Inzendformulier Paard (en paardachtigen)Dovnload 1.49 Mb.
Pagina1/3
Datum25.06.2018
Grootte1.49 Mb.
  1   2   3

Postbus 65, 8200 AB, Lelystad, tel +31 (0) 320 238 302,

e-mail: dsu.bvr@wur.nl

Website: www.wur.nl/bioveterinary-research


Erkenningsnummer Vordering Dierlijke bijproducten: 35998

Alleen in te vullen door Wageningen Bioveterinary Research

Uitpakken

Registratie

Controle registratie

Opdrachtnummer
Inzendformulier Paard (en paardachtigen)

Inzendformulier zo volledig mogelijk invullen.Opdrachtgever:

Klantnummer#

     

Naam*

     

Adres*

     

Postcode*

     

Woonplaats*

     

E-mail adres

     


Eigenaar:


UBN

     

Naam*

     

Adres*

     

Postcode*

     

Woonplaats*

     

E-mail adres

     

Klantnummer

     


Diersoort*:
Paard
Overig, nl. _     _________
Meerdere diersoorten

Referentie:
Uw kenmerk wordt vermeld op zowel uitslag als factuur

     


Exportdatum

  

-

  

-

    
dd
mm
jjjj

Monstername datum

  

-

  

-

    
dd
mm
jjjj

Monstername tijdstip

  

:

  uur
min
Reden onderzoek*: Export
Screening
KI waardigheid
Overig, nl. _     _________

Exportland      _____________________________
Uitslag naar:

☒ Opdrachtgever (altijd)

☐ Extra uitslag naar:


Klantnummer#

     

Naam

     

Adres

     

Postcode

     

Woonplaats

     

E-mail adres

     


Uitslag in het Engels i.p.v. Nederlands

Factuur naar:
(Tenzij anders aangegeven ontvangt de opdrachtgever de factuur en is derhalve verantwoordelijk voor de betaling)

Opdrachtgever

Eigenaar


Akkoord eigenaarDatum:

     

Handtekening eigenaar:

     

Overige:Klantnummer#

     

Naam

     

Adres

     

Postcode

     

Woonplaats

     

E-mail adres

     

Datum:

     

Handtekening:

Opmerking:_
     __________________________

     ____________________________________     ________________________________________

Opdrachtgever
(Door ondertekening van dit opdrachtformulier gaat u akkoord met de acceptatievoorwaarden van Wageningen Bioveterinary Research en de algemene voorwaarden van Wageningen University & Research)

Naam:

     

Datum:

     

Handtekening:


Monsterbegeleidingsformulier (Paard)

Kruis het ingestuurde type onderzoeksobject aan*:Bloed (serum)Bloed (heparine/EDTA)OrgaanSwab       (aantal) stuksFaecesSpermaOverig, nl.:

     APP01

Afrikaanse Paardepest Virus serologieEIA01

Equine Infect. Anaemie Virus AGIDTBAS01

Brucella abortus serologie CBREIA03

Equine Infect. Anaemie Virus ELISABAS06

Brucella abortus serologie MATEHV01

Equine Herpes Virus serologie

(alleen gepaarde sera)

BCB01

Babesia caballi IFAT (Piroplasmosis)☐ 1e monsterdatum 2e monsterdatumTHE01

Theileria equi IFAT (Piroplasmosis)LCA01

Leptospira canicola MATBCB03

Babesia caballi CBR (Piroplasmosis)LHA01

Leptospira hardjo MATTHE03

Theileria equi CBR (Piroplasmosis)SAE01

Salmonella abortus equi serologie SATBCB04

Babesia caballi cELISA (Piroplasmosis)TEQ01

Tryp. equiperdum CBR (Dourine)THE04

Theileria equi cELISA (Piroplasmosis)TEV01

Tryp.evansi (Surra) serologie (CATT)BUM01

Burkholderia mallei CBR (Glanders)VSV01

Vesiculaire stomatitis virus serologieEAV01

Equine Arteritis Virus VNT (screening)WNV01

West Nile virus serologieEAV03

Equine Arteritis Virus VNT (titratie)     

     


Kruis hieronder het gewenste serologische onderzoek aan (serum):
Voor overige onderzoeken zie tarievenlijst op de website

Kruis hieronder het gewenste niet-serologische onderzoek aan:
Voor overige onderzoeken zie tarievenlijst op de websiteCEM02

T. equigenitalis (CEM) isolatie (swab)

EPI02

Equine piroplasmose smearCEM05

T. equigenitalis (CEM) PCR (swab)

INF01

Paarden influenza PCR (swab)

EAV02

Equine Arteritis Virus virusisolatie (sperma)

INF03

Paarden influenza PCR (Pool) (swab)

EAV04

Equine Arteritis Virus PCR (sperma/swab)

TEV02

Tryp. evansi (Surra) smearEHV02

Equine Herpes Virus PCR (swab)

     

     


Monsteridentificatie/chipnummer
Diernaam (niet verplicht)

1

     

1

     

2

     

2

     

3

     

3

     

4

     

4

     

5

     

5

     

6

     

6

     

7

     

7

     

8

     

8

     

9

     

9

     

10

     

10

     

11

     

11

     

12

     

12

     

13

     

13

     

14

     

14

     

Datum *

     

Handtekening *:

     

Acceptatiebeleid Wageningen Bioveterinary Research
1. Algemeen
1.1

Wageningen Bioveterinary Research accepteert onder de navolgende voorwaarden onderzoeksobjecten ingezonden voor onderzoek ten behoeve van export, import, monitoring, KI-waardigheid, screening en referentietaken opgelegd op basis van wet- en regelgeving door het Ministerie van EZ. Daarnaast is Wageningen Bioveterinary Research bij Koninklijk besluit gerechtigd onderzoeksobjecten te ontvangen die afkomstig zijn van dieren met een besmettelijke ziekte of daarvan verdacht worden. Acceptatie van onderzoeksobjecten vindt plaats wanneer deze zijn ontvangen, gecontroleerd, geregistreerd en gelabeld door afdeling DSU (Dispatching Service Unit) van Wageningen Bioveterinary Research.

In de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is Wageningen Bioveterinary Research aangewezen als referentie­ laboratorium voor de diagnostiek van een aantal besmettelijke dierziekten. Taauitoefening betreft uitsluitend het verrichten van de met de inzender overeegekomen diagnostiek. Wageningen Bioveterinary Research neemt uitdrukkelijk geen beslissingen of beschikkingen op basis van de onderzoeksresultaten. Resultaten die aanleiding geven tot een verdenking van een aangifteplichtige dierziekte worden conform de wet gemeld aan de NVWA.


1.2

Het acceptatiebeleid van Wageningen Bioveterinary Research heeft betrekking op alle onderzoeksobjecten die ten behoeve van diagnostisch onderzoek naar Wageningen Bioveterinary Research worden verzonden.


1.3

Wageningen Bioveterinary Research is niet verantwoordelijk voor het onjuist naleven van vereiste exporteisen. De inzender is zelf verantwoordelijk voor het juist aanvragen van de vereiste laboratoriumtesten conform de importeisen van het betreffende land en voor het op de juiste wijze invullen van het inzendformulier.

Wageningen Bioveterinary Research is niet verantwoordelijk voor fouten die voortvloeien uit het onjuist of onvolledig invullen van het inzendformulier.
1.4

De inzender geeft door ondertekening van het inzendformulier opdracht voor het uitvoeren van de op het inzendformulier vermelde onderzoeken en is hierdoor tevens verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens.


1.5

Voor informatie over uitslagen, verricht onderzoek, adviezen of klachten kunt u zich richten tot afdeling DSU:

Central Veterinary Institute,t.a.v. afdeling DSU

Postbus 65, 8200 AB LelystadTel. :+31-320 - 23 83 02

E-mail : dsu.bvr@wur.nl
Voor informatie over uitslagen en verricht onderzoek is het nuttig om de volgende informatie beschikbaar te hebben:

 • Relatienummer of UBN

 • Inzendnummer zoals vermeld op de reeds ontvangen uitslag

 • Naam van de eigenaar

 • Diersoort

 • Inzenddatum

De afdeling DSU is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur.Onderzoeksobjecten kunnen op werkdagen worden afgegeven bij afdeling DSU tussen 08:00 en 17:00 uur, Houtribweg 39, Lelystad.
Informatie over door het Wageningen Bioveterinary Research ontvangen materialen, de voortgang van het onderzoek en de vrijgegeven uitslagrapporten is ook te vinden op MijnBVR (www.mijnbvr.nl)
2. Tarieven en duur onderzoek (doorlooptijd).
2.1 Tarieven

De Tarievenlijst” van Wageningen Bioveterinary Research is beschikbaar en in te zien via de website en tevens is te downloaden. Wageningen Bioveterinary Research behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. De datum van ontvangst van de onderzoeksmaterialen is bepalend voor het toe te passen tarief, zoals gepubliceerd op de website.
Voor een aantal diagnostische onderzoeken geldt een staffelkorting. Deze zijn vermeld in de Tarievenlijst”. Een staffelkorting is van toepassing wanneer de onderzoeksobjecten waarop het betreffende diagnostisch onderzoek moet worden uitgevoerd, worden aangeboden op één dag afkomstig van één betalende klant.
Enkele diagnostische onderzoeken worden door Wageningen Bioveterinary Research uitbesteed aan gespecialiseerde (buitenlandse) zusterinstituten. Dit wordt bij de detailinformatie van deze diagnotische onderzoeken vermeld in de Tarievenlijst”.
2.2 Doorlooptijd

Naast de onderzoektarieven staan in de Tarievenlijst de indicatieve doorlooptijden (in werdagen) van de verschillende diagnostische onderzoeken.

De doorlooptijd wordt als volgt gedefinieerd:De doorlooptijd is de tijd die maximaal nodig is voor het onderzoek, weergegeven in werkdagen. De doorlooptijd wordt gerekend vanaf de dag van binnenkomst van het monster vóór 12.00 uur bij de afdeling DSU tot aan het moment van verzenden van rapportage met daarin de uitslag van het onder­zoek. Indien een monster ná 12.00 uur binnenkomt geldt de volgende werkdag als eerste dag van de doorlooptijd.
Wageningen Bioveterinary Research zet zich maximaal in om de doorlooptijd na te komen, maar de doorlooptijd is geen fatale termijn. Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waar­door de doorlooptijd wordt overschreden.
Indien op dezelfde onderzoeksobjecten verschillende diagnostische onderzoeken verricht moeten worden, vindt verzending van de onderzoeksresultaten (uitslagen) niet eerder plaats dan dat alle diagnostische onderzoeken op deze onderzoeks­objecten zijn afgerond. In dit geval bepaalt het onderzoek met de langste doorlootijd de doorlooptijd van de gehele inzending.
Van een aantal onderzoeken is het mogelijk om tussenuitslagen te rapporteren. Wanneer alle onderzoeken op een onderzoeksobject zijn afgerond zal alsnog een eindrapportage plaatsvinden van alle onderzoeken (ook al zijn deze al eerder in een tussenrapportage gerapporteerd). De eindrapportage heeft een doorlooptijd gelijk aan die van het onderzoek met de langste doorlooptijd.
Uitzonderingen op de doorlooptijden zijn uitsluitend mogelijk na overleg met afdeling DSU. Indien de inzender zich eenzijdig niet houdt aan de gemaakte afspraak, zal de gemaakte afspraak komen te vervallen en wordt de standaard doorlooptijd aangehouden.

3. Eigendom en gebruik van onderzoeksobjecten.

De inzender van onderzoeksobjecten draagt het eigendom van een onderzoekobject over aan Wageningen Bioveterinary Research op het moment dat de afdeling DSU het onderzoeksobject heeft geaccepteerd.


Nadat alle aangevraagde diagnostische onderzoeken zijn uitgevoerd is Wageningen Bioveterinary Research gerechtigd de onderzoeksobjecten te vernietigen of geanonimiseerd te gebruiken voor researchdoeleinden. Tevens is Wageningen Bioveterinary Research gerechtigd de resultaten van de verrichte diagnotische onderzoeken te gebruiken voor researchdoeleinden met dien verstande dat Wageningen Bioveterinary Research waarborgt dat de herkomst van het onderzoeksmateriaal niet herleidbaar is.
Indien aanvullend onderzoek gewenst is vanuit het oorspronkelijke materiaal, dient dit binnen 7 dagen na ontvangst bij Wageningen Bioveterinary Research per telefoon of e-mail kenbaar gemaakt te worden. Aanvullend onderzoek kan alleen worden uitgevoerd indien nog voldoende

onderzoeksmateriaal aanwezig is. Daarnaast is aanvullend onderzoek op materiaal dat is ingestuurd voor uitsluitend serologische onderzoeken alleen mogelijk indien het aanvullende onderzoek ook een sero­logisch onderzoek betreft. Aanvullend onderzoek in de vorm van bijvoorbeeld een (virus)isolatie, PCR, etc. is in deze gevallen niet mogelijk.

Indien vooraf schriftelijk is gemeld dat er mogelijk aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd, kan het oorspronkelijke materiaal apart worden afgehandeld en bewaard tegen de voor het aanvullende onderzoek geschikte condities waardoor deze onderzoeken later wel weer mogelijk zijn. Hiervoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht.
4. Aanmelden / inzenden onderzoeksobjecten


  1. De volgende eisen gelden bij het inzenden van onderzoeksobjecten:

 • Gebruik van een Inzendformulier van Wageningen Bioveterinary Research of daarop gelijkend is verplicht. De formulieren van Wageningen Bioveterinary Research zijn te vinden en te downloaden via de website

 • Inzendformulieren dienen volledig en duidelijk leesbaar te zijn ingevuld. De inzendformulieren kunnen ook op onze website ingevuld worden en vervolgens worden geprint.

 • Indien de formulieren niet duidelijk of onvolledig zijn ingevuld zal eerst contact opgenomen worden met de inzender; als gevolg hiervan kan het aangevraagde onderzoek vertraagd worden.

 • Alle onderzoeksobjecten dienen uniek gelabeld te zijn.

 • Wij adviseren onderzoeksobjecten welke niet met name worden genoemd onder punt 4.1.1 en volgende op kamertemperatuur te verzenden (ongeveer 20˚C). Om dit te garanderen adviseren wij het transport via een gecertificeerd koeriersbedrijf te doen.

 • Diagnostische onderzoeksobjecten dienen deugdelijk, lek- en breukvrij te zijn verpakt. Richtlijnen zijn te vinden in pakkinginstructie PI 650” (verpakking Diagnostisch materiaal), te verkrijgen bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (website: http://www.ivw.nl/, via vervoerinfo@ivw.nl; telefoon 088 489 00 00.

 • Bij inzendingen bestaande uit meer dan 10 onderzoeksobjecten, dienen de onderzoeksobjecten gesorteerd te worden aangeleverd. De volgorde dient overeen te komen met de volgorde vermeld op het bijgevoegde inzendformulier. Indien dit niet geval is kan dit vertraging opleveren van het onderzoek.

 • Een staffelkorting is van toepassing wanneer de onderzoeksobjecten waarop het betreffende diagnostisch onderzoek moet worden uitgevoerd, worden aangeboden op één dag afkomstig van één betalende klant. (zie ook onder punt 2.1).

 • Per volledig afgevulde bloedbuis van 10 ml kunnen maximaal 6 onderzoeken worden uitgevoerd. Per aangevraagd serumonderzoek is minimaal 0,5 ml serum nodig (oftewel 2 ml volbloed).

 • Inzendingen dienen ter attentie van de afdeling DSU van Wageningen Bioveterinary Research te worden aangeboden (zie 1.3 voor het adres).

De navolgende onderzoekaanvragen dienen minimaal twee werkdagen vóór aanleveren voor 12.00 uur bij de afdeling DSU te worden aangemeld: • Diagnostisch onderzoek dat incidenteel door Wageningen Bioveterinary Research wordt uitgevoerd (te herkennen in de Tarievenlijst” als onderzoekop aanvraag).

 • In het geval dat meer dan 50 onderzoeksobjecten worden ingezonden.

 • Spermamonsters t.b.v. virusisolatie en/of PCR.

 • Visdiagnostiek (zie 4.1.9).

 • Im-/exportcontrole van vogels op AI/NCD (faeces/swabs).

 • Diagnostisch onderzoek op wilde fauna, zoals kadavers, aas, etc.(zie 4.1.8)

Indien de monsters niet tijdig worden aangemeld dan kan de doorlooptijd langer worden dan vermeld.


De navolgende aanvullende eisen gelden voor onderzoekaanvragen betreffende:
4.1.1 CEM (Contagieuze Equine Metritis) isolatie:Na monstername dienen de swabs in transportmedium metactieve kool(let op de expiratiedatum: deze mag niet verlopen zijn op moment van ontvangst door Wageningen Bioveterinary Research en moet duidelijk zichtbaar zijn) onmiddellijk en gekoeld te worden verstuurd naar Wageningen Bioveterinary Research t.a.v. de afdeling DSU.

Swabs die op vrijdagmiddag na 15.00 uur worden aangeboden worden niet meer in behandeling genomen, tenzij er ruim van te voren afspraken over zijn gemaakt.

De swabs dienen binnen 36 uur na monstername op de afdeling DSU aanwezig te zijn. Beschrijving van de wijze van bemonstering is op te vragen bij afdeling DSU.

De benodigde materialen voor monstername en verzending kunnen via de afdeling DSU worden besteld als CEM-bemonsteringskit” (zie hiervoor de website); u dient gebruik te maken van het Bestelformulier CEM- Bemonsteringskit. De bestelling dient bij voorkeur per e-mail naar afdeling DSU gestuurd te worden.
Deel met je vrienden:
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina