisch onderzoek hierop aan 11

De specifieke leerlijn draagt bij aan het verwerven van de volgende beroepsmatige competenties 11

1. Medisch specifieke kennis 11

De echografische zorgprofessional beschikt over anatomische beeldherkenning op het gebied van echoscopie basis en kan daarbij ook varianten herkennen. 11

2. Medische verslaglegging 11

De echografische zorgprofessional formuleert op een heldere en gestructureerde wijze de bevindingen waarbij de zorgvraag centraal staat. De echografische zorgprofessional geeft daarbij een advies over de eventuele verwijzing of vervolg of herhalingsonderzoek. 11

3. Technische kennis 11

De echografische zorgprofessional past de kennis over de echografische technieken toe waardoor het hoogst haalbare bij elke patiënt uit het echografisch onderzoek wordt behaald. Het onderscheid tussen een abdominale echo ten opzichte van een endovaginaal echo-onderzoek wordt hiermee ook gemaakt. 11

4. Praktische vaardigheden 11

De echografische zorgprofessional voert methodisch en gestructureerd een geprotocolleerd echo-onderzoek uit. 11

4.0 Werkwijze 11

Tijdens de module echoscopie basis worden colleges gegeven en opdrachten uitgevoerd. Tevens wordt er in het skillslab echografie vaardigheidslessen gegeven en casuïstieken besproken. Er wordt gestimuleerd om te reflecteren op eigen handelen maar ook op die van de medecursist. 11

Opdrachten 11

De opdrachten vallen allen onder de specifieke leerstijl en kent de volgende opdrachten: 11

Opdracht 1. Toegepaste fysica 11

Opdracht 2. Anatomische modellen 11

Opdracht 1. Methodisch doorscannen uterus 12

Opdracht 2. Methodisch scannen eerste trimester CRL meting abdominaal 12

Opdracht 3. Methodisch scannen ligging bepaling 12

Opdracht 4. Methodisch scannen eerste trimester CRL meting endovaginaal 12

Opdracht 5. Methodisch scannen cardiologisch vierkamerbeeld 12

Opdracht 6. Methodisch scannen biometrie caput 12

Opdracht 6. Methodisch scannen biometrie abdomencircumflex 12

Opdracht 7. Methodisch scannen biometrie femurlengte 12

5.0 Toetsing 12

De toetsing bestaat uit de volgende drie onderdelen: 12

Logboek deel 1 en deel 2: De logboeken worden gemaakt aan de hand van de richtlijnen van de logboeken. De cursist levert volgens rooster een logboek deel 1 aan met vijf endovaginale - en vijf abdominale eerste trimester echo’s aan. De cursist levert volgens rooster deel 2 aan met vier tweede trimester - en drie derde trimester echo’s. Tevens een drietal foetale nieren in meerdere richtingen. Beide logboeken worden beoordeeld volgens de beoordelingscriteria van de logboek. De cursist dient beide logboeken afgerond te hebben met minimaal een voldoende alvorens deel te nemen aan de vaardigheidstoetsen. 12

Theorietoets: de theorietoets bestaat uit een 100 tal ja/nee vragen waarbij er getoetst wordt op aanwezig kennis en de toepassing hiervan. De toets moet voor 77,5% goed gescoord te hebben om een voldoende gescoord te hebben. 12

Vaardigheidstoetsen: Er worden twee vaardigheidstoetsen afgenomen van zowel het eerste trimester als ook het tweede trimester. De vaardigheidstoets zal beoordeeld worden volgens de beoordelingscriteria zoals deze voor een vaardigheidstoets is opgesteld. 12

Voor alle onderdelen geldt dat alle toetsen éénmaal herkanst mogen worden. Om een certificaat te behalen dienen alle toetsen met een voldoende afgerond te zijn. 12

6.0 Beginvereiste 12

Cursist heeft een afgeronde medische of paramedische hbo-opleiding bij voorkeur MBRT of verloskunde 13

7.0 Leermiddelen 13

Protocollenboek echoscopie basis uitgegeven door Fontys Paramedische Hogeschool. 13

Handboek opdrachten echoscopie basis uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool 13

Aangeleverd op usb-stick: 13

Reader Echoscopie basis uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool 13

Reader Fysica uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool 13

Reader Anatomie, beeldherkenning uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool 13

Pdf-file: Alle powerpoints presentaties van de colleges gebruikt tijdens de lessen 13

Richtlijnen voor stage 13

Richtlijnen voor opstellen logboek 13

Beoordelingscriteria logboeken 13

Richtlijn datering voor eerste trimester zwangerschap NVOG 2011 13

8.0 Uurverantwoording 13

De module echoscopie basis heeft een studiebelastingsuren (SBU) van 200. Dit is exclusief het aantal uren dat besteed wordt aan stage van een dagdeel per week gedurende de hele opleiding. Het aantal SBU kent de volgende onderverdeling: 13

Contacturen 56 SBU 13

Opdrachten specifieke leerlijn 42 SBU 13

Voorbereiding op colleges 35 SBU 13

Logboeken aanleggen 50 SBU 13

Vaardigheidstoetsen incl voorbereiding 08 SBU 13

Theorietoets incl voorbereiding 09 SBU 13

9.0 Evaluatie 13

Elke module wordt geëvalueerd door middel van een vragenlijst gehanteerd door de Fontys Paramedische Hogeschool. Deze vragenlijst wordt tijdens de theorietoets uitgereikt en ingevuld. 141.0 Lesprogramma 2015 – 2016

Dag 1

01/09/2015


Theoriedag

Docent

Onderwerp

12.00 – 12.30 uur


Introductie

Marry Streutker
12.30 – 14.00 uur

Theorie

Marry Streutker

Fysica deel 1

Pauze


14.15 – 15.15 uur

Theorie

Marry Streutker

Anatomie en Beeldherkenning

(opdracht 2)

15.15 – 16.45 uur

Theorie

Marry Streutker

Methodisch scannen deel 1

Pauze

Lunch17.30 – 19.00 uur

Groep in vier verdelen

Praktijk

Demo scanvlakken

¼ groep

Rest groep opdracht FysicaLaila Donkers
Marry Streutker

Demo scanvlakken Wisseling

Fysica Apparaat verkennen

(opdracht 1)

19.00 – 19.15 uur

Afronding
Dag 2

15/09/2015


Praktijkdag

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra KuiperUterus doorscannen, ligging incl 4kamer (opdracht 3)

15.00 – 16.00 uur

Groep 1 en 2

Marry Streutker

Nabespreken Opdracht Anatomie /Beeldherkenning (Opdracht 2)

16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper

Uterus doorscannen ligging incl 4kamer (Opdracht 3)


Dag 3

29/09/2015

Theoriedag

Docent

Onderwerp

12.00 – 13.30 uur

Hele groep

Marry Streutker

Deel 2 fysica

13.30 – 14.00 uur

Hele groep

Marry Streutker

Metingen

pauze


14.15 – 15.45 uur

Hele groep

Sacha Neter

1e trim obstetrie

15.45 – 17.15 uur

Hele groep

Sacha Neter

2e trim obstetrie

Pauze


17.45 – 19.30 uur

Praktijkdemo’s in kleine groepjes

Sacha Neter

Laila Donkers

Marry Streutker

Demo 1e trim,

2e trim en vlakken

(opdracht 8)Dag 4

13/10/2015


Praktijkdag

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra Kuiper1e trim (4)

2e trim ligging incl 4 kamer (3 + 3ª transducer hantering o.a. wiegen etc)

15.00 – 15.30 uur

Groep 1


Petra Kuiper en Laila Donkers

Nabespreking opdracht 3

Pauze


16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper1e trim (4)

2e trim ligging incl 4 kamer (3 + 3ª transducer hantering o.a. wiegen etc)

19.00 – 19.30 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper

Nabespreking opdracht 3
Dag 5

03/11/2015

Theoriedag

Docent

Onderwerp

12.00 – 13.30 uur

Hele groep

Marry Streutker

Fysica deel 3

13.30 – 15.00 uur

Hele groep

Marry Streutker

Ontwikkeling Embryo/Foetus

1e, 2e en 3e trim

pauze


15.15 – 16.45 uur

Hele groep

Sacha Neter

Gynaecologie

Pauze


17.15 – 19.00 uur

Hele groep

Marry Streutker

Methodisch scannen deel 2Dag 6

17/11/2015


Praktijkdag

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Petra Kuiper

Laila Donkers1e trim (4)

2e trim Caput (5)

15.00 – 15.30 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra KuiperNabespreking opdracht 4

Pauze


16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Petra Kuiper

Laila Donkers1e trim (4)

2e trim Caput (5)

19.00 – 19.30 uur

Groep 2

Petra Kuiper

Laila Donkers

Nabespreking opdracht 4Dag 7

01/12/2015


Theoriedag12.00 – 14.30 uur

Hele groep


Arlette Jansen

Foetale cardiologie

Pauze


14.45 – 15.45 uur

Hele groep

Sacha Neter

Gemelli

Pauze


16.00 – 17.00 uur

Hele groep

Sacha Neter


Beeldherkenning en correcte metingen 1e trim

Pauze


17.30 – 19.00 uur

Hele groep

Sacha Neter

Beeldherkenning en correcte metingen 2e/3e trimDag 8

15/12/2015


Praktijkdag

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra Kuiper1e trim (4)

2e trim (5 en 6 AC, FL)


15.00 – 15.30 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra KuiperNabespreking Opdracht 5

Pauze


16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper1e trim (4)

2e trim (5 en 6 AC, FL)

19.00 – 19.30 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper

Nabespreking Opdracht 5Dag 9

12/01/2016

Praktijkdag

Inleveren logboek deel 1

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra Kuiper1e trim (4)

2e trim ( 5, 6, 7 nieren)

15.00 – 15.30 uur

Groep 1

Laila Donkers

Petra KuiperNabespreken opdracht 6

Pauze


16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Petra Kuiper

Laila Donkers1e trim (4)

2e trim (5, 6, 7 nieren)

19.00 – 19.30

Uur

Groep 2

Petra Kuiper

Laila DonkersNabespreken

Opdracht 6


Dag 10

26/01/2016

Praktijkdag

Teruggeven logboek deel 1

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Petra Kuiper

Laila Donkers

Irene Simopoulos


1e trim en 2e trim

Volledig onderzoek

15.00 – 15.30 uur

Groep 1

Petra Kuiper

Laila DonkersNabespreking opdracht 7

Pauze


16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra KuiperIrene Simopoulos

1e trim en 2e trim

Volledig onderzoek

19.00 – 19.30 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper

Nabespreking opdracht 7Dag 11

16/02/2016

Theoriedag

Onderwerp

12.00 – 13.30 uur

Hele groep

Marry Streutker

Fysica 4 en vragenuurtje

13.30 – 15.00 uur

Hele groep

Petra Kuiper

Standaardisatie metingen

pauze


15.15 – 16.45 uur

Hele groep

Sacha Neter

Congenitale diagnostiek

pauze


17.15 – 18.45 uur

Hele groep

Marry Streutker

Artefacten en Resolutie incl demo

Dag 12

01/03/2016

Praktijkdag

Inleveren logboek deel 2

Docent

Onderwerp

12.00 – 15.00 uur

Groep 1

Petra Kuiper

Laila Donkers

Maureen Jacobs


1e en 2e trim volledig onderzoek


15.00 – 16.00 uur

Groep 1 + 2

Marry Streutker

Toets instructie

16.00 – 19.00 uur

Groep 2

Laila Donkers

Petra Kuiper

Maureen Jacobs


1e en 2e trim volledig onderzoek

Dag 13

29/03/2016

Toetsdag

Teruggeven logboek deel 210.00 – 12.30 uur

Theorietoets

Hele groep

Surveillant

05/04/2016

Inzage theorietoets bij herkansing


Groep A en B

Lokaal

12/04/2016

Herkansing Theorietoets

Groep A en B
12/04/2016

Inleveren herkansing logboeken

Groep A en B


Dag 14

10/05/2016

Toetsdag 1
Lokaal
12.00 – 18.00 uur

Vaardigheidstoets

Groep A1


Op indeling

0.312

3 docenten + gecommitteerdeDag 15

24/05/2015

Toetsdag 2
Lokaal
12.00 – 18.00 uur

Vaardigheidstoets

Groep A2

Op indeling

0.312

3 docenten + gecommitteerde
Herkansing

14/06/2016Lokaal
Vaardigheidstoetsen

12.00 – 18.00 uur

Groep A 1 en A2

Op indeling
Docenten en gecommitteerde


2.0 Verantwoording en achtergrond

Echoscopie is een beeldvormende techniek die al sinds de jaren ’70 zijn intrede heeft gedaan en steeds meer terrein gewonnen binnen de controle van zwangerschap. De echoscopie wordt gezien als een veilige non-invasief, accurate en kosteneffectieve methode om de foetus te screenen. In bijna alle Europese landen is echo-onderzoek een standaard onderdeel van de prenatale zorg. De zwangere hebben een verworven recht op een drietal echo-onderzoeken gedurende de zwangerschap. Daarnaast kan op basis van medische indicatie extra echo’s gemaakt worden. Sinds 2007 zijn echoscopische echo-onderzoeken vanuit de tweedelijns- naar de eerstelijnszorg toe gehaald. Tevens heeft er een scheiding plaats gevonden van geavanceerde echo-onderzoeken en basis echo-onderzoeken. De geavanceerde echo-onderzoeken vinden voornamelijk plaats in speciale echocentra terwijl de basis echo-onderzoeken zich binnen de verloskundige praktijken plaatsvinden. Deze module echoscopie basis richt zich op deze laatste groep. Onder basis echo-onderzoeken wordt de dateringsecho verstaan. Tevens is het van belang dat de verloskundige inzicht heeft in de ligging van de foetus. Als klinisch onderzoek hierover onvoldoende zekerheid geeft kan het echo-onderzoek behulpzaam zijn. Scholing op het gebied van echoscopisch onderzoek in het tweede- en derde trimester is hierbij een vereiste. Binnen deze module echoscopie basis is dan ook groeiecho tweede en derde trimester opgenomen. Waarbij naast ligging bepaling ook de biometrie opgenomen is zodat het onderzoek compleet is.


3.0 Kwaliteitsprofiel en competenties

Deze module echoscopie basis onderscheid twee leerlijnen. De generieke leerlijn waarbinnen de klinische en kritische-analytische aspecten worden opgepakt. De specifieke leerlijn waaraan beroepsmatige competenties zijn gekoppeld. Binnen deze specifieke leerlijn wordt ook de praktische vaardigheid opgenomen.


De generieke leerlijn draagt bij aan het verwerven van de volgende kerncompetenties:

1. Kritisch en analytisch denken

De echografische zorgprofessional beschikt over kritische- analytische vaardigheden, die hij inzet voor het dagelijks beroepsmatig handelen en het verbeteren van het beroepsmatig handelen zodat dit leidt tot het verder ontwikkelen van het beroep.

2. Wetenschappelijk onderbouwen van besluiten

De echografische zorgprofessional onderbouwt aan de hand van evidence based practice (EBP) zijn diagnose en past haar handelwijze hierop aan.

3. Methodisch analyse van zorgvragen

De echografische zorgprofessional analyseert op methodisch wijze de zorgvraag en past het echografisch onderzoek hierop aan
De specifieke leerlijn draagt bij aan het verwerven van de volgende beroepsmatige competenties

1. Medisch specifieke kennis

De echografische zorgprofessional beschikt over anatomische beeldherkenning op het gebied van echoscopie basis en kan daarbij ook varianten herkennen.

2. Medische verslaglegging

De echografische zorgprofessional formuleert op een heldere en gestructureerde wijze de bevindingen waarbij de zorgvraag centraal staat. De echografische zorgprofessional geeft daarbij een advies over de eventuele verwijzing of vervolg of herhalingsonderzoek.

3. Technische kennis

De echografische zorgprofessional past de kennis over de echografische technieken toe waardoor het hoogst haalbare bij elke patiënt uit het echografisch onderzoek wordt behaald. Het onderscheid tussen een abdominale echo ten opzichte van een endovaginaal echo-onderzoek wordt hiermee ook gemaakt.

4. Praktische vaardigheden

De echografische zorgprofessional voert methodisch en gestructureerd een geprotocolleerd echo-onderzoek uit.

4.0 Werkwijze

Tijdens de module echoscopie basis worden colleges gegeven en opdrachten uitgevoerd. Tevens wordt er in het skillslab echografie vaardigheidslessen gegeven en casuïstieken besproken. Er wordt gestimuleerd om te reflecteren op eigen handelen maar ook op die van de medecursist.


Opdrachten

De opdrachten vallen allen onder de specifieke leerstijl en kent de volgende opdrachten: • Opdracht 1. Toegepaste fysica

 • Opdracht 2. Anatomische modellen

 • Opdracht 1. Methodisch doorscannen uterus

 • Opdracht 2. Methodisch scannen eerste trimester CRL meting abdominaal

 • Opdracht 3. Methodisch scannen ligging bepaling

 • Opdracht 4. Methodisch scannen eerste trimester CRL meting endovaginaal

 • Opdracht 5. Methodisch scannen cardiologisch vierkamerbeeld

 • Opdracht 6. Methodisch scannen biometrie caput

 • Opdracht 6. Methodisch scannen biometrie abdomencircumflex

 • Opdracht 7. Methodisch scannen biometrie femurlengte


5.0 Toetsing

De toetsing bestaat uit de volgende drie onderdelen:


Logboek deel 1 en deel 2: De logboeken worden gemaakt aan de hand van de richtlijnen van de logboeken. De cursist levert volgens rooster een logboek deel 1 aan met vijf endovaginale - en vijf abdominale eerste trimester echo’s aan. De cursist levert volgens rooster deel 2 aan met vier tweede trimester - en drie derde trimester echo’s. Tevens een drietal foetale nieren in meerdere richtingen. Beide logboeken worden beoordeeld volgens de beoordelingscriteria van de logboek. De cursist dient beide logboeken afgerond te hebben met minimaal een voldoende alvorens deel te nemen aan de vaardigheidstoetsen.
Theorietoets: de theorietoets bestaat uit een 100 tal ja/nee vragen waarbij er getoetst wordt op aanwezig kennis en de toepassing hiervan. De toets moet voor 77,5% goed gescoord te hebben om een voldoende gescoord te hebben.
Vaardigheidstoetsen: Er worden twee vaardigheidstoetsen afgenomen van zowel het eerste trimester als ook het tweede trimester. De vaardigheidstoets zal beoordeeld worden volgens de beoordelingscriteria zoals deze voor een vaardigheidstoets is opgesteld.
Voor alle onderdelen geldt dat alle toetsen éénmaal herkanst mogen worden. Om een certificaat te behalen dienen alle toetsen met een voldoende afgerond te zijn.
6.0 Beginvereiste

Cursist heeft een afgeronde medische of paramedische hbo-opleiding bij voorkeur MBRT of verloskunde


7.0 Leermiddelen

Protocollenboek echoscopie basis uitgegeven door Fontys Paramedische Hogeschool.

Handboek opdrachten echoscopie basis uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool

Aangeleverd op usb-stick:

Reader Echoscopie basis uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool

Reader Fysica uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool

Reader Anatomie, beeldherkenning uitgegeven door de Fontys Paramedische Hogeschool

Pdf-file: Alle powerpoints presentaties van de colleges gebruikt tijdens de lessen

Richtlijnen voor stage

Richtlijnen voor opstellen logboek

Beoordelingscriteria logboeken

Richtlijn datering voor eerste trimester zwangerschap NVOG 20118.0 Uurverantwoording

De module echoscopie basis heeft een studiebelastingsuren (SBU) van 200. Dit is exclusief het aantal uren dat besteed wordt aan stage van een dagdeel per week gedurende de hele opleiding. Het aantal SBU kent de volgende onderverdeling: • Contacturen 56 SBU

 • Opdrachten specifieke leerlijn 42 SBU

 • Voorbereiding op colleges 35 SBU

 • Logboeken aanleggen 50 SBU

 • Vaardigheidstoetsen incl voorbereiding 08 SBU

 • Theorietoets incl voorbereiding 09 SBU


9.0 Evaluatie

Elke module wordt geëvalueerd door middel van een vragenlijst gehanteerd door de Fontys Paramedische Hogeschool. Deze vragenlijst wordt tijdens de theorietoets uitgereikt en ingevuld.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina