Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming handelsnaam ®magtoxin wm pellets 9182 n leverancierDovnload 57.66 Kb.
Datum14.05.2018
Grootte57.66 Kb.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD


volgens richtlijnen EG 91/155 en EG 93/112

REF. ajb/ned DATUM VAN HERZIENING: 31/03/2005 PAGINA VAN 4
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING


Handelsnaam ®MAGTOXIN - WM Pellets 9182 N

Leverancier Handelsonderneming DEGESCH Benelux

Europalaan 54

5042 ZT Tilburg - Nederland

Telefoon 013- 4635470

Telefax 013- 4675170

E-mail degesch@planet.nl
Telefoon Nat. Informatie Centrum Vergiftigingen 030- 2748888 (Voor artsen)


2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Scheikundige aard van het preparaat Magnesiumfosfide met zelfontbrandingsremmende toevoegsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chem. Characterisation / Concentratie / Symbolen / R-zinnen /CAS-No.:

Magnesium fosfide / 66% T+,F, N / R 15/29 -R28- R 32 -R50 12057-74-8

Ammonium carbamaat Xn / R 22 111-78-0

Chem. Characterisation /Concentratie / TLV (Germany)

Fosforwaterstof : 0.1 ml/m3 (ppm), 0.14mg/m3 7803-51-2

ECC Nr.: : 235-023-7

Reukgrens : 0,02 – tot 3 ppm afhankelijk van de gevoeligheid

Ammonia : 50 ppm, 35 mg/m3 /CAS-No.: 7664-41-7

Carbon dioxide : 5000 ppm, 9100 mg/m3 /CAS-No.: 124-38-9


3. RISICO'S
Belangrijkste risico's Zeer vergiftig bij opname door de mond en inademing.

Specifieke risico's Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas na blootstelling aan lucht of

in contact met water, vloeistoffen.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Inademing In de frisse lucht brengen na onvoorzien inademen van het gas of van

ontledingsprodukten. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Behandelen met dexamethason (Auxiloson®) spray.
Contact met de huid Het residu (poeder) materiaal onmiddellijk door droog borstelen

verwijderen. Daarna met veel water afspoelen.


Contact met de ogen Het residu (poeder) materiaal onmiddellijk droog verwijderen.

Daarna met overvloedig water na spoelen.


Inname Onmiddellijk een arts waarschuwen.
Eerste gevolgen van blootstelling Hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid.
Opmerkingen voor de arts In het geval van longirritatie: behandelen met methylprednisolon (door arts toe te passen), dexamethason (Auxiloson® ) spray

beschikbaar houden.
Product benaming ®MAGTOXIN - WM Pellets 9182 N


5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen Het product zelf brandt niet. Blus branden met droog zand,

poeder of CO2.


Blusmiddelen die om veiligheidsredenen Water, waterige vloeistoffen, halonen.

niet gebruikt mogen worden
Specifieke risico's Ontleding bij contact met water, vloeistoffen.

Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.


Speciale beschermende uitrusting Draag bij brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat met

voor brandweerlieden persluchtcilinder.
Gevaarlijke ontledingsprodukten Fosforwaterstofgas, fosforpentoxide, fosforzuur


6. MAATREGELEN BIJ ONVOORZIEN/NA ONGEVAL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.


Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet met water spoelen.

Het niet uitgewerkte product niet in de riolering laten komen.


Reinigingsmethoden Het verzamelde poeder geleidelijk onschadelijk maken door onder goed roeren langzaam in water te deponeren, waaraan

een zeepoplossing is toegevoegd.
7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering

Technische maatregelen/Voorzorgsmaatregelen Voor voldoende ventilatie zorgen.
Advies voor veilig hanteren De verpakking voorzichtig openen en behandelen.

Vorming van stof vermijden; stof niet inademen

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Opslag

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is

door bevoegde personen, achter slot bewaren.

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.


8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Technische maatregelen Voor voldoende ventilatie zorgen.
Controleparameters Nationale blootstellingsgrenswaarden in werkplaatsen:

Fosfine, TWA 0,3 ppm (0,4 mg/m3); STEL 1 ppm.


Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ademhalingswegen Ademhalingsapparaat (volgelaatsmasker) met filter

(gasfilter type B2P3).


Bescherming van de handen Beschermende rubberen handschoenen.
Bescherming van de ogen Volgelaatsmasker.
Bescherming van de huid en het lichaam Lichtgewicht beschermende kleding.
Hygiënische maatregelen Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats

toegelaten worden.


Product benaming ®MAGTOXIN - WM Pellets 9182 N


9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm pellets Kleur grijs / groen Geur Knoflook/carbid
pH niet van toepassing
Smeltpunt/traject(magnesiumfosfide) >500°C
Vlampunt niet van toepassing
Explosiegrenzen onderste: 1,79 (Fosforwaterstofgas) (26,15 gram/m3)

bovenste:


Dampspanning 34,6 bar (20°C)
Relatieve dichtheid (g/ml): pellets 1,5 g/cm3
Oplosbaarheid wateroplosbaarheid: Ontleding bij contact met water.


10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit Ontleding bij contact met water (gevaar voor heftige reactie).
Te vermijden omstandigheden Tegen water en vloeistoffen beschermen.
Te vermijden substanties Water, zuren, vloeistoffen.
Gevaarlijke ontledingsprodukten Fosforwaterstofgas, fosforpentoxide, fosforzuur.
Verdere informatie Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.


11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit LD50 /oraal/rat = 9,12 mg/kg (MAGTOXIN®) LD50 /oraal/rat = 11,20 mg/kg (Magnesiumfosfide)

LC50 /inhalatie/4h/rat = 0,015 mg/l (Fosforwaterstofgas 11 ppm)
Lichamelijke effecten Hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid.

Hogere blootstelling kan longoedeem, bloedsomloopcollaps en bewusteloosheid veroorzaken.

De verschijnselen kunnen in een later tijdstip optreden.
Direct levensgevaar Bij 282 mg/m3 = 200 ppm (US, EPA, 1985)

Na ½ - 1 uur heeft zich reeds 400 - 600 mg/m3 = 290 - 430 ppm

ontwikkelt.
Lange termijn toxiciteit Geen gegevens beschikbaar.


12. ECOLOGIE Fosforwaterstofgas wordt in de atmosfeer binnen 5 - 28 uur afgebroken


13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afval van residuen, Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke

niet-gebruikte producten en nationale voorschriften.
Verontreinigde verpakking Verwijderen als ongebruikt product.
Product benaming ®MAGTOXIN - WM Pellets 9182 N


14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
UN-Nr 2011

ADR / RID

Klasse A 4.3 Andere gevaren 6.1


Proper shipping name Magnesium Phosphide, ADR 4.3, UN 2011, PG: I
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Overeenkomstig de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) en het Kennisgevingsbesluit wordt het

product als volgt geëtiketteerd:


Symbolen T+ - Zeer vergiftig,

F - Licht ontvlambaar

N - Milieugevaarlijk
R-zinnen R 15/29 - Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.

R 28 - Zeer vergiftig bij opname door de mond.

R 32 - Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren


S-zinnen S/8 - Verpakking droog houden.

S 27 - Met poeder verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

S 35 - Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verpakking

mag niet opnieuw gebruikt worden.

S 36/37 - Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.

S 45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Spo1 - Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel waterwassen.

G2-NL - Zodra het middel uit de verpakking gehaald wordt, vormt dit middeldoor contact met vocht uit de lucht zeer giftig gas (fosforwaterstof).


16. OVERIGE INFORMATIE


Zie voorschriften etikettering


De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst wordt vermeld.Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina