Infodagen en seminaries Europees burgerinitiatief heeft betrokkenheid van lokale en regionale overheden nodigDovnload 158.15 Kb.
Pagina1/3
Datum20.05.2018
Grootte158.15 Kb.
  1   2   3


EU in een notendop

VVP-Nieuwsbrief, 26 april 2012

Bronnen: Vleva-berichten, nieuwsbrief Agentschap Ondernemen, persberichten van de Vlaamse Regering, Europa Decentraal (NL), Berichten van de Europese instellingen, “Toerisme in internationale context”, … 1. Infodagen en seminaries

  1. Europees burgerinitiatief heeft betrokkenheid van lokale en regionale overheden nodig


Op zondag 1 april 2012 trad het Europees burgerinitiatief (EBI) in werking. Door middel van dit initiatief kunnen één miljoen EU-burgers een rechtstreeks beroep op de Europese Commissie (EC) doen om met een wetsvoorstel te komen. 

Het burgerinitiatief is opgenomen in het Verdrag van Lissabon. Het heeft tot doel om de democratie in de Europese Unie te versterken. Burgers, organisaties of bedrijven kunnen makkelijker een onderwerp op de Europese agenda zetten door rechtstreeks de EC te verzoeken nieuwe wetgeving voor te stellen.
Er zijn een miljoen handtekeningen vereist voor het realiseren van een wetsvoorstel. Hiernaast moet er aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. In december 2010 werd een akkoord bereikt tussen de leden van het Europees Parlement, de EC en de Raad van Europa, over de wijze waarop een voorstel moet worden ingediend.
Op 26 januari 2012 werd de website van het EBI gelanceerd. Registratie van initiatieven is vanaf 1 april 2012 mogelijk.

Wat het promoten en evalueren van nieuwe initiatieven betreft ziet het Comité van de Regio's (CvdR) een belangrijke rol weggelegd voor lokale en regionale overheden. Over deze rol werd op 30 maart 2012, tijdens een door het CvdR en het EESC georganiseerd seminar, van gedachten gewisseld.

Het EBI is een van de grote vernieuwingen van het Verdrag van Lissabon en zal de participerende democratie ten goede komen. "Het biedt burgers de mogelijkheid om rechtstreeks van zich te laten horen in Brussel" aldus Maro? ?ef?ovi?, vicevoorzitter van de EC. "De EBI zal ervoor zorgen dat er meer over de landsgrenzen heen wordt gepraat over Europees beleid. Dankzij internet en sociale media kunnen burgers voor hun ideeën en zorgen gemakkelijk gelijkgestemden vinden en de agenda bepalen voor zaken die onder de bevoegdheid van de EU vallen."

Sonia Masini, CvdR-rapporteur over het EBI: "Voor het welslagen van het EBI is het een cruciale voorwaarde dat de lokale en regionale overheden erbij worden betrokken. Dit zijn gekozen organen; ze zijn dus direct betrokken bij instrumenten voor rechtstreekse en participerende democratie - waarmee de burgers invloed kunnen uitoefenen op de EU-agenda. Lokale en regionale politici moeten burgers informeren over dit instrument en hen helpen met hun initiatieven, zonder te proberen hen in een bepaalde richting te sturen. We mogen nooit vergeten dat de burgers zelf degenen zijn die het voor het zeggen hebben."

Er ligt na de lancering van het EIB voor het CvdR en het Europees Economisch en Sociaal Comité een unieke kans om op lokaal en regionaal niveau met het maatschappelijk middenveld en openbare overheden van gedachten te wisselen over participerende democratie.Door:
Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:
Comité van de Regio's, 'Lokale overheden moeten het Europees burgerinitiatief een impuls geven', 28-3-2012

Meer informatie:
Europees Burgerinitiatief
Maro? ?ef?ovi?
Europees Economisch en Sociaal Comité
  1. Uitnodiging: Uitvoering van multi-level governance


Op maandag 14 mei wordt in het Europees Parlement (EP) een bijeenkomst gehouden rondom de uitvoering van multi-level governance en partnerschap in het EU-cohesiebeleid 2014-2020. De centrale vraag is welke rol hierin is weggelegd voor de sociale economie en het maatschappelijk middenveld in het algemeen?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Jens Nilsson, Zweeds lid van het EP, in samenwerking met het Europees netwerk van steden en regio's voor de Sociale Economie (REVES aisbl).

Met de nieuwe voorstellen voor de hervorming van het cohesiebeleid 2014-2020, die op 6 oktober 2011 verschenen, is de Europese Commissie voornemens om het beginsel van partnerschap tussen de verschillende bestuursniveaus en de verschillende actoren intensiever te bevorderen en zelfs gedeeltelijk te verplichten.
De voorstellen van de Commissie worden ondersteund door de lokale overheden, sociale partners en het maatschappelijk middenveld en worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Insiders vrezen dat de inhoud van de teksten zou kunnen worden afgezwakt, in het bijzonder met betrekking tot de toepassing van het beginsel van partnerschap.

Het doel van de bijeenkomst op 14 mei is drieledig. In de eerste plaats is het de bedoeling om duidelijk weer te geven welke nieuwe mogelijkheden voorzien zijn in de voorstellen van de Commissie. Hierbij worden de gevolgen ervan belicht en de waarde voor lokale en regionale overheden in het bijzonder.


Ten tweede worden er vergelijkingen gemaakt met reeds bestaande partnerschappen op lokaal niveau. Succesfactoren en obstakels in de bevordering van sociale en territoriale cohesie in Europa worden onder de loep genomen.

Ten slotte worden de deelnemers aangemoedigd om conclusies te trekken over hetnoodzakelijke beleidskader op lokaal, nationaal en Europees niveau. Welke lessen zijn geleerd voor de toekomst?

De bijeenkomst duurt van 15 tot 19 uur. Aanmelden kan door voor 2 mei een e-mail te sturen aan office@revesnetwork.eu. Het aantal plekken is gelimiteerd. 

Door:
Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:
Mailing, 'Conference: Multi-level governance and partnership in EU cohesion policy 2014-2020 - Which role for social economy and civil society at large?', 30-3-2012

Meer informatie:
REVES aisbl (Europees netwerk van steden en regio's voor de Sociale Economie)
Jens Milsson

  1. CvdR organiseert 'Region's make it happen'


Op 10 mei 2012 brengt het Comité van de Regio's (CvdR) de vertegenwoordigers van de Europese instellingen, de lidstaten en de regio's samen om de stand van zaken op te maken van de huidige discussies rond cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en het visserijfonds.

Tijdens dit forum, genaamd 'Region's make it happen', wordt de stand van zaken opgemaakt rond:
- Multilevel governance in de fondsen na 2013
- De uitdaging van een geïntegreerde territoriale benadering
- Resultaatsgerichtheid\
Region's make it happen wordt georganiseerd door het Comité van de Regio's als reactie op de wetgevende voorstellen rond cohesiebeleid.

Regionale en lokale belanghebbenden zijn ook van belang voor de implementatie van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) en voor een effectieve coördinatie tussen verschillende beleidsdomeinen met een territoriale impact. Ook dit onderdeel komt tijdens het forum aan bod.Het GSK gaat een sleutelrol spelen rondom de voorstellen van de Europese Commissie (EC) over cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en het visserijfonds na 2013. Het fungeert als handleiding die de Europa2020 doelstellingen vertaalt naar kernacties voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Visserijfonds (EVF).

  1. Hoe kunnen Vlaamse stakeholders EU-subsidieprogramma’s na 2013 beïnvloeden ?


http://www.vleva.eu/sites/www.vleva.eu/files/nieuws/bijlages/hoe_kunnen_vlaamse_stakeholders_eu-subsidieprogrammas_na_2013_mee_beinvloeden.pdf
  1. Vleva infosessie "Wat als...het DAEB-pakket nieuwe opportuniteiten biedt?", 3 mei 2012, Brussel


Meer lezen: http://www.vleva.eu/watalsDAEB
  1. Debat "Big Brother Europa: België onder Europees toezicht", Brussel, 8 mei 2012


Meer lezen: http://www.vleva.eu/bigbrothereuropa
  1. Vleva, 'State of the European Union', 10 mei, Brussel


Meer lezen: http://www.vleva.eu/event/vleva-state-european-union-10-mei-brussel
  1. VOORAANKONDIGING Workshop Flanders in Action and the Europe 2020 Dimension, Brussel, 21 juni 2012


Meer lezen: http://www.vleva.eu/event/vooraankondiging-workshop-flanders-action-and-europe-2020-dimension-brussel-21-juni-2012
 1. Calls en deadlines

  1. Consultatie Europese Commissie: financiële ondersteuning voor energie-efficiëntie in gebouwen – deadline 18 mei


http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm
 1. Knowhow

  1. Een Gemeenschappelijk Strategisch Kader voor cohesiebeleid


Volgend op de commissievoorstellen rond cohesiebeleid van 6 oktober heeft de Europese Commissie op 14 maart het Gemeenschappelijk Strategisch Kader gepubliceerd in de vorm van een staff working Document. De Commissie definieert de belangrijkste Europa2020 doelstellingen en beleidsdoelstellingen die door de lidstaten moeten worden overgenomen, geeft meer informatie over de ontwikkeling van partnerschapscontracten en legt de link met het Europese Semester.

Meer lezen:  http://www.vleva.eu/nieuws/een-gemeenschappelijk-strategisch-kader-voor-cohesiebeleid
  1. Europese Top van Regio's en Steden: Verklaring van Kopenhagen


Op 22 en 23 maart zaten in Kopenhagen meer dan 300 burgemeesters en regiovoorzitters uit de 27 lidstaten van de EU rond de tafel met vooraanstaande architecten, stadsplanners en onderzoekers op het gebied van stedelijke ontwikkeling om ervaringen en ideeën uit te wisselen met als doel de stedelijke problematiek hoger op de Europese en internationale agenda te krijgen. Het resultaat van deze Top is "Verklaring van Kopenhagen" over de rol die stedelijke ontwikkeling in elke regio moet spelen en over duurzame stedelijke ontwikkeling in de context van het debat over de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling. 

Meer lezen:  http://www.vleva.eu/nieuws/europese-top-van-regios-en-steden-verklaring-van-kopenhagen
  1. Belgische nationale strategie voor de integratie van de Roma


In opvolging van de Europese Commissiemededeling “EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020” hebben de lidstaten zich geëngageerd om nationale strategieën of integratiemaatregelen uit te werken. De Belgische nationale strategie ter integratie van de  Roma werd overgemaakt aan de Europese Commissie op 8 maart 2012 en zal bijdragen tot het behalen van de doelstelling  uit  het  Nationaal  hervormingsprogramma en het federale regeerakkoord om tegen 2020 380.000 mensen uit de armoede te halen.

 1. Meer lezen:  http://www.vleva.eu/nieuws/belgische-nationale-strategie-voor-de-integratie-van-de-roma


  1. Informatiefiches cohesiebeleid 2014-2020


In de aanloop naar een nieuwe programmaperiode voor cohesiebeleid publiceert de Europese Commissie informatieve fiches. Tot nog toe verschenen volgende fiches: 

http://www.vleva.eu/nieuws/fiche-dg-regio-informatie-en-communicatieregels-cohesiebeleid-2014-2020: Fiche DG Regio: Informatie- en Communicatieregels Cohesiebeleid 2014-2020


http://www.vleva.eu/nieuws/financiele-instrumenten-het-cohesiebeleid-2014-2020 : Financiële instrumenten in het cohesiebeleid 2014-2020
http://www.vleva.eu/nieuws/vereenvoudigingen-het-cohesiebeleid-2014-2020: Vereenvoudigingen in het cohesiebeleid 2014-2020
http://www.vleva.eu/nieuws/dg-regio-publiceert-factsheet-community-led-local-development-clld: DG Regio publiceert factsheet "Community Led Local Development (CLLD)"
  1. "Private en publieke sector moeten samenwerken om vergrijzing op te vangen"


Vlaanderen zal niet anders dan andere Europese regio’s geconfronteerd worden met een krimpende arbeidspotentieel, budgettaire grenzen en toegenomen resp. gewijzigde zorgnoden.  Niet alle zorgvragen die vandaag in de professionele zorg een antwoord vinden, zullen in de toekomst nog op dezelfde wijze een antwoord vinden.  Technologische én sociale innovatie zullen een substantiële bijdrage moeten leveren in het beantwoorden van zorgnoden in de toekomst.

Meer lezen: http://www.vleva.eu/nieuws/private-en-publieke-sector-moeten-samenwerken-om-vergrijzing-op-te-vangen
  1. Rapport van de Europese Commissie over de implementatie en resultaten van het Europese jaar 2010 voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 


Het rapport beschrijft de activiteiten die werden georganiseerd tijdens de campagne in 29 landen en op Europees niveau.

Meer lezen:  http://www.vleva.eu/nieuws/rapport-van-de-europese-commissie-over-de-implementatie-en-resultaten-van-het-europese-jaar-2
  1. EGTS conferentie Comité van de Regio's


Op donderdag 29 maart werd in het Comité van de Regio's (CvdR) een conferentie over de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) gehouden. Er kwamen twee belangrijke onderdelen aan bod. In de ochtend stond de inter-institutionele conferentie over de EGTS op het programma en 's middags vond de jaarlijkse bijeenkomst van het EGTS platform van het CvdR plaats.

Inter-institutionele conferentie over EGTS
Het ochtenddeel stond met name in het teken van de herziening van de EGTS-verordening. De Europese Commissie heeft met haar voorstel geprobeerd de EGTS als instrument voor grensoverschrijdende samenwerking te optimaliseren. Zo wordt het makkelijker om een EGTS op te richten en worden de toepassingsmogelijkheden vergroot, waardoor er meer flexibiliteit ontstaat. Onder de nieuwe verordening ontstaat er bovendien een mogelijkheid voor instituten uit derde-landen om aan een EGTS deel te nemen. De besluitvormingsprocedure verloopt wat het CvdR en het Europees Parlement betreft voorspoedig. In de Raad is dat echter niet het geval. De Europese regio's moeten er bij hun lidstaten op aandringen dat de besluitvorming over de nieuwe EGTS-verordening voortvarend wordt opgepakt.

EGTS platform
Het middaggedeelte van de bijeenkomst was gericht op de praktijkvoorbeelden. In een drietal workshops kwamen een aantal bestaande EGTS-en aan de orde. Daarbij was er vooral aandacht voor hun bevindingen. Wat gaat er goed, maar vooral ook; wat kan er beter? Zo bleek bijvoorbeeld dat heel wat directoraten-generaal van de Europese Commissie niet weten wat een EGTS precies is. Dat kan tot problemen leiden wanneer een EGTS een aanbesteding wil uitvoeren. Deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking moet namelijk nog worden ingepast in de aanbestedingsregelgeving en ook DG AGRI zoekt nog naar mogelijkheden om de EGTS aan haar beleid te linken. Tijdens de conferentie ontstond het idee om het EGTS concept in een informatiesessie toe te lichten aan de verschillende directoraten-generaal.

Conclusie
Aan het einde van de dag werd geconcludeerd dat de EGTS het beste instrument is voor multi level government. De nieuwe verordening moet zo snel mogelijk worden aangenomen om het instrument in de toekomst nog effectiever te maken, oprichtingsprocedures te vereenvoudigen en het toepassingsbereik te vergroten. Verder zullen regio's en EGTS-en nog veel aandacht moeten besteden aan de bewustmaking rond het instrument.

Door:
Paul Engelen, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
Comité van de Regio's


  1. Deel met je vrienden:
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina