Kerngroep project doorgangswoningenDovnload 31.9 Kb.
Datum27.10.2018
Grootte31.9 Kb.


kerngroep project doorgangswoningen

beknopt verslag startvergadering 03 oktober 2008Aanwezig: Geraldine Serras (OCMW Gent), Kathleen Hermans (OCMW Wemmel), Lynsey Nuttin (OCMW Wielsbeke), Hilde Havermaet (OCMW Lier), Geert De Bolle (OCMW Kortrijk), Tina Verschueren (OCMW Essen), Jeroen De Wolf (OCMW Schoten) , Annemie Van Boven (OCMW Kalmthout), Kathleen Larminier (OCMW Lubbeek), Eef Flament (OCMW Wervik), Caroline Dobbelaere (OCMW Evergem), Evy Vanderlocht (OCMW Leuven), Frank Samaille (OCMW Harelbeke), Rita Stroobants (OCMW Dendermonde), Chris Nissens (OCMW Geraardsbergen), Liesbeth Willemans (OCMW Berlare), Heleen Verhasselt (OCMW Eeklo), Britt Borgs (OCMW Turnhout), Jet De Mol (OCMW Wetteren), Carina Demeyere (OCMW Menen), Evi Verbeke (OCMW Sint- Gillis- Waas), Erna Poesmans (OCMW Hasselt en VVSG-medewerker), Lut Verbeeck (VVSG)

Verontschuldigd: Maaike Van Gerrewey (OCMW Beveren), Roger Wernaers (OCMW Boom), Chantal Cailloux , Jana Peeraer (OCMW Mechelen), Bouthaina Azaouzi (OCMW Ronse), Nicole Vanerp (OCMW Zemst)

Verslag:

*Verwelkoming

*Rondje OCMW’s

*Goedkeuring verslag vergadering 19/09/2008

Opmerking: Er is een fout geslopen in de aanwezigheden. Mevr. Carina Demeyere (OCMW Menen) en mevr. Annemie Van Boven (OCMW Kalmthout). waren wel aanwezig op de vergadering van 19/09/2008.

*Vergaderuur. Er wordt even bij de aanwezigen gepolst of het startuur voor de vergadering goed is . We besluiten om het vergaderuur te behouden.

*Klankbordgroep: In bijlage vindt u de lijst van de OCMW' s die zich hebben opgegeven om dit onderwerp op de agenda van hun regionaal overleg te plaatsen .OCMW' s die nog willen meewerken aan de klankbordgroep en dit onderwerp dus op de willen bespreken op hun overleg kunnen dit melden aan Erna voor 04.11.2008.

Volgende vergadering zullen we verder ingaan op de terugkoppeling naar de grotere groep van OCMW' s, de zogenaamde klankbordgroep.

*Onderzoek stagiaire

Zes OCMW' s (Dendermonde, Essen, Hasselt, Kortrijk, Lier en Essen) gaven aan dat ze bereid waren om mee te werken aan het onderzoek van de stagiaire.

OCMW' s die alsnog willen meewerken kunnen voor 31.10.2008 een seintje geven aan Erna. De uitvoering van het onderzoek wordt gepland in de tweede helft van november. De volgende vergadering zullen we dit concreter voorstellen.

*Bevraging: korte stand van zaken.

De vragenlijst werd naar 308 Vlaamse OCMW' s (ter attentie van de hoofd maatschappelijk werker) gestuurd eind juli . Hiervan hebben 185 OCMW' s de vragenlijst beantwoord. Uit de resultaten blijkt dat 140 OCMW' s een aanbod tijdelijke huisvesting hebben in de vorm van transitwoningen, doorgangswoningen, crisiswoningen, noodwoningen. We spreken af dat we bij de verslaggeving van deze vergadering een globaal overzicht van de resultaten zullen meesturen.
*De werkwijze voor de vergadering wordt toegelicht en de groep deelnemers wordt opgedeeld .

Iedere werkgroep maakte verslag op van de besproken thema’s.

-Voorstel definitie van “doorgangswoning” en bijhorende afbakening (thema groep 1 en 2)

-Doelpubliek, intake (thema groep 1)

-Duur (thema groep 2)

-Huur/ vergoeding (thema groep 2)

-Borg (thema groep 2)
In bijlage vindt u verslag per werkgroep.

voor verslag

Erna Poesmans

VVSG-medewerker project doorgangswoningenVerslag:


 1. Voorstelling van het project door Erna Poesmans aan de hand van de documenten die bezorgd werden tijdens de vergadering (map) . De afwezige OCMW’s krijgen deze map tijdens de volgende samenkomst.
 1. Voorstelling van de aanwezige OCMW’s.

Aan de hand van de vooraf bezorgde fiche stelt ieder aanwezig OCMW de eigen werking rond doorgangswoningen voor. Tijdens deze voorstelling wordt bevestigd wat we ook in de voorlopige resultaten van de bevraging zien: er is bijzonder veel verscheidenheid op het terrein. Dat maakt dat we heel veel inhoud en ervaringen te verwerken hebben, heel veel kunnen leren ook van onderlinge uitwisseling.


Uit de voorstellingsronde bleek dat volgende punten zeker verder moeten behandeld en uitgeklaard worden:


 • Duur van de overeenkomst : welke termijnen hanteer je best en waarom? Wat zijn redelijke termijnen? En vanuit welk oogpunt definieer je ‘redelijkheid’? Werk je met standaardtermijnen voor iedereen of pas je de termijn van bewoning aan aan de individuele situatie van de bewoner. Hoe kan je doorstroom mee organiseren in samenwerking met de SVK’s, SHM’s, de private huursector?
 • Hoeveel huur/vergoeding reken je aan? Neem je een vaste huurprijs of een huurprijs die in de tijd kan stijgen (via huurtussenkomst of percentsgewijze stijging bij verlenging,…Hou je bij het bepalen van de huur al dan niet rekening met het inkomen? Wat zit er precies in de vergoeding die men moet betalen? Zitten daar ook de energiekosten in? Of zet je die er bewust niet in ? Hoe gebeurt de opvolging van de inning van de huur? Probeer je van meet af aan de betaling van de huur af te dwingen en hoever ga je daarin (cash betaling, verplichte budgettering, subrogatie,…) Wat is daar juridisch mogelijk?
 • Vraag je een waarborg of vraag je die niet? Elementen pro en contra. Als je er één vraagt, in welke vorm dan..en hoeveel bedraagt de huurwaarborg?
 • Laat je huisdieren toe in de doorgangswoning of niet, eventueel onder welke voorwaarden? Stel je je heel strak op van in het begin of grijp je pas in als er problemen zijn? Wat is er juridisch mogelijk in dit verband?
 • Laat je al dan niet toe dat mensen zich domiciliëren op het adres van de doorgangswoning? Welke voor- en nadelen heeft al dan niet domiciliëring? Hoe zit de band met de schuldenproblematiek? Wat zijn de juridische mogelijkheden en beperkingen? Kan je eigenlijk wel verbieden dat mensen zich op de doorgangswoning domiciliëren?
 • Welke overeenkomsten kan je gebruiken: huurovereenkomsten, overeenkomst te bede, beslissing van maatschappelijke dienstverlening. Voor – en nadelen + juridisch kader (incl. hoe zit het eigenlijk wanneer een woning in kader van maatschappelijke dienstverlening wordt bewoond en die persoon is het niet eens met de beslissing door het OCMW. Moet die persoon zich dan wenden tot de Arbeidsrechtbank of tot de vrederechter. Wat is eigenlijk de visie van de vrederechters hierop?
 • Zijn de aangeboden woningen gemeubeld of niet? Welke argumenten pro en contra? Als je ze bemeubelt, wat doe je dan met de meubels van de mensen? Laat je toe dat ze persoonlijke spullen meenemen naar de woning of niet? Bemeubel je de woning met nieuwe meubels of met kringloopmeubels?
 • Hoe regel je best de brandverzekering?
 • In Vlaanderen zijn er normen voorzien inzake kwaliteit en rationele bezetting. Hou je daar rekening mee in de woningen die je aanbiedt of niet? Concreet: voldoen alle woningen aan de minimale kwaliteitsnormen of zit daar speling op? Hoe komt dat ? Welke speling is toelaatbaar? Welke speling is misschien wenselijk?
 • Afbakening doelgroep: tot wie richt je je en tot wie niet?kan je reliëf aanbrengen in de ruime doelgroep van mensen met acute woonproblemen en hoe doe je dat dan?Op basis van welke argumentatie?
 • Doe je een intake vooraleer je een persoon/gezin opneemt in een doorgangswoning ? Zo ja, hoe ziet die eruit? Wie doet die (daartoe aangestelde persoon of de maatschappelijk werker van de sociale dienst) Welke dingen bevraag je?
 • Opvolging en begeleiding: hier zijn een heel pak vragen in onder te brengen:

° onderhoud blijkt in veel doorgangswoningen een probleem te zijn. Hoe bewaak je dat de woning voldoende onderhouden wordt . Controleer je dat en hoe? Hoever kan je daar juridisch in gaan ? Kan je zomaar op ieder moment binnen stappen in een woning, ook al is dat opgenomen in de bewoningsafspraken? Schakel je externen in (poetsdiensten vb) voor het onderhoud van de woning?

° ontruiming van woningen die in slechte staat worden achtergelaten, hoe gebeurt dat praktisch? Wie ontruimt de woning en hoe zit het met de kosten van de ontruiming?

° spanning controle en begeleiding: hoe overbrug je die spanning, hoe ga je daarmee om? Keuze om met twee verschillende begeleiders te werken of net niet? Hoe ga je om met de spanning tussen enerzijds de noodzaak om wat druk te zetten op de mensen en anderzijds het feit dat sommige mensen die in doorstromingswoningen komen zoveel problemen hebben of achter de rug hebben dat ze eigenlijk eerst wat op hun plooi zouden moeten kunnen komen, wat rust zouden moeten kunnen vinden?

° welke mogelijke inhouden kan ‘woonbegeleiding’ hebben? Hoe voer je die begeleiding uit? Contacten ter plaatse of op kantoor? Frequentie van de contacten? Hoe organiseer je je als OCMW hierop? Schakel je ‘woonbegeleiders’ in of laat je de woonbegeleiding uitvoeren door de maatschappelijk werker die het dossier binnen de sociale dienst beheert? Wat is de redelijke tijdsinvestering voor welk soort van woonbegeleiding?

° doorstroming: wat kan je doen om de doorstroming uit de doorgangswoning te vergemakkelijken? En wat is het doel daarbij: doorstroming of doorstroming naar een geschikte oplossing?

° Wat als mensen hun verplichtingen niet nakomen? Hoe kan je daar mee omgaan? Welke zijn gradaties in de stappen die je zet? Wat wanneer het helemaal escaleert. Hoe rond je dan af? Via het vredegerecht of worden er soms ook minder officiële middelen gebruikt om iemand de toegang tot een woning te ontzeggen (ander slot op de deur, politie inschakelen,…)


 • Maak je je initiatief van doorgangswoningen actief bekend naar de bevolking of niet ? pro en contra’s. Wat is wenselijk?
 • Hoe worden doorgangswoningen gefinancierd? We hebben het dan over de totaal prijs (huis + begeleiding)
 • Hoe zit het nu precies met de mogelijkheid om buiten het sociaal huurstelsel te huren? Kan dit nog of kan dit niet? (juridisch)

De informatiefiches van de OCMW’s van de kerngroep zijn terug te vinden in de map. Afspraak: de OCMW’s die hun fiche nog niet hebben bezorgd aan Erna doen dit zo snel mogelijk zodat de informatie kan vervolledigd worden.
 1. Klankbordgroep

In het project is voorzien dat de bevindingen van de kerngroep van de OCMW’s wordt afgetoetst bij een grotere groep van OCMW’s. (in het project ‘klankbordgroep’ genoemd) Wat dat toetsen precies inhoudt , zullen we later bepalen. Over de methodiek kunnen we wel al afspraken maken. Voorstel is dat we geen afzonderlijke klankbordgroep bij elkaar roepen, maar dat een aantal mensen die in de kerngroep zitten in een later stadium het punt agenderen op een regionaal overleg van OCMW’s waar ze deel van uitmaken. Afspraak: ieder lid van de kerngroep dat zetelt in een regionaal overleg en het mogelijk ziet om daarbinnen het resultaat van ons denkwerk in de kerngroep, te agenderen, laat dit weten aan Erna (tegen 03/10/08) en vermeldt daarbij welke OCMW’s in dit regionaal overleg zitten zodat we een zicht hebben op de groep van OCMW’s die via die weg te bereiken is.
 1. Onderzoek stagiaire

Erna heeft in het OCMW van Hasselt een stagiaire van een sociale hogeschool die haar eindwerk

wil maken over de beleving van doorgangswoningen door (ex)bewoners. In dat kader wil ze graag

een aantal bewoners of ex-bewoners interviewen. De resultaten van dit onderzoek kunnen we mee

gebruiken voor ons project. Het geeft de kijk van de bewoners mee. Aan de OCMW’s van de kern-

groep wordt gevraagd of ze hieraan willen meewerken door bewoners of ex-bewoners aan te dra

gen waarmee een gesprek zou kunnen gevoerd worden. Afspraak: de leden van de kerngroep die

hieraan willen meewerken laten dit weten aan Erna tegen 03/10/08.
 1. Juridische uitklaring

We willen van dit project gebruik maken om een aantal elementen juridisch te laten uitklaren. In de opgelijste thema’s onder punt 2) staan al enkele thema’s aangegeven. Er wordt gezocht naar zowel een jurist die op de hoogte is van de wetgeving die van toepassing is op de OCMW’s en een jurist die gespecialiseerd is in de huurwetgeving
 1. Werkafspraken: terug te vinden in de map
 1. Volgende vergadering:

De bedoeling is om tijdens de volgende vergaderingen a) thematisch te werken en b) te werken in twee groepen. Concrete thema’s en werkwijze voor de volgende vergadering worden nog door Lut en Erna verder bekeken.


Voor verslag,

Lut VerbeeckErna Poesmans- LVE - 24 oktober 2008 - /


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina