Kuin KozijnenDovnload 62.02 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte62.02 Kb.

b.v. Chemicaliënhandel
Bewerkingsdatum:25.01-2000

Veiligheidsinformatieblad1 Identificatie van het product


Productnaam Kookpuntbenzine 100/140

Wasbenzine

Typering Heldere kleurloze vloeistof

Moleculair gewicht 111

Producttype Mengsel preparaat

Leverancier BV Chemicaliënhandel HBV

Postbus 93

3130 AB Vlaardingen

tel: (31) 010- 4343911

fax: (31) 010- 4602436

Telefoon voor (31) 030-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum, uitsluitend voor artsen,

noodgevallen apothekers, dierenartsen en overheidsin­stellingen), raadpleeg uw arts.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen


Officiële naam van de stof: Distillates (petroleum),hydrotreated light

Chemische familie: Alifatische cycloparafinische koolwaterstoffen

CAS nummer: 64742-49-0

Einecs: 265-151-9

Hazchem-NR. 3 YJE

EU Catalogusnummer: 649-328-00-1

Gezondheidsschadelijke componenten Symbool Gew.%

Nafta (petroleum) F, N, Xn, 100%

R-zinnen R11, R51/53, R65

3 Gevaren

Licht ontvlambaar

Irriterend voor de huid

Giftig voor in water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op langer termijn schadelijke effecten veroorzaken

Schadelijk: kan longschade veroorzaken

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

4 Eerste hulpmaatregelen
ALGEMEEN


Controleer de vitale functies

Indien bewusteloos zorg voor vrije luchtwegen

Bij ademhalingstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof

Indien hartstilstand: start reanimatie

Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend

Bij shock, bij voorkeur, liggend (rugligging) met benen omhoog

Bij braken; voorkom verstikking/ aspiratiepneunomie

Voorkom afkoeling door toedekking

Blijf het slachtoffer observeren

Verleen psychologische bijstand

Hou het slachtoffer rustig, vermijd spanningen

Afhankelijk van de toestand: arts/ ziekenhuis


INHALATIE


Breng het slachtoffer in de frisse lucht

OGEN


Onmiddellijk 15 minuten spoelen met veel water

Zo mogelijk contactlenzen verwijderen

Geen neutralisatiemiddel gebruiken

Slachtoffer naar de oogarts brengen


HUID


Onmiddellijk 15 minuten spoelen met veel water of douchen

Gebruik van zeep toegestaan

Geen (chemisch) neutralisatiemiddel gebruiken

ORAAL


Mond spoelen met water

NIET laten braken

Bij inname grotere hoeveelheid: snel naar ziekenhuis vervoeren

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

BLUSINSTRUCTIE


Tanks/ vaten koelen en/of in veiligheid brengen

Lading, blootgesteld aan warmte, niet verplaatsen

Rekening houden met toxisch bluswater

Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen/ indammen


BRANDGEVAAR


Direct -> licht ontvlambaar

Gas/ damp met lucht ontvlambaar binnen de explosiegrenzen

Indirect -> kan elektrostatisch opladen met kans op ontsteking

Kan ontsteken door vonken

Verspreiding van damp/ gas langs de grond : ontstekingsgevaar

EXPLOSIEGEVAAR

Direct -> gas/ damp explosief met lucht binnen de explosiegrenzen

Indirect -> Kan ontsteken door vonken

Kan elektrostatisch opladen met kans op ontsteking

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN:

Handschoenen; nauw aansluitende bril; hoofd/ halsbescherming; beschermende kleding.

Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel

Bij groot lek of in gesloten ruimte: gaspak

Bij verhitting/ verbranding: perslucht/ zuurstoftoestel

Bij verhitting/ verbranding: gaspak


MILIEUMAATREGELEN en VOORZORGSMAATREGELEN

Boven de wind blijven; gevarenzone afbakenen; evacuatie overwegen; lager gelegen gedeelten afdichten; deuren en ramen van omliggende gebouwen afsluiten; geen open vuur en vonken.

Vonkvrije en explosieveilige apparatuur en verlichting; niet in riool; vaten gesloten houden; verontreinigde kleding reinigen; vrijkomende producten opvangen in geschikte vaten of overpompen

Lek dichten toevoer afsluiten; morsvloeistof indammen; verdamping trachten te beperken; concentratie van het explosief gas/ dampmengsel meten; verdunnen/ verdingen van gasdampen met watergordijn; Toxische gassen/ dampen verdunnen met verneveld water. Apparatuur aarden; geen perslucht bij overpompen.

OPRUIMINGSMETHODEN:

Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel: o.a. zand aarde vermiculiet; geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten; morsstof/ restant zorgvuldig verzamelen; tanks na afkoeling / beschadiging leegmaken; geen perslucht bij overpompen; na werkzaamheden kleding en materiaal zorgvuldig reinigen.

7 Hantering en opslag

HANTERING

Blootstelling en/of contact vermijden; afval niet in gootsteen

OPSLAG


Ventilatie langs de vloer; brandveilig lokaal; opvangkuip voorzien; reservoir van aarding voorzien; in orde met wettelijke normen.
VERPAKKINGSMATERIALEN

Geschikte materialen: Koolstofstaal, Roestvrijstaal, polyethyleen, Polipropyleen, Polyester, Teflon.

Ongeschikte materialen: Natuur-, butyl- of nitrilrubber, EPDM, Polystyreen Verdraagzaamheid met plastic materialen kan variëren;

wij adviseren daarom dat voor gebruik eerst de verdraagzaamheid wordt getest.

Opslag/hantering, algemene opmerkingen:

Laat container gesloten, behandel container voorzichtig. Langzaam openen i.v.m. mogelijk vrijkomen van druk. Opslaan in een

koele, goed geventileerde ruimte uit de buurt van onverenigbare materialen. Niet behandelen, opslaan of openen in de directe

omgeving van open vuur, hitte ontstekingsbronnen. Bescherm materiaal tegen direct zonlicht.

Materiaal accumuleert statische lading, die een elektrische vonk (ontstekings­bron) kan veroorzaken. Volg de juiste procedures om correct te aarden. Containers niet onder druk zetten, snijden, verhitten of lassen. Lege containers kunnen nog productoverblijfselen bevatten. Geen lege containers gebruiken die niet professioneel zijn gereinigd of op orde zijn gebracht..

Aanvullende waarschuwing: Houder blijft gevaarlijk indien leeg. Blijf alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

8. Persoonlijke bescherming

Mac waarden 300 (advies waarde, totaal kws) ppm 1400 (advieswaarde, totaal kws)

Concentratie metingen

Korte duur meetbuis (Auer) BNZ (5085-807)

Lange duur meetbuis (Drager) Benzinekoolwaterstof 100/a (6730201

Koolwaterstof 0.1 % b (CH26101)

Koolwaterstof 2 (CH25401)

PERSOONLIJKE BESCHERMING


Ogen: nauw aansluitende bril

Huid Handschoenen; Hoofd/ halsbescherming ; hitte bestendige kleding

Inhalatie Gasmasker met type filter A

Perslucht-/ zuurstoftoestel bij hoge gas/ damp concentratie


MATERIALEN

Materialen die een uitstekende bescherming bieden: gechloreerde polyetyleen, nitrilrubber; poly-urethaan; viton

Materialen die en slechte bescherming bieden Butylrubber; natuurrubber; polyethyleen PVC; styreen- butadieen rubber

9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand: vloeistof

Kleur: Heldere kleurloze vloeistof

Geur: Kenmerkende geur

Kookpunt: 98C tot 140C

Vlampunt: < 0 C ongeveer

Brandgevaarlijk PI

Dampdruk: 2.3 kPa bij 20C

Dichtheid: 0.728 kg/m3 bij 15C ASTM D4052

Kinematische viscositeit: 1.97 mm2/s bij 25C

Oppervlaktespanning: 26 mN/m bij 20C

Elektrische geleidbaarheid: <0.085 pS/m bij 20C

Smeltpunt: < -20.00C

Explosiegevaar: 0.7%- 7.0 Vol%

Zelfontbrandingtemperatuur: > 200C

Oplosbaarheid in water: < 0.10 Gew%

Verdelingscoëfficiënt: log Pow: 6 tot 8.2 (geschatte waarde)

Relatieve verdampingssnelheid: 2.100 (n-Butylacetaat)

Viscositeit: 2.02 mm2/s ASTM D445 (bij 25C)

Percentage vluchtigheid: 100%

Moleculair gewicht: 111 berekend.

10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden

Chemische reactie: reageert heftig met sterke oxidantia kans op brand

Te vermijden omstandigheden: Warmte, open vuur/ vonken, oxidatiemiddelen
11 Toxicologische informatie

TOXICITEIT


Acute toxiciteit

In hoge concentratie bedwelmend

Irriterend voor de ademhalingswegen

* Irriterend voor de huid * Irriterend voor de ogen

LD50 Oraal rat > 5000 mg/kg

LD50 Dermaal rat > 3000 mg/kg

LC Inhalatie rat > 20 mg/1/4 U

SYMPTOMEN

Symptomen na langdurige/ herhaalde blootstelling/ contact


huiduitslag; aantasting hersenen; Stimulatie centraal zenuwstelsel; ademhalingsmoeilijkheden; kans op longontsteking; kans op longoedeem

Symptomen bij blootstelling aan hoge concentraties


duizeligheid; bedwelming; verwarring; bewustzijnstoornissen; hoofdpijn; dronken gevoel.

Symptomen bij inname van hoeveelheden:

Kans op ontsteking van de luchtwegen; kans op longontsteking; kans op longoedeem; braken; misselijkheid.

Symptomen na langdurige blootstelling/ contact

Droge huid; huiduitslag

Symptomen na inademen van het product

Irritatie/ roodheid oogweefsel; irritatie luchtwegen/ hoesten; irritatie neusslijmvlies; duizeligheid; bedwelming; hoofdpijn.
12 Ecologische informatie

VERDELING OVER MILIEUCOMPARTIMENTEN


Milieu informatie i.v.m. water:

Zwak waterverontreinigend (oppervlaktewater); gevaar voor drinkwatervoorziening (grondwater); schadelijk voor vissen; schadelijk voor waterorganismen; literatuur vermeld; zeer schadelijk voor plankton; pH verschuiving.


ELIMINATIE GEGEVENS


Bod 1.56 (soortgelijke stof) g 02/g stof

Cod 0.16 (soortgelijke stof) g 02/g stof

BOD (%ThOD) 70 (28 dagen) %ThOD

Log Pow 3.9-4.9


Ecotoxiciteit


LC50 Vissen proefduur 96 H resultaat 51 mg/l commentaar: dodelijk

LC50 Waterorganismen proefduur 48 H resultaat 3 mg/l

13 Instructies voor verwijdering

Afvalstof code (Vlaanderen) 015034

Gevaarlijk afval (BS 06/05/94)

Gevaarlijk afval (91/689/EEG)

Opvangen in afsluitbare vaten

Herwinnen/ hergebruiken

Afvoeren naar vergunde verbrandingsoven met naverbranding en rookgaswassing

Niet lozen in oppervlaktewater

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen. In Nederland verboden te storten, te mengen met ander bedrijfsafval en te lozen bij een concentratie (mg/kg)> + 5000

BAGA code D.5

KCA: 03

14 Informatie met betrekking tot het vervoer


ADR ADR-UNO nummer 3295 gevarencode 33

Klasse 3 randnummer 2301

Cijfer(s) 3B gevaarslabels tanks 3

Gevaarslabel colli 3

ADNR Klasse 3 randnummer 6301

Cijfer(s) 3B

RID Klasse 3 randnummer 301

Cijfer(s) 3B

IMDG IMDG-UNO 3295 verpakkingsgroep II

Klasse 3.2 Bladzijde 3237

EMS nummer 3-07 MFAG nummer 310

Marinepollutant P

ICAO/IATA Klasse 3 bijkomende gevaren: -

Instructie passagier 309/Y305 Instructie cargo 307


15 Wettelijke verplichte informatie

Classificatie en etikettering volgens EEG richtlijnen

Naam op etiket: Nafta (Petroleum), licht gehydrogeneerd

EG gevaarssymbolen: Xn Schadelijk,

F Licht ontvlambaar

N Milieugevaarlijk/

EG gevaarszinnen: R11 Licht ontvlambaar

R38 Irriterend voor de huid

R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn

schadelijke effecten veroorzaken.

R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken.

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
EG veiligheidsadvies: S09 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

S16 Verwijderd houden van onstekeingsbronnen - niet roken.

S23 Gas/ rook/ damp/ spuitnevel niet inademen

S24 Aanraking met de huid vermijden

S33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart

S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de

verpakking of het etiket tonen.

Lokale voorschriften: opgenomen in EEG –Annex 1 stoffenlijst van richtlijn 67/548/EEG en volgende

Annex 1 nr: 649-328-00-1 Tevens is nota 4 van toepassing (R65)

16 Overige informatie

De bovenstaande gegevens gelden alleen voor in hoofdstuk 1 genoemd product en de in dit veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer wanneer het product samen met andere producten worden gebruikt. En niet zondermeer wanneer het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling met de meeste zorg is gedaan, kan HBV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens geschikt en/of volledig zijn voor de speciale toepassing van dit product.

Al onze verkopen geschieden volgens onze verkoop-en leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de k.v.K. te Rotterdam


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina