Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen alcohol en grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenlevenDovnload 486.42 Kb.
Pagina11/11
Datum20.05.2018
Grootte486.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Hoofdstuk 6: Discussie
6.1. Jongeren versus Studenten


De literatuur besproken in deze masterproef laat zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in Europa onder jongeren en studenten voorkomt. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen nog eens samengevat en besproken worden, en deze discussie zal door een aantal vragen worden geleid. Een eerste vraag die kan worden gesteld is: “Hebben studenten, door hun leeftijd alleen al, een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag?” Globaal gezien zijn studenten 18 jaar oud wanneer ze aan de hoge school of universiteit van start gaan. Een opleiding duurt gemiddeld genomen vijf jaar. Bijgevolg wordt er, allereerst voor Amerikaanse vrouwen, gekeken naar het voorkomen van seksuele victimisatie in de leeftijdscatergorie 18 tot 25 jaar. Studenten vallen doorgaans binnen deze leeftijdscategorie.
Black et al. (2011) vonden in hun nationale survey in de Verenigde Staten dat 6,8 procent van de vrouwen verkracht werd toen ze tussen de 18 en 24 jaar oud waren. Dit is bijna dubbel zoveel als het percentage dat Cantor & Fisher vonden in 2015 onder Amerikaanse studentes (3,75%). Op het gebied van stalking was het verschil daarentegen bijna onbestaande, evenveel vrouwen als studentes werden slachtoffer toen ze tussen de 18 en 24 jaar waren, respectievelijk 5,56% en 5,95%. Partnergeweld bij jongeren, die geen hogere opleiding volgen en dus sneller in het “volwassen leven” stappen, blijkt echter veel meer voor te komen dan onder studenten. 16,8 procent van de vrouwen in het onderzoek van Black et al. (2011) maakten partnergeweld mee toen ze tussen de leeftijd van 18 en 24 jaar oud waren. Dit in tegenstelling tot de studentes in het onderzoek van Cantor & Fisher (2015), waar 9,9% te maken kreeg met partnergeweld.

Betreffende de Amerikaanse populatie kan er bijgevolg worden geconcludeerd dat leeftijd op zichzelf een risicofactor kan zijn voor seksueel geweld maar geen doorslaggevende rol speelt bij seksueel geweld in het studentenleven. Het opvallend gegeven dat eerstejaarsstudenten – meer dan in andere schooljaren – vaker slachtoffer worden van seksuele grensoverschrijding, heeft mogelijks niet zozeer te maken met hun jonge leeftijd, maar eerder met hun gebrek aan ervaring met onder andere alcohol (zie supra en infra).


De Europese cijfers vertonen nog grotere verschillen tussen jongeren in het algemeen en studenten. Wanneer er wordt gekeken naar de EU-landen die betrokken werden in het studentenonderzoek, zijnde Duitsland, Italië, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Spanje (Felts et al., 2012). Dan valt op dat in vergelijking met de resultaten uit de meta-analyse van Krahé et al. (2014) van deze landen, seksueel geweld bij studenten twee tot drie keer zoveel voorkomt. Enkel in Duitsland en Spanje ligt seksuele victimisatie bij jongeren in het algemeen hoger dan hun studerende leeftijdsgenoten. Zeker niet onbelangrijk is het vermelden van een ruimere leeftijdscategorie in het onderzoek van Krahé et al. (2014). Zoals vermeld in hoofdstuk 3 wordt binnen deze meta-analyse gekeken naar de leeftijdscategorie tussen 12 jaar en 25 jaar. Hiermee is de leeftijdscategorie ruimer dan deze in het Amerikaanse nationale onderzoek (Black et al., 2011). Ondanks het ruimere potentieel aan individuen, die kunnen worden opgenomen in het prevalentiecijfer, hebben studenten wel degelijk een verhoogd risico op het meemaken van seksueel geweld in Europa.
Om een antwoord te bieden op de vraag die werd gesteld in de eerste alinea van dit hoofdstuk, studenten hebben inderdaad een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, doch niet omwille van hun leeftijd.

6.2 Alcohol als risicofactor voor seksueel geweld


Een tweede vraag die zich aandient is “Hebben studenten omwille van hun overmatig alcoholgebruik een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag?” Zoals reeds aangegeven heerst er een alcohol-consumptie-cultuur in het studentenleven.
In de Verenigde Staten komt deze cultuur het sterkste tot uiting in de fraternities en de sororities. Dit zijn studentenverenigen waar naast een overmatig alcoholgebruik ook seksuele grensoverschrijding plaats heeft. Groepsdruk, morele overtuigingen en andere factoren kunnen hier aan de basis van liggen. Voornamelijk eerstejaarsstudenten (Freshman), die voor de eerste maal van hun ouders gescheiden zijn en in contact komen met alcohol, lopen een verhoogd risico. De voordien wel aanwezige controle heeft jongeren in het puriteinse Noord-Amerika nog geen grenzen leren stellen op het vlak van alcoholgebruik alsook op seksueel gebied. Dit maakt dat wanneer deze studenten in een fraternity of sorority terecht komen, zij geconfronteerd worden met oudere studenten die hun – nog niet gestelde – grenzen gaan opzoeken en mogelijks gaan overschrijden. Ze kennen immers de risicofactoren/-gedragingen/-situaties nog niet.
Europese jongeren en voornamelijk studenten kennen ook een heuse alcohol-consumptie-cultuur. Verontrustend daarbij is dat deze zich niet laat beperken tot enkele exclusieve studentenverenigingen. Het alcoholgebruik ligt in de Europese Unie hoog voor de gemiddelde student. Binge drinking als concept en risicofactor voor grensoverschrijdend gedrag kwam voornamelijk ter sprake wanneer de link tussen alcohol en seksualiteit werd gelegd. Door de stereotypering van alcoholdrinkende vrouwen en door de (irreële) verwachtingen dat seks beter is wanneer men meer alcohol gedronken heeft, verhoogt dit de kans op het stellen van risicogedrag. Risicogedrag zoals knipogen naar iemand, in de billen knijpen op een feestje, kortom flirterig en uitdagend gedrag. Dergelijk alcohol-gefaciliteerd seksueel gedrag wordt in Europa en meer specifiek onder de Leuvense studenten als vanzelfsprekend beschouw, “dat hoort erbij”. Maar volgens onderzoek van Patrick & Maggs (2009) verhoogt dit gedrag ook de kans om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De grens is namelijk door het alcoholgebruik vervaagd en/of kan niet meer worden verdedigd.
Om een antwoord te geven op het de vraag of alcoholconsumptie een risicofactor is voor grensoverschrijdend seksueel gedrag bij studenten, kan er duidelijk JA worden aangegeven. Zeker onder Europese studenten, daar ligt immers het alcoholgebruik een stuk hoger wanneer vergeleken met de exclusieve studentenclubs in de VS. In Europa heerst echter een mentaliteit van “dat hoort erbij”. Een mentaliteit die het moeilijk maakt om het taboe rond seksuele victimisatie bij studentes te doorbreken.

6.3 Campus-cultuur in de VS versus studentenleven in Europa


De infrastructuur en organisatie van een universiteit kan een verschil maken in alcoholconsumptie, seksuele grensoverschrijding, gevoel van veiligheid en de mogelijkheid om problemen aan te kaarten.
De universiteiten in Amerika zijn hoofdzakelijk campusgebaseerd. Studenten wonen, leren en ontspannen op één groot domein. Om dit alles in goede banen te leiden is er een sterke organisatie en structuur nodig. Infodagen, clubs en verenigingen zijn hierbij belangrijk. De lezer kan zich voorstellen dat dit een groot gevoel van veiligheid met zich mee brengt. Zeker wanneer men voor de eerste maal een paar 100 kilometer gescheiden van thuis is. Dit kan er evenwel ook voor zorgen dat er een enorme druk komt om bij de groep te horen en zich bijgevolg laat conformeren aan risicogedragingen zoals binge drinking. Zoals aangegeven is binge drinking een risicofactor om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Indien een Amerikaanse studente hiermee wordt geconfronteerd heeft ze de mogelijkheid om dit te melden aan het universitair personeel, zoals de campuspolitie. De campus is echter een microsamenleving waar ook juridische kwesties intern worden behandeld. De meeste universiteiten zijn privaatinstellingen die hun financiële steun niet via de overheid verkrijgen. Bijgevolg moeten zij weinig tot geen verantwoording afleggen aan de staat en kunnen zij hun eigen wetten en gedragsregels handhaven. Een klacht van seksueel geweld wordt bijgevolg opgelost zonder hierbij de overheden te betrekken. Schade aan de reputatie van de school is immers nefast voor de financiële influx. Een campus biedt ongetwijfeld een gevoel van veiligheid, al is het eerder een vals gevoel.
Europese universiteiten zijn meestal niet campusgebaseerd. In België bijvoorbeeld liggen verschillende gebouwen met klaslokalen en woonstmogelijkheden verspreid over een stad. Dit maakt controle over wat er reilt en zeilt in een universiteit veel moeilijker. Studenten nemen zelf meer verantwoordelijkheid op inzake het zoeken naar een woonst, waar in de stad ze lessen hebben en waar ze terecht kunnen met hun vragen/problemen. Deze filosofie met betrekking tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, trekt zich ook door naar de alcohol-seks link in het studentenleven. Studenten gaan naar feestjes en op café waar veelvuldig alcohol wordt gedronken. Op die feestjes zijn echter ook studenten of zelfs niet-studenten aanwezig, die men niet kent vanuit een vereniging of faculteit. Het bewaken van de eigen grenzen tijdens dergelijke feestjes en risicosituaties ligt dan ook veel meer bij zichzelf. Wanneer anderen die grenzen gaan uittesten dan wordt er verwacht dat men in staat is om voor zichzelf te zorgen. Je bent verantwoordelijk voor jezelf. Dit grenzen aftasten door anderen valt ook binnen het idee “dat hoort erbij”. Wanneer een student toch slachtoffer wordt van seksuele grensoverschrijding kan hij/zij naar de lokale politie stappen. Maar net omdat men naar de autoriteiten van een stad moet gaan in plaats van de universiteit zelf, ligt de drempel vaak heel hoog. Dit maakt dat er beduidend weinig cijfers zijn over het voorkomen van seksueel geweld in het studentenleven in Europa.
De woonomstandigheden van een student in Europa liggen ook anders. In een universiteitsstad liggen zowel privaatwoningen als residenties van de school. Indien men kiest voor een privaatwoning, huurt de student een kamer in het huis van iemand anders. In dit huis hebben ook andere studenten een kamer, ook kot genoemd. Een studentenresidentie daarentegen is een veel groter gebouw waar de regels en organisatie worden gestuurd vanuit de universiteit zelf. Dergelijke residentie kan men vergelijken met de campuswoonst in de VS. Zoals uit onderzoek van Felts et al. (2012) naar voren komt, kennen de Britse universiteiten ook meer een campusstructuur. Maar uit dit onderzoek blijkt ook dat Britse studenten meer seksueel geweld meemaken in hun studentenleven dan andere Europese studenten. Het gebruik van alcohol en het risico op seksueel geweld dat hiermee gepaard gaat, is afhankelijk van de manier van wonen van de student. Omwille van de woonomstandigheden in Europa zijn er ook studenten die niet op een kot of residentie gaan wonen maar thuis bij de ouder(s) blijven wonen. Binge drinking en het risico op grensoverschrijdend seksueel gedrag ligt beduidend lager bij deze groep van studenten (Rosiers et al., 2013).
De manier waarop een universiteit georganiseerd en gestructureerd is heeft een invloed op het leven van een student. Hieraan gekoppeld is een Europese student veel meer op zichzelf aangewezen, waardoor de uitspraak “dat hoort erbij” minder vreemd lijkt. Maar daarom niet minder schokkend...

6.4 Grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenleven


Wat we weten is dat studenten frequent en veel alcohol consumeren en dat alcohol een risicofactor is voor het stellen en meemaken van seksuele grensoverschrijding. Een samenvatting over het voorkomen van dit laatste is dan ook een must om een antwoord te kunnen bieden op de vraag: “Is het nodig om grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenleven in Europa te onderzoeken?” Zo ja, zouden cijfers uit Europa gelijkaardig zijn als deze in de VS?

Grensoverschrijdend seksueel gedrag werd in hoofdstuk 5 opgedeeld in drie vormen: seksuele intimidatie, stalking en seksueel geweld inclusief verkrachting. Bijgevolg wordt deze indeling aangehouden om bovenstaande vragen te beantwoorden.Seksuele intimidatie is gedrag waarbij de waardigheid van het slachtoffer wordt geschonden en/of waarbij deze een aanstootgevende academische omgeving creëert. Deze definitie is een combinatie van de operationele definities die werden gebruikt in het Amerikaanse en Europese onderzoek (Cantor & Fisher, 2015; Felts et al., 2012). Ongepaste opmerkingen, alsook het worden nagefloten door medestudenten, komt in gelijke mate voor in de VS als aan de Europese universiteiten, respectievelijke cijfers zijn 53% versus 60,7%. Tussen de continenten zijn twee verschillen merkbaar. Allereerst zijn daders van seksuele intimidatie in Europa naast de medestudenten ook regelmatig vreemden voor het slachtoffer. Een mogelijkse verklaring hiervoor is de infrastructuur van de universiteiten, met name de afgebakende campus in de VS versus de universiteitsstad in Europa. Contact met niet-studenten en niet-academisch personeel is veel frequenter in een stad dan in een afgesloten microsamenleving zoals de campus. Ten tweede worden incidenten van seksuele intimidatie frequenter gerapporteerd door Amerikaanse studenten in vergelijking met hun Europese collega’s, 9,1 procent versus 3,9 procent. Een campuscultuur kan de drempel verlagen voor het rapporteren van een incident, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor dit verschil. Doch kan hier de mentaliteit “dat hoort erbij” een andere verklaring bieden voor het verschil in rapportage.

Een tweede vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag is stalking. Stalking is een relatief nieuw concept dat voornamelijk door de komst van sociale media veel aandacht krijgt. Stalking is een gedrag dat herhaaldelijk wordt gesteld door de dader, het slachtoffer ervaart dit als ongewenst en wordt er zelfs angstig van. De aandacht die de dader probeert te verkrijgen van het slachtoffer kan seksueel geïnspireerd zijn. Uit de Europese studie van Felts et al. (2012) komt dan ook naar voren dat daders vooral ex-partners zijn. Wanneer er een vergelijking wordt gemaakt tussen beide kanten van de Westerse wereld, komt er een enorme discrepantie naar voren in het voorkomen van stalking bij studenten. 50,5 procent van de Europese studenten heeft een ervaring gekent met stalking en dit in vergelijking met 5,95% van de studenten uit de VS. Meer nog, ondanks dit enorme verschil in prevalentie, zijn het de Amerikaanse studenten die – eerder dan hun Europese collega’s – klacht indienen (27,4% versus 7,2%). Zowel het structuur- als mentaliteitsverschil kunnen hiervan aan de basis liggen.

Maar waar komt nu de discrepantie in prevalentie vandaan? De operationele definities in beide studies betreffende stalking zijn gelijkaardig. Daarnaast is het meest voorkomende stalkingsgedrag in de VS als ook in de EU gekoppelt aan de sociale media. Hieromtrent kan een mogelijke hypothese voor verder onderzoek worden gevormd die een verklaring zou kunnen bieden voor het opmerkelijke verschil. Zoals eerder vermeld zijn het de Europese studenten die een hoger en frequenter alcoholgebruik kennen in vergelijking met hun collega’s uit de VS, waar de problematische consumptie zich meer concentreert bij de studentenverenigingen. Ook is er geweten dat alcohol ervoor zorgt dat grenzen vervagen en drempels om (seksueel) contact te zoeken verlagen. Bijgevolg is het mogelijk dat Europese studenten sneller geneigd zijn om excessief berichten te sturen en/of bellen naar hun ex-partner of het meisje uit de klas waar ze al enige tijd een oogje op hebben, wanneer ze aan het uitgaan zijn. Door hun alcoholgebruik voelen ze zich machtiger waardoor ze überhaupt durven contact zoeken en zien ze niet in dat het sturen van 20 SMS’en op een avond, eerder bedreigend kan overkomen. Wanneer de student immers geen directe respons krijgt, is het mogelijk dat de inhoud van de berichten/telefoontjes grimmiger wordt alsook dat de drempel om persoonlijk contact op te zoeken, bijvoorbeeld door naar het kot van de andere te gaan, verlaagt. Stalking als vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag beoogt dus zeker verder onderzoek in Europa.

Seksueel geweld als meest extreme vorm van grensoverschrijding kent enkele gradaties betreffende de ernst, waarvan verkrachting het uiterste is op dit continuüm. Verkrachting wordt in beide continenten geïnterpreteerd als gedwongen penetratie. En net zoals stalking is er een enorme discrepantie op vlak van verkrachting in het studentenleven. 31 procent van de Europese studenten geeft aan een verkrachting te hebben meegemaakt als studente. In vergelijking heeft 3,75% van de Amerikaanse studenten die een ervaring heeft met de meest extreme vorm van seksueel geweld. Een verklaring voor deze discrepantie kan gelegen zijn in de extreem lage respons rate van de Europese studie, enkel 8,7% van de respondenten gaf een antwoord op de vraag. Dit vertekent het prevalentiecijfer omwille van een mogelijke overschatting die gekoppeld is aan de response rate. Desalniettemin is 31 procent een zeer zorgwekkend cijfer en komt het overeen met het 1/4 cijfer dat werd vermeld in zowel het openingscitaat alsook in hoofdstuk 5.

Uitgebreid onderzoek naar grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenleven in Europa is bijgevolg aan te raden. Ook komt in deze masterproef tot uiting dat Europese studenten in vergelijking met de VS meer alcohol lijken te nuttigen. De link met alcohol als risicofactor voor seksuele grensoverschrijding in het studentenleven wordt in de Europese onderzoekstraditie echter nog maar zelden gelegd. Deze masterproef heeft geprobeerd om het nut hiervan aan te tonen en een eerste stap te zetten in het doorbreken van de mentaliteit die momenteel lijkt te heersen onder de Europese studenten.

6.5 Persoonlijke nabeschouwing


Zowel uit de media als uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voor dat er een behoorlijk mentaliteitsverschil heerst in de Westerse Wereld.
Enerzijds is er Noord-Amerika waar de Republikeinen een strikte scepter zwaaien. Doch ook promoten ze zichzelf als een vrije wereld, waarin iedereen autonoom keuzes kan maken. Dit is voornamelijk zichtbaar in de manier waarop Amerikaanse universiteiten georganiseerd zijn. Traditionele studentenverenigingen zoals de fraternities en sororities zijn afgescheiden van de rest van het universitaire leven. Ze opereren autonoom, tot het fout gaat. Wanneer dit gebeurt moet de decaan en het hoofdbestuur van de Amerikaanse universiteit de eigen reputatie en hun imago beschermen (Brenner, 2015). Ondanks het feit dat het wel degelijk voorkomt in Amerika, zoals aangegeven door Mohler-Kuo et al. (2004), wordt seksueel geweld aan de universiteit in de doofpot gestoken. Morele waarden en normen zoals niet zondigen en deugdzaamheid worden door de decaan en zelfs de Amerikaanse president benadrukt wanneer zichtbaar wordt dat studenten dermate veel alcohol drinken dat ze seksuele grenzen gaan overschrijden of deze niet meer kunnen verdedigen. Over seks wordt niet gesproken...
Anderzijds is er Europa, een relatief nieuw samengestelde puzzel van zeer uiteenlopende landen. Maar één ding is duidelijk, er wordt graag alcohol gedronken in Europa. De link met het overschrijden van seksuele grenzen werd nog maar sinds kort gelegd. Naast het verdwaalde krantenartikel hier-en-daar, werd seksueel geweld met en door de consumptie van alcohol onder studenten, nooit onder de loep genomen. Zijn de Europeanen laks in hun morele overtuigingen? “Het hoort erbij” lijkt de eerste en voornaamste reactie van studenten, wanneer ze worden bevraagd aan deze kant van de Westerse Wereld. Het kan natuurlijk ook, maar dit is moeilijk vast te stellen, dat ook de Europese universiteiten bezig zijn met een doofpotoperatie, dat er decanen van universiteiten zijn met oogkleppen voor mogelijke problemen binnen hun universiteit.
Misschien zijn het niet de Amerikanen doch wel de Europeanen die puriteins zijn...

Laat dit een oppertuniteit zijn om het taboe rond alcohol en seksuele grensoverschrijding te doorbreken. Opdat slachtoffers de nodige ondersteuning kunnen krijgen en studenten de laakbare attitude “dat hoort erbij” op zijn minst in vraag stellen en, nog beter, laten varen. Mijn persoonlijke mening is immers:HET HOORT ER NIET BIJ!

6.6 Beperking aan de masterproef


Deze masterproef is gebaseerd op de vergelijking tussen Amerikaans onderzoek en Europese studies. Er zijn verschillende factoren die een vergelijking bemoeilijken.
Allereerst zijn er de verschillende ideeën over alcoholconsumptie en seksualiteit bij jongeren. Wicki et al. (2010) gaven eerder drie redenen waarom de uitgebreide Amerikaanse onderzoekstraditie over alcoholconsumptie bij de studenten moeilijk toe te passen is op Europa. De VS legt meer gewicht op het gebruik van alcohol, hetgeen zichtbaar is in de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken, zijnde 21 jaar. De leeftijd waarop in Europa alcohol gedronken mag worden ligt om-en-bij de 16 jaar. Daarnaast zit seksualiteit bij jongeren in de VS nog steeds in een taboesfeer, hoewel dit aan het veranderen is. Voorlichting wordt enkel gesubsidieerd door de staat wanneer abstinentie wordt gepromoot (Kohler, Manhart, & Lafferty, 2008). Dit is niet het geval in Europa. Het mentaliteitsverschil komt ook tot uiting in het studentenleven zelf. Binge drinking en de daaraan gekoppelde seksuele grensoverschrijding wordt in de VS veel meer gekoppeld aan exclusieve studentenclubs. Aangezien deze in veel mindere mate aanwezig zijn aan de Europese universiteiten moet er worden gekeken naar de doorsnee student.
Vervolgens is Europees onderzoek op zichzelf al complex. Verschillen tussen de landen in de EU onderling zijn nog dermate groot, wat het moeilijk maakt om een algemeen Europees beeld van het fenomeen te krijgen. Binnen Europa zijn er grote verschillen tussen definities van concepten zoals binge drinking en seksueel geweld. Zelfs de inrichting en organisatie van het hoger onderwijs verschilt in beduidende mate. Felts et al. (2012) gaven bijvoorbeeld aan dat de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk gelijk de Amerikaanse universiteiten, campusgebaseerd zijn. Verder verschillen de landen onderling in hun toegankelijkheid voor onderzoek naar seksualiteit bij jongeren. In de meta-analyse van Krahé et al. (2014) werd dit duidelijk zichtbaar. Slechts één onderzoek rond grensoverschrijdend seksueel gedrag bij jongeren werd terug gevonden in Bulgarije en dit in tegenstelling tot minstens 11 studies in Nederland.
Ten slotte wordt vergelijking bemoeilijkt door de verschillende inrichting van hoger onderwijs. De grote verschillen die er zijn tussen een campusgebaseerde universiteit versus een studentenstad, alsook tussen de exclusieve studentenclubs versus het algemeen uitgaansleven zijn al eerder aangehaald. Niet enkel op gebied van alcoholgebruik en het voorkomen van seksueel geweld, maar ook het gevoel van veiligheid, verantwoordelijkheid en de implementatie van jurdische gedragsregels verschillen naargelang de organisatie. Het indienen van een klacht wordt mede bepaald door deze structuur. Daarbij wordt geen waardeoordeel gevormd over welke structuur het beste is. Dit vormt echter wel een basis en mogelijkheid voor verder onderzoek…

Referentielijst


Abby, A. (2002). Alcohol-related sexual assault: A common problem among college students. Journal of Studies on Alcohol, 14, 118-128. doi: 10.15288/jsas.2002.s14.118

Abby, A., Zawacki, T., & McAuslan, P. (2000). Alcohol’s effects on sexual perception. Journal of Studies on Alcohol, 61 (5), 688-697. doi: 10.15288/jsa.2000.61.688

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Basile, K. C., Smith, S. G., Breiding, M. J., Black, M. C., & Mahendra, R. (2014). Sexual Violence Surveillance: Uniform Definitions and Recommended Data Elements, Version 2.0. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Controle and Prevention, Atlanta (Georgia).

Bazelon, E. (2015, mei). Have We Learned Anything From the Columbia Rape Case? The New York Times Magazine [Magazine, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://nyti.ms/1SHnEfT

Bittenbender, S. (2015, augustus). University of Kentucky Survey Finds Most Sexual Assault Cases On Campus Go Unreported. The Huffington Post [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehald op 8 januari 2016, van http://www.huffingtonpost.com

Black, M. C., Basile, K. C., Breiding, M. J., Smith, S. G., Walters, M. L., Merrick, M. T., Chen, J., & Stevens, M. R. (2011). The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Controle and Prevention, Atlanta (Georgia).

Brenner, M. (2015, oktober). Privatized Crime and Privatized Punishment. The Huffington Post [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.huffingtonpost.com

Brown, J. M., & Walklate, S. L. (Eds.). (2012). Handbook on Sexual Violence. New York: Routledge.

Brubaker, S. J. (2009). Sexual assault prevalence, reporting and policies: Comparing college and university campuses and military service academies.Security Journal, 22(1), 56-72. doi:http://dx.doi.org/10.1057/sj.2008.10

Cantor, D., & Fisher, W. B. (2015). Report on the AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct. Rockville, MD: Westat.

Culbertson, K. A., Vik, P. W., & Kooiman, B. J. (2001). The impact of sexual assault, sexual assault perpetrator type, and location of sexual assault on ratings of perceived savety. Violence againt women, 7 (8), 858-875. doi: 10.1177/10778010122182794

Edwards, K. M., Dardis, C. M., & Gidycz, C. A. (2012). Women’s disclosure of dating violence : A mixed methodological study. Feminism Psychology, 22 (4), 507-517. doi: 10.1177/0959353511422280

Felts, T., Schneider, R., Höfker, S., Balloni, A., Bisi, R., Sette, R., ... & Igareda, N. (2012). Gender-based violence, stalking and fear of crime: European Union project 2009-2011.

Fisher, B. S., Sloan, J. J., Cullen, F. T., & Lu, C. (1998). Crime in the ivory tower: The level and sources of student victimization*. Criminology, 36 (3), 671-710. doi: 10.1111/j.1745-9125.1998.tb01262.x

George, W. H., & Stoner, S. A. (2000). Understanding acute alcohol effects on sexual behavior. Annual Review of Sex Research, 11 (1), 92-124. doi: 10.1080/10532528.2000.10559785

Gerrits, R. (2005, september). ‘Kotsend denk ik toch: het was het waard’. De Volkskrant [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.devolkskrant.nl

Geysmans, M. (2010, september). Alcohol laat studenten domme dingen doen. Het Belang van Limburg [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 4 november 2015, van http://www.hbvl.be

Giancola, P. R., Josephs, R. A., Parrott, D. J., & Duke, A. A. (2010). Alcohol myopia revisited: Clarifying aggression and other acts of disinhibition through a distorted lens. Perspectives on Psychological Science, 5 (3), 265-278. doi: 10.1177/1745691610369467

Graduate students respond to sexual assault survey findings. (2015, oktober). University Wire. Opgehaald op 13 april 2016, van http://search.proquest.com/docview/1722340229?accountid=17215

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (2013). Seksueel geweld. Wat nu? [Brochure]. Opgehaald op 20 mei 2015, van http://igvm-iefh.belgium.be

Jameson, M. (2012, oktober). In college, sexual assault victimis most often know their attackers. University Wire. Opgehaald op 13 april 2016, van http://search.proquest.com/docview/1651566909?accountid=17215

Jina, R., & Thomas, L. S. (2013). Health consequences of sexual violence against women. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology,27(1), 15-26. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012

Kohler, P. K., Manhart, L. E., & Lafferty, W. E. (2008). Abstinence-only and comprehensive sex education and the initiation of sexual activity and teen pregnancy. Journal of Adolescent Health42(4), 344-351. doi: 10.1016/j.jadohealth.2007.08.026

Koss, M. P., Abbey, A., Campbell, R., Cook, S., Norris, J., Testa, M., Ullman, S., West, C., & White, J. (2007). Revising the SES: A collaborative process to improve assessment of sexual aggression and victimization. Psychology of Women Quarterly, 31 (4), 357-370. doi: 10.1111/j.1471-6402.2007.00385

Krahé, B., Tomaszewska, P., Kuyper, L., & Vanwesenbeeck, I. (2014). Prevalence of sexual aggression among young people in Europe: A review of the evidence from 27 EU countries. Aggression and Violent Behavior, 19(5), 545–558. doi:10.1016/j.avb.2014.07.005

Krebs, C., Lindquist, C.H., Warner, T.D., Fisher, B.S., & Martin, S. (2007). The Campus Sexual Assault (CSA) Study. Report of project awarded by the National Institute of Justice, Award 2004-WG-BX-0010.

Lawton, J. (2015, oktober). Police sciences student raped fresher on her FIRST DAY at university. Daily Star [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 11 januari 2016, van http://www.dailystar.co.uk

Lünnemann, K. D., Mein, A. G., Drost, L., & Verwijs, R. (2014). Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap. Verwey-Jonker Instituut.

Machado, C. L., de Azevedo, R. C. S., Facuri, C. O., Vieira, M. J. N., & Fernandes, A. M. S. (2011). Posttraumatic stress disorders, depression, and hopelessness in women who are victims of sexual violence. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 113 (1), 58-62. doi: 10.1016/j.ijgo.2010.10.016

Mast, T. (2012, november). HUB neemt maatregelen bij dopen en fuiven na verkrachting student. De Morgen [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.demorgen.be

Mazaurette, M. (2015, december). Sexe et alcool: deux verres, ça va…ça va même beaucoup mieux! Le Monde [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.lemonde.fr

Messman-Moore, T. L., Ward, R. M., & DeNardi, K. A. (2013). The impact of sexual enhancement alcohol expectancies and risky behavior on alcohol-involved rape among college women. Violence Against Women, 19 (4), 449-464. doi: 10.1177/1077801213487058

Miranda, H. (2015, april). Estudiante de universidad Earth detenido por violación a compañero. La Nación [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 4 november 2015, van http://www.nacion.com

Mohler-Kuo, M., Dowdall, G. W., Koss, M. P., & Wechsler, H. (2004). Correlates of Rape hile Intoxicated in a National Sample of College Women. Journal of studies on alcohol, 65 (1), 37-45. doi:10.15288/jsa.2004.65.37

Mouilso, E. R., Fischer, S., & Calhoun, K. S. (2012). A prospective study of sexual assault and alcohol use among first-year college women. Violence and Victims, 27 (1), 78-94. doi: 10.1891/0886-6708.27.1.78

Nesvold, H., Friis, S., & Ormstad, K. (2008). Sexual assault centers: Attendances rates, and differences between early and late presenting cases. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 87 (7), 707-715. doi: 10.1080/00016340802189847

Parren, F., Murauskiene, L., & Papadakaki, M. (2013). Combatting youth sexual aggression and victimization in the European Union. www.rutgerswpf.org

Patrick, M. E., & Maggs, J. L. (2009). Does drinking lead to sex? Daily alcohol-sex behaviors and expectancies among college students. Psychology of Addictive Behaviors, 23 (3), 472-481. doi: 10.1037/a0016097

Pérez-Peña, R. (2015, september). 1 in 4 Women Experience Sex Assault on Campus. The New York Times [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 4 november 2015, van http://nyti.ms/1KHPOEE

Romero-Sánchez, M., & Megías, J. L. (2010). Alcohol Use as a Stragegy for Obtaining Nonconsensual Sexual Relations : Incidence in Spanish University Students and Relation to Rape Myths Acceptance. The Spanish Journal of Psychology, 13 (2), 864-874. doi:10.1017/s1138741600002511

Rosiers, J., Van Damme, J., Hublet, A., Van Hal, G., Sisk, M., Si Mhand, Y., & Maes, L. (2013). In Hogere Sferen? Volume 3. Antwerpen: Universiteit Antwerpen

Sable, M. R., Danis, F., Mauzy, D. L., & Gallagher, S. K. (2006). Barriers to reporting sexual assault for women and men: Perspectives of college students.Journal of American College Health55(3), 157-162. doi: 10.3200/jach.55.3.157-162

Santovec, M. L. (2011). Reducing Barriers to Students Reporting Sexual Assaults. Women in Higher Education, 20(7), 7–8. doi:10.1002/whe.10211

Schippers, G. M., & van den Brink, W. (2008). Stoornissen in en door het gebruik van psychoactieve stoffen. In W. Vandereycken, C. A. L. Hoogduin & P. M. G. Emmelkamp (Eds.), Handboek psychopathologie, deel 1 basisbegrippen (4th ed., text rev.) (pp. 125-153). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Seifert, L. (2014, juni). Sexuelle Belästigung: “Viele Frauen denken, an der Uni passiert mir nichts”. Die Zeit [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.zeit.de

Sensoa. (Geen datum). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gelezen op 9 december 2015, www.seksualiteit.be/misbruik/misbruik-herkennen/over-de-grens

Snoekx, K. (2015, 29 september). “Helft van studenten heeft alcoholprobleem”. Het Belang van Limburg, p. 6.

Sokol, K. (2014, februari). Helft van de Vlaamse studenten drinkt te veel. De Redactie.be [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 4 november 2015, van http://www.deredactie.be

Staes, B., & Van Pee, M. (2013, november). Rector waarschuwt hele UGent voor aanrandingen. Het Nieuwsblad [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.nieuwsblad.be

Stevens, L. (2014-2015). Recht met betrekking tot Sekse, Seksualiteitsbeleving en voortplanting. Niet-gepubliceerde cursustekst, Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen, Faculteit Geneeskunde, K.U. Leuven.

Studentes stoefen met drankuitspattingen op het net (2008, februari). Het Laatste Nieuws [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://hln.be

Student vrijt niet veilig, ‘wel goed’. (2010, september). De Volkskrant [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 janurari 2016, van http://www.devolkskrant.nl

Tomaszewska, P., & Krahé, B. (2015). Sexual Aggression Victimization and Perpetration Among Female and Male University Students in Poland. Journal of Interpersonal Violence, 1-24. doi:10.1177/0886260515609583

Valenti, J. (2014, september). Frat brothers rape 300% more. One in 5 women is sexually assaulted on campus. Should we ban frats? The Guardian [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 8 januari 2016, van http://www.theguardian.com

Van Hecke, E. (2015, 9 maart). Straatintimidatie en ongewenste opmerkingen in Leuven. Veto, p. 13.

Vanherle, M. (2013, november). Gentse rector vraagt ongewenst gedrag meteen te melden. De Redactie.be [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 4 november 2015, van http://www.deredactie.be

Vleming, J. (2015, oktober). Doop loopt seksueel serieus uit de hand: studentenclub meteen opgedoekt. Het Laatste Nieuws [Krant, online geselecteerde artikels]. Opgehaald op 9 oktober 2015, van http://www.hln.be

Washington Post-Kaiser Family Foundation Survey. (2015). www. washigntonpost.com

Wechsler, H., Dowdall, G. W., Davenport, A., & Castillo, S. (1995). Correlates of College Student Binge Drinking. American Journal of Public Health, 85 (7), 921-926. doi:10.2105/ajph.85.7.921

WHO (2014). Chapter 6 Sexual Violence. In World Report on Violence and Health, 147-181. Opgehaald op 8 december 2015, www.who.int

Wicki, M., Kuntsche, E., & Gmel, G. (2010). Drinking at European universities? A review of students’ alcohol use. Addictive Behaviors, 35 (11), 913-924. doi: 10.1016/j.addbeh.2010.06.015

Wilcox, P., Jordan, C. E., & Pritchard, A. J. (2006). Fear of acquaintance versus stranger rape as a master status: Towards refinement of the shadow of sexual assault. Violence and Victims, 21 (3), 355-370. doi: 10.1891/088667006780644631

Instituut voor Familiale en seksuologische wetenschappen

Kapucijnenvoer 7 blok g - box 70013000 LEUVEN, België
www.kuleuven.be

1 Zie ook:Krebs, C., Lindquist, C.H., Warner, T.D., Fisher, B.S., & Martin, S. (2007). The Campus Sexual Assault (CSA) Study. Report of project awarded by the National Institute of Justice, Award 2004-WG-BX-0010.


2 Dader maakt duidelijk aan het slachtoffer dat als ze geen seksuele betrekkingen hebben dit nadelige gevolgen kan hebben voor haar toekomst of professionele ontwikkeling.
Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina