Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen alcohol en grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenlevenDovnload 486.42 Kb.
Pagina1/11
Datum20.05.2018
Grootte486.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
INSTITUUT VOOR FAMILIALE EN SEKSUOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

ALCOHOL EN GRENSOVERSCHRIJDEND SEKSUEEL GEDRAG IN HET STUDENTENLEVENMasterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in de seksuologieCaroline Vanhollebeke

Naam


FACULTEIT GENEESKUNDE

Departement NeurowetenschappenPromotor: prof. dr. Erick JANSSEN

Faculteit Geneeskunde

Departement Neurowetenschappen

Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen
“Dat hoort erbij”
Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde fouten. In publicaties mag naar dit werk worden gerefereerd, mits schriftelijke toelating van de promotor die met naam op de titelpagina is vermeld.

INSTITUUT VOOR FAMILIALE EN SEKSUOLOGISCHE WETENSCHAPPEN


FACULTEIT GENEESKUNDEDepartement Neurowetenschappen


FACULTEIT GENEESKUNDEDepartement Neurowetenschappen

ALCOHOL EN GRENSOVERSCHRIJDEND SEKSUEEL GEDRAG IN HET STUDENTENLEVEN

“Dat hoort erbij”


Caroline VanhollebekePromotor: prof. dr. Erick JANSSEN

Faculteit Geneeskunde

Departement Neurowetenschappen

Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen
Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in de seksuologie
Caroline Vanhollebeke, Alcohol en grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenleven. “Dat hoort erbij”..

Masterproef tot het behalen van de graad van Master in de seksuologe,

juni 2016
Promotor: prof. dr. Erick Janssen

Naar aanleiding van een lange onderzoekstraditie, alsook een recent onderzoek (Cantor & Fisher, 2015) uit de VS, kan worden geschat dat 1/4 van de vrouwelijke studenten slachtoffer wordt van seksueel geweld tijdens hun hogere studies. Het merendeel van deze onderzoeken duiden alcoholconsumptie bij studenten aan als de grootste risicofactor. Er is, voor wat Europese studenten betreft, echter bijna niets geweten over de link tussen alcohol enerzijds en grensoverschrijdend seksueel gedrag anderzijds. Het doel van deze masterproef is om na te gaan of dit fenomeen in Europa extra aandacht verdient of dat het hier wellicht gaat om een disproportionele, puriteinse angst van de Amerikanen.

Allereerst werd er gekeken hoeveel aandacht het fenomeen kreeg in de media, zowel in de VS als in Europa. Daaruit bleek dat er wel degelijk aandacht was voor seksuele grensoverschrijding in het studentenleven in Europese media. Echter, dit betreft voornamelijk berichten over incidenten die zich hadden voorgedaan aan Amerikaanse universiteiten. Ook kwam het stereotiepe patroon van een mannelijke dader en een vrouwelijk slachtoffer sterk tot uiting. Hieropvolgend werd wetenschappelijk onderzoek bekeken om een en ander uit te diepen.

Mohler-Kuo et al. (2014) kwamen tot de conclusie dat vrouwelijke studentes jonger dan 21 jaar het meeste risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel geweld, wanneer ze alcohol gedronken hadden. Europees onderzoek kwam tot een gelijkaardige conclusie. Meisjes vanaf 15 jaar zijn zeer kwetsbaar wanneer ze alcohol gedronken hebben. Kent het fenomeen reeds zijn oorspong in de adolescentie?

In een volgend hoofdstuk wordt daarom aandacht besteed aan jongeren in het algemeen. Hier werd het verschil bekeken tussen adolescenten/jongvolwassenen en leeftijdsgenoten die student zijn, om te zien of leeftijd op zichzelf een risicofactor is voor het seksueel geweld dat voorkomt in het studentenleven. Na het maken van de vergelijking werd duidelijk dat studenten een verhoogd risico lopen op het beleven van seksuele grensoverschrijding, doch niet omwille van hun leeftijd.

Studenten doen geregeld aan binge drinking, meer dan hun werkende leeftijdsgenoten of andere leeftijdscategorieën. Misschien is een grote hoeveelheid alcohol drinken op een korte tijdspanne dé risicofactor bij uitstek voor seksuele victimisatie? Dit werd zeer duidelijk in deze masterproef. Inderdaad, alcohol is dé risicofactor bij studenten om seksuele grensoverschrijding te beleven. Europese studenten staan bekend voor hun hoge alcoholconsumptie. Hebben zij bijgevolg een hoger risico om grensoverschrijdend seksueel gedrag te beleven?

Uit het schaarse onderzoek bij Europese studenten werd duidelijk dat zij een even groot risico liepen op seksuele victimisatie. Het Amerikaanse onderzoek, dat aanzet heeft gegeven tot het schrijven van deze masterproef, en het 1/4 cijfer zijn vergelijkbaar met het Europese percentage seksuele victimisatie, zijnde 31 procent. In Europa blijkt echter een zorgwekkende mentaliteit te bestaan, waardoor fundamenteel onderzoek weinig kansen krijgt… de heersende mentaliteit in Europa is en blijft immers:

Het Hoort Erbij”Caroline Vanhollebeke, Alcohol and inappropriate sexual behavior in student life. “It’s part of it”.
Master thesis presented to obtain the degree of Master in de seksuologie,

June 2016


Promotor: prof. dr. Erick Janssen

Following an extensive research tradition, as well as a recent, large-scale study (Cantor & Fisher, 2015) from the US, it has been estimated that 1/4 of female students will be sexually assaulted during their college years. The majority of studies suggest that alcohol consumption among students is the largest risk factor. There is, with regards to European students, virtually nothing known about the link between alcohol use and unwanted sexual experiences. The purpose of this master thesis is to assess and determine whether this phenomenon deserves more attention in Europe, or whether this involves some disproportionate and perhaps puritanical fear or obsession of Americans.

First it was investigated to what extent the phenomenon receives attention in the media, both in the US and in Europe. This revealed that there was indeed attention to sexual aggression in student life in Europe, but most reports involved incidents that had occurred at American universities. Also, the stereotypical pattern of a male perpetrator and a female victim was often expressed. This media analysis was followed by a discussion of scientific research to provide deeper insights into this phenomenon.

Mohler-Kuo et al. (2014) concluded that female students under 21 are most at risk of being sexually assaulted when they had consumed alcohol. European studies came to a similar conclusion. Girls aged 15 are particularly vulnerable when they have been consumed alcohol. Does the phenomenon have its origins in adolescence?

A following chapter therefore focuses on young people in general. Here, the distinction can be made between adolescents, young adults, and those who are students, to see whether age itself is a risk factor for sexual violence occurring in student life. After making the comparison, it became clear that students are at an increased risk of reporting negative sexual experiences, but not because of their age.

Students frequently engage in binge drinking, more than their working peers or other age groups. Perhaps the consumption of large amounts of alcohol in a short period of time is the main risk factor for sexual victimization? This indeed is one of the main conclusions of this master thesis. Alcohol is the most important risk factor for a negative sexual experience in students. European students are known for their high alcohol consumption. Do they therefore have a higher risk to experience inappropriate sexual behavior?

From the limited research at European students it becomes clear that they are at a similar level of risk of sexual victimization as students in the US. The US-based studies, which have inspired the writing of this master thesis, and the 1-in-4 US victimization rate, is similar to the European proportion of female students who experience sexual victimization, estimated at about 31 percent. Yet, Europe seems to be characterized by a somewhat worrisome mentality, with little encouragement of basic research in this area... and with a prevailing perspective, among students and others alike, that seems to suggest:

"It’s part of it"Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina