Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen alcohol en grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenlevenDovnload 486.42 Kb.
Pagina6/11
Datum20.05.2018
Grootte486.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.2 Wat is (teveel) alcohol?


Alcohol, een drug die globaal genomen sociaal aanvaard is, behoort tot de categorie verdovende middelen, ook wel psycholeptica genoemd (Schippers & van den Brink, 2008).

Zoals aangegeven in het handboek Psychopathologie door Shippers & van den Brink (2008) kan de inname van alcohol in kleine hoeveelheden een opwekkend effect hebben. Echter, wanneer men alcohol in grote hoeveelheden consumeert, dit een verdovend effect tot gevolg heeft.

De hamvraag is dan: Wat is nu het verschil tussen een kleine en een grote hoeveelheid alcohol? Dit is voor ieder individu verschillend, afhankelijk van biologische constitutie (inclusief geslacht van de consument), tolerantieniveau en andere sociale verwachtingen. Toch worden er in de literatuur een aantal effecten toegeschreven aan een bepaald niveau van alcoholconsumptie(hoofdstuk 3). De mate van alcoholgebruik wordt uitgedrukt in het promillage en houdt het bloedalcoholgehalte in (BAG; Schippers & van den Brink, 2008). Gemiddeld genomen spreekt men van alcoholintoxicatie vanaf 0,5 promille, dit is het equivalent van één glas alcohol voor een vrouw en twee glazen voor een man (www.alcoholhulp.be/alcoholcalculator).

Alcoholintoxicatie bestaat volgens de DSM-IV-TR uit volgende criteria: allereerst moet er sprake zijn van recent alcoholgebruik. Vervolgens ontstaan er gedrags- of psychische veranderingen zoals ongepast seksueel of agressief gedrag, stemmingslabiliteit, oordeelsstoornissen en slecht sociaal functioneren. Dergelijke veranderingen moeten in significante mate onaagepast zijn en het gevolg zijn van de recente alcoholinname. Ten slotte geeft de DSM-IV nog een aantal verschijnselen aan die kenmerkend zijn voor alcoholintoxicatie: lallende spraak, coördinatiestoornissen, onzekere gang, nystagmus (= schokkende oogbewegingen) en stoornissen in aandacht of geheugen (American Psychiatric Association, 2000).

Zoals vermeld door Schippers & van den Brink (2008) spreekt men van ontremming vanaf anderhalve promille en kan een hoeveelheid van vijf tot zeven promille zelfs leiden tot een comateuze toestand die dodelijk kan zijn.

Uit dergelijke omschrijving van alcoholintoxicatie valt te concluderen dat door middel van de gedragsveranderingen, als ook de oordeelsstoornissen men relatief snel de link kan maken met (seksuele) grensoverschrijding. Bovendien kan worden gesteld dat het verdovende effect tot gevolg heeft dat iemands toestemming om seksuele betrekkingen te hebben niet meer geldig is...In het volgend hoofdstuk wordt allereerst dieper ingegaan op de effecten van alcohol. Vervolgens wordt de link met het studentenleven gelegd, waarbij een eerder aangehaald fenomeen, met name binge drinking wordt besproken. Ook zal er worden gekeken naar het verband tussen alcohol en seks, specifiek bij studenten. Ten slotte zal alcohol aanbod als risicofactor voor seksuele grensoverschrijding besproken worden.

Hoofdstuk 3: Alcohol & Studenten
3.1 Effecten van alcohol op seksualiteit


Alcohol heeft een effect op zowel de fysiologische als op de psychologische dimensie van seksualiteit. Beide dimensies staan uiteraard niet los van elkaar en ook hierop kan alcohol een effect hebben. Een voorbeeld ter verduidelijking is het experiment van George en Norris, vermeld in Abby, Zawacki, & McAuslan (2000). Uit dit onderzoek komt naar voor dat zelfs mannen die alleen al maar “dachten” dat ze alcohol aan het drinken waren, zich meer seksueel opgewonden voelden alsook fysieke tekenen van seksuele opwinding (bv. erectie) vertoonden. Dit in vergelijking met mannen die wisten dat ze geen alcohol aan het drinken waren.
Andere effecten van alcohol op seksualiteit zijn: Allereerst het effect dat ook wel “Alcohol Myopia” wordt genoemd (Giancola, Josephs, Parrott, & Duke, 2010). Dit betekent dat door de consumptie van alcohol de aandacht wordt versmalt. Bijgevolg heeft men enkel nog aandacht voor de meest opvallende stimuli in de omgeving (Giancola et al., 2010). Dus wanneer men seksueel opgewonden is, is de kans groter dat seksuele prikkels meer salient zijn en men na de consumptie van alcohol enkel nog aandacht zal hebben voor deze prikkels (Giancola et al., 2010). Vervolgens gaan mannen, vrouwen sneller als seksueel toegankelijk beschouwen, voornamelijk wanneer ze alcohol geconsumeerd hebben, of dit alleszins denken (Abby et al., 2000). Ten slotte is het makkelijker om te flirten na een glas alcohol en worden we ook makkelijker versierd (Mazaurette, 2015). Voornamelijk vrouwen hebben de verwachting dat wanneer ze alcohol gedronken hebben, ze er aantrekkelijker uitzien (Messman-Moore, Ward, & DeNardi, 2013). Dit zorgt ervoor dat ze meer zelfvertrouwen uitstralen. Genoemde effecten van alcohol zorgen ervoor dat we sneller geneigd zijn om seksueel (risico)gedrag te stellen (Messman-Moore et al., 2013). Ondanks dat alcohol ervoor kan zorgen dat er een hogere mate van opwinding wordt ervaren en er meer interesse kan zijn om seks te hebben, zal alcohol er net voor zorgen dat het orgasme wordt uitgesteld wanneer er een seksuele interactie zou plaats hebben (George & Stoner, 2000). Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, heeft alcohol een relaxerend effect wanneer men een grote hoeveelheid heeft gedronken. Dit verdovende effect van alcohol zorgt ervoor dat er minder bloed naar de penis en vagina gaat. Bijgevolg zal de penis minder hard worden en de vagina minder vochtig, als ook het orgasme dat wordt uitgesteld (George & Stoner, 2000). Echter, wanneer mannen een postitieve invloed verwachten van alcoholconsumptie op seksualiteit, zullen zij een hogere mate van seksuele opwinding ervaren als ook een grotere penis tumescentie wanneer ze alcohol drinken. Dit effect wordt toegeschreven aan wat men de self-fulfilling prophecy noemt (zie infra; George & Stoner, 2000).
Merk op dat er een continue wisselwerking is tussen de feitelijke en verwachte effecten van alcohol op iemands’ seksualiteit. Enerzijds worden mannen en vrouwen sneller seksueel opgewonden wanneer ze alcohol hebben gedronken. Anderzijds kan dit leiden tot de verwachting dat een vrouw die alcohol drinkt meer bereid is om seksueel actief te zijn.
Om naar een meer abstract niveau te gaan over de effecten van alcohol op seksualiteit, beschreven Romero-Sánchez en Megías (2010) vier mechanismen. De consumptie van alcohol en meer specifiek alcoholintoxicatie vermindert iemands’ inhibities, wijzigd iemands’ perceptie van de feiten, de context en interpretatie van gedragingen (Romero-Sánchez & Megías, 2010). Daarnaast beïnvloed de mate van alcoholintoxicatie het vermogen om risicovolle situaties in te schatten of te herkennen. Ook het vermogen om toestemming te kunnen geven is verminderd wanneer men onder invloed is van alcohol (Romero-Sánchez & Megías, 2010).
Bijgevolg kunnen deze vier mechanismen de relatie tussen alcohol en seksuele grensoverschrijding mede verklaren. Mannen verwachten immers dat ze zich machtiger, agressiever en seksueel gedreven zullen voelen na het drinken van alcohol. Deze verwachting kan zichzelf gaan invullen, ook wel self-fulfilling prophecy genoemd (Abby, 2002). Alcohol beperkt dus het cognitief functioneren en de executieve functies, waardoor men complexe stimuli anders gaat interpreteren. Deze interpretatie versterkt het meest saliente gevoel, dat na het drinken van alcohol vaak seksueel getint is (Abby et al., 2000). Tevens zal er meer aandacht zijn voor seksueel getinte stimuli omwille van het Alcohol Myopia-effect (Giancola et al., (2010). Een man kan bijvoorbeeld een vriendelijke glimlach van een vrouw fout interpreteren als seksuele interesse (Abby, 2002). Flirten bestaat namelijk uit complexe stimuli die door de beperking in cognitief vermogen enerzijds, als ook de versmalde aandacht na alcoholconsumptie anderzijds, moeilijk valt te evalueren (Abby, 2002; Giancola et al., 2010).
Deze effecten van alcohol en de verwachtingen over seksualiteit die het gebruik met zich meebrengt, hebben geleid tot een aantal stereotypen. Zo worden vrouwen die alcohol drinken vaak aanzien als promiscu en seksueel beschikbaar (Abby, 2002). Er is zelfs sprake van een dubbele standaard (Romero-Sánchez & Megías, 2010). Deze dubbele standaard is vooral verontrustend wanneer er wordt gekeken naar de relatie tussen alcohol en seksuele grensoverschrijding. Mannen, die in de meerderheid van de incidenten van seksueel geweld de dader zijn, worden als minder schuldig aanzien wanneer ze onder invloed waren van alcohol (Romero-Sánchez & Megías, 2010). Kort door de bocht kan er worden gesteld dat het positief is voor mannen wanneer ze eerst alcohol drinken alvorens ze seksueel geweld plegen. Ze zullen namelijk minder streng worden veroordeeld. Vrouwen, die meestal het slachtoffer zijn van seksueel geweld, worden als meer verantwoordelijk aanzien voor het geweld dat hen is aangedaan wanneer ze alcohol hadden gedronken (Romero-Sánchez & Megías, 2010). Vrouwelijke slachtoffers worden dus meer negatief beoordeeld wanneer ze alcohol hadden gedronken. Deze ingeburgerde dubbele standaard maakt dat slachtoffers zichzelf mede schuldig en verantwoordelijk voelen. Dit gevoel kan er voor zorgen dat seksueel gewel niet wordt gerapporteerd aan de autoriteiten (zie hoofdstuk 5).
Slachtoffers die alcohol gedronken hadden vooraleer ze werden aangerand voelen zichzelf mede schuldig, want “als ze niet dronken waren geweest, was dit misschien niet gebeurd”.Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina