Klas: c-minaa gelegenheid: 1 StudiejaarDovnload 152.55 Kb.
Pagina1/2
Datum23.06.2018
Grootte152.55 Kb.
  1   2


Optimaal ontstressen

maart 2013
Avans Hogeschool BredaNamen: Rianne Guiljam
Paula Visser
Vicky van Andel
Celina Passchier
Estelle de Hond
Klas: C-MINAA
Gelegenheid: 1
Studiejaar: 2012-2013
Leerjaar: 4
Onderwijseenheid: 3
Plaats en datum van voltooiing: Breda, maart 2013
Naam beoordelaar: Inge Logghe

In opdracht van Avans Hogeschool Breda, opleiding Verpleegkunde.Inleiding

Stressfactoren bij ouderen. In welke mate hebben ouderen meer risico op stress en zou er in de huidige gezondheidszorg meer aandacht besteed moeten worden aan stressreductie? Bovenstaande vraag en alle overige bijkomende aspecten van het centraal staande thema komen in dit handboek aan bod.

Het handboek is vormgegeven naar aanleiding van de minor Active Ageing die door een vijftal studenten wordt gevolgd. Deze studenten nemen deze periode de rol aan van ‘workshopleider’. Vanuit de minor is de opdracht gegeven een workshop samen te stellen. Deze workshop zal gegeven worden aan alle studenten van de minor, welke niet allen bestaan uit studenten verpleegkundige, maar de doelgroep bestaat ook uit studenten gezondheidszorgtechnologie, fysiotherapie en ergotherapie.

Het volgende thema staat centraal in de workshop: Het verminderen en het voorkomen van stress bij ouderen, waarbij de interventie humor extra uitgediept wordt.. De workshop heeft dan ook als titel gekregen; optimaal onstressen.

Leeswijzer

Allereerst zal er in hoofdstuk 1 het plan van aanpak weergegeven worden. Hierin staan onder andere de aanleiding, de vraagstelling, de probleemstelling en de doelstellingen beschreven. In hoofdstuk 2 is het centraal staande thema van de workshop beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de literatuurstudie ten aanzien van stress. Hierin zijn de onderwerpen wat is stress, wat stress met het lichaam doet, kleuren, geuren en ten slotte humor. In hoofdstuk 4 wordt de doelgroep weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe we de workshop vorm gaan geven. Ten slotte staan in hoofdstuk 6 alle gebruikte bronnen vermeld.Inhoudsopgave

1. Plan van aanpak

De aanleiding
Hypothese:
Stress kan bij ouderen verminderd worden in de stressvolle maatschappij door middel van geur, kleur en humor.

Probleemomschrijving:


De huidige maatschappij is onder invloed van stressfactoren die ziekmakend zijn. De huidige personen die in deze maatschappij leven (…% is 65+) hebben hierdoor een verhoogd risico op ongezond ouder worden.

Vraagstelling:


Hoe en welke interventies kunnen preventief toegepast worden ten aanzien van stress bij ouderen wonende in een aanleunwoning?

Doelstellingen:
1. De workshopleiders komen meer te weten op het gebied van preventieve activiteiten van stress voor ouderen in de huidige maatschappij.
2. De beeldvorming vergroten van de deelnemers omtrent het centraal staande onderwerp en de deelnemers prikkelen om actief deel te nemen aan de workshop.
3. Het onderwerp ‘stress bij ouderen’ onder de aandacht brengen

Beschrijf de opdracht
Het voorbereiden, ontwikkelen en het geven van een workshop. Daarnaast het maken van een handboek.

De deelnemers:
-Verpleegstudenten
-Fysiotherapiestudenten
-Ergotherapiestudenten
-Gezondheidszorgtechnologie studenten
-Docenten van de academie voor de gezondheidszorg
-Docenten van de academie voor de gezondheidstechnologie
-Overige geïnteresseerden

De workshopleiders:
Vijf studenten van de opleiding verpleegkunde:
-Rianne Guiljam
-Paula Visser
-Vicky van Andel
-Celina Passchier
-Estelle de Hond


Activiteitenlijst:


Taak

Wie

Deadline

Behaald

Notulist

Estelle

het gehele projectCoördinatie handboek

Estelle

het gehele projectContactpersonen zoeken

Vicky

het gehele projectToelichtingen thema workshop

Estelle, Celina, Vicky en Paula

maandag 18 februari 2013Literatuurstudie algemeen stress

Vicky

maandag 18 februari 2013Literatuurstudie ‘kleur’

Paula

maandag 18 februari 2013Literatuurstudie ‘humor’

Rianne

maandag 18 februari 2013Literatuurstudie ‘geur’

Celina

maandag 18 februari 2013Uitnodiging maken

Estelle

twee weken voor ontvangst

√ …

Instellingen zoeken

Vicky

maandag 25 februari 2013Doelgroep analyseren

Rianne

maandag 25 februari 2013Literatuurstudie inkorten

Estelle

vrijdag 1 maart 2013Coping’ veranderen

Paula

vrijdag 1 maart 2013Meetinstrument zoeken

Celina

vrijdag 1 maart 2013Literatuurstudie humor

Rianne, Paula, Estelle, Vicky, Celina

vrijdag 1 maart 2013Brainstormen vorm workshop

Rianne, Paula, Estelle, Vicky, Celina

vrijdag 1 maart 2013Stress en fysiologie

Celina

vrijdag 8 maart 2013Aanpassen handboek

Estelle

vrijdag 8 maart 2013Filmpjes zoeken

Paula

vrijdag 8 maart 2013Verdieping lachtherapie

Rianne

vrijdag 8 maart 2013
Stress test vertalen

Estelle

vrijdag 8 maart 2013Afnemen stress vragenlijst

Vicky

maandag 11 maart 2013
Inleiding schrijven

Estelle, Celina, Vicky

maandag 11 maart 2013Beschrijving doelgroep aanpassen

RiannePresentatie maken globaal

Celina

maandag 11 maart 2013Flapover stress test

VickyOntspanningsoefening

Estelle

maandag 11 maart 2013Programmering

Vicky, Rianne

maandag 11 maart 2013Reflectie

Estelle, Vicky, Rianne

maandag 11 maart 2013Presentatie definitief maken

EstelleProgramma definitief

CelinaKoppeling ontspanningsoefeningen

Vicky
Afspraken:
-De activiteitenlijst wordt na elke bijeenkomst aangepast door Estelle.
-De voortgang van dit project is te zien in ieders e portfolio.
-Na elke bijeenkomst wordt er geëvalueerd en worden toekomstige afspraken gemaakt.
-Wanneer deadlines niet worden gehaald, krijgt diegene een waarschuwing en een verlenging van twee dagen om het product alsnog in te leveren. (Natuurlijk geldt dit alleen bij ongegronde reden).
-Iedereen in ons projectgroep komt afspraken na.
-Mocht iemand verhinderd zijn, laat diegene dit uiterlijk 24 uur van te voren aan minstens een lid van de groep weten.

2. Thema

Iedereen heeft wel eens last van stress. Of dit nu is voor een rijexamen of omdat je morgen een eerste date hebt met de jongen van je dromen. En zeg nou zelf, stress kan het resultaat nogal beïnvloeden…

Er blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2011 (Driessen, 2011) dat de ouderen in onze maatschappij het meest ‘geestelijk ongezond’ zijn. Het onderzoek vergeleek de mate van ‘geestelijke ongezondheid’ bij ouderen en bij overige volwassenen. Met ‘geestelijke ongezondheid’ richt het onderzoek zich vooral op psychische klachten. Echter is bekend dat stress een van de oorzaken is van het ontstaan van deze psychische klachten (van Houdehoven, 2007). Hester Roos (huisarts in opleiding), noemt in haar column in Medisch Contact de westerse wereld “een manier van leven met uitpuilende agenda’s, onvoldoende slaap, financiële zorgen en/of irreële verwachtingspatronen.” Hoe kan deze stress vermindert of voorkomen worden? Dit zal dan ook de centrale vraag in de workshop zijn.

De minor Active Ageing wordt gevolgd door studenten van verschillende opleidingen, zoals fysiotherapie, ergotherapie, gezondheidszorgtechnologie en verpleegkunde. Het doel wat voor ogen gehouden wordt is, dat de workshop aantrekkelijk zal zijn voor alle studenten. Het onderwerp is aantrekkelijk vanwege het feit dat het geen alledaags onderwerp is. Verder zullen de studenten vanuit de andere opleidingen op deze manier meer inzicht krijgen in een klein aspect uit de opleiding verpleegkunde, namelijk een paramedische invalshoek. Daarnaast is het zo dat vanuit de opleiding verpleegkunde de studenten wel de lichamelijke gevolgen van stress kennen, maar er is niet specifiek diep ingegaan op de vraag hoe stress nu voorkomen/vermindert kan worden. Deze informatie zal vergaard worden door het ontwikkelen en geven van de workshop. Tot slot is het zo dat de inhoud van deze workshop toegepast kan worden in ieders werkveld, maar geeft het ook inzicht in de huidige maatschappij waarin wij ouder worden. Op deze manier zal de workshop voor zowel de studenten die de workshop zullen geven als de aanwezigen erg leerzaam en interessant worden. Het onderwerp “optimaal ontstressen” is in de literatuurstudie opgedeeld in drie verschillende manieren van ontstressen. Hierbij gaat het om de thema’s kleuren, geuren en humor. Hierbinnen zal uitgelegd worden op welke wijzen deze thema’s invloed hebben op het ontstaan/verminderen van stress. Uiteindelijk zullen we ons gaan concentreren op humor. De literatuur over kleur en geur bij stress zijn daarom afgebakend.

Bij het denken aan ouderen wordt vaak niet meteen gedacht aan stress, maar meer aan vallen, dementie, rollators en veel medicatie. Maar stress is ook in het leven van de ouderen onder ons helaas een veel voorkomend aspect in het leven. Senioren van 75 jaar en ouder zijn in vergelijking met de rest van de volwassen bevolking duidelijk psychisch het ongezondst: van hen heeft 18,7 procent last van psychische klachten welke veroorzaakt wordt door stress (Driessen, M., 2011).

De vraag die centraal staat in deze minor luidt: “Op welke geïntegreerde wijze kunnen we – interdisciplinair en vertrekkende vanuit de individuele behoefte van de ouder wordende mens in al zijn leefgebieden – ertoe komen dat de ouder wordende mens zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig kan blijven met een goede kwaliteit van leven?” (Beer de, 2013). Met deze vraag in ons achterhoofd, wordt tijdens het ontwikkelen van de workshop nagegaan hoe stress het leven van de oudere beïnvloed. Wij gaan na of ouderen stress ervaren door een test (vragenlijst) af te nemen bij enkele ouderen.

Er bestaan gebieden in de wereld waar mensen langer leven. Deze gebieden worden ‘blauwe zones’ genoemd. Dit heeft te maken met verschillende leefaspecten. Een hiervan is dat mensen die leven in de blauwe zone, standaard iedere dag een rustmoment houden (Doninck van, 2013). Dit heeft als positief gevolg dat mensen minder stress ervaren en minder risico lopen op gezondheidsproblemen. Deze theorie wordt bevestigd door een tijdschriftartikel vanuit Medisch Contact. Dit artikel gaat in op de invloed van chronische stress op ouderdom. “Langdurige stress kan vroegtijdige veroudering van de immuunrespons tot gevolg hebben en daarmee tot gezondheidsproblemen leiden” (Medisch contact, 2003). Bovendien stellen wetenschappers van de universiteit van Göteborg via de website van BMC Medicine, dat “perioden van langdurige psychologische stress kunnen leiden tot cerebrovasculaire accidenten (CVA).” De Zweedse onderzoekers hebben 566 acute ischemische CVA-patiënten en 593 controlepatiënten gevraagd naar de mate van spanning die zij ervoeren op een schaal van 1 tot 6. Deze liep van ‘nooit stress’ tot ‘permanente stress de afgelopen vijf jaar’. De patiënten zijn daarna verdeeld in twee groepen: mensen die een jaar of langer permanent gespannen waren en mensen die nooit of zelden stress ervaren. Voor deze groepen bepaalden de onderzoekers de incidentie en typen van CVA. Daaruit bleek dat patiënten uit de stressgroep een verhoogd risico hebben op een CVA in de grote en kleine vaten en op een CVA zonder aanwijsbare oorzaak. Er is geen verband tussen stress en cardio-embolische CVA” (Jood et al., 2009).

Concluderend kan gezegd worden dat ons stressysteem heel nuttig is als reactie op gevaarlijke situaties. Echter maakt chronische stress ons ziek en dat is nou juist niet de bedoeling als je gezond ouder wilt worden.


3. Literatuurstudie


Het centraal staande thema namelijk optimaal ontstressen, vormt inhoudelijk de basis van deze workshop. Zoals eerder al genoemd gaf Hester Roos in haar column uit medisch contact aan, dat de huidige maatschappij “een manier is van leven met uitpuilende agenda’s, onvoldoende slaap, financiële zorgen en/of irreële verwachtingspatronen”. Nu kan men zich afvragen, wetende dat stress een actueel probleem is in de huidige maatschappij, waarom dit dan interessant is voor de doelgroep ouderen. Deze vraag zal in onderstaande tekst worden beantwoord waarbij naast de visie vanuit de organisatoren van deze workshop, een onderbouwing vanuit bestaande literatuur zal worden gegeven. Vervolgens zullen drie mogelijke interventies inhoudelijk worden uitgewerkt.

In 2010 is er voor praktijkondersteuners een congres georganiseerd door stichting KOH. KOH staat voor Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. Het congres richtte zich op de chronische oudere patiënt. Naast dat er op het congres ingegaan werd op chronische aandoeningen als COPD (een longaandoening) en diabetes, werd ook aandacht besteed aan stress bij ouderen. Het congresverslag beschrijft dat het bij ouderen zo is dat het stressproces minder vloeiend verloopt dan bij de jongere generatie. Volgens de stichting worden ouderen hierdoor eerder zenuwachtig. Dit verouderingsproces die invloed heeft op het stressproces kan langdurige stress bij ouderen veroorzaken. Deze chronische stress veroorzaakt op zijn beurt uitputtingsverschijnselen en bij bestaande ziekten kan deze onder invloed van langdurige stress verergeren (Congresverslag stichting KOH, 2010).

De stichting geeft aan dat er bij ouderen vaak sprake is van onderbelasting. Bij onderbelasting heeft de oudere simpelweg te weinig te doen. Deze onderbelasting zorgt ervoor dat de oudere lichamelijke klachten krijgt, welke worden bestreden met het bieden van ziekenzorg. Echter “door de leegheid van het bestaan neemt de stress toe en de gezondheidsklachten zullen niet verminderen, ondanks de inzet van ziekenzorg” (Congresverslag stichting KOH, 2010).

Naast het feit dat er door het verouderingsproces een verhoogd risico ontstaat op chronische stress, zijn er ook bijkomende factoren in het leven van ouderen waardoor er een verhoogde kans is op het ontstaan van stress. Uit onderzoek blijkt dat een nabije sociale omgeving belangrijk is voor de stressverwerking van iedere individu. Bij ouderen is het zo dat naarmate de leeftijd vordert men steeds vaker te maken krijgt met verlies, ziekte van zichzelf of omgeving waardoor de sociale omgeving als het ware uitdunt. In de literatuur wordt ook wel gesproken van ‘life events’ ofwel grote gebeurtenissen die mensen meemaken waaraan men zich aan moet passen. Omgaan met deze ‘life-events’ vergt een bepaalde manier van coping van de ouderen. Copingmechanismen (de manier waarop men met gebeurtenissen omgaat) zijn van invloed op de mate van stress. Zo blijkt dat ouderen die sociale ondersteuning ervaren, betere copingmechanismen hebben (Lewis & Bottomley, 1999).


Opmerkelijk dat blijkbaar in 1999 verschillende onderzoeken zijn gedaan en werden opgenomen in een boek en het nog altijd een actueel probleem is.

Concluderend kan gezegd worden dat het algemene verouderingsproces van invloed is op het stressproces. Naast dit proces zijn er bijkomende factoren zoals onderbelasting, ‘life-events’ die van invloed zijn op de mate van stress die wordt ervaren en ook zijn copingmechanismen van invloed op de mate van stresservaring. Wanneer er sprake is van chronische stress ontstaan er lichamelijke problemen waarbij de oudere in een vicieuze cirkel terecht komt. Verder werd gezien dat een sterke sociale omgeving bevorderlijk is voor de omgang met stressfactoren.3.1 Lichamelijke gevolgen van stress


Stress zorgt ervoor dat het lichaam zich voorbereid op een staat van uiterste alertheid, zodat het lichaam indien nodig direct in actie kan komen in een bepaalde situatie. De aanpassingen die het lichaam hiervoor doormaakt zijn een toename van de hartslag, een toename van de ademhaling en spieren die zich aanspannen. Deze lichamelijke aanpassingen worden veroorzaakt door het hormoon adrenaline. Dit hormoon zorgt als het ware voor de zogenoemde vecht- of vluchtactie.

Stress heeft geen negatieve bijwerkingen, zolang de ervaren spanning in goede verhouding staat tot de uitdaging en iemand de controle over de situatie houdt. De gevolgen van het lichaam op kortdurende (gezonde) stress zijn onder andere:


- Aanspannen van spieren
- Dieper ademhalen
- Verminderd alertheid
- Schrikreactie
- Verwijding van pupillen
- Toename van polsslag
- Afname bloedtoevoer naar darmen
- Afname bloedtoevoer naar hersenen
- Verminderde activiteit immuunsysteem

Langdurige stress zonder herstel is echter wel ongezond. Bij langdurige stress krijgt het lichaam geen tijd om weer terug te keren naar de normale omstandigheden. De stressoren blijven te lang bestaan, of volgen elkaar te snel op, waardoor het lichaam uitgeput raakt. Hierdoor kunnen er verschillende klachten ontstaan, zoals:


- Hoofd-, nek-, en rugklachten, stijfheid bij opstaan
- Hyperventilatie
- Slapeloosheid
- Koude handen en voeten
- Wazig zien, dubbel zien
- Hoge bloeddruk, hartklachten
- Maag- en darmklachten
- Duizeligheid
- Vatbaarheid voor ziekten en infecties
(Dr. A.A. Vendrig)

Een aantal lichamelijke klachten zijn hieronder nader uitgelicht:Aandoeningen aan hart en bloedvaten
Bij stress is de kracht van het hart, om bloed heel snel rond te kunnen pompen, van levensbelang. De pompwerking van het hart neemt toe bij stress. De bloeddruk wordt ook opgevoerd. Er wordt bloed onttrokken aan gebieden die minder belangrijk zijn, zoals de huid (bleek worden) en de doorbloeding van handen en voeten (koude handen en voeten kunnen een gevolg zijn van stress). Al het bloed moet naar de grote spieren om zo goed mogelijk te kunnen vechten of hard weg te kunnen rennen. Het lichaam verhoogt de bloedstolling. Het cholesterolgehalte neemt ook toe, omdat cholesterol de grondstof is voor veel hormonen, waaronder de stresshormonen. Die moeten snel bij gemaakt kunnen worden in een gevaarlijke situatie, om zo lang mogelijk weerstand te kunnen bieden aan de bedreiging.

Diabetes II en hypoglycemie
De stresshormonen adrenaline en cortisol verhogen de bloedsuikerspiegel, om veel energie te creëren om hard weg te kunnen rennen voor de tijger die jou wil aanvallen. De meeste mensen rennen echter niet weg bij stress voor een examen, een sollicitatiegesprek of ongewenst bezoek. Insuline is het hormoon, wat ervoor zorgt dat bloedsuiker omgezet kan worden in energie, die nodig is bij hard rennen. Door verbranding van suiker in de cellen ontstaat energie. Dit zorgt er ook voor dat de bloedsuikerspiegel weer naar normale waarden wordt teruggebracht. Als je niet gaat rennen bij stress, moet de bloedsuiker op een enigszins geforceerde manier terug worden gebracht naar normale waarden. Dit moet ook door insuline worden gedaan. Als er vaak stress optreedt zonder dat je intensief gaat bewegen vlak na de stress, gaat deze regulering moeizamer. Dit is vooral zo bij mensen die om diverse redenen gevoeliger zijn voor bloedsuikerspiegelaandoeningen. Diabetes en hypoglycemie zijn problemen die het gevolg zijn van een ontregeling van die bloedsuikerspiegel. Bij hypoglycemie speelt uitputting van de bijnier vaak een grote rol (de stresshormonen adrenaline en cortisol worden door de bijnier aangemaakt). Bij diabetes speelt uitputting van de alvleesklier vaak een grote rol; die maakt insuline aan. Stress is niet de enige oorzaak, maar speelt wel vaak een belastende rol in het ontstaan van hypoglycemie en diabetes.

Verhoogde gevoeligheid voor pijn
Bij stress worden er in eerste instantie lichaamseigen pijnstillers aangemaakt (endorfinen), om een eventuele wond te kunnen negeren als je rent voor je leven. Maar bij langduriger stress zal er uitputting ontstaan, waardoor er juist minder endorfinen worden aangemaakt wat kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor pijn.

Gevoeligheid voor infecties en ontstekingen
Tijdens (korte) stressvolle periodes kan het aantal bacteriën of virussen groeien, vrijwel zonder dat je er last van hebt. Je wordt vaak pas ziek na de periode van stress, omdat het immuunsysteem dan pas gaat knokken om weer in balans te komen. De infectie die je misschien op hebt gelopen in de stressvolle periode heeft zich dus al veel verder uit kunnen breiden dan normaal, voor het immuunsysteem actief wordt. De ziektes waar je hierbij aan kunt denken zijn griep, verkoudheid en schimmelinfecties (Chardon, 2003).

3.2 Kleur


Het gebruik van kleur om een herstellende omgeving te creëren is niet nieuw. Meer dan 200 jaar geleden gebruikte Florence Nightingale kleuren op de muur in de vorm van bloemen. Het was een onderdeel van haar ziekenverzorging als therapeutisch middel. Haar uitgangspunt was dat kleur de kracht heeft om verandering in het lichaam te bewerkstelligen. Kleur is een vorm van licht en is daarom elektromagnetische energie. Helaas is hiervoor nog onvoldoende bewijs gevonden. Wel is er bewijs gevonden dat kleur iets doet met mensen [LBA04].

Kleuren blijken te verschillen in het effect dat ze hebben op mensen. Manav (2007) heeft een studie gedaan waarin hij laat zien dat kleuren bepaalde woorden met emotionele lading oproepen bij mensen. Respondenten konden per kleur aangeven welke woorden zij bij de kleur vonden passen. De kleuren waren groen en oranje. Groen kreeg de meeste woorden toegekend, zowel positief als negatief. Oranje werd bijna alleen maar aan positieve woorden gekoppeld. De respondenten werd gevraagd welke kleur zij zouden toepassen in het interieur, bleek groen de voorkeur. Een verklaring hiervoor werd niet gegeven [BMa07].Er blijkt onvoldoende experimenteel onderzoek gedaan naar de effecten van kleur op gedrag en emoties binnen de gezondheidszorg, veelal is het onderzoek theoretisch, om bewijs te leveren voor het juiste kleurgebruik [PKP01].
3.3 Geur

Het reukzintuig is iets wat iedereen heeft. Het is iets “gewoons” dat niet vaak in context wordt gebracht met de positieve eigenschappen die met behulp van geuren behaald kunnen worden. Geuren hebben verschillende werkingen op het lichaam. Een hiervan is het effect van geuren op het ontstaan en zelfs het reduceren van stressfactoren. Geuren vallen therapeutisch gezien onder de term: “aromatherapie”. In dit hoofdstuk zal het effect hiervan naar voren gebracht worden.

Het reukzintuig
Geur biedt een krachtige herkenbaarheid door de rechtstreekse invloed op de hersenen. Zo’n 75% van onze emoties worden getriggerd door geur en mensen blijven langer in een ruimte die (onbewust) aangenaam ruikt (Flowerdoctor, 2009). Het reukzintuig bevindt zich boven in de neusholte. Alle geuren worden hierin opgenomen door middel van het reukepitheel. Deze geuren worden vanaf het reukzintuig doorgezonden naar de temporale cortex (hierin bevindt zich het reukcentra). Vervolgens komt de reuk in het limbisch systeem terecht, waar de geur gekoppeld wordt aan een emotionele beleving (www.kno.nl). Hierdoor is elke geurbeleving per persoon verschillend. Door op een juiste wijze gebruik te maken van geuren kan het lichaam en de geest op een positieve manier beïnvloed worden. Geuren komen namelijk in de hersenen terecht zonder dat hierbij nagedacht hoeft te worden. Geuren zijn als het ware een herkenning. Door geuren te gebruiken die mensen als prettig ervaren, kan gezorgd worden voor meer evenwicht en harmonie. Op deze manier kan er een bijdrage geleverd worden aan een goede gezondheid en welzijn, een goed humeur en aan een plezierige atmosfeer (Ayuveda wierook, 2009). Door deze positieve effecten van geuren kan stress voorkomen en zelfs vermindert worden. Doordat geuren vrijwel meteen in de hersenen terecht komen, is het mogelijk om op korte termijn het effect te herkennen. Effecten van geuren die via de lucht het lichaam binnengekomen zijn, houden maximaal twee dagen aan. Het gunstige effect kan verlengt worden door regelmatig de geuren te gebruiken (Ayuveda wierook, 2009).

Stress reducerende geuren
Elke geur heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Welke geur het best bij mensen past verschilt per persoon. Dit ligt veelal aan de persoonlijke voorkeuren van de mensen zelf. Een aantal geuren die helpen bij het voorkomen van en verminderen van stressfactoren zijn onder andere:
- Lavendel: rustgevend en kalmerend.
- Oranjebloesem: kalmerend en pijnstillend effect. Deze geur kan erg goed gebruikt
worden als iemand last heeft van stress.
- Rozengeur: rustgevend en ontspannend. Deze geur helpt om depressies te voor
komen/verminderen en brengt sfeer en ambiance met zich mee.
- Sandelhout: kalmerend en stelt de mens positief.
- Bergamot: zuiverend en ontspanennd. Deze geur maakt mensen zelfverzekerder en
stimuleert het vertrouwen in de eigen intuïtie.
- Vanille: kalmerend en verwarmend voor de ziel. Deze geur geeft een gevoel van
gemak en welzijn (Outdoor living, 2012).

Op welke wijzen kunnen geuren ingezet worden bij het reduceren/voorkomen van stress
Er zijn verschillende manieren voor handen om de geuren binnen te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn door middel van geurkaarsen. Hierbij komt de geur als verdamping van de kaars af en kan deze ingeademd worden. Ook wierrook is een mogelijkheid om de geur te verspreiden. Een andere mogelijkheid is om de geur als luchtverfrisser in een kamer te zetten. Hierdoor wordt de geur automatisch in de kamer verspreid en kan deze ingeademd worden.

Overigens is eveneens wetenschappelijk vastgesteld dat verstorende geuren (waaronder ook geuren van synthetische ingrediënten en substanties) vaak meer stress veroorzaken dan bijvoorbeeld schijnbaar meer voor de hand liggende stressfactoren als financiële zorgen, gezondheidsproblemen en relatieproblemen. Correct ingezette aromatherapie, vormt een uitmuntende anti-stress behandelingsmodule die juist via de reukzin werkt (Ayuveda wierook, 2009).Deel met je vrienden:
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina